Báo cáo sự kiện phân bổ trong thời gian thực API Push V2.0

Khái quát: Đẩy dữ liệu sự kiện phân bổ đến các điểm cuối phía máy chủ của bạn trong thời gian thực. Sử dụng dữ liệu trong hệ thống CNTT của bạn. 

4409_Push_API_V2-01.png API Push V2.0

Điểm mới về API Push

 • API Push V2.0 điều chỉnh phù hợp với thông số kỹ thuật dữ liệu thô AppsFlyer V5.0.
  • Các trường bổ sung: Đã thêm hơn 40 trường nữa. Khi được thêm vào nền tảng, các trường mới sẽ sớm được triển khai trong API Push V2.0.
  • Chọn trường: Chọn trường cần gửi để giảm kích thước của thông báo API Push.
  • Lọc sự kiện trong ứng dụng: Chọn các sự kiện trong ứng dụng được gửi để giảm hoạt động xử lý.
 • API Push V1.0 không còn được sử dụng và ngừng hỗ trợ vào ngày 31 tháng 8 năm 2020.
 • Hướng dẫn di chuyển API Push V1.0 sang API Push V2.0 dành cho nhà phát triển

 Giới thiệu về API Push

API Push gửi các thông báo sự kiện phân bổ trong thời gian thực tới các điểm cuối phía máy chủ của bạn. Việc này cho phép bạn theo dõi hành trình của người dùng thông qua nhiều môi trường và điểm tiếp xúc.

Có thể giảm được khối lượng dữ liệu được gửi đến các điểm cuối bằng cách giới hạn:

 • Các loại thông báo và sự kiện trong ứng dụng được chọn.
 • Các trường được chọn.

Các giải pháp phân phối dữ liệu AppsFlyer khác có thể bạn quan tâm:

Các loại thông báo sự kiện

 Các loại thông báo sự kiện có sẵn
(✓ = có sẵn, - không áp dụng)

Loại chiến dịch

Loại chuyển đổi

giá trị của is_
retargeting

giá trị của retargeting_

conversion_

Loại

Không tự nhiên Tự nhiên Nhắm mục tiêu lại
Thu hút người dùng Cài đặt SAI    -
Thu hút người dùng  Cài đặt các sự kiện trong ứng dụng SAI    -

Nhắm mục tiêu lại

Thu hút lại (Re-engagement) đúng   - -
Tái xác định mục tiêu  Sự kiện trong ứng dụng tương tác lại (Re-engagement in-app events) đúng Thu hút lại - -
Tái xác định mục tiêu  Tái phân bổ  đúng Ghi công lại - -
Tái xác định mục tiêu  Sự kiện trong ứng dụng phân bổ lại đúng Ghi công lại -

Cấu trúc thông báo và các trường duy nhất

Thông báo API Push phụ thuộc vào phương thức HTTP:

Các trường khả dụng

 • Thông báo API Push chứa các trường như được mô tả ở đây.
 • Các trường bổ sung sẽ được thêm vào theo thời gian, vì những trường này được thêm vào nền tảng AppsFlyer. Cơ chế nhập/phân tích cú pháp của bạn nên cân nhắc đến điều này. 

Định dạng của trường nhãn thời gian:

 • Đối với các trường nhãn thời gian trong UTC: định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss.sss. Ví dụ: hiển thị là 2019-09-17 00:09:25.123 Một sự kiện đã diễn ra lúc 14:00 theo giờ Tokyo. Thời gian sự kiện được chuyển đổi thành UTC, tức là 05:00. Thời gian được ghi nhận là thời gian UTC. 
 • Đối với các trường nhãn thời gian trong múi giờ đã chọn: định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss.±th:tm. Ví dụ 2019-01-20 04:51:16.000+0000. Một sự kiện diễn ra lúc 14:00 theo giờ Tokyo. Thời gian sự kiện hiển thị được ghi nhận là 14:00+09:00. 09:00 là múi giờ Tokyo. 
Các trường API Push duy nhất
Tên hiển thị Tên V2.0 Nhận xét 
Tiền tệ đã chọn selected_currency Đây là cài đặt cấp ứng dụng có hiệu lực tại thời điểm thông báo API được gửi.
Doanh thu bằng loại tiền đã chọn doanh_thu_bằng_loại_tiền_
đã_chọn
 
