Macro postback cho Mạng quảng cáo

Khái quát: Khi người dùng di động cài đặt hoặc thực hiện các sự kiện trong ứng dụng, AppsFlyer sẽ gửi các đăng lại tới các mạng quảng cáo gốc và tới các điểm cuối khác như được xác định. Những đăng lại này có thể bao gồm các macro.

AppsFlyer gửi các đăng lại đến các mạng quảng cáo bằng các nguồn dữ liệu sau:
 • Các thông số liên kết phân bổ
  Các thông số cung cấp bởi đối tác trên các URL nhấp chuột hoặc hiển thị có thể được trả lại vào các URL của postback.
  Ví dụ: thông số click ID trên liên kết phân bổ - "&click_id=CLICK_ID"
 • ID đối tác trong AppsFlyer
  Các ID riêng được cấp cho nhà quảng cáo bởi đối tác có thể được gửi lại thông qua postback.
  Ví dụ: ID ứng dụng, ID tài khoản, ID người dùng, ID mạng, khóa SDK, v.v.
 • Thông tin bắt nguồn từ SDK: Thông tin được SDK của AppsFlyer trích xuất từ thiết bị. Ví dụ: ID của thiết bị iOS có thể được trích xuất bằng cách dùng "&IDFA=(idfa)" trên đăng lại
 • Protect360 và Quy tắc Xác thực: Thông tin về các lượt cài đặt được xác định là gian lận và các lượt cài đặt vi phạm các quy tắc nhắm mục tiêu của chiến dịch và các sự kiện trong ứng dụng liên quan. 

Thay đổi cài đặt đăng lại

 • Yêu cầu mạng quảng cáo thay đổi thành cài đặt macro bằng cách liên hệ với người quản lý phát triển đối tác AppsFlyer của họ
 • Đăng lại có sẵn cho:
  • lượt cài đặt và sự kiện trong ứng dụng
  • Lượt cài đặt và các sự kiện trong ứng dụng bị chặn do gian lận được Protect360 xác định hoặc vi phạm các quy tắc Xác thực Nhắm mục tiêu.

Postback Macro được hỗ trợ

Dưới đây là danh sách toàn bộ các macro được hỗ trợ của AppsFlyer. Khi được đặt trên một postback, những macro này sẽ được tự động thay thế bằng dữ liệu có liên quan của người dùng. Ví dụ, để lấy địa chỉ IP của những người dùng đang cài đặt, hãy đưa cả "&ip_address=(ip)" vào trong cấu trúc của postback. 

 • Nguồn: cho biết nhận dữ liệu từ đâu (SDK hoặc liên kết)
 • Gửi tất cả: cho biết bạn có thể nhận dữ liệu này về các lượt cài đặt và sự kiện không được phân bổ cho mạng của bạn hay không (bao gồm cả tự nhiên)

