API Push truyền trực tuyến dữ liệu thô (V2)

Khái quát: Truyền trực tuyến dữ liệu sự kiện phân bổ tới các điểm cuối phía máy chủ của bạn.

4409_Push_API_V2-01.pngAPI Push V2.0

Bài viết liên quan: Hướng dẫn di chuyển API Push V1.0 sang V2.0

Giới thiệu về API Push

API Push truyền trực tuyến thông báo sự kiện phân bổ tới các điểm cuối phía máy chủ của bạn ngay khi có dữ liệu. Việc này cho phép bạn theo dõi hành trình của người dùng thông qua nhiều môi trường và điểm tiếp xúc.

Có thể giảm được khối lượng dữ liệu được gửi đến các điểm cuối bằng cách giới hạn:

 • Chủ đề thông báo và các loại sự kiện trong ứng dụng đã chọn.
 • Các trường được chọn.

Các giải pháp phân phối dữ liệu AppsFlyer khác có thể bạn quan tâm:

Các loại thông báo sự kiện

Các loại thông báo sự kiện có sẵn
(✓ = có sẵn, - không áp dụng)

Loại ghi công

Chủ đề

trường conversion_type

Không tự nhiên

(trường campaign_type)

Tự nhiên (trường campaign_type)
Thu hút người dùng Lượt cài đặt(*) Cài đặt UA Tự nhiên
Thu hút người dùng  Cài đặt các sự kiện trong ứng dụng Cài đặt UA Tự nhiên

Nhắm mục tiêu lại

Thu hút lại (Re-engagement) Thu hút lại (Re-engagement) Nhắm mục tiêu lại -
Tái xác định mục tiêu  Sự kiện trong ứng dụng tương tác lại (Re-engagement in-app events) Thu hút lại (Re-engagement) Nhắm mục tiêu lại -
Tái xác định mục tiêu  Tái phân bổ  Lượt cài đặt lại Nhắm mục tiêu lại -
Thu hút người dùng  Lượt cài đặt lại Lượt cài đặt lại UA Tự nhiên
Nhắm mục tiêu lại Sự kiện trong ứng dụng phân bổ lại Lượt cài đặt lại Nhắm mục tiêu lại -
* Một số lượt cài đặt liên quan đến phân bổ lượt xem hết được phân bổ cho nguồn truyền thông bị hạn chế.

Cấu trúc thông báo và các trường duy nhất

Thông báo API Push phụ thuộc vào phương thức HTTP:

 • GET: thông số dữ liệu được nối thêm vào chuỗi URL
 • POST: tham số dữ liệu được chứa trong phần nội dung thông báo ở định dạng JSON
 • Dưới đây là những ví dụ có trường trống/rỗng. Các đăng lại thực không có trường trống hoặc rỗng.

Các trường khả dụng

 • Thông báo API Push chứa các trường như được mô tả ở đây.
 • Các trường bổ sung sẽ được thêm vào theo thời gian, vì những trường này được thêm vào nền tảng AppsFlyer. Cơ chế nhập/phân tích cú pháp của bạn nên cân nhắc đến điều này. 

Định dạng của trường nhãn thời gian:

 • Đối với các trường nhãn thời gian trong UTC: định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss.sss. Ví dụ: hiển thị là 2019-09-17 00:09:25.123 Một sự kiện đã diễn ra lúc 14:00 theo giờ Tokyo. Thời gian sự kiện được chuyển đổi thành UTC, tức là 05:00. Thời gian được ghi nhận là thời gian UTC. 
 • Đối với các trường nhãn thời gian trong múi giờ đã chọn: định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss.±th:tm. Ví dụ 2019-01-20 04:51:16.000+0000. Một sự kiện diễn ra lúc 14:00 theo giờ Tokyo. Thời gian sự kiện hiển thị được ghi nhận là 14:00+09:00. 09:00 là múi giờ Tokyo. 
Các trường API Push duy nhất (liên quan đến các công cụ phân phối dữ liệu khác)
Tên hiển thị Tên V2.0 Nhận xét 
Tiền tệ đã chọn selected_currency Đây là cài đặt cấp ứng dụng có hiệu lực tại thời điểm thông báo API được gửi.
Doanh thu bằng loại tiền đã chọn doanh_thu_bằng_loại_tiền_
đã_chọn
 