Chi phí bằng loại tiền đã chọn chi_phí_bằng_loại_tiền_
đã_chọn
 
Múi giờ thời gian tải xuống đã chọn của thiết bị device_download_time_selected_
timezone
 
Múi giờ thời gian tương tác được phân bổ đã chọn múi_giờ_thời_gian_tương_
tác_được_phân_bổ_đã_chọn
 
Múi giờ thời gian cài đặt đã chọn múi_giờ_thời_gian_cài_đặt_
đã_chọn
 
Múi giờ thời gian sự kiện đã chọn múi_giờ_thời_gian_sự_
kiện_đã_chọn
 
Múi giờ đã chọn múi_giờ_đã_chọn Đây là cài đặt cấp ứng dụng có hiệu lực tại thời điểm thông báo API được gửi.

Các trường API Push khả dụng

Tên API Push V2.0 Tên hiển thị API Push Nhận xét
advertising_id ID quảng cáo  
af_ad Quảng cáo  
af_ad_id ID Quảng cáo  
af_ad_type Loại Quảng cáo  
af_adset Bộ quảng cáo  
af_adset_id ID Bộ quảng cáo  
af_attribution_lookback Cửa sổ xem lại phân bổ  
af_c_id ID Chiến dịch  
af_channel Kênh  
af_cost_currency Đơn vị tiền tệ của chi phí  
af_cost_model Mô hình Chi phí  
af_cost_value Giá trị Chi phí  
af_keywords Từ khóa  
af_prt Đối tác  
af_reengagement_window Cửa sổ Tương tác lại  
af_siteid ID trang  
af_sub_siteid ID Trang phụ  
af_sub1 Thông số phụ 1  
af_sub2 Thông số phụ 2  
af_sub3 Thông số phụ 3  
af_sub4 Thông số phụ 4  
af_sub5 Thông số phụ 5  
amazon_aid Amazon Fire ID  
android_id ID Android  
phiên_bản_api Phiên bản API  
app_id ID ứng dụng  
app_name Tên ứng dụng  
app_version Phiên bản ứng dụng  
appsflyer_id ID AppsFlyer  
attributed_touch_time Thời gian tiếp xúc được phân bổ  
attributed_touch_time_selected_timezone Múi giờ thời gian tương tác được phân bổ đã chọn API Push cụ thể
attributed_touch_type Loại tiếp xúc được phân bổ  
bundle_id ID gói  
chiến dịch Chiến dịch  
nhà cung cấp dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ  
thành phố thành phố  
contributor_1_af_prt Đối tác Người đóng góp 1  
contributor_1_campaign Chiến dịch Người đóng góp 1  
contributor_1_match_type Loại so khớp Người đóng góp 1  
contributor_1_media_source Nguồn phương tiện Người đóng góp 1  
contributor_1_touch_time Thời gian tương tác Người đóng góp 1  
contributor_1_touch_type Loại tương tác Người đóng góp 1  
contributor_2_af_prt Đối tác Người đóng góp 2  
contributor_2_campaign Chiến dịch Người đóng góp 2  
contributor_2_match_type Loại so khớp Người đóng góp 2  
contributor_2_media_source Nguồn phương tiện Người đóng góp 2  
contributor_2_touch_time Thời gian tương tác Người đóng góp 2  
contributor_2_touch_type Loại tương tác Người đóng góp 2  
contributor_3_af_prt Đối tác Người đóng góp 3  
contributor_3_campaign Chiến dịch Người đóng góp 3  
contributor_3_match_type Loại so khớp Người đóng góp 3  
contributor_3_media_source Nguồn phương tiện Người đóng góp 3  
contributor_3_touch_time Thời gian tương tác Người đóng góp 3  
contributor_3_touch_type Loại tương tác Người đóng góp 3  
cost_in_selected_currency Chi phí bằng loại tiền đã chọn API Push cụ thể
country_code Mã quốc gia  
custom_data Dữ liệu tùy chỉnh  
customer_user_id Customer User ID  
deeplink_url URL Liên kết sâu Có sẵn từ Q1-2020
device_category Danh mục thiết bị  

device_download_time

Thời gian tải xuống của thiết bị Cho đến ngày 3 tháng 2 năm 2020, trường bổ sung, download_time cũng sẽ có sẵn. 
device_type Loại thiết bị  
dma DMA  
device_download_time_selected_timezone Múi giờ thời gian tải xuống đã chọn của thiết bị

