Payment, billing and account status

Giới thiệu

Trang thanh toán AppsFlyer cung cấp cho bạn một phương thức dễ dàng để nhập chi tiết hóa đơn và thanh toán cũng như để xem trạng thái hiện tại của tài khoản của bạn.

Vào trang thanh toán

Để vào Trang thanh toán, nhấp vào tên tài khoản của bạn ở góc trên bên phải và chọn Thanh toán từ menu thả xuống.

Bill_Payments_1.png

Trang Thanh toán mở ra.

Trang này được chia thành các phần sau:

Account

Trong phần này, bạn có thể xem gói chính sách giá của bạn và trạng thái của tài khoản. Các tài khoản trong thời gian dùng thử miễn phí được hiển thị thời gian còn lại trước khi thời gian dùng thử kết thúc.

Bạn cũng có thể chọn kích hoạt tài khoản hoặc nâng cấp gói hiện tại của mình.

Khi bạn nhấp vào Kích hoạt tài khoản, bạn sẽ được nhắc nhập thông tin thanh toán của mình. Bạn có thể tiếp tục tận hưởng thời gian dùng thử sau khi kích hoạt tài khoản.

Tài khoản dùng thử

Tài khoản đang hoạt động

Thông tin Thanh toán

Trong phần này, bạn có thể thêm chi tiết về thẻ tín dụng.

Nhấp vào Thêm thẻ tín dụng hoặc Thay đổi phương thức thanh toán để hoàn tất thông tin về phương thức thanh toán của bạn.

Khi bạn đã nhập xong thông tin chi tiết của mình, phần Thông tin thanh toán được cập nhật với thông tin của bạn. Nếu bạn không có hóa đơn chưa thanh toán, trạng thái được chỉ định là Đã thanh toán.

Nhấp vào Xem hóa đơn để xem trạng thái thanh toán hóa đơn.

Địa chỉ thanh toán

Trong phần này, vui lòng nhập địa chỉ công ty sẽ xuất hiện trên hóa đơn. Nhập tên công ty xuất hiện trên hóa đơn.

 Lưu ý

Ở một số quốc gia, bạn được nhắc nhập số nhận dạng công ty VAT (Thuế giá trị gia tăng).

Liên hệ Thanh toán

Trong phần này, hãy thêm tên của người nhận hóa đơn. Thông tin này cũng nên bao gồm địa chỉ email, số điện thoại và chức vụ của người nhận hóa đơn.

 Lưu ý

Bạn có thể thêm nhiều người vào phần này.

Khi bạn đã hoàn tất thông tin ở tất cả các trường, nhấp vào Lưu để lưu trữ tất cả thông tin.

Bài viết này có hữu ích không?