Chi phí bằng loại tiền đã chọn chi_phí_bằng_loại_tiền_
đã_chọn
 
Múi giờ thời gian tải xuống đã chọn của thiết bị device_download_time_selected_
timezone
 
Múi giờ thời gian tương tác được phân bổ đã chọn attributed_touch_time_
selected_timezone
 
Múi giờ thời gian cài đặt đã chọn múi_giờ_thời_gian_cài_đặt_
đã_chọn
 
Múi giờ thời gian sự kiện đã chọn múi_giờ_thời_gian_sự_
kiện_đã_chọn
 
Múi giờ đã chọn múi_giờ_đã_chọn Đây là cài đặt cấp ứng dụng có hiệu lực tại thời điểm thông báo API được gửi.

Thiết lập API Push

 Chú ý

Không sử dụng API Push để gửi dữ liệu đến bên thứ ba vì:

 • Làm như vậy, bạn có thể vi phạm các quy định về quyền riêng tư như CCPA nếu người dùng chọn không cho phép gửi dữ liệu của họ đến bên thứ ba.
 • Một số nguồn truyền thông, hạn chế cách sử dụng, chia sẻ với bên thứ ba hoặc cả hai, những dữ liệu cấp người dùng do họ cung cấp. Đảm bảo rằng bạn tuân thủ các điều khoản sử dụng của nguồn truyền thông đó.
  Ví dụ: Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest.

Để thiết lập API Push, hãy hoàn thành danh sách hành động.

Danh sách hành động của API Push
STT hành động  Để thiết lập một điểm cuối mới
1

Hoàn thành danh sách kiểm tra yêu cầu phía máy chủ

2

Lập kế hoạch cài đặt điểm cuối bằng danh sách kiểm tra lên kế hoạch

3

Cấu hình điểm cuối

Yêu cầu phía máy chủ (máy chủ của bạn)

Đảm bảo rằng máy chủ của bạn tuân thủ các yêu cầu được liệt kê dưới đây. 

Yêu cầu phía máy chủ
URL điểm cuối
 • Tên miền hợp lệ
 • Có thể sử dụng cùng một điểm cuối một lần trên mỗi ứng dụng. 
 • Số điểm cuối tối đa trên mỗi ứng dụng: 6
Mã trả về điểm cuối Khi nhận được thông báo, điểm cuối phải trả về mã trạng thái HTTP 200.
Đưa máy chủ AppsFlyer vào danh sách cho phép

Đưa các địa chỉ IP của máy chủ AppsFlyer vào danh sách cho phép trong tường lửa và hệ thống bảo mật của bạn để đảm bảo giao tiếp với điểm cuối.

Phiên bản TLS
Cổng 

Cổng: 80, 443

Danh sách kiểm tra lên kế hoạch API Push

 • Sử dụng danh sách kiểm tra đó để lập kế hoạch cài đặt điểm cuối. Các số trong hình khớp với các số hàng trong danh sách kiểm tra.

Điểm cuối 

PushAPI_us-en.png

Bảng kế hoạch điểm cuối

Số thứ tự

Cài đặt

Chi tiết Cài đặt của bạn
1

Phương thức

POST hoặc GET  

2

URL điểm cuối

-  
3 Các loại thông báo sự kiện
 • Chọn ít nhất một loại thông báo sự kiện.
 •  Để chọn thông báo sự kiện trong ứng dụng, bạn cần ghi nhận sự kiện trong ứng dụng. Bạn không thể chọn thông báo sự kiện trong ứng dụng cho đến khi thực hiện điều đó. 