API Push cụ thể

Trường bổ sung, download_time_selected timezone cũng sẽ có sẵn cho đến ngày 3 tháng 2 năm 2020.

event_name Tên của sự kiện  
event_revenue Doanh thu sự kiện  
event_revenue_currency Tiền tệ doanh thu sự kiện  
event_revenue_usd Doanh thu sự kiện USD  
event_source Nguồn sự kiện  
event_time Thời gian sự kiện  
event_time_selected_timezone Múi giờ thời gian sự kiện đã chọn API Push cụ thể
event_value Giá trị của sự kiện  
gp_broadcast_referrer Liên kết giới thiệu GP Broadcast  
gp_click_time Thời gian nhấp Google Play  
gp_install_begin Thời gian bắt đầu cài đặt Google Play  
gp_referrer Liên kết giới thiệu Google Play  
http_referrer Liên kết giới thiệu HTTP  
idfa idfa  
idfv IDFV  
imei imei  
install_app_store Cài đặt App Store  
install_time Thời gian cài đặt  
install_time_selected_timezone Múi giờ thời gian cài đặt đã chọn API Push cụ thể
ip ip  
is_LAT Is LAT Có sẵn từ Q4/2019
is_primary_attribution Là phân bổ chính  
is_receipt_validated Biên nhận đã được xác nhận chưa  
is_retargeting Đang nhắm mục tiêu lại  
keyword_id ID từ khóa  
keyword_match_type Loại so khớp từ khóa  
language ngôn ngữ  
match_type Loại so khớp  
media_source Nguồn truyền thông  
network_account_id ID tài khoản mạng  
OAID OAID  
người điều hành người điều hành  
original_url URL gốc  
os_version Phiên bản hệ điều hành  
nền tảng nền tảng  
postal_code Mã bưu chính  
vùng Vùng  
retargeting_conversion_type Loại lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại  
revenue_in_selected_currency Doanh thu bằng loại tiền đã chọn API Push cụ thể
sdk_version Phiên bản SDK  
selected_currency Tiền tệ đã chọn API Push cụ thể
múi_giờ_đã_chọn Múi giờ đã chọn API Push cụ thể
Bang Bang  
store_reinstall (False=Tải về, True=Tải về lại) Lưu trữ lượt cài đặt lại  
user_agent Tác nhân người dùng  
wifi wifi  

Thiết lập API Push

 Chú ý

Một số nguồn truyền thông, hạn chế cách sử dụng, chia sẻ với bên thứ ba hoặc cả hai, những dữ liệu cấp người dùng do họ cung cấp. Đảm bảo rằng bạn tuân thủ các điều khoản sử dụng của nguồn truyền thông đó.
Ví dụ: Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest.

Để thiết lập API Push, hãy hoàn thành danh sách hành động.

Danh sách hành động của API Push
STT hành động  Quy trình
1

Hoàn thành danh sách kiểm tra yêu cầu phía máy chủ

2

Lập kế hoạch cài đặt điểm cuối bằng danh sách kiểm tra lên kế hoạch

3

Cấu hình điểm cuối

Yêu cầu phía máy chủ (máy chủ của bạn)

Đảm bảo rằng máy chủ của bạn tuân thủ các yêu cầu được liệt kê dưới đây. 

Yêu cầu phía máy chủ
URL điểm cuối
 • Tên miền hợp lệ
 • Có thể sử dụng cùng một điểm cuối một lần trên mỗi ứng dụng. 
 • Số điểm cuối tối đa trên mỗi ứng dụng: 6
Mã trả về điểm cuối Khi nhận được thông báo, điểm cuối phải trả về mã trạng thái HTTP 200.
Cho máy chủ AppsFlyer vào danh sách trắng

Cho địa chỉ IP của máy chủ AppsFlyer vào danh sách trắng để đảm bảo quá trình giao tiếp với điểm cuối.

Phiên bản TLS
Cổng 

Cổng: 80, 443

Danh sách kiểm tra lên kế hoạch API Push

 • Sử dụng danh sách kiểm tra đó để lập kế hoạch cài đặt điểm cuối. Các số trong hình khớp với các số hàng trong danh sách kiểm tra.

