Bắt đầu: Từng bước một

  • Nhà quảng cáo
  • Đại lý

Getting_started.png

Getting started with AppsFlyer to attribute and measure your mobile app campaigns is an easy and quick process. Just follow these five simple steps:

  1. Sign-up for a new AppsFlyer account or add team members to existing accounts.
    Shortly afterward you will receive an email with all the necessary information
  2. Thêm ứng dụng của bạn vào bảng điều khiển AppsFlyer (và thiết lập đơn vị tiền tệ và múi giờ) 
  3. Tải về và tích hợp SDK: chúng tôi có các hướng dẫn rõ ràng và thân thiện cho AndroidiOSWindows PhoneUnity và các nền tảng Android khác 
  4. Kiểm tra tích hợp: bạn có thể kiểm tra tích hợp SDK trước hoặc sau khi triển khai ứng dụng trong cửa hàng
  5. Start attributing your media sources

That's all it takes! You now have installs, clicks, impressions, sessions and more recorded for your mobile app by AppsFlyer!

af_webinar_en_banner.png

Bài viết này có hữu ích không?
17 trên 18 thấy hữu ích

Các bài viết trong mục này