InappSelectionDisabled_us-en.png

 

4

Các trường 

Danh sách các trường là chung cho tất cả các loại thông báo

Chọn các trường cần thiết.

 • Các trường chung nhất được chọn trước theo mặc định.
 • Chúng tôi không gửi các trường trống/rỗng
 
5

Loại Sự kiện trong Ứng dụng

 

Lọc theo các sự kiện trong ứng dụng để giảm lưu lượng truy cập gửi đến điểm cuối của bạn.

 • Chọn một hoặc nhiều hoặc tất cả các sự kiện trong ứng dụng. Lưu ý! Nếu sự kiện không hiển thị trong danh sách, hãy tìm kiếm sự kiện đó. 
 • Nếu bạn chọn tất cả, thì các sự kiện trong ứng dụng mới sẽ tự động được thêm vào. 
 • Bạn chỉ có thể chọn sự kiện trong ứng dụng sau khi sự kiện đó đã được ghi nhận ít nhất một lần. 
 • mceclip1.png
 
Facebook Bạn có định gửi dữ liệu của người dùng được phân bổ cho Facebook không? 
 • Để nhận dữ liệu Facebook, phải đảm bảo rằng bạn đã chấp nhận các điều khoản dịch vụ của Facebook. 

 

Thiết lập và quản lý điểm cuối

 • Phần này trình bày các quy trình thêm, kiểm tra, sửa đổi và xóa các điểm cuối. 
 • Chỉ quản trị viên mới có thể thay đổi các cài đặt của API. Thành viên nhóm có thể xem các cài đặt API Push.
AppsFlyerAdmin_us-en.pngĐể thêm điểm cuối API Push:
 1. Đi đến Integration > API Access (Tích hợp > Truy cập API).Cuộn xuống phần API Push.
  Phần API Push sẽ được hiển thị.
 2. Nhấp vào Thêm Điểm cuối. 
 3. Chọn một phương thức HTTP: POST hoặc GET
 4. Nhập URL Điểm cuối. Nếu bạn nhận được thông báo "this URL is not safe" (URL này không an toàn), hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của AppsFlyer.
 5. Chọn một hoặc nhiều loại sự kiện. Lưu ý! Nếu thông báo sự kiện trong ứng dụng bị tắt, điều đó có nghĩa là, cho đến hiện tại, không có sự kiện trong ứng dụng nào được ghi nhận. 
 6. Chọn các trường để điền vào thông báo API Push. Lưu ý:
  • Các trường bắt buộc luôn được gửi đi, đó là: ID ứng dụng, Tên sự kiện, Thời gian sự kiện, IDFA (iOS) hoặc ID quảng cáo (Android)
  • Sử dụng các tùy chọn kiểm soát được mô tả trong hình dưới đây để chọn các trường tùy chọn. 

   PushAPIFieldSelect1.jpg

   • Các trường được chọn thường xuyên nhất sẽ được chọn sẵn trước. Các trường này có thể được bỏ chọn.
   • Chọn các trường tùy chọn khi cần.
   • Sử dụng nút Clear all (Xóa tất cả) để xóa tất cả các trường không bắt buộc.
   • Chúng tôi không gửi các trường rỗng/trống và mã khóa liên kết. Hãy tính đến điều này khi bạn lập kế hoạch cho quy trình nhập/phân tích.
 7. Chọn một hoặc nhiều (tối đa 52 sự kiện) hoặc Tất cả sự kiện trong ứng dụng.
  • Danh sách này được điền bằng các loại sự kiện đã được ghi nhận. Nếu có một sự kiện bị thiếu, hãy gửi một sự kiện có cùng loại này bằng thiết bị thử nghiệm. 
 8. Nhấp vào Lưu
  API Push hiện đang hoạt động
  Dữ liệu chuyển đổi được gửi đến điểm cuối.
 9. Kiểm tra điểm cuối bằng cách sử dụng quy trình sau.
 10. Nếu muốn nhận sự kiện được phân bổ cho Facebook, trước tiên bạn phải chấp nhận điều khoản dịch vụ của Facebook. 

