Tích hợp MPP Twitter Ads với AppsFlyer

Sơ lược: Nhận bài đăng lại từ AppsFlyer dưới dạng MPP Twitter Ads.

Cài đặt lệnh gọi lại

Khi chuyển đổi, AppsFlyer trả về các thông số sau:

Tên thông số Quy ước Tên Thông số

Tên Chiến dịch Twitter

{campaign_name}

Nguồn Twitter

{source}

 Ví dụ

http://MPP_postbackURL.........&MPP_Campaign_name={campaign_name}

Lệnh gọi lại sự kiện trong ứng dụng

Khi có sự kiện trong ứng dụng, AppsFlyer trả về các thông số sau (ngoài các thông số được đề cập ở trên):

Tên thông số Quy ước Tên Thông số

Tên của Sự kiện*

{event_name}

Giá trị của sự kiện

{event_value}

 Ví dụ

http://MPP_postbackURL.........&eventname={event_name}

 Lưu ý

Theo chính sách quyền riêng tư của Twitter, AppsFlyer (hoặc bất kỳ đối tác đo lường bên thứ ba nào khác) không thể cung cấp thuộc tính cấp người dùng hoặc thêm bất kỳ mã định danh nào vào các bài đăng lại ở trên.