Macro Cài đặt và Sự kiện trong ứng dụng

Macro Nguồn Mô tả Gửi tất cả
(app-id) SDK Tên của id ứng dụng  Y
(app-name) SDK Tên của ứng dụng Y
(app-version-name) SDK Phiên bản ứng dụng được thiết lập bởi nhà phát triển ứng dụng trong mã nguồn của ứng dụng Y
(appName) SDK Tên ứng dụng (ví dụ: com.appsflyer.adNetworkTest) Y
(appsflyer-device-id) SDK Mã định danh riêng của AppsFlyer được ghi lại trên chuyển đổi Y
(bundle-id) SDK ID Ứng dụng (ví dụ: com.appsflyer.adNetworkTest) Y
(sdk-version) SDK Phiên bản AppsFlyer SDK Y
(campaign) Liên kết Tên chiến dịch như được gửi trong liên kết phân bổ AppsFlyer (c=) N
(click-ts) SDK Thời gian nhấp chuột hoặc hiển thị trên liên kết phân bổ AppsFlyer N
(unix-ts) SDK Giá trị nhãn thời gian ở định dạng thời gian Unix (ví dụ: 1510000000) Y
(gp_referrer_click_ts) SDK Thời gian Google Play được mở N
(gp_referrer_install_ts) SDK Thời gian khi người dùng nhấp Cài đặt trên Google Play N
(install-ts) SDK Nhãn thời gian cài đặt Y
(install-unix-ts) SDK Nhãn thời gian cài đặt (mở ứng dụng lần đầu) trong thời gian UNIX Y
(publisher_id) Liên kết ID trang như được gửi trong liên kết phân bổ AppsFlyer (af_siteid=) Y
(match-type) SDK Kiểu so khớp phân bổ (ví dụ: uid (id_matching), ref (gp_referrer) và fp (Mô hình xác suất)) N
(is_attributed) SDK Cờ đánh dấu cài đặt hoặc sự kiện có được phân bổ cho nguồn truyền thông này hay không Y
(is-impression) SDK Cờ đánh dấu phân bổ có xảy ra do xem hết (1 = lượt hiển thị, 0 = lượt nhấp) hay không N
(is-reattr-tf) SDK Cờ đánh dấu đây có phải là chiến dịch phân bổ lại hay không (TRUE/FALSE) N
(is-reattr) SDK Cờ đánh dấu đây có phải là chiến dịch phân bổ lại hay không (1/0) N
(is-reengage-tf) SDK Cờ đánh dấu đây có phải là chiến dịch thu hút lại hay không (TRUE/FALSE) N
(is-reengage) SDK Cờ đánh dấu đây có phải là chiến dịch thu hút lại hay không (0/1) N
(is-retarget-tf) SDK Cờ đánh dấu đây có phải là chiến dịch nhắm mục tiêu lại hay không (TRUE/FALSE) N
(is-retarget) SDK Cờ đánh dấu đây có phải là chiến dịch nhắm mục tiêu lại hay không (1/0) N
(is-s2s-0or-1) SDK Nguồn cài đặt hoặc sự kiện - S2S/Không phải S2S (1/0) Y
(is-s2s) SDK Nguồn cài đặt hoặc sự kiện - S2S/Không phải S2S (TRUE/FALSE) Y
(is-tracking-disable-0-or-1) SDK Cờ đánh dấu theo dõi quảng cáo có bị tắt hay không (1/0) N
(is-tracking-disable) SDK Cờ đánh dấu người dùng có chọn tắt theo dõi quảng cáo giới hạn (LAT) hay không. Có thể là TRUE hoặc FALSE. N
(is-tracking-enable-0-or-1) SDK Cờ đánh dấu người dùng có chọn bật LAT - theo dõi quảng cáo giới hạn hay không (1/0) Y
(is-tracking-enable) SDK Cờ đánh dấu người dùng có chọn bật LAT - theo dõi quảng cáo giới hạn hay không (TRUE/FALSE) Y
(android-id) SDK Bộ định danh riêng của Android ID.
Cũng khả dụng dưới dạng: (sha1-android-id)
Y
(idfa) SDK Bộ định danh riêng của iOS.
Cũng khả dụng dưới dạng: (sha1-idfa)
Y
(ip) SDK IP của thiết bị người dùng được ghi lại khi chuyển đổi Y
(language) SDK Tên của ngôn ngữ dùng trên thiết bị người dùng được ghi lại trên chuyển đổi Y
(operator) SDK Nhà mạng di động của người dùng (ví dụ: airtel) Y
(os-version) SDK Tên phiên bản của Hệ điều hành Y
(platform) SDK Nền tảng thiết bị (IOS/Android) Y
(device-brand) SDK Nhãn hiệu thiết bị của thiết bị người dùng được ghi lại khi chuyển đổi Y
(device-model) SDK Model của thiết bị người dùng được ghi lại khi chuyển đổi Y
(device-type) SDK Loại thiết bị (ví dụ: IPHONE, SAMSUNG) Y
(advertiserId) SDK Mã định danh riêng của Android GAID.
Cũng khả dụng dưới dạng: (sha1-advertiserId)
Y
(user-agent) SDK Định dạng User-Agent (VD: "Mozilla/5.0 (iPad)" Y
(vendorId) SDK ID cho các nhà cung cấp, ví dụ IDFV cho iOS Y
(wifi) SDK Loại kết nối dữ liệu được người dùng sử dụng khi chuyển đổi (TRUE/FALSE) Y
(carrier) SDK Nhà cung cấp dịch vụ cho thiết bị (ví dụ "AT&T") Y
(city) SDK Thành phố của thiết bị người dùng được ghi lại khi chuyển đổi Y
(region) SDK Khu vực của địa chỉ IP người dùng Y
(state) SDK Tiểu bang của địa chỉ IP người dùng 
(postal-code) SDK Mã bưu chính/ZIP Y
(country-code) SDK Mã quốc gia gồm hai ký tự được ghi lại khi chuyển đổi Y
(blocked-reason) Chặn* Lý do gian lận (ví dụ: devicerank, bots, click_flood) N
(blocked-reason-value) Chặn* Giá trị lý do gian lận (ví dụ: ID Quảng cáo, ID Trang web) N
(transaction-id) SDK Một giá trị duy nhất do Appsflyer tạo (ví dụ: DgC3kh7hWMMC-kPeFLSjNA) Y
(random-str) SDK Chuỗi ngẫu nhiên do Appsflyer tạo. Y
(oaid) SDK Mã định danh thiết bị không cố định Android Y
(blocked-sub-reason) Chặn* Lý do phụ gian lận (high_fraud_rate, new_devices) N
* Chặn: Protect360 hoặc Quy tắc Xác thực nhắm mục tiêu tùy trường hợp  