Để kiểm tra điểm cuối:

 1. Nhấp vào Send Test 
  (Gửi Thử nghiệm). Một thông báo kết quả thử nghiệm sẽ hiển thị bên dưới nút Send Test (Gửi Thử nghiệm). 
  Một thông báo thử nghiệm được gửi đến điểm cuối. Nếu thử nghiệm không thành công, hãy đảm bảo rằng bạn đã đưa các địa chỉ IP AppsFlyer vào danh sách cho phép
 2. Kiểm tra để đảm bảo rằng điểm cuối đã nhận được thông báo kiểm tra.
  Sau đó là một bản sao của thông báo sẽ được gửi.

Kiểm tra thông báo API POST và GET

Thông báo POST sau đây được gửi dưới dạng tin nhắn kiểm tra

{         
 "idfv": "123456789",
 "device_category": "phone",
 "af_sub1": "sub1-12345",
 "customer_user_id": "Customer User ID",
 "is_lat": null,
 "contributor_2_af_prt": "attributionagency",
 "bundle_id": "bundleIdentifier_test",
 "gp_broadcastreferrer": "",
 "contributor_2_touch_time": "2019-12-31 00:05:42.805",
 "contributor_3_touch_type": "click",
 "event_source": "SDK",
 "af_cost_value": "10",
 "contributor_1_match_type": "id_matching",
 "app_version": "app_version",
 "contributor_3_af_prt": "attributionagency",
 "custom_data": null,
 "contributor_2_touch_type": "click",
 "gp_install_begin": "2019-12-31 00:07:14.000",
 "city": "Redmond",
 "amazon_aid": "9173fe74-0578-4658-a461-ebb0b4fce6d6",
 "gp_referrer": "af_tranid=000712-31122019254604&pid=pdsagency_int&c=pushapi_v2",
 "af_cost_model": "CPI",
 "af_c_id": "cid12345",
 "attributed_touch_time_selected_timezone": "2019-12-31 00:06:32.891+0000",
 "selected_currency": "EUR",
 "app_name": "com.pds.pushapi2.v2.transparent.com",
 "install_time_selected_timezone": "2019-12-31 00:07:14.961+0000",
 "postal_code": "98052",
 "wifi": false,
 "install_time": "2019-12-31 00:07:14.961",
 "operator": "ORANGE",
 "attributed_touch_type": "click",
 "af_attribution_lookback": "25d",
 "keyword_match_type": null,
 "af_adset_id": "adset12345",
 "device_download_time_selected_timezone": "2019-12-31 00:07:14.961+0000",
 "contributor_2_media_source": "contrib2",
 "contributor_2_match_type": "id_matching",
 "api_version": "2.0",
 "attributed_touch_time": "2019-12-31 00:06:32.891",
 "revenue_in_selected_currency": null,
 "is_retargeting": false,
 "country_code": "US",
 "gp_click_time": "2019-12-31 00:07:12.000",
 "contributor_1_af_prt": "attributionagency",
 "match_type": "id_matching",
 "appsflyer_id": "e126a3b3-3406-4196-a964-563c9ae44ff8",
 "dma": "819",
 "http_referrer": "https://www.amazon.com/gp/bestsellers/gift-cards/ref=sv_gc_0",
 "af_sub5": "sub5-12345",
 "af_prt": "attributionagency",
 "event_revenue_currency": null,
 "store_reinstall": null,
 "install_app_store": null,
 "media_source": "pdsagency_int",
 "deeplink_url": null,
 "campaign": "pushapi_v2",
 "af_keywords": "keywords12345",
 "region": "NA",
 "cost_in_selected_currency": "1000",
 "event_value": null,
 "ip": "20.168.174.166",
