Bản tin: Client Hints Tác nhân Người dùng của Chrome

Tính năng mới

Bắt buộc phải có dữ liệu Tác nhân Người dùng để phân bổ thông qua mô hình xác suất.

Chrome đang phát hành Client Hints nhằm giảm dữ liệu Tác nhân Người dùng. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2023, tất cả lưu lượng truy cập bắt nguồn từ các trình duyệt dựa trên Chrome 110 (Chrome, Edge, Opera, v.v.) trên thiết bị Android hoặc máy tính để bàn đều giảm dữ liệu tiêu đề tác nhân người dùng.

Toàn bộ dữ liệu chỉ được cung cấp khi yêu cầu.

Ngày có hiệu lực

Ngày 1 tháng 2 năm 2023

Hành động cần thiết

  • Đối với các lượt nhấp chuột được báo cáo qua thiết bị người dùng, bạn không cần thực hiện gì cả. AppsFlyer đã thực hiện các điều chỉnh cần thiết để tuân thủ những thay đổi này và truy xuất dữ liệu hoàn chỉnh theo yêu cầu.
  • Đối với các lượt nhấp chuột và lượt hiển thị được mạng quảng cáo báo cáo qua thiết bị người dùng, mạng quảng cáo phải sử dụng API Client Hints để yêu cầu phiên bản Hệ điều hành và kiểu thiết bị, đồng thời báo cáo chúng cho AppsFlyer dưới dạng các thông số trong đường dẫn phân bổ. Xem hướng dẫn về mạng quảng cáo

Điều này có ảnh hưởng gì

Phân bổ: Không có ảnh hưởng; phân bổ không bị ảnh hưởng miễn là đã thực hiện các hành động cần thiết được mô tả ở trên. 

Bảng điều khiển: Không có ảnh hưởng

Báo cáo dữ liệu thô: Báo cáo lượt nhấp và lượt hiển thị qua Data Locker hiển thị tác nhân người dùng đúng theo dạng khi nhận được, với dữ liệu đầy đủ hoặc giảm bớt. Điều này có nghĩa là nếu tác nhân người dùng bị giảm bớt, phiên bản hệ điều hành và model thiết bị chỉ hiển thị dưới dạng các trường riêng biệt và không thể trích xuất từ chính trường tác nhân người dùng.