Hướng dẫn tích hợp Google Marketing Platform (CM, DV360, đại lý)

Mục đích của bài viết này là để giải thích cách hợp nhất AppsFlyer với Google Marketing Platform.

Google Marketing Platform bao gồm CM (trước đây là Trình quản lý Chiến dịch DoubleClick) và DV360 (Trình quản lý Giá thầu DoubleClick).

CM là gì?

CM là viết tắt của Trình quản lý Chiến dịch. Đây là dịch vụ máy chủ quảng cáo của bên thứ 3 của Google. Nó cho phép các nhà tiếp thị trên di động lập kế hoạch, thực hiện và đo lường các chiến dịch hiển thị của họ thông qua DoubleClick.

DV360 là gì?

DV360 là viết tắt của Display & Video 360. Đây là một nền tảng bên mua (DSP) thuộc sở hữu của Google cung cấp bàn giao dịch, đại lý và nhà quảng cáo có tính minh bạch và hiệu suất cao hơn trong việc mua phương tiện hiển thị toàn cầu trên các sàn giao dịch quảng cáo.

Nó hoạt động như thế nào?

Google Marketing Platform cho phép bạn tạo ra Floodlights / Chuyển đổi. Floodlight chỉ là một tên gọi khác của Chuyển đổi. Bạn tạo floodlight cho các sự kiện cài đặt hoặc sau cài đặt (như đăng ký hoặc mua) để hợp nhất Google Marketing Platform và AppsFlyer để đo lường chuyển đổi.

Các trường hợp gặp phải khi tích hợp Google Marketing Platform

Xem bảng sau để biết các trường hợp gặp phải khi tích hợp Google Marketing Platform.

Tích hợp Loại tích hợp Yêu cầu
DV360  Tích hợp DV360 với AppsFlyer 
  • Truy xuất các giá trị Floodlight từ DV mỗi lượt chuyển đổi. 
  • Tích hợp Google Marketing Platform trong AppsFlyer.
CM + DV Mua lưu lượng DV360 thông qua CM
  • Truy xuất các giá trị Floodlight từ DV mỗi lượt chuyển đổi. 
  • Tích hợp Google Marketing Platform trong AppsFlyer.
CM + nguồn truyền thông khác, không phải là DV360 Mua lưu lượng từ các nguồn truyền thông và truyền lưu lượng này tới CM.
  • Truy xuất các giá trị Floodlight từ DV mỗi lượt chuyển đổi. 
  • Tích hợp Google Marketing Platform trong AppsFlyer.
  • Truy xuất liên kết đo lường CM.
  • Truy xuất liên kết đo lường của AppsFlyer - có thể là liên kết nguồn truyền thông được tích hợp hoặc liên kết tùy chỉnh.
  • Nối liên kết AppsFlyer vào liên kết CM.
  • Gửi liên kết tổng hợp tới nguồn truyền thông.

Dữ liệu được gửi tới GMP

Dựa trên các yêu cầu tích hợp GMP, AppsFlyer chỉ gửi tới GMP những đăng lại về lượt chuyển đổi và các sự kiện trong ứng dụng, chứ không phải lượt nhấp hoặc lượt hiển thị.

Bài viết này có hữu ích không?