Hướng dẫn về Google Ads (AdWords)

Google Ads, một nền tảng quảng cáo trực tuyến báo cáo phân bổ trực tiếp bằng cách tích hợp giữa AppsFlyer và Google Ads. 

Sử dụng Quảng cáo của Google

Giao diện người dùng của Google Ads chỉ cho phép bạn định cấu hình Chiến dịch Ứng dụng, cho các thiết bị iOS và Android.

Để phân bổ người dùng từ các nền tảng khác, ví dụ: Người dùng Windows Phone, đến Google Ads, bạn cần sử dụng giải pháp trang đích.

Để định cấu hình các loại chiến dịch cụ thể khác ngoài Chiến dịch Ứng dụng, hãy liên hệ với đại diện Google của bạn.

Định cấu hình phân bổ Quảng cáo Google cho nhà quảng cáo

Để bắt đầu phân bổ các chiến dịch Quảng cáo Google với AppsFlyer, hãy làm theo các bước sau:

 Note

Là điều kiện tiên quyết để tích hợp với Quảng cáo Google, ứng dụng phải thu thập IDFA / GAID. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng dẫn tích hợp SDK dành cho Android hoặc iOS.

 Watch

 Read

Bước 1: Tạo ID Liên kết Quảng cáo Google (Bắt buộc)

(Chỉ tài khoản quản trị viên Quảng cáo Google)

 1. Đi tới bảng điều khiển Quảng cáo Google của bạn và bấm vào biểu tượng Công cụ ở góc trên bên phải
 2. Select Linked accounts under Setup

 3. In the Third-party app analytics box click on DETAILS

 4. Click the “+” button

 5. From the App analytics providers list select AppsFlyer

 6. Select your mobile app's platform, iOS or Android, and select the relevant app under look up your app

 7. Click on CREATE LINK ID

 8. Copy the new Link ID, which now uniquely identifies your mobile app on Google Ads

 9. Hãy nhớ - bạn PHẢI lập lại các bước này để tạo ID LIÊN KẾT duy nhất cho mỗi ứng dụng điện thoại di động của bạn

Bước 2: Thiết lập Quảng cáo Google trên AppsFlyer (Bắt buộc)

(Bất kỳ thành viên nào trong tài khoản AppsFlyer)

 1. Head to your app's dashboard on AppsFlyer and click Integrated Partners

 2. Chọn Quảng cáo Google

  gads-search.png

 3. Kích hoạt đối tác và dán ID Liên kết được sao chép.
 4. Configuring Install attribution:
  1. Set the Install click-through lookback window.
   Select the lookback window units (hours or days) and set the slider to the desired value. We recommend setting the lookback window to 30 days to match with Google Ads.
  2. Enable Install view-through attribution.
  3. Chọn đơn vị thời gian xem lại (giờ hoặc ngày) và đặt thanh trượt về giá trị mong muốn. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt thời gian xem lại lượt xem hết thành 1 ngày để khớp với Google Ads.

   Gads_integration_tab.png

 5. Reinstall attribution
  • Để kích hoạt phân bổ lượt cài đặt lại, hãy bật tính năng này.
  • Không cần phải bật các khoảng thời gian phân bổ lượt xem hết hoặc xem lại cấu hình để phân bổ lượt cài đặt lại, vì các giá trị được lấy từ cài đặt phân bổ lượt cài đặt.

    Important!

   Dữ liệu chuyển đổi cài đặt lại được trình bày dưới dạng session_start trên bảng điều khiển của Google Ads. Trong AppsFlyer, nó được phân bổ và được xem như là phân bổ lại.

 6. Configure Re-engagement attribution:
  1. Kích hoạt tính năng nhắm mục tiêu lại trong phần cài đặt ứng dụng.
  2. Enable Re-engagement attribution.
  3. Set the Re-engagement click-through lookback window, which is the period of time, starting from ad click, during which the app must be launched for the click to be recorded as a re-engagement. Select a lookback window in hours or days and set the slider to the desired value.
  4. Enable Re-engagement view-through attribution.
  5. Set the Re-engagement view-through lookback window, which is the period of time, starting from ad impression, during which the app must be launched for the impression to be recorded as a re-engagement. Select a lookback window in hours or days and set the slider to the desired value.
  6. Set the Re-engagement window. This is the period when the user's in-app events are attributed to the retargeting media source, following either a click or an impression. You can set the value in days (1-90), hours (up to 23), or even lifetime. The default is 30 days.