 "oaid": null,
 "event_time": "2019-12-31 00:07:14.961",
 "is_receipt_validated": null,
 "contributor_1_campaign": "camp1",
 "af_sub4": "sub4-12345",
 "imei": null,
 "contributor_3_campaign": "camp3",
 "event_revenue_usd": null,
 "af_sub2": "sub2-12345",
 "original_url": "https://app.appsflyer.com/com.pds.pushapi2.v2.transparent.com?c=pushapi_v2&pid=pdsagency_int&clickid=click12345&af_ref=000632-31122019&advertiserId=9173fe74-0578-4658-a461-ebb0b4fce6d6&android_id=3e06b4caebc19356&sha1_android_id=sha12345&af_siteid=136396&af_sub_siteid=sub_siteid12345&af_c_id=cid12345&af_adset=adset12345&af_adset_id=adset12345&af_ad=ad12345&af_ad_id=adid12345&af_ad_type=adtype12345&af_channel=channel12345&af_keywords=keywords12345&is_retargeting=False&af_dp=ebay%3A%2F%2Fshoppingcart&af_web_dp=www.dp.com&af_sub1=sub1-12345&af_sub2=sub2-12345&af_sub3=sub3-12345&af_sub4=sub4-12345&af_sub5=sub5-12345&af_cost_model=CPI&af_cost_value=10&af_cost_currency=EUR&sha1_advertising_id=sha12345&sha1_el=sha12345&af_installpostback=false&af_force_dp=true&af_chrome_lp=true&af_ec=1&af_click_lookback=25d&af_viewthrough_lookback=1h&af_reengagement_window=2d&af_prt=attributionagency",
 "contributor_2_campaign": "camp2",
 "android_id": "3e06b4caebc19356",
 "contributor_3_media_source": "contrib3",
 "af_adset": "adset12345",
 "af_ad": "ad12345",
 "state": "WA",
 "network_account_id": null,
 "device_type": "Samsung::SH-220",
 "idfa": null,
 "retargeting_conversion_type": null,
 "af_channel": "channel12345",
 "af_cost_currency": "EUR",
 "contributor_1_media_source": "contrib1",
 "keyword_id": null,
 "device_download_time": "2019-12-31 00:07:14.961",
 "contributor_1_touch_type": "click",
 "af_reengagement_window": "2d",
 "af_siteid": "136396",
 "language": "English",
 "app_id": "com.pds.pushapi2.v2.transparent.com",
 "contributor_1_touch_time": "2019-12-31 00:06:07.847",
 "event_revenue": null,
 "af_ad_type": "adtype12345",
 "carrier": "carrier",
 "event_name": "install",
 "af_sub_siteid": "sub_siteid12345",
 "advertising_id": "9173fe74-0578-4658-a461-ebb0b4fce6d6",
 "os_version": "6.0",
 "platform": "android",
 "af_sub3": "sub3-12345",
 "contributor_3_match_type": "id_matching",
 "selected_timezone": "UTC",
 "af_ad_id": "adid12345",
 "contributor_3_touch_time": "2019-12-31 00:05:17.757",
 "user_agent": "Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 6.0; Redmi Note 4 Build/KOT49I.F320S22g",
 "is_primary_attribution": null,
 "sdk_version": "v4.8.0",
 "event_time_selected_timezone": "2019-12-31 00:07:14.961+0000"
}

Thay đổi điểm cuối

AppsFlyerAdmin_us-en.png Để sửa đổi cài đặt điểm cuối: 

 1. Đi đến Integration > API Access (Tích hợp > Truy cập API).
  Cuộn xuống phần API Push.
  Phần API Push sẽ được hiển thị.
 2. Xác định vị trí điểm cuối cần sửa đổi.
 3. Thực hiện sửa đổi.
 4. Nhấp vào Lưu.

