Macro postback cho Mạng quảng cáo

Giới thiệu

Khi người dùng di động cài đặt hoặc thực hiện các sự kiện trong ứng dụng, AppsFlyer sẽ gửi các postback tới các mạng khởi nguồn hoặc tới các điểm cuối khác. Những postback này có thể bao gồm các macro.

Có 3 nguồn khác nhau cho dữ liệu postback, AppsFlyer có thể gửi lại cho các mạng quảng cáo:

 1. Các thông số liên kết phân bổ
  Các thông số cung cấp bởi đối tác trên các URL nhấp chuột hoặc hiển thị có thể được trả lại vào các URL của postback.
  Ví dụ: thông số click ID trên liên kết phân bổ - "&click_id=CLICK_ID"
 2. ID đối tác trong AppsFlyer
  Các ID riêng được cấp cho nhà quảng cáo bởi đối tác có thể được gửi lại thông qua postback.
  Ví dụ: ID ứng dụng, ID tài khoản, ID người dùng, ID mạng, khóa SDK, v.v.

  ad_network_key.png

 3. Thông tin bắt nguồn từ SDK
  Thông tin được trích xuất từ thiết bị bởi SDK của AppsFlyer 
  Ví dụ: ID của thiết bị iOS có thể được trích xuất bằng cách dùng "&IDFA=(idfa)" trên postback 

 Quan trọng!

Để cập nhật cấu trúc và thông tin trên các tin nhắn postback, mạng quảng cáo nên liên hệ với đầu mối Phát triển Đối tác AppsFlyer có liên quan của họ

Postback Macro được hỗ trợ

Dưới đây là danh sách toàn bộ các macro được hỗ trợ của AppsFlyer. Khi được đặt trên một postback, những macro này sẽ được tự động thay thế bằng dữ liệu có liên quan của người dùng. Ví dụ, để lấy địa chỉ IP của những người dùng đang cài đặt, hãy đưa cả "&ip_address=(ip)" vào trong cấu trúc của postback. 

Macro Cài đặt và Sự kiện trong ứng dụng

Macro Nguồn Mô tả

(idfa)

SDK

Bộ định danh riêng của iOS.
Cũng khả dụng dưới dạng: (sha1-idfa)

(advertiserId)

SDK

Mã định danh riêng của Android GAID.
Cũng khả dụng dưới dạng: (sha1-advertiserId)

(android-id)

SDK

Bộ định danh riêng của Android ID.
Cũng khả dụng dưới dạng: (sha1-android-id)

(app-id)

SDK

Tên của id ứng dụng 

(wifi)

SDK

Kiểu kết nối dữ liệu được sử dụng bởi người dùng khi chuyển đổi ("TRUE" hoặc "FALSE")

(install-unix-ts)

SDK

Nhãn thời gian cài đặt (mở ứng dụng lần đầu) trong thời gian UNIX

(click-ts)

SDK

Thời gian nhấp chuột hoặc hiển thị trên liên kết phân bổ AppsFlyer

(campaign)

Liên kết

Tên chiến dịch như được gửi trong liên kết phân bổ AppsFlyer (c=)

(publisher_id)

Liên kết

ID trang như được gửi trong liên kết phân bổ AppsFlyer (af_siteid=)

(country-code)

SDK

Mã quốc gia gồm hai ký tự được ghi lại khi chuyển đổi

(city)

SDK

Thành phố của thiết bị người dùng được ghi lại khi chuyển đổi

(device-brand)

SDK

Nhãn hiệu thiết bị của thiết bị người dùng được ghi lại khi chuyển đổi

(carrier)

SDK

Nhà cung cấp dịch vụ cho thiết bị (ví dụ "AT&T")

(ip)

SDK

IP của thiết bị người dùng được ghi lại khi chuyển đổi

(device-model)

SDK

Model của thiết bị người dùng được ghi lại khi chuyển đổi

(language)

SDK

Tên của ngôn ngữ dùng trên thiết bị người dùng được ghi lại trên chuyển đổi

(appsflyer-device-id)

SDK

Mã định danh riêng của AppsFlyer được ghi lại trên chuyển đổi

(sdk-version)

SDK

Phiên bản AppsFlyer SDK

(app-version-name)

SDK

Phiên bản ứng dụng được thiết lập bởi nhà phát triển ứng dụng trong mã nguồn của ứng dụng

(user-agent)

SDK

Định dạng User-Agent (VD: "Mozilla/5.0 (iPad)"

(vendorId)