   IntegrationGoogle_us-en.png

 7. Go to the Cost tab
 8. Toggle ON the Get Cost, Clicks and Impressions Data button.
 9. Click on the Connect Google Ads button and log into your Google account to get all your Google Ads campaign costs on AppsFlyer. More details here.

  adwords_cost_tab.png

 10. Click Save.

 Stop!

Bạn PHẢI qua bước 4 để xem lượt cài đặt Google Ads trong AppsFlyer.
Nếu bạn cũng cần ánh xạ các sự kiện trong ứng dụng của mình tới Google Ads, trước tiên hãy qua bước 3.

Bước 3: Ánh xạ các sự kiện trong ứng dụng của bạn (đề xuất)

(Bất kỳ thành viên nào được đính kèm với tài khoản AppsFlyer)

google-ads-in-app-postbacks.png
 1. Go to the Integration tab and scroll down to the In-App Events section
 2. Set the Link ID again here, if required

   Note

  Khi bật ánh xạ sự kiện trong ứng dụng của Facebook cho ứng dụng lần đầu tiên, tất cả các sự kiện af_XXX từ SDK sẽ tự động được ánh xạ vào danh sách sự kiện được xác định trước của Facebook. Ánh xạ tự động này giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm đáng kể các lỗi ánh xạ.

 3. Toggle In-App Event Postbacks to ON
 4. Nhấp vàoThêm sự kiện để thêm một sự kiện SDK vào danh sách.
 5. Điền những tham số dưới đây:
  Tên tham số Mô tả
  Tên sự kiện SDK Tên của sự kiện, như được nhận bởi AppsFlyer từ SDK được tích hợp trong ứng dụng của bạn hoặc từ sự kiện máy chủ đến máy chủ.

   Tip

  Bạn không nhìn thấy sự kiện bạn muốn ở trong danh sách? Hãy đảm bảo kích hoạt sự kiện trên thiết bị có cài đặt không tự nhiên và kiểm tra lại.

  Mã định danh Sự kiệnĐối tác (Google)

  The unique name or ID of each event as defined in Google Ads.
  Select the most suitable pre-defined event from the dropdown list.

  Lưu ý: nếu bạn không tìm thấy sự kiện xác định trước phù hợp, hãy chọn giá trị CUSTOM (TÙY CHỌN) và điều này cho phép gửi sự kiện SDK của bạn nguyên trạng đến Google Ads. Tuy nhiên, giá trị sự kiện phải chứa các thông số AF tiêu chuẩn. Nếu bạn gửi một sự kiện có thông số Non-AF trong giá trị, thì những thông số này sẽ không được gửi đến Google Ads.

  Tùy chọn gửi

  • Chỉ đối tác này: chỉ gửi đăng lại khi sự kiện này được phân bổ cho Google Ads.
  • Tất cả các nguồn truyền thông bao gồm cả tự nhiên: gửi đăng lại cho các sự kiện được phân bổ cho bất cứ đối tác cũng như các sự kiện tự nhiên.
  Gửi dữ liệu sự kiện
  • No values & no revenue (Không gửi giá trị & không gửi doanh thu): chỉ gửi sự kiện mà không gửi giá trị của sự kiện.
  • Values & no revenue (Có gửi giá trị & không gửi doanh thu): gửi tất cả các thông số, ngoại trừ giá trị doanh thu.
  • Values & revenue (Gửi giá trị & doanh thu): gửi tất cả các thông số sự kiện, bao gồm cả giá trị doanh thu (nếu có trong sự kiện).
 6. Click Save

Bước 4: Đo lường chuyển đổi ứng dụng của bạn (Bắt buộc)

(Chỉ dành cho quản trị viên Quảng cáo Google )

 Important!