Xóa điểm cuối

AppsFlyerAdmin_us-en.pngĐể xóa điểm cuối:

 1. Đi đến Integration > API Access (Tích hợp > Truy cập API).
  Cuộn xuống phần truy cập API Push. 
 2. Nhấp vào Delete endpoint (Xóa điểm cuối).
 3. Nhấp vào Save (Lưu).
  Điểm cuối đã bị xóa. 

Di chuyển điểm cuối từ V1.0 sang V2.0

AppsFlyerAdmin_us-en.pngĐể di chuyển điểm cuối từ V1.0 sang V2.0:

 1. Đi đến Integration > API Access (Tích hợp > Truy cập API).Cuộn xuống phần API Push.
  Phần API Push sẽ được hiển thị.
 2. Xác định vị trí điểm cuối để di chuyển.
 3. Chọn các trường để điền vào thông báo API Push.
  • Các trường bắt buộc luôn được gửi đi, đó là: ID ứng dụng, Tên sự kiện, Thời gian sự kiện, IDFA (iOS) hoặc ID quảng cáo (Android)
  • Sử dụng các tùy chọn kiểm soát được mô tả trong hình dưới đây để chọn các trường tùy chọn. 

   PushAPIFieldSelect1.jpg

   • Các trường được chọn thường xuyên nhất sẽ được chọn sẵn trước. Các trường này có thể được bỏ chọn.
   • Chọn các trường tùy chọn khi cần.
   • Sử dụng nút Clear all (Xóa tất cả) để xóa tất cả các trường không bắt buộc.
   • Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ ngừng gửi các trường rỗng/trống và mã khóa được liên kết. Hãy tính đến điều này khi bạn lập kế hoạch cho quy trình nhập/phân tích.
 4. Chọn một hoặc nhiều (tối đa 52 sự kiện) hoặc  Tất cả sự kiện trong ứng dụng.
  • Danh sách này được điền bằng các loại sự kiện đã được ghi nhận. Nếu có một sự kiện bị thiếu, hãy gửi một sự kiện có cùng loại này bằng thiết bị thử nghiệm. 
 5. Nhấp vào Save (Lưu)
  • API Push đã được di chuyển. 
  • Dữ liệu chuyển đổi tiếp tục được gửi đến điểm cuối.

Thông báo lỗi điểm cuối

Dấu hiệu: Thông báo this URL is not safe (URL này không an toàn) hiển thị khi bạn đặt URL điểm cuối.

Hành động cần thiết: Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của AppsFlyer; bao gồm cả ID ứng dụng, URL điểm cuối và ảnh chụp màn hình của thông báo lỗi.  

Khắc phục sự cố, những đặc điểm hạn chế

Gửi thông báo thử nghiệm không thành công

Nếu bạn không nhận được thông báo thử nghiệm và bạn hạn chế quyền truy cập vào máy chủ của mình bằng địa chỉ IP: hãy đảm bảo rằng bạn đã đưa tất cả các địa chỉ IP của AppsFlyer vào danh sách cho phép

Các sự kiện nhắm lại mục tiêu trùng lặp trong ứng dụng

Các sự kiện nhắm lại mục tiêu trong ứng dụng bị trùng lặp khi một sự kiện mua diễn ra như một phần của chiến dịch nhắm lại mục tiêu trong khung thời gian thu hút lại UA. Điều này được thực hiện để phân bổ doanh thu cho cả nguồn truyền thông UA và nguồn truyền thông nhắm lại mục tiêu. 

Bạn sẽ chỉ nhận được sự kiện trùng lặp nếu bạn đã bật cả:

 • Cài đặt các sự kiện trong ứng dụng
 • Nhắm lại mục tiêu các sự kiện trong ứng dụng 

Các sự kiện trong ứng dụng được phân bổ cho nguồn truyền thông UA (sự kiện cài đặt trong ứng dụng) như một phần của chiến dịch nhắm lại mục tiêu có trường is_primary_attribtuion=false. 

