Cấu hình Twitter với AppsFlyer

twitter_logo.jpg

Quảng cáo ứng dụng thiết bị di động trên Twitter

Quảng cáo Ứng dụng dành cho thiết bị di động của Twitter là một cách tuyệt vời để giới thiệu các ứng dụng dành cho thiết bị di động trên Twitter và thúc đẩy lượt cài đặt. Điều này cho phép các nhà quảng cáo Twitter quảng bá hiệu quả các ứng dụng dành cho thiết bị di động của họ với thiết kế thẻ ứng dụng tuyệt vời thúc đẩy lượt cài đặt, tương tác với ứng dụng và liên kết sâu. Đối với nhà tiếp thị, đây là một đơn vị quảng cáo nguyên gốc và phong phú kết hợp những điều tốt nhất của Thẻ Twitter và các Tweet quảng cáo. Người dùng có thể dễ dàng cài đặt và tương tác trực tiếp với ứng dụng từ dòng thời gian Twitter. 

Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này