Để đăng ký chuyển đổi mới của bạn đối với Google Ads, bạn PHẢI khởi chạy ứng dụng của mình và thực hiện các sự kiện trong ứng dụng được nối của bạn ít nhất một lần. Sau đó, có thể mất tới 6 giờ cho đến khi chúng được thêm vào dữ liệu đợi. Sau khi chúng được thêm vào, bạn có thể nhập chúng hoặc chuyển đối mới thay đổi trạng thái từ " Không có chuyển đổi gần đây" thành "ghi lại chuyển đổi".

 1. Head back to your Google Ads account and click on the Tools icon

 2. Under the section labeled Measurement - click on Conversions
 3. Click the Plus button

 4. Select App from the list of conversion types

 5. Select Third-party app analytics, and click on Continue

 6. Check the box next to first_open of ALL your apps, and for each event you’d like to import. 
  Note: You need to re-import if the Partner Event identifier in Google Ads is changed, or if it is CUSTOM and the corresponding event name has changed in AppsFlyer.
 7. Click Import and Continue, and then click Done

  googleadsimport_en-us.png
 8. You can now see your third-party conversion event in the Conversion actions table. Click on the name of the event to see more details


  If an event does not appear in the list or if it has been removed from the Google Ads Conversion import list, click Status and select All to show all events, so that you can re-import the event:

  Import_Conversions_new__1_.png
 9. Chúc mừng bạn! Bạn hiện đang đo lường các chiến dịch di động của Quảng cáo Google bằng AppsFlyer!

 Note

Vui lòng đảm bảo rằng thiết lập "bao gồm trong chuyển đổi" được liên kết với các mục tiêu chiến dịch của bạn trong Quảng cáo Google. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ý kiến của đại diện Google của bạn hoặc tham khảo tài liệu Google tại đây.

 Tip

Tích hợp API Quảng cáo Google tự động bao gồm tính năng tiếp thị lại Quảng cáo Google. Bằng cách hoàn thành tích hợp này và gửi các sự kiện tới Google Ads, bạn có thể tạo danh sách đối tượng tiếp thị lại trong Quảng cáo Google mà không cần bất kỳ tích hợp bổ sung nào.

Cấp quyền cho các thành viên nhóm Google Ads

Bạn có thể cấp quyền cho Google Ads truy cập vào một số dữ liệu nhất định trong tài khoản của mình. Bạn có thể thực hiện điều này trên trang cấu hình Google Ads trong tab Quyền cho mỗi ứng dụng trong số các ứng dụng của bạn.

Để có thể có được các quyền này và quyền truy cập ứng dụng của bạn, đại diện Google Ads của bạn phải là thành viên nhóm trong tài khoản đối tác của Google Ads trên Appsflyer.

Do các yêu cầu về quyền riêng tư của Google, Google chỉ có thể thêm thành viên nhóm mới vào tài khoản đối tác AppsFlyer của mình khi được nhà quảng cáo yêu cầu một cách rõ ràng.

Để cấp quyền truy cập cho thành viên nhóm Google Ads vào ứng dụng của bạn, hãy thực hiện như sau:

 1. Điền vào và gửi biểu mẫu này để yêu cầu thêm người quản lý tài khoản của bạn vào tài khoản đối tác của Google trên AppsFlyer.
 2. Đợi Google Ads xác nhận đã thêm người quản lý tài khoản Google Ads của bạn.
 3. Go to Configuration > Integrated partners > Google Ads > Permissions and add your account manager email to the list of team members.
 4. Kích hoạt các quyền bạn muốn cấp cho người quản lý tài khoản Google Ads.

Đọc thêm về cấp quyền cho Mạng quảng cáo.

Bật phân bổ Quảng cáo Google cho các đại lý

AppsFlyer hỗ trợ thiết lập cấu hình đại lý với Quảng cáo Google. Điều cần thiết là nhà quảng cáo và đại lý phải có tài khoản Google Ads riêng biệt để cho phép AppsFlyer xác định chính xác dữ liệu. Để biết chi tiết, nhấp vào đây.

