Agency account vs. ad network

At a glance: Learn the differences between an Agency account and an Ad Network integration, and the advantages of each.

Agency account

Giải pháp Đại lý của AppsFlyer cho phép bạn quản lý toàn bộ hiệu suất hoạt động của nhà quảng cáo của mình trong một trang tổng quan chung!

Các tính năng chính của tài khoản đại lý:

  • Access to real-time analytics, once our SDK is embedded within the app.
  • Quyền truy cập tất cả dữ liệu, bao gồm cả các sự kiện trong ứng dụng, do đại lý tạo.
  • Self-serve dashboard for generating AppsFlyer attribution links which enable the agency to work with 1500+ different Ad Networks.

Nhấp vào liên kết này để tìm hiểu thêm về cách thiết lập Tài khoản Đại lý.

Ad network integration

Việc tích hợp với AppsFlyer làm mạng quảng cáo cho phép bạn nhận thông tin qua các lượt đăng lại.

  • As AppsFlyer integrated partner, you receive an ad network login that holds install and postback information.

 Lưu ý

Là mạng quảng cáo tích hợp, bạn không có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin sự kiện trong ứng dụng nào trừ khi được nhà quảng cáo chấp thuận (cần có tích hợp phụ).

  • As an AppsFlyer integrated partner, your name and logo are presented on the AppsFlyer website.

Xem Hướng dẫn Tích hợp Mạng Quảng cáo.

To proceed, provide your Click URL, Postback URL, and company logo (a 200x50 transparent PNG).