Thiết lập phân bổ Android nhiều cửa hàng

Khái quát: Phân bổ ứng dụng của bạn trong nhiều cửa hàng Android và xem dữ liệu trong một bảng điều khiển ứng dụng duy nhất hoặc trong một bảng điều khiển ứng dụng cho mỗi cửa hàng.

Phân bổ Android nhiều cửa hàng 

DashboardType_us-en.jpg

 • AppsFlyer phân bổ ứng dụng, bất kể là cửa hàng ứng dụng nào. Có nghĩa là cửa hàng Google Play và các cửa hàng ứng dụng Android của bên thứ ba như Amazon, Opera, GetJar, Baidu và Huawei. (Còn gọi là cửa hàng ngoài thị trường hoặc cửa hàng ứng dụng Android thay thế.)
 • Chủ sở hữu ứng dụng, người tiếp thị ứng dụng qua nhiều cửa hàng có thể chọn giữa mộtbảng điều khiển duy nhất có dữ liệu của tất cả các cửa hàng hoặc một bảng điều khiển cho mỗi cửa hàng. 
 • Phân bổ Android của AppsFlyer hỗ trợ tất cả các loại mã định danh thiết bị bao gồm GAID và OAID
 • Đối với các ứng dụng được bán trên thị trường ở Trung Quốc, hãy xem các phương pháp tốt nhất để phân bổ Android tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Bảng điều khiển duy nhất so với bảng điều khiển cho mỗi cửa hàng

Tùy chọn giải pháp bảng điều khiển
 

Bảng điều khiển duy nhất
[Phương pháp thực hành tốt nhất]

 Bảng điều khiển cho mỗi cửa hàng
Mô tả

Bảng điều khiển duy nhất có dữ liệu của tất cả các cửa hàng, bao gồm Cửa hàng Google Play

Mỗi cửa hàng có bảng điều khiển riêng. Điều này có nghĩa là bạn có thể có số bảng điều khiển bằng số các cửa hàng cung cấp ứng dụng
Tên gói Android Sử dụng cùng tên gói (giống hệt nhau) bất kể tùy chọn đã chọn là gì. 
Tên kênh Không có gì để thiết lập
 • Khi thêm Ứng dụng vào bảng điều khiển AppsFlyer bằng tùy chọn APK ngoài cửa hàng Android, hãy đặt kênh.
 • Kênh xác định cửa hàng. 
 • Sự kết hợp giữa tên gói Android và kênh đặc biệt xác định mỗi bảng điều khiển AppsFlyer. 
 • Ví dụ: Tên gói Android là com.abc.def và kênh là xyz_device_store. Mã định danh bảng điều khiển duy nhất là com.abc.def-xyz_device_store. 
 • Nếu APK có cài đặt kênh nhưng không có ứng dụng nào có cài đặt này, lưu lượng truy cập được phân bổ cho ứng dụng mặc định, là ứng dụng có cài đặt kênh trống là Cửa hàng Google Play. 
Điền trường install_app_store
 • Xác định đặc biệt cửa hàng cung cấp ứng dụng bằng cách tải xuống.
 • Trong trường hợp đối với Google Play Store, đây sẽ để trống. 
 • Tên cửa hàng được đặt trong tệp tin kê khai/APK.

Không áp dụng

Đo lường/Đường dẫn phân bổ 
 • Liên kết là giống nhau bất kể là cửa hàng nào.
 • Để chuyển hướng đến đúng cửa hàng, hãy sử dụng af_r để đặt URL chuyển hướng
 • Cần có một liên kết đặc biệt cho mỗi cửa hàng.
 • Tạo liên kết bằng cách sử dụng trang đối tác tích hợp.
 • ID ứng dụng là tên kênh được nối với tên gói android. Ví dụ: com.abc.def-def_store.
  Do đó các đường dẫn phân bổ sẽ khác nhau.
Tùy chọn báo cáo có sẵn có trường install_app_store

Báo cáo nhóm người và dữ liệu thô bao gồm trường. Liên hệ với CSM của bạn để kích hoạt trường này.