Chạy với nhiều Tài khoản Quảng cáo Google

AppsFlyer hỗ trợ làm việc với nhiều tài khoản Quảng cáo Google cho cùng một ứng dụng. Điều này được thực hiện thông qua việc chia sẻ ID Liên kết trong Quảng cáo Google và nhập các sự kiện vào từng tài khoản Quảng cáo Google.

Để biết thêm chi tiết về cách chia sẻ ID liên kết quảng cáo Google của bạn, nhấp vào đây.

Chiến dịch Ứng dụng iOS

Lưu ý: Phần này áp dụng cho các chiến dịch ứng dụng đối với lượt cài đặt và không phải chiến dịch thu hút của ứng dụng.

Bắt đầu từ ngày 24 tháng 1 năm 2020, logic khoảng không quảng cáo tìm kiếm chiến dịch cài đặt ứng dụng iOS được Google sử dụng (Thông báo của Google) như sau:

 • Kênh/khoảng không quảng cáo tìm kiếm AC của iOS không được phân bổ nữa.
 • Kênh/khoảng không quảng cáo Video và Hiển thị AC được phân bổ bình thường.
 • If you opt-out of this update in Google, Google App Campaign search users won't be served, but Google AC video & display are still served and attributed correctly.

Sử dụng deferred deep linking với nguồn cấp dữ liệu trong chiến dịch Ứng dụng

Các nhà tiếp thị sử dụng nguồn cấp dữ liệu trong chiến dịch Ứng dụng có thể cho trải nghiệm mượt mà theo nội dung cụ thể cho người dùng thiết bị di động mới của họ.

Khi một người dùng tiềm năng nhấp vào nguồn cấp dữ liệu, họ sẽ được chuyển hướng đến trang ứng dụng. Sau khi người dùng cài đặt và khởi chạy ứng dụng, SDK của AppsFlyer cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm cụ thể (ví dụ: giày chạy bộ) với deferred deep linking. Nhà phát triển ứng dụng sử dụng dữ liệu này để cung cấp trải nghiệm người dùng có liên quan trong ứng dụng.

Sau khi kích hoạt nguồn cấp dữ liệu trong chiến dịch Ứng dụng, hãy liên hệ với CSM AppsFlyer của bạn hoặc gửi thư tới hello@appsflyer.com để cho phép thu thập dữ liệu nguồn cấp dữ liệu.

nối Thông số Quảng cáo Google

Bảng bên dưới là nối thông số giữa Quảng cáo Google và AppsFlyer.

 Note

Nhà quảng cáo không thể thêm thông số được cá nhân hóa vào bất kỳ chiến dịch Quảng cáo Google nào.

Loại Chiến dịch: Chiến dịch Ứng dụng

Network type

Tìm kiếm Hiển thị Video
Kênh (af_channel) Tìm kiếm UAC Hiển thị UAC Video UAC
Chiến dịch (c)

ID Chiến dịch (af_c_id)

Bộ quảng cáo (af_adset) Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
Adset ID (af_adset_id)  populated by Google ad_group_id parameter

Ad (_ad)

Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
ID Quảng cáo (af_ad_id) Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
Loại quảng cáo (af_ad_type) Có* Có* Có*
ID Trang (af_siteid) GoogleSearch/
Search Partners
Không áp dụng YouTubeVideos/
YouTubeSearch/
VideoPartners
Từ khóa Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
nối Thông số Quảng cáo Google

* Để biết thêm thông tin về loại quảng cáo nào có sẵn trong phản hồi của Google, xem tại đây.

 Important!

 • Google là một SRN (Mạng Tự Báo Cáo). Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của luồng phân bổ cho các mạng này, nhấp vào đây.
 • AppsFlyer có thể hiển thị bất kỳ thông tin chiến dịch nào được cung cấp bởi Google. Loại chiến dịch (Tìm kiếm, Video, Hiển thị) và thông tin liên quan được xác định bởi Google. Để biết thêm thông tin chi tiết, nhấp vào đây.
 • Nhấp vào Chặn - Đối với Android, AppsFlyer chặn các nhấp chuột từ pid googleadwords_int, nghĩa là chúng được tính trong hệ thống, nhưng không được phân bổ.
Bài viết này có hữu ích không?