Hướng dẫn tài khoản đại lý

Khái quát: Tài khoản đại lý cung cấp một loạt các tính năng cho phép các đại lý tiếp thị đo lường các chiến dịch họ thực hiện cho khách hàng của mình - chủ sở hữu ứng dụng. AppsFlyer cung cấp tài khoản đại lý miễn phí.

Tài khoản Agency là gì?

Tài khoản Đại lý do các nhóm đại lý sử dụng để đánh giá các chiến dịch tiếp thị ứng dụng của họ thay cho khách hàng nhà quảng cáo.

Các chỉ số trước và sau khi cài đặt chính luôn có sẵn để đảm bảo rằng các agency có thể cung cấp hiệu suất tối ưu trong toàn bộ danh mục khách hàng của họ.

Bảng điều khiển tài khoản agency cho phép khả năng xem tương tự với bảng điều khiển của advertiser và bao gồm truy cập mặc định vào:

 • Life Time Value Overview Dashboard
 • In-App Events Dashboard
 • Retargeting Dashboard

Các KPI phổ biến có sẵn bao gồm: số lượt hiển thị, lượt nhấp chuột, lượt cài đặt, mức độ trung thành của người sử dụng, chi phí, tỷ suất hoàn vốn (ROI), v.v. Bạn có thể xem thêm chi tiết về các bảng điều khiển báo cáo khác nhau tại đây.

Thông tin đại lý không công khai: Để bảo vệ thông tin độc quyền của đại lý, thông tin nguồn truyền thông sẽ không được công khai cho nhà quảng cáo. Điều này có nghĩa là các nhà quảng cáo xem lưu lượng truy cập được tạo từ đại lý như là đến từ một nguồn truyền thông duy nhất là đại lý.

Cài đặt Tính công khai của Đại lý có các tùy chọn sau và chỉ có thể được do đại lý đặt:

 • Tắt (mặc định): Không công khai (ẩn). Nhà quảng cáo không thể xem thông tin nguồn truyền thông.
 • Bật: Công khai. Các thông tin nguồn truyền thông được hiển thị cho các nhà quảng cáo.

Đại lý truy cập dữ liệu của nhà quảng cáo

Bắt đầu dành cho đại lý

Đọc hướng dẫn từng bước của chúng tôi dành cho các đại lý tại đây. Nếu bạn không chắc chắn mình cần loại tài khoản nào, hãy đọc hai chương tiếp theo.

Tài khoản Agency và Tài khoản Advertiser

Tài khoản Nhà quảng cáo được thúc đẩy để phục vụ chủ sở hữu ứng dụng và dữ liệu. Các nhà quảng cáo thường thêm ứng dụng của họ vào tài khoản của họ và xác định cấp độ truy cập dữ liệu cần thiết.

Tài khoản Đại lý được tạo có chủ đích dành cho các nhóm đại lý. Tài khoản đại lý bao gồm các công cụ đo lường và phân tích hiệu quả các chiến dịch tiếp thị trên danh mục khách hàng của họ.

Cấu trúc tài khoản cho phép chia sẻ kiến thức giữa các nhóm agency trên toàn cầu và cho phép đo lường, tính toán, báo cáo và tối ưu hóa tỷ suất hoàn vốn theo cấp nhóm.

Sự khác biệt giữa tài khoản Nhà quảng cáo và Đại lý:

 

Nhà quảng cáo

Đại lý

Thực hiện cấp độ mã

Không; chỉ quảng cáo ứng dụng

Cài đặt cấp độ tài khoản

Thành viên nhóm, quyền thành viên nhóm, cài đặt, tùy chọn thanh toán

Thành viên nhóm đại lý và quyền của họ.

Cài đặt cấp độ ứng dụng

Thời gian phân bổ lại, cấu hình OneLink

múi giờ, tiền tệ

Tính công khai của dữ liệu của chính đại lý

(phần còn lại của cài đặt được lấy từ cài đặt của nhà quảng cáo)

Cấu hình cấp độ đối tác tích hợp

 • Cấp quyền cho Đại lý
 • Cấu hình mạng quảng cáo
 • Cấu hình SRN
 • Quản lý liên kết
 • Cấu hình mạng quảng cáo
 • Một số cấu hình SRN yêu cầu can thiệp tối thiểu từ phía nhà quảng cáo:
    • Google Doubleclick
    • Snapchat
    • Tencent

  Các SRN khác cần được nhà quảng cáo cấu hình thì đại lý mới sử dụng được.

 • Quản lý liên kết (sử dụng các mẫu được Nhà quảng cáo xác định)

Tính năng bổ sung

Có (một số chỉ có khi đã đăng ký)

Theo gói đăng ký của nhà quảng cáo và quyền được cấp cho đại lý (xem bảng bên dưới)

Các tính năng có sẵn cho các đại lý

Available by default

Not available

Requires advertiser permission 

 • Life Time Value Overview Dashboard
 • In-App Events Dashboard
 • Retargeting Dashboard
 • Đối tác Tích hợp
 • OneLink*
 • API Pull

*Các mẫu OneLink chỉ có thể do nhà quảng cáo tạo

 • Bảng điều khiển hoạt động
 • Bảng điều khiển tùy chỉnh
 • Phân tích trên cơ sở người dùng
 • AUDIENCES
 • Báo cáo Pivot
 • API Push
 • Hộp khóa dữ liệu
 • Báo cáo giữ lại người dùng
 • Báo cáo đoàn hệ
 • Protect360
 • Xuất dữ liệu
 • Dữ liệu tự nhiên hợp nhất

Tài khoản Agency và Tài khoản Mạng Quảng cáo

Đại lý

Mạng Quảng cáo

Thông số đường dẫn phân bổ để nhận dạng: af_prt

Thông số đường dẫn phân bổ để nhận dạng: pid

Quảng bá ứng dụng thông qua nhiều nguồn truyền thông

Đặt quảng cáo ứng dụng trên chính nền tảng của mình

Chỉ thấy lưu lượng truy cập từ các nguồn truyền thông mà thực hiện quảng cáo

Chỉ thấy lưu lượng truy cập từ quảng cáo được đặt trên chính nền tảng

Không thể nhận thông tin trong thời gian thực về lượt cài đặt và sự kiện trong ứng dụng thông qua đăng lại

Có thể nhận thông tin theo thời gian thực về lượt cài đặt và các sự kiện trong ứng dụng thông qua đăng lại

Có thể cấu hình đăng lại sự kiện trong ứng dụng đến một số đối tác mà mang lưu lượng truy cập từ đó*

Can configure in-app event postbacks for any traffic from itself* 

* Requires advertiser permission

Differences between agency and ad network accounts
Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này