Giới hạn lưu lượng và khung thời gian truy cập đối với báo cáo và API báo cáo

Khái quát: Chính sách giới hạn lưu lượng dữ liệu giúp duy trì dịch vụ chất lượng cao đối với hoạt động báo cáo dữ liệu và sử dụng API.

Giới hạn lưu lượng đối với báo cáo và API

AppsFlyer sử dụng chính sách giới hạn lưu lượng đối với các báo cáo và API báo cáo. Các ví dụ về chính sách sau đây tuân theo trường hợp sử dụng phổ biến và có thể thay đổi tùy theo gói đăng ký của bạn.

Hiện tại, các báo cáo hợp nhất của SKAdNetwork không áp dụng bất kỳ giới hạn nào về lưu lượng.

Đại lý: Nếu đại lý nhận báo cáo thay mặt cho nhà quảng cáo, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hạn mức của nhà quảng cáo. 

Báo cáo tổng hợp

Các giới hạn lưu lượng phân tích và hợp nhất

Theo công cụ phân phối dữ liệu
Công cụ phân phối dữ liệu Khung thời gian Truy cập Giới hạn tỷ lệ PremiumSmall_us-en.png
Hợp nhất API Pull Từ lượt cài đặt ứng dụng đầu tiên
 • Tối đa 1 lệnh gọi/phút
 • Phạm vi ngày 0-2 ngày; không giới hạn
 • Phạm vi ngày trên 3 ngày; lệnh gọi được giới hạn như sau: 
  • Tối đa 120 lệnh gọi/ngày/tài khoản
  • 24 lệnh gọi/ngày/ứng dụng
Không
Xuất dữ liệu Từ lượt cài đặt ứng dụng đầu tiên Không giới hạn Không
API chính Từ lượt cài đặt ứng dụng đầu tiên Không giới hạn
API Nhóm người 180 ngày gần nhất 60 lệnh gọi/phút/tài khoản

Báo cáo dữ liệu thô

Truy cập vào các báo cáo dữ liệu thô bị giới hạn chỉ trong 90 ngày gần nhất; xem bảng dưới đây. 

Chính sách giới hạn lưu lượng dữ liệu thô

Theo công cụ phân phối dữ liệu

Công cụ phân phối dữ liệu Loại báo cáo Khung thời gian Truy cập Giới hạn lưu lượng/ngày PremiumSmall_us-en.png
 • Dữ liệu thô API Pull
 • Xuất dữ liệu
 • Cài đặt
 • Gỡ cài đặt
Tối đa 60 ngày kể từ 90 ngày qua
 • 120 lệnh gọi/tài khoản
 • 24 lệnh gọi/ứng dụng
 • Dữ liệu thô API Pull
 • Xuất dữ liệu
Sự kiện trong Ứng dụng

Tối đa 31 ngày kể từ 90 ngày trước đó

 • 60 lệnh gọi/tài khoản
 • 12 lệnh gọi/ứng dụng 

Chính sách giới hạn hàng dữ liệu thô

Theo công cụ phân phối dữ liệu

Công cụ phân phối dữ liệu Loại báo cáo Mức giới hạn PremiumSmall_us-en.png
 • Dữ liệu thô API Pull
 • Xuất dữ liệu

Tất cả

 • Xuất dữ liệu: Tối đa 1 triệu hàng cho mỗi yêu cầu
 • Dữ liệu thô API Pull: 1 triệu hàng cho mỗi yêu cầu
 • Để vượt mức giới hạn này, hãy tách lệnh gọi thành các khoảng thời gian ngắn hơn

Chính sách giới hạn lưu lượng dữ liệu API

API  Giới hạn tỷ lệ PremiumSmall_us-en.png
Yêu cầu GDPR 80 lệnh gọi/phút/tài khoản Không
API máy chủ đến máy chủ 60.000 POST/phút/ứng dụng Không
Theo API