Cấu hình Twitter với AppsFlyer

Khái quát: Tích hợp tài khoản Twitter Ads của bạn với AppsFlyer để hiển thị dữ liệu phân bổ của các chiến dịch Twitter.

Quảng cáo ứng dụng thiết bị di động trên Twitter

Twitter Mobile App Promotion là một phương thức quảng cáo ứng dụng trên Twitter. Phương thức này cho phép các nhà quảng cáo có thể quảng cáo ứng dụng di động của họ bằng thiết kế thẻ Ứng dụng tuyệt vời thúc đẩy lượt cài đặt, tương tác với ứng dụng và liên kết sâu. Người dùng có thể dễ dàng cài đặt và tương tác trực tiếp với ứng dụng từ dòng thời gian Twitter.

Quyền riêng tư của người dùng Twitter

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 năm 2019, người dùng Twitter có thể kiểm soát cách họ chia sẻ thông tin với các nhà quảng cáo:

  • Nếu cài đặt của người dùng được đặt để ngăn chặn chia sẻ thông tin tương tác của họ với nhà quảng cáo, thì lượt cài đặt và sự kiện trong ứng dụng của họ do Twitter thúc đẩy sẽ bị loại bỏ khỏi dữ liệu thô nhưng vẫn được phân bổ cho Twitter.
  • Dữ liệu phân bổ hợp nhất phản ánh chính xác trong AppsFlyer và không bị ảnh hưởng bởi chính sách của Twitter.
  • Do đó, báo cáo hợp nhất và dữ liệu thô của Twitter không tương quan với nhau.
Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này