Cấu hình chiến dịch Amazon DSP

Khái quát: Amazon DSP (amazondsp_int), đối tác tích hợp của AppsFlyer, cho phép chủ sở hữu ứng dụng đo lường phân bổ dựa trên lượt nhấp chuột và lượt xem bằng AppsFlyer dành cho TV, máy tính bảng và thiết bị di động.

mceclip0.png

Kích hoạt đối tác

Điều kiện tiên quyết: Trước khi thiết lập tích hợp, hãy nhớ liên hệ với đối tác và mở tài khoản với họ.

Quá trình thiết lập được thực hiện trên trang Active Integrations, nhưng để tìm đối tác mới, trước tiên bạn phải truy cập Marketplace theo mô tả bên dưới. 

Để kích hoạt chức năng tích hợp đối tác:

 1. Trong AppsFlyer, đi đến Configuration > Partner Marketplace.
 2. Tìm kiếm và chọn tích hợp đối tác mới.
 3. Nhấp vào Set up integration. Bạn được chuyển đến trang thiết lập Active Integrations.
 4. Trong tab Integration, bật tùy chọn Activate partner.
  Lưu ý: Nút bật/tắt phải luôn ở trạng thái bật (được kích hoạt) trong thời gian bạn làm việc với đối tác.
 5. Hoàn thành cấu hình bằng cách sử dụng các thẻ có liên quan, như được mô tả ở phần tiếp theo.

Thiết lập tích hợp Amazon DSP

Việc tích hợp với Amazon DSP hỗ trợ phân bổ lượt nhấp chuột và lượt hiển thị. Cửa sổ cấu hình bao gồm các thẻ sau: Integration, Attribution link, Cost, Ad revenue và Permissions. Amazon DSP sử dụng thẻ Integration và Permissions.

 Lưu ý

Thẻ Integration

Thẻ Integration bao gồm một số phần, như được mô tả bên dưới.

Kích hoạt đối tác

Để cấu hình tích hợp, trước tiên bạn phải bật nút bật/tắt Activate partner. Tìm hiểu thêm về kích hoạt và hủy kích hoạt tích hợp đối tác

Quyền riêng tư Nâng cao

Chỉ dành cho ứng dụng iOS: Quyền kiểm soát dữ liệu của bạn được chia sẻ với đối tác thông qua các bài đăng lại và báo cáo tùy thuộc vào trạng thái chuyển đổi Quyền riêng tư Nâng cao (dành cho iOS 14.5+ trở lên):

Quyền riêng tư Nâng cao: Bật Quyền riêng tư Nâng cao: Tắt

Chỉ gửi các bài đăng lại về những sự kiện được phân bổ cho đối tác

Gửi các bài đăng lại theo cấu hình của bạn:

 • Tất cả các nguồn truyền thông, bao gồm nguồn tự nhiên
 • Chỉ đối tác này

Gửi các bài đăng lại theo biểu mẫu Quyền riêng tư Nâng cao 

 

Dữ liệu hợp nhất và ẩn danh được chia sẻ với đối tác, đồng nghĩa với việc không chia sẻ dữ liệu ở cấp người dùng (ID thiết bị).

 

Cài đặt chung

ID sản phẩm Amazon

Đây là một mã khóa độc nhất do Người quản lý tài khoản Amazon tạo ra và được cấp cho nhà quảng cáo đối với các ứng dụng Amazon DSP. Cần có ID sản phẩm Amazon để hoàn tất quá trình tích hợp và cho phép phân bổ đến Amazon DSP. 

Các bài đăng lại mặc định

Cấu hình cách thức gửi bài đăng lại cho lượt cài đặt:  

 • Chỉ đối tác này: Chỉ gửi các bài đăng lại khi sự kiện được phân bổ cho đối tác này—nghĩa là người dùng thực hiện sự kiện đến từ đối tác này.
 • Tất cả các nguồn truyền thông bao gồm nguồn tự nhiên: Gửi các bài đăng lại về những sự kiện được phân bổ cho bất kỳ đối tác nào và những sự kiện tự nhiên—nghĩa là khi người dùng thực hiện sự kiện đến từ bất cứ nguồn truyền thông nào.

 Lưu ý

 • Chỉ dành cho ứng dụng iOS: Quyền kiểm soát dữ liệu của bạn được chia sẻ với đối tác thông qua các bài đăng lại và báo cáo tùy thuộc vào trạng thái của nút chuyển đổi Quyền riêng tư nâng cao (dành cho iOS 14.5+ trở lên).
 • Các bài đăng lại được chia sẻ qua Data Locker trong báo cáo hàng giờ chứ không phải theo thời gian thực.

Phân bổ lượt cài đặt

Đặt khung thời gian phân bổ lượt nhấp qua và lượt xem hết cho lượt cài đặt (lần khởi chạy đầu tiên). Lưu ý rằng chỉ có thể phân bổ lượt cài đặt trong khung thời gian xem lại đến Amazon DSP. 

