Thêm và quản lý các thành viên nhóm

Khái quát: Một tài khoản AppsFlyer sẽ có một quản trị viên, nhưng có tới 600 thành viên nhóm. Quản trị viên tạo hồ sơ cho các thành viên nhóm và quản lý quyền hạn (khả năng), cũng như quyền truy cập của họ vào các ứng dụng. 

Quyền hạn và vai trò trong tài khoản

Tài khoản AppsFlyer có hai vai trò người dùng được liên kết: Quản trị viên và thành viên nhóm. Chỉ quản trị viên mới có thể tạo thành viên trong nhóm và thêm họ vào tài khoản.

 • Quản trị viên tài khoản
  • Mỗi tài khoản có một quản trị viên
  • Truy cập vào tất cả các ứng dụng được đăng ký trong tài khoản
  • Thiết lập quyền truy cập ứng dụng và quyền hạn của thành viên nhóm
  • Giao phó khả năng của quản trị viên cho thành viên nhóm
  • Tìm hiểu thêm > Thay đổi quản trị viên tài khoản
 • Thành viên nhóm  
  • Số lượng thành viên nhóm phụ thuộc vào gói đăng ký, tối đa là 600 
  • Không được giao phó quyền hạn của quản trị viên cho các thành viên khác trong nhóm

 Lưu ý

Tình huống: Quản trị viên không thể tạo thành viên nhóm mới!

Nếu một nhân viên mới đã đăng ký AppsFlyer—trước khi quản trị viên chỉ định họ làm thành viên nhóm—thì email của họ đã tồn tại trong hệ thống của AppsFlyer. Do đó, quản trị viên không thể cấp cho họ quyền truy cập tài khoản. Quản trị viên phải mở một phiếu hỗ trợ.

Mỗi nhà quảng cáo, đại lý hoặc mạng quảng cáo đều có quản trị viên của riêng mình và các thành viên nhóm liên quan. Bảng trong phần thả xuống bên dưới liệt kê các quyền mà quản trị viên tài khoản có thể bật cho các thành viên nhóm.

Quyền của thành viên nhóm cho mỗi loại tài khoản

Quản trị viên cấp quyền cho các thành viên trong nhóm theo từng loại tài khoản

 Quyền hạn

Trạng thái mặc định

 Mô tả 

Tài khoản

Nhà quảng cáo

Đại lý (đối tác) 

Mạng quảng cáo 

Thành viên nhóm

Vô hiệu hóa

Thêm và xóa ứng dụng tài khoản: ứng dụng hiện tại, tương lai và/hoặc ứng dụng cụ thể

x

x

Vô hiệu hóa

Thêm, chỉnh sửa và xóa các thành viên khác của nhóm: 

 • Cập nhật thông tin chi tiết của họ
 • Chỉ định/xóa ứng dụng 

 

Vô hiệu hóa

Chỉnh sửa Cài đặt của ứng dụng

 • Sự kiện của người dùng trung thành
 • Cài đặt về múi giờ
 • Che IP
 • Nhắm mục tiêu lại
 • Đo lường lượt Gỡ cài đặt

x

Vô hiệu hóa

Chỉnh sửa cài đặt SKAdNetwork

x

x

 

Vô hiệu hóa

Truy cập vào My plan (Gói của tôi) và Payments (Thanh toán)

x

x

Quyền truy cập ứng dụng

 

 Kích hoạt

Truy cập tất cả các ứng dụng ngay lập tức trong tài khoản

x

 Kích hoạt

Truy cập tất cả các ứng dụng được thêm vào trong tương lai

x

Đối tác Tích hợp

Đã bật

Thêm/chỉnh sửa đối tác tích hợp

x

x

Quyền truy cập dữ liệu

Chỉ bật

Truy cập vào dữ liệu hợp nhất

x

 Kích hoạt

Truy cập Dữ liệu Thô

x

Chỉ tắt

Truy cập vào mã khóa API Pull 

Lưu ý! Nếu cần, quản trị viên có thể cung cấp mã khóa API Pull cho các thành viên nhóm

Chỉ quản trị viên
có quyền truy cập

Chỉ quản trị viên
có quyền truy cập

x

*Chỉ quản trị viên tài khoản mới có thể chỉnh sửa các thành viên nhóm có khả năng "Thêm và chỉnh sửa thành viên nhóm". 

Thêm Thành Viên

 Lưu ý

A team member's email address can only be associated with a single AppsFlyer account. The email address cannot contain an apostrophe (').

Nếu có vấn đề khi thêm thành viên nhóm, hãy liên hệ với Nhà quản lý Sự thành công của Khách hàng (CSM) của bạn hoặc theo địa chỉ hello@appsflyer.com.