Không áp dụng 

Những điều cần lưu ý

 • Độ chính xác phân bổ: Các lượt cài đặt lại từ các cửa hàng khác nhau không dẫn đến số lượt cài đặt tăng đột biến. 
 • Lượt cài đặt tự nhiên sẽ phản ánh các lượt cài đặt tự nhiên của APK từ tất cả các cửa hàng trong một bảng điều khiển.
 • Các tùy chọn báo cáo được chia nhỏ theo từng cửa hàng  bị giới hạn thành chỉ báo cáo Nhóm người và dữ liệu thô ở thời điểm hiện tại.
 • Độ chính xác phân bổ: Các lượt cài đặt lại cũng được tính, dẫn đến phân bổ kém chính xác hơn.
 • Xem dữ liệu lượt cài đặt tự nhiênkhông tự nhiên và sự kiện trong ứng dụng cho mỗi cửa hàng (kênh) trên bảng điều khiển ứng dụng riêng trong AppsFlyer.
 • Sử dụng Nhóm người để hiển thị các báo cáo kết hợp của tất cả các cửa hàng

Công việc thiết lập

Quy trình công việc dưới dây liệt kê các hoạt động cần thiết để thiết lập tùy chọn mong muốn. Các công việc được phân ra giữa nhà tiếp thị và nhà phát triển. 

Đối với tùy chọn Bảng điều khiển cho mỗi cửa hàng, hãy lặp lại các công việc cho mỗi cửa hàng. 

Trước khi bạn bắt đầu:

 • Quyết định về quy ước đặt tên cho các thông số channel và install_app_store.
 • Sử dụng bảng đặt tên dưới đây để ánh xạ các kênh và cửa hàng.
 • Bảng được nhà phát triển sử dụng để chuẩn bị APK. 
Bảng đặt tên
Tham số 

Hướng dẫn

Bảng điều khiển duy nhất
[Phương pháp thực hành tốt nhất]

Bảng điều khiển cho mỗi cửa hàng
Tên gói Android Tên gói giống hệt nhau cho tất cả các tùy chọn bảng điều khiển Nếu ứng dụng đã có trong Cửa hàng Google Play, hãy sử dụng tên gói hiện tại. Ví dụ: comb.abc.def
Tên kênh Một giá trị duy nhất cho mỗi cửa hàng.

Chưa được thiết lập. Để trống. 

Duy nhất cho mỗi cửa hàng. Đặt giá trị trong APK được chuẩn bị riêng cho cửa hàng và khi thêm ứng dụng vào AppsFlyer. 

Không cài đặt kênh cho APK Cửa hàng Google Play. 

Cài đặt cửa hàng ứng dụng AF_STORE Một giá trị duy nhất xác định cửa hàng

Duy nhất cho mỗi cửa hàng. Đặt trong APK thông qua tệp tin kê khai. Mỗi cửa hàng sẽ có APK riêng. 

 

 Chưa được thiết lập
Bước 

Trách nhiệm

Bảng điều khiển duy nhất 

Bảng điều khiển cho mỗi cửa hàng
1 Nhà phát triển Chuẩn bị APK Chuẩn bị APK

Nhà tiếp thị

Không yêu cầu hành động. Giả định ứng dụng đã hoạt động trong AppsFlyer. 

Thêm ứng dụng trong AppsFlyer. 
3 Nhà tiếp thị

Chuẩn bị đường dẫn phân bổ 

 

Chuẩn bị đường dẫn phân bổ với ID ứng dụng kết hợp với tên kênh. Làm như vậy thông qua trang đối tác tích hợp theo cách thông thường.

4 Nhà phát triển và nhà tiếp thị

Thử nghiệm

Thử nghiệm

Công việc

Quy trình

Bảng điều khiển duy nhất—Chuẩn bị APK

Tên gói Android xác định bảng điều khiển nào sẽ chứa dữ liệu phân bổ. Trong phương thức bảng điều khiển duy nhất, tất cả các cửa hàng có tên gói Android giống hệt nhau. Không có khái niệm về thông số kênh ở đây.

