Hướng dẫn tích hợp Google Marketing Platform (CM360, DV360, đại lý)

Khái quát: Mục đích của bài viết này là để giải thích cách tích hợp AppsFlyer với Google Marketing Platform (GMP).

Google Marketing Platform bao gồm CM360 (trước đây là Trình quản lý Chiến dịch DoubleClick) và DV360 (Trình quản lý Giá thầu DoubleClick). Lưu ý: SA360 (trước đây là DoubleClick Search) hiện không nằm trong phạm vi tích hợp AppsFlyer.

CM360 là gì?

CM360 là viết tắt của Campaign Manager 360. Đây là dịch vụ máy chủ quảng cáo của bên thứ 3 của Google. Nó cho phép các nhà tiếp thị trên di động lập kế hoạch, thực hiện và đo lường các chiến dịch hiển thị của họ thông qua DoubleClick.

DV360 là gì?

DV360 là viết tắt của Display & Video 360. Đây là một nền tảng bên mua (DSP) thuộc sở hữu của Google cung cấp bàn giao dịch, đại lý và nhà quảng cáo có tính minh bạch và hiệu suất cao hơn trong việc mua phương tiện hiển thị toàn cầu trên các sàn giao dịch quảng cáo.

Nó hoạt động như thế nào?

Google Marketing Platform cho phép bạn tạo Floodlight, là các thẻ được liên kết với các sự kiện chuyển đổi cụ thể. Floodlight được tạo cho các sự kiện cài đặt hoặc hậu cài đặt (chẳng hạn như đăng ký hoặc mua hàng) để tích hợp GMP và AppsFlyer để đo lường lượt chuyển đổi. Lưu ý: Tích hợp GMP dựa trên sự kiện trên thiết bị di động, phụ thuộc vào ID thiết bị. Do đó, tích hợp này không được thiết kế để báo cáo về lượt chuyển đổi web và khoảng không quảng cáo.

Các trường hợp gặp phải khi tích hợp Google Marketing Platform

Xem bảng sau để biết các tình huống tích hợp hiện được hỗ trợ với GMP.

Tích hợp Loại tích hợp Yêu cầu
DV360  Tích hợp DV360 với AppsFlyer 
  • Truy xuất các giá trị Floodlight từ DV mỗi lượt chuyển đổi. 
  • Tích hợp Google Marketing Platform trong AppsFlyer.
CM360 + DV Mua lưu lượng truy cập DV360 thông qua CM360
  • Truy xuất các giá trị Floodlight từ DV mỗi lượt chuyển đổi. 
  • Tích hợp Google Marketing Platform trong AppsFlyer.
CM360 + nguồn truyền thông bên thứ ba không phải DV360*

Mua lưu lượng truy cập từ các nguồn truyền thông bên thứ ba và đo lường lượt chuyển đổi ứng dụng dành cho thiết bị di động bắt nguồn từ lưu lượng truy cập này trong CM360.

  • Truy xuất các giá trị Floodlight từ DV mỗi lượt chuyển đổi. 
  • Tích hợp Google Marketing Platform trong AppsFlyer.
  • Truy xuất liên kết đo lường CM360.**
  • Truy xuất liên kết đo lường AppsFlyer, là liên kết nguồn truyền thông đối tác tích hợp.***
  • Nối liên kết AppsFlyer vào liên kết CM360.
  • Sử dụng liên kết tổng hợp trong nguồn truyền thông.

* SRN không được đưa vào loại tích hợp này.

** Tình huống tích hợp này yêu cầu thẻ CM360 chuẩn như được mô tả tại đây. Các loại thẻ khác không được hỗ trợ.

*** Theo chính sách không chuyển hướng của Google, các liên kết của bên thứ ba bao gồm OneLink không được hỗ trợ. Liên kết sâu yêu cầu triển khai các phương thức nền tảng có liên quan cho iOS và Android.

Dữ liệu được gửi tới GMP

Dựa trên các yêu cầu tích hợp GMP, AppsFlyer chỉ gửi tới GMP những đăng lại về lượt chuyển đổi và các sự kiện trong ứng dụng, chứ không phải lượt nhấp hoặc lượt hiển thị.

Bài viết này có hữu ích không?