Tài khoản nhà quảng cáo và đại lý

Để thêm một thành viên nhóm:

 1. Nhấp vào địa chỉ email ở phía bên phải của thanh tiêu đề. 
 2. Chọn Team members (Thành viên nhóm) từ danh sách thả xuống.
 3. Trên trang Team members (Thành viên nhóm) > Nhấp vào +Add team members (Thêm thành viên nhóm).
 4. Điền đầy đủ thông tin vào phần Create a new member (Tạo thành viên mới):
  • Tên: Sử dụng các chữ cái, số, dấu cách, dấu chấm (.), dấu gạch ngang (-), dấu gạch dưới (_) và/hoặc dấu ngoặc kép (‘ hoặc “). 
  • Email:  
   • Email addresses cannot include an apostrophe (').
   • A team-member email address can only be associated with a single AppsFlyer account. 
   • If the address is already used in another AppsFlyer account, then this message appears: Can't create this user. 
  • Bộ phận
 5. Cấp quyền hạn của quản trị viên [Mặc định: vô hiệu hóa quyền truy cập] 
  Kích hoạt quyền hạn nếu cần: 
  • Thêm và xóa các ứng dụng trong tài khoản 
  • Thêm và chỉnh sửa thành viên nhóm
  • Chỉnh sửa trang App settings (Cài đặt của ứng dụng)
  • Truy cập vào trang My plan (Gói của tôi) và Payments (Thanh toán)
 6. Cấp quyền hạn đối với ứng dụng [Mặc định: vô hiệu hóa quyền truy cập]
  Thành viên nhóm có quyền truy cập vào tất cả các ứng dụng hiện tại và sau này trong tài khoản.

  1_Account_status_label.JPG

  Dưới đây là các tùy chọn truy cập của thành viên nhóm:
  • Tùy chọn 1: Sử dụng cài đặt mặc định (có tùy chọn Reset to default [Đặt lại về chế độ mặc định])
   • Tùy chọn Select all apps (Chọn tất cả ứng dụng) và Include all future apps (Bao gồm tất cả các ứng dụng sau này) được bật.
   • Quyền truy cập tất cả các ứng dụng trong tài khoản và bất kỳ ứng dụng nào được thêm vào sau này.
  • Tùy chọn 2: Kích hoạt Select all apps (Chọn tất cả ứng dụng) nhưng vô hiệu hóa Include all future apps (Bao gồm tất cả các ứng dụng sau này).
   • Quyền truy cập vào tất cả các ứng dụng hiện có trong tài khoản.
   • Không có quyền truy cập vào các ứng dụng được thêm vào sau này (quản trị viên có thể thay đổi trạng thái này).
  • Tùy chọn 3: Vô hiệu hóa Select all apps (Chọn tất cả ứng dụng)
   • Không có quyền truy cập vào bất kỳ ứng dụng nào trong tài khoản.
   • Nếu tùy chọn Select all apps (Chọn tất cả ứng dụng) bị vô hiệu hóa, thì quyền truy cập vào Include all future apps (Bao gồm tất cả các ứng dụng sau này) sẽ bị vô hiệu hóa tự động.
  • Tùy chọn 4: Vô hiệu hóa Select all apps (Chọn tất cả ứng dụng), sau đó chọn một số ứng dụng cụ thể
   • Chỉ có quyền truy cập vào các ứng dụng được đánh dấu bằng dấu kiểm.
 7. Quản lý quyền đối với dữ liệu [Chế độ mặc định: Kích hoạt quyền truy cập]  
  Quyền truy cập dữ liệu thô: Kích hoạt/vô hiệu hóa quyền truy cập nếu cần. 
 8. Nhấp vào Lưu.
  • Quay lại trang Team members (Thành viên nhóm).
  • Thành viên mới sẽ nhận được thư mời qua email và cần kích hoạt tài khoản

Tài khoản Mạng Quảng cáo

Để thêm thành viên nhóm mạng quảng cáo:

 1. Nhấp vào địa chỉ email ở phía bên phải của thanh tiêu đề. 
 2. Chọn Team members (Thành viên nhóm) từ danh sách thả xuống.
 3. Trên trang Team members (Thành viên nhóm) > Nhấp vào +Add team members (Thêm thành viên nhóm).
 4. Điền đầy đủ thông tin vào phần Create a new member (Tạo thành viên mới):
  • Tên: Sử dụng các chữ cái, số, dấu cách, dấu chấm (.), dấu gạch ngang (-), dấu gạch dưới (_) và dấu ngoặc kép (‘ hoặc “). 
  • Email: 
   • Email addresses cannot include an apostrophe (').
   • A team member email address can only be associated with a single AppsFlyer account. 
   • If the address is already used in another AppsFlyer account, then this message appears: Can't create this user. 
  • Bộ phận
 5. Cấp quyền hạn của quản trị viên [Mặc định: vô hiệu hóa quyền truy cập]
  • Tùy chọn: Thêm và chỉnh sửa thành viên nhóm
 6. Nhấp vào Lưu.
  • Quay lại trang Team members (Thành viên nhóm).
  • Thành viên mới sẽ nhận được thư mời qua email và cần kích hoạt tài khoản

Kích hoạt tài khoản

Những thành viên mới được thêm vào nhóm sẽ nhận được thư mời qua email.  