Việc xác định cửa hàng tải xuống là bằng thông số AF_STORE được đặt trong SDK, như được mô tả trong phần này.  Thông số AF_STORE không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: ABC, abc, Abc.  

Để chuẩn bị APK:

 1. Tạo một bản sao của bản dựng Ứng dụng. Lưu ý: Không thay đổi tên gói Android. 
 2. Để xác định cửa hàng riêng lẻ, hãy sử dụng một trong các phương thức sau:
  • Phương thức tệp tin kê khai: Thêm các mục sau trong thẻ <application> của AndroidManfest.xml để xác định cửa hàng. Đặt thông số AF_STORE vào tên cửa hàng ứng dụng.
   <application>
   <meta-data android:name="AF_STORE" android:value="enter_store_name_here">
   </application>
   --HOẶC--
  • Phương thức API: Chuẩn bị một APK riêng cho từng cửa hàng ứng dụng thay thế. Gọi API setOutOfStore để cài đặt giá trị AF_STORE. Cài đặt một giá trị duy nhất cho mỗi cửa hàng.
   AppsFlyerLib.getInstance().setOutOfStore("enter_store_name_here")

Giá trị được đặt ở đây xuất hiện trong trường install_app_store dữ liệu thô của AppsFlyer. Trường này có sẵn trong:

 • Bảng điều khiển nhóm người
 • Báo cáo dữ liệu thô (Báo cáo dữ liệu thô là một tính năng cao cấp của AppsFlyer)

Bảng điều khiển duy nhất—đường dẫn phân bổ

 1. Đi đến Configuration (Cấu hình)> Integrated Partners (Đối tác Tích hợp) và chọn mạng quảng cáo.
 2. Trong tab Attribution Link (Đường dẫn Phân bổ), đặt thông số Out of Store URL (URL Ngoài Cửa hàng). Việc này sẽ điền macro af_r trên đường dẫn phân bổ để chuyển hướng người dùng đến trang đích của đúng cửa hàng ứng dụng. Ví dụ, &af_r=http://www.destinationurl.com URL mặc định được đặt trong trang App Settings (Cài đặt của Ứng dụng).
 3. Điền macro af_r với URL trang đích của cửa hàng.
 4. Đặt thông số đường dẫn phân bổ bổ sung.
 5. Các nguồn truyền thông ngoài cửa hàng sử dụng khớp ID để phân bổ và mô hình Xác suất AppsFlyer đóng vai trò là một phương thức dự phòng.
 6. Thêm một hoặc nhiều phần giữ chỗ ID người dùng vào URL liên kết:
  • android_id
  • advertising_id
  • OAID
 7. Sao chép đường dẫn phân bổ và cung cấp cho đối tác mạng quảng cáo.

Bảng điều khiển cho mỗi cửa hàng—Chuẩn bị APK

Tên gói Android kết hợp với thông số kênh được đặt trong tệp tin kê khai xác định bảng điều khiển cửa hàng nào sẽ chứa dữ liệu phân bổ. 

Để chuẩn bị một APK/tệp tin kê khai riêng cho mỗi cửa hàng:

 • Thêm các mục sau trong thẻ <application> của AndroidManfest.xml để xác định cửa hàng. Đặt thông số CHANNEL cho tên cửa hàng ứng dụng. 
  <application>
  < meta-data android:name="CHANNEL" android:value="enter_store_name_here">
  </application
  Lưu ý: Thông số có phân biệt chữ hoa chữ thường.

Bảng điều khiển cho mỗi cửa hàng—thêm ứng dụng

Thêm bảng điều khiển (ứng dụng) được xác định bằng cách kết hợp tên gói Android và kênh được đặt trong APK/tệp tin kê khai. Ví dụ: Tên gói Android là com.myapp và tên kênh là abcstore thì tên bảng điều khiển duy nhất là com.myapp—abcstore. 

Để thêm bảng điều khiển cho mỗi cửa hàng trong AppsFlyer:

 1. Đi đến My apps (Ứng dụng của tôi), nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).
  Cửa sổ Add your app (Thêm ứng dụng của bạn) sẽ mở ra.