 Ví dụ

 • Khi có một người dùng cài đặt example_app thì sự kiện này sẽ được phân bổ cho ua_network
 • Sau đó, người dùng tương tác lại với chiến dịch nhắm lại mục tiêu của example_app trên retar_network và thực hiện mua hàng.

Sự kiện mua trong ứng dụng được gửi hai lần với các chi tiết sau:

Trường nhắm lại mục tiêu sự kiện trong ứng dụng
Loại sự kiện Nguồn truyền thông is_retargeting re_targeting conversion_type is_primary_
attribution 
Cài đặt các sự kiện trong ứng dụng ua_network đúng thu hút lại hoặc phân bổ lại  SAI
Nhắm lại mục tiêu Sự kiện trong Ứng dụng retar_network đúng thu hút lại hoặc phân bổ lại  đúng


Làm cách nào để xác định các sự kiện nhắm lại mục tiêu trùng lặp?

Trường is_primary_attribution boolean xác định nguồn truyền thông chính và phụ trong các chiến dịch nhắm lại mục tiêu:

 • Sai: xác định nguồn truyền thông UA gốc. Lưu ý: Đây là tình huống duy nhất có giá trị sai. 
 • Đúng: xác định nguồn truyền thông tái tương tác 

Lý do: Nếu người dùng, do kết quả của chiến dịch nhắm lại mục tiêu, tương tác với chiến dịch, khung thời gian thu hút lại sẽ mở ra. Nguồn truyền thông thu hút lại được coi là nguồn truyền thông chính khi khung thời gian thu hút lại mở và nguồn UA là phụ. Sau khi khung thời gian đóng lại, nguồn truyền thông UA ban đầu trở lại thành nguồn truyền thông chính. 

Chức năng chọn thông báo sự kiện trong ứng dụng bị tắt

InappSelectionDisabled_us-en.png

 • Chỉ có thể chọn thông báo sự kiện trong ứng dụng sau khi có một sự kiện trong ứng dụng được ghi nhận.
 • Sử dụng thiết bị thử nghiệm để tạo sự kiện trong ứng dụng hoặc sử dụng API S2S để thực hiện theo cách thủ công. 

Thiếu dữ liệu Facebook

Theo mặc định, Facebook không cung cấp dữ liệu thô ở cấp người dùng, trừ khi bạn chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Facebook
Khi bạn chấp nhận các điều khoản, dữ liệu cấp người dùng từ Facebook và các nguồn dữ liệu thô khác sẽ được gửi qua API Push.

Thiếu tin nhắn đẩy và CloudFront

Bạn có đang sử dụng Amazon CloudFront làm điểm cuối của mình không? Nếu vậy, hãy kiểm tra xem CloudFront có từ chối thông báo với mã từ chối 421 hay không. Nếu đúng như vậy, hãy xem Chọn cách phục vụ yêu cầu HTTPS của CloudFront

Hạn chế & Đặc điểm

Các đặc điểm
Đặc điểm Nhận xét 
Mạng quảng cáo Không dành cho các mạng quảng cáo sử dụng. 
Đại lý Không dành cho các đại lý sử dụng
Múi giờ riêng cho ứng dụng Được hỗ trợ
Tiền tệ dành riêng cho ứng dụng  Được hỗ trợ
Hạn chế về kích thước Không áp dụng
Tự nhiên 
Không tự nhiên
Độ mới của dữ liệu Liên tục 
Dữ liệu lịch sử Không được hỗ trợ. Dữ liệu sự kiện được gửi sau khi cấu hình API Push. Nếu bạn cần dữ liệu lịch sử thô, hãy sử dụng API Pull. 
Quyền truy cập của thành viên nhóm Các thành viên nhóm có thể xem cài đặt API Push nhưng không thể thực hiện thay đổi. 
Bài viết này có hữu ích không?