Điểm cuối 

PushAPI_us-en.png

Bảng kế hoạch điểm cuối

Số thứ tự

Cài đặt

Chi tiết Cài đặt của bạn
1

Phương thức

POST hoặc GET  

2

URL điểm cuối

-  
3 Các loại thông báo sự kiện
 • Chọn ít nhất một loại thông báo sự kiện.
 •  Để chọn thông báo sự kiện trong ứng dụng, bạn cần ghi nhận sự kiện trong ứng dụng. Bạn không thể chọn thông báo sự kiện trong ứng dụng cho đến khi thực hiện điều đó. 

InappSelectionDisabled_us-en.png

 

4

Các trường 

Danh sách các trường là chung cho tất cả các loại thông báo

Chọn các trường cần thiết.

 • Các trường chung nhất được chọn trước theo mặc định.
 
5

Loại Sự kiện trong Ứng dụng

 Chú ý!

Nếu bạn lọc theo các sự kiện trong ứng dụng, nghĩa là bạn không Chọn Tất cả, thì bạn phải tự thêm các sự kiện trong ứng dụng mới. Không áp dụng đối với trường hợp Chọn Tất cả.

Lọc theo các sự kiện trong ứng dụng để giảm lưu lượng truy cập gửi đến điểm cuối của bạn.

 • Có thể chọn tối đa 52 sự kiện trong ứng dụng hoặc Chọn Tất cảĐiều này có nghĩa là nếu bạn có nhiều hơn 52 sự kiện trong ứng dụng và bạn muốn chọn nhiều hơn 52 thì bạn phải Chọn Tất cả.
 • Bạn chỉ có thể chọn sự kiện trong ứng dụng sau khi sự kiện đó đã được ghi nhận ít nhất một lần. 
 • Bạn có thể tìm kiếm các sự kiện nếu bạn có thêm 52 sự kiện.mceclip1.png

 

Facebook Bạn có định gửi dữ liệu của người dùng được phân bổ cho Facebook không? 

Để nhận dữ liệu Facebook, phải đảm bảo rằng bạn đã chấp nhận các điều khoản dịch vụ của Facebook. 

 

Thiết lập và quản lý điểm cuối

 • Phần này trình bày các quy trình thêm, kiểm tra, sửa đổi và xóa các điểm cuối. 
 • Các thành viên nhóm có thể xem cài đặt API Push nhưng không thể thay đổi. 
Để thêm điểm cuối API Push:
 1. Chuyển đến Tích hợp > Truy cập APICuộn xuống phần API Push.
  Phần API Push sẽ được hiển thị.
 2. Nhấp vào Thêm Điểm cuối. 
 3. Chọn một phương thức HTTP: POST hoặc GET
 4. Nhập URL Điểm cuối. 
 5. Chọn một hoặc nhiều loại sự kiện. Lưu ý! Nếu thông báo sự kiện trong ứng dụng bị tắt, điều đó có nghĩa là, cho đến hiện tại, không có sự kiện trong ứng dụng nào được ghi nhận. 
 6. Chọn các trường để điền vào thông báo API Push. Lưu ý:
  • Các trường bắt buộc luôn được gửi đi, đó là: ID ứng dụng, Tên sự kiện, Thời gian sự kiện, IDFA (iOS) hoặc ID quảng cáo (Android)
  • Sử dụng các tùy chọn kiểm soát được mô tả trong hình dưới đây để chọn các trường tùy chọn. 

   PushAPIFieldSelect1.jpg

   • Các trường được chọn thường xuyên nhất sẽ được chọn sẵn trước. Các trường này có thể được bỏ chọn.
   • Chọn các trường tùy chọn khi cần.
   • Sử dụng tùy chọn Xóa Chọn tất cả để xóa tất cả các trường tùy chọn.
 7. Chọn tối đa 52 hoặc Chọn Tất cả các sự kiện trong ứng dụng.
  • Chú ý! Nếu bạn không Chọn Tất cảthì bạn cần tự thêm các sự kiện trong ứng dụng mới. 
  • Danh sách này được điền bằng các loại sự kiện đã được ghi nhận. Nếu có một sự kiện bị thiếu, hãy gửi một sự kiện có cùng loại này bằng thiết bị thử nghiệm. 
 8. Nhấp vào Lưu
  API Push hiện đang hoạt động
  Dữ liệu chuyển đổi được gửi đến điểm cuối.
 9. Kiểm tra điểm cuối bằng cách sử dụng quy trình sau.
 10. Nếu muốn nhận sự kiện được phân bổ cho Facebook, trước tiên bạn phải chấp nhận điều khoản dịch vụ của Facebook. 