SDK

ID cho các nhà cung cấp, ví dụ IDFV cho iOS

(os-version)

SDK

Tên phiên bản của Hệ điều hành

(app-name)

SDK

Tên của ứng dụng

(match-type)

SDK

Loại kết hợp thuộc tính (ví dụ: uid (id_matching), ref (gp_referrer) và fp (fingerprint))

(gp_referrer_click_ts)

SDK

Thời gian Google Play được mở

(gp_referrer_install_ts)

SDK

Thời gian khi người dùng nhấp Cài đặt trên Google Play

(is-tracking-disable)

 SDK

 

Lá cờ đánh dấu nếu người dùng chọn bật theo dõi quảng cáo giới hạn (LAT). Có thể là "ĐÚNG" hoặc "SAI".

Sự kiện trong ứng dụng chỉ có macro

Các macro bên dưới chỉ khả dụng cho những postbacks được gửi tới đối tác sau một sự kiện trong ứng dụng (hoặc máy chủ tới máy chủ):

Macro Mô tả

(event-name)

Tên của sự kiện được kích hoạt trong ứng dụng

(mapped-iae)

Tên/ID của sự kiện tương ứng trong nền tảng đối tác

(monetary)

Giá trị sự kiện theo USD

(orig-monetary)

Giá trị sự kiện theo đơn vị tiền tệ gốc như cấu hình trong ứng dụng

(currency)

Mã Tiền tệ sự kiện

(timestamp)

Thời gian của sự kiện trong ứng dụng

(event-value)

Sự kiện trong ứng dụng phong phú được cải tiến với các giá trị có thẻ được gửi hoàn toàn trên postback theo định dạng JSON, URL được giải mã bằng macro (encode).

 Ví dụ

Mẫu postback sự kiện "&event=(event)&json=(encode)" đã được dịch thành postback sau đây cho sự kiện af_purchase cụ thể:

&event=af_purchase&json=%7B%22af_quantity%22%3A1%2C%22
af_revenue%22%3A%2212000%22%2C%22af_currency%22%3A%
22USD%22%2C%22af_content_id%22%3A%221107%22%2C%22
af_content_type%22%3A%22default_type%22%7D%0A


Giá trị JSON được giải mã của postback này là

{"af_quantity":1,"af_revenue":"12000","af_currency":"USD","af_content_id":"1107","af_content_type":"default_type"}

Giá trị được mã hóa

Postback có thể cần chứa các ký tự bất quy tắc, không phải chữ và số. Để chuyển chính xác các giá trị này qua postback, AppsFlyer URL giải mã các giá trị không phải chữ và số trong postback. 

Nếu bạn muốn giải mã một postback được mã hóa, hoặc mã hóa một postback đã giải mã, bạn có thể dùng bất kỳ dịch vụ web mã hóa miễn phí nào, ví dụ như dịch vụ này.

Postback mẫu

Ví dụ về Postback Cài Đặt tổng quan

Android iOS
http://YourCompanyDomain.com?clickid=(clickid)&site_id=(publisher_id)
&device_ip=(ip)&advertising_id=(advertiserId)&android_id=(android-id)
&install_time=(install-unix-ts)

Ví dụ về Postback Sự kiện trong ứng dụng chung

Android iOS
http://YourCompanyDomain.com?clickid=(clickid)&site_id=(publisher_id)&
device_ip=(ip)&advertising_id=(advertiserId)&android_id=(android-id)&
install_time=(install-unix-ts)&event_name=(event-name)&currency=(currency)&
json=(event-value)

Ví dụ về Postback Sự kiện trong ứng dụng phong phú

Thông số sự kiện:

Tên sự kiện: af_revenue
Doanh thu sự kiện: 120.00
Tiền tệ sự kiện: USD
Giá trị sự kiện: {"af_quantity":1,"af_revenue":"120","af_currency":"USD","af_content_id":"1107","af_content_type":"default_type"}

Postback:

http://YourCompanyDomain.com?clickid=8594845&site_id=click123&device_ip=
38.166.144.142&advertising_id=121sxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-52454bd7500b&
android_id=9aaeecc4455xxxxx&;install_time=1451923560&event_name=af_purchase&
currency=USD&revenue=120.00&json=%7B%22af_quantity%22%3A1%2C%22 />af_revenue
%22%3A%22120.10%22%2C%22af_currency%22%3A%22USD%22%2C%22af_content_id
%22%3A%221107%22%2C%22af_content_type%22%3A%22default_type%22%7D%0A
Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này