Quản lý thành viên trong nhóm—vai trò, quyền và quyền truy cập dữ liệu

Khái quát: Thêm các thành viên nhóm vào tài khoản AppsFlyer của bạn và quản lý từng quyền của họ để truy cập vào ứng dụng, dữ liệu và tính năng.

Quyền hạn và vai trò trong tài khoản

Tài khoản AppsFlyer có hai vai trò người dùng được liên kết: Quản trị viên và thành viên nhóm. Chỉ quản trị viên mới có thể tạo thành viên trong nhóm và thêm họ vào tài khoản.

 • Quản trị viên tài khoản
  • Mỗi tài khoản có một quản trị viên
  • Truy cập vào tất cả các ứng dụng được đăng ký trong tài khoản
  • Thiết lập quyền truy cập ứng dụng và quyền hạn của thành viên nhóm
  • Giao phó khả năng của quản trị viên cho thành viên nhóm
  • Tìm hiểu thêm > Thay đổi quản trị viên tài khoản
 • Thành viên nhóm
  • Số lượng thành viên nhóm phụ thuộc vào gói đăng ký; tối đa là 600 
  • Không được giao phó quyền hạn của quản trị viên cho các thành viên khác trong nhóm

Mỗi nhà quảng cáo, đại lý hoặc mạng quảng cáo đều có quản trị viên của riêng mình và các thành viên nhóm liên quan. Bảng trong phần thả xuống sau đây liệt kê các quyền mà quản trị viên tài khoản có thể bật cho các thành viên nhóm.

Quyền của thành viên nhóm cho mỗi loại tài khoản

Quản trị viên cấp quyền cho các thành viên trong nhóm theo từng loại tài khoản

 Quyền hạn

Trạng thái mặc định

 Mô tả 

Tài khoản

Nhà quảng cáo

Đại lý (đối tác) 

Mạng quảng cáo 

Thành viên nhóm

Vô hiệu hóa

Thêm và xóa ứng dụng: ứng dụng hiện tại, tương lai và/hoặc ứng dụng cụ thể

x

x

Vô hiệu hóa

Thêm, chỉnh sửa và xóa các thành viên khác của nhóm*: 

 • Cập nhật thông tin chi tiết của họ
 • Chỉ định/xóa ứng dụng 

 

Vô hiệu hóa

Chỉnh sửa Cài đặt của ứng dụng

 • Sự kiện của người dùng trung thành
 • Cài đặt về múi giờ
 • Che IP
 • Nhắm mục tiêu lại
 • Đo lường lượt Gỡ cài đặt

x

Vô hiệu hóa

Chỉnh sửa cài đặt SKAdNetwork

x

x

Vô hiệu hóa

Truy cập vào My plan (Gói của tôi) và Payments (Thanh toán)

x

x

Quyền ứng dụng

 

 Kích hoạt

Truy cập tất cả các ứng dụng ngay lập tức trong tài khoản

x

 Kích hoạt

Truy cập tất cả các ứng dụng được thêm vào trong tương lai

x

Quyền cấu hình

Đã bật

Thêm/chỉnh sửa đối tác tích hợp

x

x

Vô hiệu hóa

Xem, thêm và chỉnh sửa Quy tắc Xác thực**

x

x

Quyền truy cập dữ liệu

Chỉ bật

Truy cập vào dữ liệu hợp nhất

x

 Kích hoạt

Truy cập Dữ liệu Thô

x

Chỉ tắt

Truy cập vào mã khóa API Pull 

Lưu ý: Nếu cần, quản trị viên có thể cung cấp mã khóa API Pull cho các thành viên nhóm

Chỉ quản trị viên
có quyền truy cập

Chỉ quản trị viên
có quyền truy cập

x

*Chỉ quản trị viên tài khoản mới có thể chỉnh sửa các thành viên nhóm có khả năng "Thêm và chỉnh sửa thành viên nhóm".

** Xem Quy tắc Xác thực dành cho các đối tác tích hợp để biết thêm chi tiết về quyền truy cập của đại lý và mạng quảng cáo vào Quy tắc Xác thực.

Thêm Thành Viên

 Lưu ý

Chỉ được liên kết một địa chỉ email của thành viên nhóm với một tài khoản AppsFlyer duy nhất.

 • Nếu bạn nhận được thông báo là không thể tạo người dùng, nguyên nhân thông thường có thể là do địa chỉ email của họ đã xuất hiện trong hệ thống của AppsFlyer. (Có lẽ họ muốn bắt đầu ngay và đã tự mình đăng ký!)
 • Đừng lo, bạn có thể dễ dàng khắc phục bằng cách: Liên hệ với Quản lý Hỗ trợ Khách hàng (CSM), hoặc gửi email nhanh cho nhóm Thu hút Khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ hello@appsflyer.com.

