Google Marketing Platform integration guide (CM360, DV360, agency)

Khái quát: Mục đích của bài viết này là để giải thích cách tích hợp AppsFlyer với Google Marketing Platform (GMP).

Google Marketing Platform consists of CM360 (formerly Double Click Campaign Manager) and DV360 (DoubleClick Bid Manager). Note: SA360 (formerly DoubleClick Search) is currently not in-scope with AppsFlyer integration.

What is CM360?

CM360 stands for Campaign Manager 360. This is a Google 3rd-party ad server service. It enables mobile marketers to plan, execute and measure their display campaigns through DoubleClick.

DV360 là gì?

DV360 là viết tắt của Display & Video 360. Đây là một nền tảng bên mua (DSP) thuộc sở hữu của Google cung cấp bàn giao dịch, đại lý và nhà quảng cáo có tính minh bạch và hiệu suất cao hơn trong việc mua phương tiện hiển thị toàn cầu trên các sàn giao dịch quảng cáo.

Nó hoạt động như thế nào?

Google Marketing Platform cho phép bạn tạo Floodlight, là các thẻ được liên kết với các sự kiện chuyển đổi cụ thể. Floodlight được tạo cho các sự kiện cài đặt hoặc hậu cài đặt (chẳng hạn như đăng ký hoặc mua hàng) để tích hợp GMP và AppsFlyer để đo lường lượt chuyển đổi. Lưu ý: Tích hợp GMP dựa trên sự kiện trên thiết bị di động, phụ thuộc vào ID thiết bị. Do đó, tích hợp này không được thiết kế để báo cáo về lượt chuyển đổi web và khoảng không quảng cáo.

Các trường hợp gặp phải khi tích hợp Google Marketing Platform

Xem bảng sau để biết các tình huống tích hợp hiện được hỗ trợ với GMP.

Tích hợp Loại tích hợp Yêu cầu
DV360  Tích hợp DV360 với AppsFlyer 
  • Truy xuất các giá trị Floodlight từ DV mỗi lượt chuyển đổi. 
  • Tích hợp Google Marketing Platform trong AppsFlyer.
CM360 + DV Buying DV360 traffic through CM360
  • Truy xuất các giá trị Floodlight từ DV mỗi lượt chuyển đổi. 
  • Tích hợp Google Marketing Platform trong AppsFlyer.
CM360 + non-DV360 third-party media source*

Buying traffic from third-party media sources and measuring mobile app conversions originating from this traffic in CM360.

  • Truy xuất các giá trị Floodlight từ DV mỗi lượt chuyển đổi. 
  • Tích hợp Google Marketing Platform trong AppsFlyer.
  • Retrieve CM360 measurement link.**
  • Truy xuất liên kết đo lường AppsFlyer, là liên kết nguồn truyền thông đối tác tích hợp.***
  • Append AppsFlyer link to CM360 link.
  • Sử dụng liên kết tổng hợp trong nguồn truyền thông.

* SRN không được đưa vào loại tích hợp này.

** This integration scenario requires standard CM360 tags as described here. Other types of tags are unsupported.

*** Theo chính sách không chuyển hướng của Google, các liên kết của bên thứ ba bao gồm OneLink không được hỗ trợ. Liên kết sâu yêu cầu triển khai các phương thức nền tảng có liên quan cho iOS và Android.

Dữ liệu được gửi tới GMP

Dựa trên các yêu cầu tích hợp GMP, AppsFlyer chỉ gửi tới GMP những đăng lại về lượt chuyển đổi và các sự kiện trong ứng dụng, chứ không phải lượt nhấp hoặc lượt hiển thị.

Bài viết này có hữu ích không?