Để kiểm tra điểm cuối:

 1. Nhấp vào Gửi kiểm tra. 
  Một thông báo kết quả kiểm tra sẽ hiển thị bên dưới nút Gửi kiểm tra
  Một thông báo kiểm tra được gửi đến điểm cuối.
 2. Kiểm tra để đảm bảo rằng điểm cuối đã nhận được thông báo kiểm tra.
  Sau đó là một bản sao của thông báo sẽ được gửi.

Kiểm tra thông báo API POST và GET

Thông báo POST sau đây được gửi dưới dạng tin nhắn kiểm tra

{         
 "idfv": "123456789",
 "device_category": "phone",
 "af_sub1": "sub1-12345",
 "customer_user_id": "Customer User ID",
 "is_lat": null,
 "contributor_2_af_prt": "attributionagency",
 "bundle_id": "bundleIdentifier_test",
 "gp_broadcastreferrer": "",
 "contributor_2_touch_time": "2019-12-31 00:05:42.805",
 "contributor_3_touch_type": "click",
 "event_source": "SDK",
 "af_cost_value": "10",
 "contributor_1_match_type": "id_matching",
 "app_version": "app_version",
 "contributor_3_af_prt": "attributionagency",
 "custom_data": null,
 "contributor_2_touch_type": "click",
 "gp_install_begin": "2019-12-31 00:07:14.000",
 "city": "Redmond",
 "amazon_aid": "9173fe74-0578-4658-a461-ebb0b4fce6d6",
 "gp_referrer": "af_tranid=000712-31122019254604&pid=pdsagency_int&c=pushapi_v2",
 "af_cost_model": "CPI",
 "af_c_id": "cid12345",
 "attributed_touch_time_selected_timezone": "2019-12-31 00:06:32.891+0000",
 "selected_currency": "EUR",
 "app_name": "com.pds.pushapi2.v2.transparent.com",
 "install_time_selected_timezone": "2019-12-31 00:07:14.961+0000",
 "postal_code": "98052",
 "wifi": false,
 "install_time": "2019-12-31 00:07:14.961",
 "operator": "ORANGE",
 "attributed_touch_type": "click",
 "af_attribution_lookback": "25d",
 "keyword_match_type": null,
 "af_adset_id": "adset12345",
 "device_download_time_selected_timezone": "2019-12-31 00:07:14.961+0000",
 "contributor_2_media_source": "contrib2",
 "contributor_2_match_type": "id_matching",
 "api_version": "2.0",
 "attributed_touch_time": "2019-12-31 00:06:32.891",
 "revenue_in_selected_currency": null,
 "is_retargeting": false,
 "country_code": "US",
 "gp_click_time": "2019-12-31 00:07:12.000",
 "contributor_1_af_prt": "attributionagency",
 "match_type": "id_matching",
 "appsflyer_id": "e126a3b3-3406-4196-a964-563c9ae44ff8",
 "dma": "819",
 "http_referrer": "https://www.amazon.com/gp/bestsellers/gift-cards/ref=sv_gc_0",
 "af_sub5": "sub5-12345",
 "af_prt": "attributionagency",
 "event_revenue_currency": null,
 "store_reinstall": null,
 "install_app_store": null,
 "media_source": "pdsagency_int",
 "deeplink_url": null,
 "campaign": "pushapi_v2",
 "af_keywords": "keywords12345",
 "region": "NA",
