Setting up an integrated partner

At a glance: Enable attribution recording and postback sending to partners by connecting AppsFlyer to your integrated partners.

Setting up a non-SRN integrated partner

AppsFlyer tích hợp với các đối tác của bạn bằng API. Bài viết này gồm các hướng dẫn chung để kích hoạt tích hợp đối tác và tạo đường dẫn phân bổ của các đối tác không phải SRN. 

  • Hướng dẫn này không áp dụng cho SRN. Sử dụng các đường dẫn sau để truy cập các bài viết về SRN. 
  • Có các bài viết dành riêng cho một số đối tác (bao gồm cả những đối tác không phải SRN). Để tìm kiếm các bài viết này:
    • Trong đường dẫn breadcrumb, ở tiêu đề của bài viết này, hãy nhấp vào Campaign management (Quản lý chiến dịch) để xem danh sách các bài viết dành cho mỗi loại đối tác. 
    • Trong AppsFlyer, đi đến Configuration (Cấu hình) > Integrated partners (Đối tác tích hợp). Tìm kiếm đối tác, sau đó nhấp vào Tìm hiểu cách tích hợp đối tác này.
blobid0.jpg verizonmedia.png
Google Marketing Platform  Apple Search Ads Google Ads Snapchat Facebook Tencent Social Ads Yahoo! Search Ads Verizon Media Twitter
Bài viết dành riêng cho SRN

Các bước đầu tiên

Để bắt đầu làm việc với một đối tác: 

  • Thiết lập tài khoản với đối tác đó
  • Cấu hình đối tác trong AppsFlyer theo hướng dẫn này.
  • Bắt đầu phân bổ số lượt cài đặt mạng quảng cáo và ghi nhận các sự kiện hậu cài đặt.

Partner types in the ecosystem

Ecosystem.jpg

Bài viết liên quan: Chỉ số Hiệu suất của AppsFlyer xếp hạng các nguồn truyền thông di động theo danh mục và khu vực.

Loại đối tác  Mô tả
Mạng quảng cáo

Run campaigns on your behalf.

Đại lý Sử dụng kiến thức chuyên môn của họ để có được người dùng chất lượng cao bằng cách chạy các chiến dịch thay cho bạn. Bạn có thể có một mối quan hệ minh bạch hoặc không minh bạch. 
Đối tác tiếp thị Marketing partners specialize in working with specific ad networks. Examples: Facebook marketing partners, Apple Search Ads marketing partners, Twitter official ads partners.
Mạng nhắm mục tiêu lại Mạng quảng cáo chuyên chạy các chiến dịch nhắm mục tiêu lại 
Nền tảng của bên thứ ba Provide BI-related services like analytics and marketing automation platforms.
Phân bổ TV  Partners enabling more accurate attribution of new installs to aired TV ads.
Phát hiện gian lận  External third-party anti-fraud systems not part of the AppsFlyer Protect360 anti-fraud solution.
Các loại đối tác tích hợp
Bài viết này có hữu ích không?