Cài đặt đối tác tích hợp

Khái quát: Kích hoạt tính năng ghi nhận phân bổ và gửi đăng lại cho đối tác bằng cách kết nối AppsFlyer với các đối tác tích hợp của bạn.

Cài đặt đối tác tích hợp không phải SRN

AppsFlyer tích hợp với các đối tác của bạn bằng API. Bài viết này gồm các hướng dẫn chung để bật tích hợp đối tác và tạo đường dẫn phân bổ của các đối tác không phải SRN.

  • Hướng dẫn này không áp dụng cho SRN. Sử dụng các liên kết sau để truy cập các bài viết về SRN.
  • Có các bài viết dành riêng cho một số đối tác (bao gồm cả những đối tác không phải SRN). Để tìm kiếm các bài viết này:
    • Trong đường dẫn breadcrumb, ở tiêu đề của bài viết này, hãy nhấp vào Quản lý chiến dịch để xem danh sách các bài viết dành cho mỗi loại đối tác.
    • Trong AppsFlyer, đi đến Configuration (Cấu hình) > Integrated partners (Đối tác tích hợp). Tìm kiếm đối tác, sau đó nhấp vào Learn how to integrate this partner
blobid0.jpg verizonmedia.png
Google Marketing Platform  Apple Search Ads Google Ads Snapchat Facebook Tencent Social Ads Yahoo! Search Ads Verizon Media Twitter
Bài viết dành riêng cho SRN

Những điều bạn cần để bắt đầu làm việc với đối tác: 

  1. Thiết lập tài khoản với đối tác.
  2. Cấu hình đối tác trong AppsFlyer theo hướng dẫn này.
  3. Bắt đầu phân bổ số lượt cài đặt mạng quảng cáo và ghi nhận các sự kiện hậu cài đặt.

Các loại đối tác trong hệ sinh thái

Ecosystem.jpg

Bài viết liên quan: Chỉ số Hiệu suất của AppsFlyer xếp hạng các nguồn truyền thông di động theo danh mục và khu vực.

Loại đối tác  Mô tả
Mạng quảng cáo

Chạy các chiến dịch thay cho bạn.

Đại lý Sử dụng kiến thức chuyên môn của họ để có được người dùng chất lượng cao bằng cách chạy các chiến dịch thay cho bạn. Bạn có thể có một mối quan hệ minh bạch hoặc không minh bạch. 
Đối tác tiếp thị Các đối tác tiếp thị chuyên cộng tác với các mạng quảng cáo cụ thể. Ví dụ: đối tác tiếp thị trên Facebook, đối tác tiếp thị Apple Search Ads, đối tác quảng cáo chính thức của Twitter
Mạng nhắm mục tiêu lại Mạng quảng cáo chuyên chạy các chiến dịch nhắm mục tiêu lại 
Nền tảng của bên thứ ba Cung cấp các dịch vụ liên quan đến BI như nền tảng phân tích và tự động hóa tiếp thị.
Phân bổ TV  Đối tác cho phép phân bổ chính xác hơn các lượt cài đặt mới cho quảng cáo truyền hình được phát sóng.
Phát hiện gian lận  Hệ thống chống gian lận của bên thứ ba bên ngoài không thuộc giải pháp chống gian lận Protect360 của AppsFlyer.
Các loại đối tác tích hợp
Bài viết này có hữu ích không?