Tài khoản nhà quảng cáo và đại lý

Để thêm một thành viên nhóm:

 1. Nhấp vào địa chỉ email ở phía bên phải của thanh tiêu đề
 2. Chọn Team members (Thành viên nhóm) từ danh sách thả xuống.
 3. Trên trang Team members (Thành viên nhóm), hãy nhấp vào +Add team members (Thêm thành viên nhóm).
 4. Điền đầy đủ thông tin vào phần Create a new member (Tạo thành viên mới):
  • Tên: Sử dụng các chữ cái, số, dấu cách, dấu chấm (.), dấu gạch ngang (-), dấu gạch dưới (_) và/hoặc dấu ngoặc kép (‘ hoặc “). 
  • Email:
   • Địa chỉ email không được bao gồm dấu nháy đơn (').
   • Chỉ được liên kết một địa chỉ email của thành viên nhóm với một tài khoản AppsFlyer duy nhất.
   • Nếu địa chỉ đó đã được sử dụng ở tài khoản AppsFlyer khác, thì hệ thống sẽ xuất hiện thông báo sau: Can't create this user (Không thể tạo người dùng này).
  • Bộ phận
 5. Cấp quyền hạn của quản trị viên [Mặc định: vô hiệu hóa quyền truy cập] 
  Kích hoạt quyền hạn nếu cần: 
  • Thêm và xóa các ứng dụng trong tài khoản 
  • Thêm và chỉnh sửa thành viên nhóm
  • Chỉnh sửa trang App settings (Cài đặt của ứng dụng)
  • Truy cập vào trang My plan (Gói của tôi) và Payments (Thanh toán)
  • Xem, thêm và chỉnh sửa Quy tắc Xác thực
 6. Cấp quyền hạn đối với ứng dụng [Mặc định: vô hiệu hóa quyền truy cập]
  Thành viên nhóm có quyền truy cập vào tất cả các ứng dụng hiện tại và sau này trong tài khoản.

  1_Account_status_label.JPG

  Dưới đây là các tùy chọn truy cập của thành viên nhóm:
  • Tùy chọn 1: Sử dụng cài đặt mặc định (có tùy chọn Reset to default [Đặt lại về chế độ mặc định])
   • Tùy chọn Select all apps (Chọn tất cả ứng dụng) và Include all future apps (Bao gồm tất cả các ứng dụng sau này) được bật.
   • Quyền truy cập tất cả các ứng dụng trong tài khoản và bất kỳ ứng dụng nào được thêm vào sau này.
  • Tùy chọn 2: Kích hoạt Select all apps (Chọn tất cả ứng dụng) nhưng vô hiệu hóa Include all future apps (Bao gồm tất cả các ứng dụng sau này).
   • Quyền truy cập vào tất cả các ứng dụng hiện có trong tài khoản.
   • Không có quyền truy cập vào các ứng dụng được thêm vào sau này (quản trị viên có thể thay đổi trạng thái này).
  • Tùy chọn 3: Vô hiệu hóa Select all apps (Chọn tất cả ứng dụng)
   • Không có quyền truy cập vào bất kỳ ứng dụng nào trong tài khoản.
   • Nếu tùy chọn Select all apps (Chọn tất cả ứng dụng) bị vô hiệu hóa, thì quyền truy cập vào Include all future apps (Bao gồm tất cả các ứng dụng sau này) sẽ bị vô hiệu hóa tự động.
  • Tùy chọn 4: Vô hiệu hóa Select all apps (Chọn tất cả ứng dụng), sau đó chọn một số ứng dụng cụ thể
   • Chỉ có quyền truy cập vào các ứng dụng được đánh dấu bằng dấu kiểm.
 7. Quản lý quyền đối với dữ liệu [Mặc định: Kích hoạt quyền truy cập]
  Quyền truy cập dữ liệu thô: Kích hoạt/vô hiệu hóa quyền truy cập nếu cần. 
 8. Nhấp vào Lưu.
  • Quay lại trang Team members (Thành viên nhóm).
  • Thành viên mới sẽ nhận được thư mời qua email và cần kích hoạt tài khoản

Tài khoản Mạng Quảng cáo

Để thêm thành viên nhóm mạng quảng cáo:

 1. Nhấp vào địa chỉ email ở phía bên phải của thanh tiêu đề
 2. Chọn Team members (Thành viên nhóm) từ danh sách thả xuống.
 3. Trên trang Team members (Thành viên nhóm), hãy nhấp vào +Add team members (Thêm thành viên nhóm).
 4. Điền đầy đủ thông tin vào phần Create a new member (Tạo thành viên mới):
  • Tên: Sử dụng các chữ cái, số, dấu cách, dấu chấm (.), dấu gạch ngang (-), dấu gạch dưới (_) và dấu ngoặc kép (‘ hoặc “). 
  • Email: 
   • Địa chỉ email không được bao gồm dấu nháy đơn (').
   • Chỉ được liên kết một địa chỉ email của thành viên nhóm với một tài khoản AppsFlyer duy nhất. 
   • Nếu địa chỉ đó đã được sử dụng ở tài khoản AppsFlyer khác, thì hệ thống sẽ xuất hiện thông báo sau: Can't create this user (Không thể tạo người dùng này).
  • Bộ phận
 5. Cấp quyền hạn của quản trị viên [Mặc định: vô hiệu hóa quyền truy cập]
  • Tùy chọn: Thêm và chỉnh sửa thành viên nhóm
 6. Nhấp vào Lưu.
  • Quay lại trang Team members (Thành viên nhóm).
  • Thành viên mới sẽ nhận được thư mời qua email và cần kích hoạt tài khoản

Kích hoạt tài khoản

Những thành viên mới được thêm vào sẽ nhận được thư mời qua email.

Để kích hoạt tài khoản của thành viên nhóm:

 1. Trong thư mời qua email, hãy nhấp vào Activate My AppsFlyer Account (Kích hoạt Tài khoản AppsFlyer của Tôi).
  Lưu ý! Liên kết này có hiệu lực trong 48 tiếng. Nếu liên kết hết hạn, hãy yêu cầu quản trị viên gửi lại thư mời qua email.
 2. Nhập mật khẩu. Hệ thống sẽ hiển thị yêu cầu trong quá trình bạn tạo mật khẩu.
 3. Nhấp vào Log in (Đăng nhập). 

Gửi lại thư mời qua email

Để kích hoạt tài khoản, những thành viên mới được thêm vào nhóm phải phản hồi thư mời qua email ban đầu trong vòng 48 tiếng. Nếu thư mời hết hạn, quản trị viên có thể gửi lại thư mời.

[Quản trị viên] Để gửi lại thư mời qua email:

 1. Nhấp vào địa chỉ email ở phía bên phải của thanh tiêu đề.
 2. Chọn Team Members (Thành viên Nhóm) từ danh sách thả xuống.
 3. Tìm kiếm hàng thành viên nhóm (trường tìm kiếm hoặc sắp xếp cột).
 4. Nhấp vào Actions (Hành động) > Resend email invite (Gửi lại thư mời qua email).

Quản lý thành viên nhóm

Cấp quyền truy cập

Nhà quảng cáo có thể cấp quyền cho thành viên nhóm, quản trị viên đại lý/mạng quảng cáo vào tài khoản của họ để truy cập thông tin, quyền cấu hình tích hợp và các sự kiện trong ứng dụng, v.v. Tìm hiểu thêm

Để cấp quyền truy cập tài khoản của nhà quảng cáo cho thành viên nhóm đại lý/mạng quảng cáo:

 1. Đại lý/mạng quảng cáo phải đảm bảo rằng thành viên nhóm được chỉ định đã có tài khoản. Nếu chưa có tài khoản thì phải thiết lập tài khoản.
 2. Khi tài khoản mới được thiết lập, thành viên nhóm phải kích hoạt tài khoản đó qua email kích hoạt.
 3. Đại lý/mạng quảng cáo phải gửi địa chỉ email của thành viên nhóm cho nhà quảng cáo.
 4. Nhà quảng cáo, trong tài khoản của họ, phải thêm thành viên nhóm vào mạng quảng cáo/đại lý cụ thể. Nếu thành viên nhóm mạng quảng cáo/đại lý không có tài khoản (xem Bước 1), thì nhà quảng cáo sẽ nhận được thông báo lỗi.