Sự kiện trong ứng dụng chỉ có macro

Các macro bên dưới chỉ khả dụng cho những postbacks được gửi tới đối tác sau một sự kiện trong ứng dụng (hoặc máy chủ tới máy chủ):

Macro Mô tả Gửi tất cả 

(event-name)

Tên của sự kiện được kích hoạt trong ứng dụng

Y

(mapped-iae)

Tên/ID của sự kiện tương ứng trong nền tảng đối tác

Y

(monetary)

Giá trị sự kiện theo USD

Y

(orig-monetary)

Giá trị sự kiện theo đơn vị tiền tệ gốc như cấu hình trong ứng dụng

Y

(currency)

Mã Tiền tệ sự kiện

Y

(timestamp)

Thời gian của sự kiện trong ứng dụng

Y

(event-value)

Sự kiện trong ứng dụng phong phú được cải tiến với các giá trị có thẻ được gửi hoàn toàn trên postback theo định dạng JSON, URL được giải mã bằng macro (encode).

Y

(is-primary)

Đại diện cho cờ Nhắm mục tiêu lại, tương đương với cột "is-primary" trên các báo cáo (TRUE/FALSE)

Y

 Ví dụ

Mẫu postback sự kiện "&event=(event)&json=(encode)" đã được dịch thành postback sau đây cho sự kiện af_purchase cụ thể:

&event=af_purchase&json=%7B%22af_quantity%22%3A1%2C%22
af_revenue%22%3A%2212000%22%2C%22af_currency%22%3A%
22USD%22%2C%22af_content_id%22%3A%221107%22%2C%22
af_content_type%22%3A%22default_type%22%7D%0A


Giá trị JSON được giải mã của postback này là

{"af_quantity":1,"af_revenue":"12000","af_currency":"USD","af_content_id":"1107","af_content_type":"default_type"}

Giá trị được mã hóa

Postback có thể cần chứa các ký tự bất quy tắc, không phải chữ và số. Để chuyển chính xác các giá trị này qua postback, AppsFlyer URL giải mã các giá trị không phải chữ và số trong postback. 

Nếu bạn muốn giải mã một postback được mã hóa, hoặc mã hóa một postback đã giải mã, bạn có thể dùng bất kỳ dịch vụ web mã hóa miễn phí nào, ví dụ như dịch vụ này.

Postback mẫu

Ví dụ về Postback Cài Đặt tổng quan

Android iOS
http://YourCompanyDomain.com?clickid=(clickid)&site_id=(publisher_id)
&device_ip=(ip)&advertising_id=(advertiserId)&android_id=(android-id)
&install_time=(install-unix-ts)

Ví dụ về Postback Sự kiện trong ứng dụng chung

Android iOS
http://YourCompanyDomain.com?clickid=(clickid)&site_id=(publisher_id)&
device_ip=(ip)&advertising_id=(advertiserId)&android_id=(android-id)&
install_time=(install-unix-ts)&event_name=(event-name)&currency=(currency)&
json=(event-value)

Ví dụ về Postback Sự kiện trong ứng dụng phong phú

Thông số sự kiện:

Tên sự kiện: af_revenue
Doanh thu sự kiện: 120.00
Tiền tệ sự kiện: USD
Giá trị sự kiện: {"af_quantity":1,"af_revenue":"120","af_currency":"USD","af_content_id":"1107","af_content_type":"default_type"}

Postback:

http://YourCompanyDomain.com?clickid=8594845&site_id=click123&device_ip=
38.166.144.142&advertising_id=121sxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-52454bd7500b&
android_id=9aaeecc4455xxxxx&;install_time=1451923560&event_name=af_purchase&
currency=USD&revenue=120.00&json=%7B%22af_quantity%22%3A1%2C%22 />af_revenue
%22%3A%22120.10%22%2C%22af_currency%22%3A%22USD%22%2C%22af_content_id
%22%3A%221107%22%2C%22af_content_type%22%3A%22default_type%22%7D%0A
Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này