 1. Đặt Install click-through lookback window thành 1-23 giờ hoặc 1-30 ngày.
  Lưu ý: Amazon DSP khuyên bạn nên đặt khung thời gian xem lại lượt nhấp qua thành 14 ngày để phù hợp với khung thời gian phân bổ của họ.
 2. [Tùy chọn] Bật Install view-through attribution và đặt Install view-through attribution window thành 1-24 giờ.

Đăng lại sự kiện trong ứng dụng

Cấu hình ánh xạ các sự kiện trong ứng dụng với các sự kiện của Amazon DSP, được gửi qua các bài đăng lại.

 Lưu ý

Các bài đăng lại được chia sẻ qua Data Locker trong báo cáo hàng giờ chứ không phải theo thời gian thực.

Để cấu hình đăng lại sự kiện trong ứng dụng:

 1. Bật tùy chọn In-app event postbacks.
 2. Nhấp vào Add event để thêm một SDK hoặc sự kiện máy chủ đến máy chủ vào danh sách. Bảng sau đây mô tả các trường cần hoàn thành:
  Tên thông số Mô tả
  Sự kiện AppsFlyer

  Tên của sự kiện mà AppsFlyer nhận được từ SDK sẽ được tích hợp vào ứng dụng của bạn hoặc từ các sự kiện máy chủ đến máy chủ.
  Mẹo: Bạn không thấy sự kiện đang tìm kiếm?

  • Hãy đảm bảo kích hoạt sự kiện trên thiết bị có lượt cài đặt không tự nhiên và kiểm tra lại.
  • Nhập vào AppsFlyer event, sau đó nhấp vào Create custom. Đọc thêm về ánh xạ sự kiện tùy chỉnh.
  mapped to partner event

  Tên hoặc ID duy nhất của từng sự kiện được xác định ở phía đối tác. Các cấu hình ánh xạ có thể có là:

  • Text field: Nhận ID sự kiện tương ứng từ đối tác.
  • Drop-down box: Chọn sự kiện AppsFlyer được xác định trước phù hợp nhất.
  • As is: Gửi các sự kiện như vốn có mà không ánh xạ tên.
  for users from

  Chọn tùy chọn gửi cho sự kiện:

  • This partner only: chỉ gửi các bài đăng lại khi sự kiện này được phân bổ cho đối tác này.
  • All media sources including organic: Gửi các bài đăng lại cho các sự kiện được phân bổ cho bất cứ đối tác cũng như các sự kiện tự nhiên.
  bao gồm
  • No data (default): Chỉ gửi sự kiện mà không gửi bất kỳ giá trị sự kiện nào.
  • Values and revenue: Gửi tất cả các thông số sự kiện, bao gồm cả giá trị doanh thu (nếu có trong sự kiện).
  • Values without revenue: Gửi tất cả các thông số ngoại trừ giá trị doanh thu.
 3. [Tùy chọn] Nhấp vào biểu tượng Add conditionconditional-iae-postbacks-icon.pngđể đặt điều kiện cho một sự kiện.
 4. Nhấp vào Save integration.
 5. [Tùy chọn] Sau khi lưu tích hợp, trong khi vẫn còn ở trang cấu hình, bạn có thể tích hợp thêm ứng dụng của mình với đối tác:
  1. Từ góc trên cùng bên trái, dưới tên đối tác, hãy nhấp vào tên ứng dụng để mở danh sách ứng dụng. 
  2. Chọn một ứng dụng khác từ danh sách thả xuống.
  3. Lặp lại các bước tích hợp đối với ứng dụng đã chọn.

 Lưu ý

Chỉ dành cho ứng dụng iOS: Quyền kiểm soát dữ liệu của bạn được chia sẻ với đối tác thông qua các bài đăng lại và báo cáo tùy thuộc vào trạng thái của nút chuyển đổi Quyền riêng tư nâng cao (dành cho iOS 14.5+ trở lên).

Thẻ Attribution link

Đường dẫn phân bổ không dành cho Amazon DSP. Thực hiện phân bổ bằng cách kết hợp dữ liệu tương tác từ Amazon DSP với dữ liệu từ AppsFlyer, sử dụng khung thời gian xem lại lượt nhấp qua và lượt xem hết được cấu hình trong thẻ Integration.

Thẻ Cost

Dữ liệu chi phí không có sẵn đối với Amazon DSP.

Thẻ Ad revenue

Doanh thu quảng cáo không có sẵn đối với Amazon DSP.

Thẻ Permission

Chọn các quyền cho phép Amazon DSP có thể truy cập dữ liệu của bạn và thực hiện các hành động khác nhau.

 Lưu ý

 • Nếu tích hợp bị hủy kích hoạt trong khi vẫn bật nút Permissions, thì các quyền vẫn được cấp.
 • Tìm hiểu thêm về cấp quyền.