Để kích hoạt tài khoản của thành viên nhóm:

 1. In the email invite, click Activate My AppsFlyer Account.
  Note! The link is valid for 48 hours. If it expires, ask the admin to resend the email invite.
 2. Nhập mật khẩu. Hệ thống sẽ hiển thị yêu cầu trong quá trình bạn tạo mật khẩu.
 3. Nhấp vào Log in (Đăng nhập). 

Gửi lại thư mời qua email

Để kích hoạt tài khoản, những thành viên mới được thêm vào nhóm phải phản hồi thư mời qua email ban đầu trong vòng 48 tiếng. Nếu thư mời hết hạn, quản trị viên có thể gửi lại thư mời.

[Quản trị viên] Để gửi lại thư mời qua email:

 1. Nhấp vào địa chỉ email ở phía bên phải của thanh tiêu đề.
 2. Chọn Team Members (Thành viên Nhóm) từ danh sách thả xuống.
 3. Tìm kiếm hàng thành viên nhóm (trường tìm kiếm hoặc sắp xếp cột).
 4. Nhấp vào Actions (Hành động) > Resend email invite (Gửi lại thư mời qua email).

Quản lý thành viên nhóm

Cấp quyền truy cập

Nhà quảng cáo có thể cấp quyền cho thành viên nhóm, quản trị viên đại lý/mạng quảng cáo vào tài khoản của họ để truy cập thông tin, quyền cấu hình tích hợp và các sự kiện trong ứng dụng, v.v. Tìm hiểu thêm

Để cấp quyền truy cập tài khoản của nhà quảng cáo cho thành viên nhóm đại lý/mạng quảng cáo:

 1. Đại lý/mạng quảng cáo phải đảm bảo rằng thành viên nhóm được chỉ định đã có tài khoản. Nếu chưa có tài khoản thì phải thiết lập tài khoản.
 2. Khi tài khoản mới được thiết lập, thành viên nhóm phải kích hoạt tài khoản đó qua email kích hoạt.
 3. Đại lý/mạng quảng cáo phải gửi địa chỉ email của thành viên nhóm cho nhà quảng cáo.
 4. Nhà quảng cáo, trong tài khoản của họ, phải thêm thành viên nhóm vào mạng quảng cáo/đại lý cụ thể. Nếu mạng quảng cáo/thành viên nhóm đại lý không có tài khoản (xem Bước 1), thì nhà quảng cáo sẽ nhận được thông báo lỗi.

Chỉnh sửa quyền hạn

Để chỉnh sửa quyền hạn của thành viên nhóm:

 1. Nhấp vào địa chỉ email ở phía bên phải của thanh tiêu đề.
 2. Chọn Team members (Thành viên nhóm) từ danh sách thả xuống.
 3. Tìm kiếm thành viên nhóm (trường tìm kiếm hoặc sắp xếp cột).
 4. Nhấp vào tên thành viên nhóm hoặc nhấp vào mục Actions (Hành động), sau đó nhấp vào Edit team member details (Chỉnh sửa thông tin thành viên nhóm).
 5. Cập nhật cài đặt. Các cài đặt khả dụng tùy thuộc vào loại tài khoản.
 6. Nhấp vào Lưu.

 Lưu ý

Để thay đổi quyền dành cho đối tác tích hợp (đại lý/mạng quảng cáo), hãy vào phần Configuration (Cấu hình) > Integrated Partners (Đối tác Tích hợp). Tìm hiểu thêm

Truy cập dữ liệu thô

Để kích hoạt/vô hiệu hóa quyền truy cập vào dữ liệu thô của thành viên nhóm:

 1. Nhấp vào địa chỉ email ở phía bên phải của thanh tiêu đề.
 2. Chọn Team members (Thành viên nhóm) từ danh sách thả xuống.
 3. Tìm kiếm thành viên nhóm (trường tìm kiếm hoặc sắp xếp cột).
 4. Nhấp vào tên thành viên nhóm hoặc nhấp vào mục Actions (Hành động), sau đó nhấp vào Edit team member details (Chỉnh sửa thông tin thành viên nhóm).
 5. Đi đến Manage data permissions (Quản lý quyền đối với dữ liệu) > Raw data access (Truy cập dữ liệu thô) và kích hoạt/vô hiệu hóa quyền truy cập dữ liệu thô.
 6. Nhấp vào Save (Lưu). 

Giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu

Bài viết này có hữu ích không?