 "cost_in_selected_currency": "1000",
 "event_value": null,
 "ip": "20.168.174.166",
 "oaid": null,
 "event_time": "2019-12-31 00:07:14.961",
 "is_receipt_validated": null,
 "contributor_1_campaign": "camp1",
 "af_sub4": "sub4-12345",
 "imei": null,
 "contributor_3_campaign": "camp3",
 "event_revenue_usd": null,
 "af_sub2": "sub2-12345",
 "original_url": "https://app.appsflyer.com/com.pds.pushapi2.v2.transparent.com?c=pushapi_v2&pid=pdsagency_int&clickid=click12345&af_ref=000632-31122019&advertiserId=9173fe74-0578-4658-a461-ebb0b4fce6d6&android_id=3e06b4caebc19356&sha1_android_id=sha12345&af_siteid=136396&af_sub_siteid=sub_siteid12345&af_c_id=cid12345&af_adset=adset12345&af_adset_id=adset12345&af_ad=ad12345&af_ad_id=adid12345&af_ad_type=adtype12345&af_channel=channel12345&af_keywords=keywords12345&is_retargeting=False&af_dp=ebay%3A%2F%2Fshoppingcart&af_web_dp=www.dp.com&af_sub1=sub1-12345&af_sub2=sub2-12345&af_sub3=sub3-12345&af_sub4=sub4-12345&af_sub5=sub5-12345&af_cost_model=CPI&af_cost_value=10&af_cost_currency=EUR&sha1_advertising_id=sha12345&sha1_el=sha12345&af_installpostback=false&af_force_dp=true&af_chrome_lp=true&af_ec=1&af_click_lookback=25d&af_viewthrough_lookback=1h&af_reengagement_window=2d&af_prt=attributionagency",
 "contributor_2_campaign": "camp2",
 "android_id": "3e06b4caebc19356",
 "contributor_3_media_source": "contrib3",
 "af_adset": "adset12345",
 "af_ad": "ad12345",
 "state": "WA",
 "network_account_id": null,
 "device_type": "Samsung::SH-220",
 "idfa": null,
 "retargeting_conversion_type": null,
 "af_channel": "channel12345",
 "af_cost_currency": "EUR",
 "contributor_1_media_source": "contrib1",
 "keyword_id": null,
 "device_download_time": "2019-12-31 00:07:14.961",
 "contributor_1_touch_type": "click",
 "af_reengagement_window": "2d",
 "af_siteid": "136396",
 "language": "English",
 "app_id": "com.pds.pushapi2.v2.transparent.com",
 "contributor_1_touch_time": "2019-12-31 00:06:07.847",
 "event_revenue": null,
 "af_ad_type": "adtype12345",
 "carrier": "carrier",
 "event_name": "install",
 "af_sub_siteid": "sub_siteid12345",
 "advertising_id": "9173fe74-0578-4658-a461-ebb0b4fce6d6",
 "os_version": "6.0",
 "platform": "android",
 "af_sub3": "sub3-12345",
 "contributor_3_match_type": "id_matching",
 "selected_timezone": "UTC",
 "af_ad_id": "adid12345",
 "contributor_3_touch_time": "2019-12-31 00:05:17.757",
 "user_agent": "Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 6.0; Redmi Note 4 Build/KOT49I.F320S22g",
 "is_primary_attribution": null,
 "sdk_version": "v4.8.0",
 "event_time_selected_timezone": "2019-12-31 00:07:14.961+0000"
}