Chỉnh sửa quyền hạn

Để chỉnh sửa quyền hạn của thành viên nhóm:

 1. Nhấp vào địa chỉ email ở phía bên phải của thanh tiêu đề.
 2. Chọn Team members (Thành viên nhóm) từ danh sách thả xuống.
 3. Tìm kiếm thành viên nhóm (trường tìm kiếm hoặc sắp xếp cột).
 4. Nhấp vào tên thành viên nhóm hoặc nhấp vào mục Actions (Hành động), sau đó nhấp vào Edit team member details (Chỉnh sửa thông tin thành viên nhóm).
 5. Cập nhật cài đặt. Các cài đặt khả dụng tùy thuộc vào loại tài khoản.
 6. Nhấp vào Lưu.

 Lưu ý

Để thay đổi quyền dành cho đối tác tích hợp (đại lý/mạng quảng cáo), hãy vào phần Configuration (Cấu hình) > Integrated Partners (Đối tác Tích hợp). Tìm hiểu thêm

Truy cập dữ liệu thô

Để kích hoạt/vô hiệu hóa quyền truy cập vào dữ liệu thô của thành viên nhóm:

 1. Nhấp vào địa chỉ email ở phía bên phải của thanh tiêu đề.
 2. Chọn Team members (Thành viên nhóm) từ danh sách thả xuống.
 3. Tìm kiếm thành viên nhóm (trường tìm kiếm hoặc sắp xếp cột).
 4. Nhấp vào tên thành viên nhóm hoặc nhấp vào mục Actions (Hành động), sau đó nhấp vào Edit team member details (Chỉnh sửa thông tin thành viên nhóm).
 5. Đi đến Manage data permissions (Quản lý quyền đối với dữ liệu) > Raw data access (Truy cập dữ liệu thô) và kích hoạt/vô hiệu hóa quyền truy cập dữ liệu thô.
 6. Nhấp vào Save (Lưu). 

Hạn chế cấu hình đối tác tích hợp

Quản trị viên và các thành viên nhóm có quyền thêm/chỉnh sửa các thành viên khác trong nhóm có các quyền cần thiết để hạn chế hoặc cho phép các thành viên khác trong nhóm thêm hoặc chỉnh sửa các đối tác tích hợp. Các trường hợp ngoại lệ được nêu trong bảng dưới đây. 

Quyền cấu hình (thêm/chỉnh sửa) đối tác tích hợp

Quản trị viên quản lý các thành viên nhóm nào có thể cấu hình các đối tác tích hợp.

 • Điều này giúp giảm khả năng xảy ra các thay đổi ngoài ý muốn, chẳng hạn như có thể ảnh hưởng đến phân bổ, phân tích và chi phí phát sinh.
 • [Mặc định] Khi quản trị viên tạo thành viên nhóm mới, họ có quyền truy cập để cấu hình đối tác tích hợp.

Các thành viên nhóm có quyền thêm/chỉnh sửa các thành viên khác trong nhóm có thể hạn chế/cho phép khả năng cấu hình đối tác tích hợp của các thành viên khác trong nhóm.

 • [Mặc định] Khi một thành viên nhóm có các quyền nêu trên tạo thành viên nhóm mới, họ có quyền truy cập để cấu hình đối tác tích hợp.

Các thành viên nhóm có thể thêm/chỉnh sửa các thành viên khác trong nhóm NHƯNG bản thân họ bị hạn chế thêm/chỉnh sửa các đối tác tích hợp.

 • [Mặc định] Có thể tiếp tục tạo thành viên mới trong nhóm, NHƯNG mọi thành viên mới trong nhóm mà họ tạo đều không thể cấu hình đối tác tích hợp.
 • Không thể thay đổi trạng thái hạn chế/cho phép của một thành viên nhóm; chỉ quản trị viên mới có thể thay đổi trạng thái này.


Hạn chế truy cập

Để hạn chế một thành viên nhóm cấu hình đối tác tích hợp:

 • Tắt tùy chọn Add/edit integrated partners (Thêm/chỉnh sửa đối tác tích hợp)

Các thành viên nhóm bị hạn chế:

 • Có thể chọn và xem đối tác tích hợp qua trang Configuration (Cấu hình) > Integrated partners (Đối tác tích hợp)
 • Có quyền truy cập các tab cài đặt của đối tác tích hợp với chế độ chỉ xem
 • Không thể thay đổi tùy chọn cài đặt

Cho phép truy cập

Để cho phép một thành viên nhóm cấu hình đối tác tích hợp:

 • Bật tùy chọn Add/edit integrated partners (Thêm/chỉnh sửa đối tác tích hợp)

Truy cập Quy tắc Xác thực

Để bật/tắt quyền truy cập của thành viên trong nhóm vào Quy tắc Xác thực Protect360:

 1. Nhấp vào địa chỉ email ở phía bên phải của thanh tiêu đề.
 2. Chọn Team members (Thành viên nhóm) từ danh sách thả xuống.
 3. Tìm kiếm thành viên nhóm (trường tìm kiếm hoặc sắp xếp cột).
 4. Nhấp vào tên thành viên nhóm hoặc nhấp vào mục Actions (Hành động), sau đó nhấp vào Edit team member details (Chỉnh sửa thông tin thành viên nhóm).
 5. Đi đến Restrict configuration permissions (Hạn chế quyền cấu hình) > View, add, and edit Validation Rules, and enable/disable access to Validation Rules (Xem, thêm và chỉnh sửa Quy tắc Xác thực và bật/tắt quyền truy cập vào Quy tắc Xác thực).
 6. Nhấp vào Save (Lưu). 

Giới hạn quyền truy cập dữ liệu

Có thể hạn chế quyền truy cập dữ liệu đối với thành viên nhóm của nhà quảng cáo; quyền truy cập của họ sẽ bị giới hạn ở 1 hoặc nhiều nguồn truyền thông (mạng quảng cáo/đại lý) và/hoặc Địa lý (quốc gia/khu vực).

Trạng thái mặc định: Truy cập vào tất cả các nguồn truyền thông và quốc gia (Địa lý).

Để hạn chế quyền truy cập dữ liệu:

 1. Đi đến Team members (Thành viên nhóm) > Add member (Thêm thành viên) > Manage data permissions (Quản lý quyền đối với dữ liệu) > Limit data access (Giới hạn quyền truy cập dữ liệu). 
 2. Đặt giới hạn:
  • Nguồn truyền thông: Đánh dấu Selected (Đã chọn) và chọn một hoặc nhiều nguồn truyền thông
  • Tự nhiên: Để cho phép truy cập vào dữ liệu tự nhiên, hãy chọn Organic (Tự nhiên) từ danh sách các nguồn truyền thông
  • Địa lý: Đánh dấu Selected (Đã chọn) và chọn một hoặc nhiều quốc gia
 3. Nhấp vào Save (Lưu).
  Kết quả: Thành viên nhóm chỉ có thể truy cập dữ liệu được chỉ định. Quyền truy cập vào dữ liệu có thể truy cập trước đó bị hủy, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ được liệt kê bên dưới. 

Bảng điều khiển không khả dụng đối với các thành viên trong nhóm bị hạn chế

Các bảng điều khiển sau không khả dụng cho các thành viên trong nhóm bị hạn chế: SKAdNetwork, Protect360, Hoạt động, Giữ chân người dùng, Nhóm người, Tùy chỉnh, Phân bổ trên cơ sở người dùng, Đối tượng và Tính gia tăng. 

Bảng điều khiển và báo cáo khả dụng

Những mục sau đây sẵn cho các thành viên trong nhóm bị hạn chế.

Bảng điều khiển/báo cáo/trang Chi tiết
Bảng điều khiển
 • Tổng quan
 • Nhắm mục tiêu lại
 • Sự kiện

Báo cáo dữ liệu thô

Quản trị viên phải cho phép quyền truy cập vào dữ liệu thô

Báo cáo hiệu suất

 • Đối tác

 • Đối tác theo ngày

 • Hàng ngày

 • Địa lý

 • Địa lý theo ngày

Báo cáo nhắm mục tiêu lại

 • Đối tác

 • Đối tác theo ngày

 • Hàng ngày

 • Địa lý

 • Địa lý theo ngày

Cài đặt ứng dụng (quyền truy cập chỉ đọc)

 

Đối tác Tích hợp

Các thành viên nhóm chỉ có thể truy cập và cấu hình các nguồn truyền thông mà họ không bị hạn chế.

Thử nghiệm tích hợp SDK

 

Có sẵn cho các thành viên trong nhóm bị hạn chế

Điểm hạn chế

Mức giới hạn Chi tiết

Nguồn truyền thông tùy chỉnh
(SMS, email, TV, v.v.)

 • Không thể hạn chế các nguồn truyền thông tùy chỉnh (SMS, email, TV, v.v.)
 • Danh sách thả xuống của các nguồn truyền thông chỉ phản ánh các đối tác tích hợp

Thông báo trực tiếp

Các thành viên nhóm bị giới hạn về nguồn truyền thông và/hoặc Quyền truy cập theo địa lý vẫn nhận được các thông báo trực tiếp theo như đã cấu hình mà họ đã có quyền trước đó. Quản trị viên có thể xóa thông báo trực tiếp theo cách thủ công.

Bài viết này có hữu ích không?