Thay đổi điểm cuối

Để sửa đổi cài đặt điểm cuối:

 1. Chuyển đến Tích hợp > Truy cập API.
  Cuộn xuống phần API Push.
  Phần API Push sẽ được hiển thị.
 2. Xác định vị trí điểm cuối cần sửa đổi.
 3. Thực hiện sửa đổi.
 4. Nhấp vào Lưu.

Xóa điểm cuối

Để xóa điểm cuối:

 1. Chuyển đến Tích hợp > Truy cập API.
  Cuộn xuống phần truy cập API Push. 
 2. Nhấp vào Xóa điểm cuối.
 3. Nhấp vào Lưu.
  Điểm cuối đã bị xóa. 

Khắc phục sự cố, những đặc điểm hạn chế

Các sự kiện nhắm lại mục tiêu trùng lặp trong ứng dụng

Các sự kiện nhắm lại mục tiêu trong ứng dụng bị trùng lặp khi một sự kiện mua diễn ra như một phần của chiến dịch nhắm lại mục tiêu trong khung thời gian thu hút lại UA. Điều này được thực hiện để phân bổ doanh thu cho cả nguồn truyền thông UA và nguồn truyền thông nhắm lại mục tiêu. 

Bạn sẽ chỉ nhận được sự kiện trùng lặp nếu bạn đã bật cả:

 • Cài đặt các sự kiện trong ứng dụng
 • Nhắm lại mục tiêu các sự kiện trong ứng dụng 

Các sự kiện trong ứng dụng được phân bổ cho nguồn truyền thông UA (sự kiện cài đặt trong ứng dụng) như một phần của chiến dịch nhắm lại mục tiêu có trường is_primary_attribtuion=false. 

 Ví dụ

 • Khi có một người dùng cài đặt example_app thì sự kiện này sẽ được phân bổ cho ua_network
 • Sau đó, người dùng tương tác lại với chiến dịch nhắm lại mục tiêu của example_app trên retar_network và thực hiện mua hàng.

Sự kiện mua trong ứng dụng được gửi hai lần với các chi tiết sau:

Trường nhắm lại mục tiêu sự kiện trong ứng dụng
Loại sự kiện Nguồn truyền thông is_retargeting re_targeting conversion_type is_primary_
attribution 
Cài đặt các sự kiện trong ứng dụng ua_network đúng thu hút lại hoặc phân bổ lại  SAI
Nhắm lại mục tiêu Sự kiện trong Ứng dụng retar_network đúng thu hút lại hoặc phân bổ lại  đúng


Làm cách nào để xác định các sự kiện nhắm lại mục tiêu trùng lặp?

Trường is_primary_attribution boolean xác định nguồn truyền thông chính và phụ trong các chiến dịch nhắm lại mục tiêu:

 • Sai: xác định nguồn truyền thông UA gốc. Lưu ý: Đây là tình huống duy nhất có giá trị sai. 
 • Đúng: xác định nguồn truyền thông tái tương tác 

Lý do: Nếu người dùng, do kết quả của chiến dịch nhắm lại mục tiêu, tương tác với chiến dịch, khung thời gian thu hút lại sẽ mở ra. Nguồn truyền thông thu hút lại được coi là nguồn truyền thông chính khi khung thời gian thu hút lại mở và nguồn UA là phụ. Sau khi khung thời gian đóng lại, nguồn truyền thông UA ban đầu trở lại thành nguồn truyền thông chính. 

Chức năng chọn thông báo sự kiện trong ứng dụng bị tắt

InappSelectionDisabled_us-en.png

 • Chỉ có thể chọn thông báo sự kiện trong ứng dụng sau khi có một sự kiện trong ứng dụng được ghi nhận.
 • Sử dụng thiết bị thử nghiệm để tạo sự kiện trong ứng dụng hoặc sử dụng API S2S để thực hiện theo cách thủ công. 

Thiếu dữ liệu Facebook

Theo mặc định, Facebook không cung cấp dữ liệu thô ở cấp người dùng, trừ khi bạn chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Facebook
Khi bạn chấp nhận các điều khoản, dữ liệu cấp người dùng từ Facebook và các nguồn dữ liệu thô khác sẽ được gửi qua API Push.

Thiếu tin nhắn đẩy và CloudFront

Bạn có đang sử dụng Amazon CloudFront làm điểm cuối của mình không? Nếu vậy, hãy kiểm tra xem CloudFront có từ chối thông báo với mã từ chối 421 hay không. Nếu đúng như vậy, hãy xem Chọn cách phục vụ yêu cầu HTTPS của CloudFront

Hạn chế & Đặc điểm

Các đặc điểm
Đặc điểm Nhận xét 
Mạng quảng cáo Không dành cho các mạng quảng cáo sử dụng. 
Đại lý Không dành cho các đại lý sử dụng
Múi giờ riêng cho ứng dụng Được hỗ trợ
Tiền tệ dành riêng cho ứng dụng  Được hỗ trợ
Hạn chế về kích thước Không áp dụng
Tự nhiên 
Không tự nhiên
Độ mới của dữ liệu Thời gian thực
Dữ liệu lịch sử Không được hỗ trợ. Dữ liệu sự kiện được gửi sau khi cấu hình API Push. Nếu bạn cần dữ liệu lịch sử thô, hãy sử dụng API Pull. 
Quyền truy cập của thành viên nhóm Các thành viên nhóm có thể xem cài đặt API Push nhưng không thể thực hiện thay đổi. 
Bài viết này có hữu ích không?