  AddYourApp_us-en.png

 2. Chọn APK ngoài cửa hàng Android (Standalone, Amazon, v.v.)
 3. Hoàn thành:
  • Tên Gói Android: Tên gói đúng như tên xuất hiện trong gói ứng dụng. 
  • Tên kênh: Mã định danh duy nhất (tên cửa hàng) để phân biệt giữa các bảng điều khiển có cùng tên gói. Đảm bảo rằng bạn sử dụng cùng một giá trị trong APK được chuẩn bị cho cửa hàng.
  • URL ứng dụng: chứa địa chỉ tải xuống URL mặc định sẽ điền macro af_r trong các đường dẫn phân bổ. Bạn nên thêm URL cho nơi lưu trữ APK / URL trang đích tại đây. Bạn không phải cài đặt điều này ngay bây giờ. Bạn có thể thêm khi bạn tạo đường dẫn phân bổ. 
 4. Nhấp vào Save (Lưu).
  Ứng dụng được tạo. 

Thử nghiệm—cả hai tùy chọn bảng điều khiển

Các lượt Cài đặt không tự nhiên

Để thử nghiệm lượt cài đặt không tự nhiên:

 1. Sử dụng một thiết bị Android chưa cài đặt ứng dụng của bạn hoặc đăng ký thiết bị.
 2. Tạo đường dẫn phân bổ thử nghiệm bằng Cấu hình Nguồn Truyền thông Tùy chỉnh. Dùng test (thử nghiệm) làm tên Nguồn truyền thông ("&pid=test").
 3. Thêm ID quảng cáo là GAID, OAID hoặc ID Android vào URL nhấp.
  http://app.appsflyer.com/com.greatapp?pid=test
  &af_r=http://www.destinationurl.com&advertising_id=b5a3-78d9b5-0f12345-xxxx
  Gửi liên kết phân bổ cho chính bạn qua email và nhấp vào liên kết. Sau khi được chuyển hướng, không cài đặt từ cửa hàng. Thay vào đó, hãy cài đặt ứng dụng phiên bản beta được cập nhật với SDK phân bổ của AppsFlyer được nhúng và khởi chạy nó.

Bảng điều khiển duy nhất 

Bảng điều khiển cho mỗi cửa hàng
 1. Kiểm tra báo cáo dữ liệu thô cho cài đặt của ứng dụng của bạn trong trang Xuất Dữ liệu.
 2. Bạn sẽ thấy một lượt chuyển đổi cài đặt với nguồn truyền thông thử nghiệm. Trong cột có tiêu đề Install App Store (Cài đặt Cửa hàng Ứng dụng), bạn sẽ thấy tên của cửa hàng như tên xuất hiện ở tệp tin manifest.xml.
 3. Bạn cũng có thể thấy thông số "af_installstore": "STORE_NAME" trong nhật ký cài đặt. 
 1. Đi đến ứng dụng cần thiết cho mỗi bảng điều khiển cửa hàng.
 2. Kiểm tra báo cáo dữ liệu thô cho cài đặt của ứng dụng của bạn trong trang Xuất Dữ liệu hoặc xem trang tổng quan của ứng dụng.
 3. Bạn sẽ thấy một lượt chuyển đổi cài đặt với nguồn truyền thông "thử nghiệm".
Kết quả mong đợi

Lượt cài đặt tự nhiên

Để thử nghiệm lượt cài đặt tự nhiên:

 1. Sử dụng một thiết bị Android chưa cài đặt ứng dụng của bạn hoặc chưa được đăng ký.
 2. Cài đặt ứng dụng phiên bản beta được cập nhật có nhúng SDK phân bổ của AppsFlyer và khởi chạy nó.
 3. Kiểm tra kết quả:

Bảng điều khiển duy nhất 

Bảng điều khiển cho mỗi cửa hàng
Kiểm tra trang tổng quan của ứng dụng của bạn xem có lượt cài đặt tự nhiên mới không (trong nguồn truyền thông "organic"). Hiện tại, với phương thức ứng dụng duy nhất, không có dấu hiệu nào cho thấy nguồn gốc của cài đặt tự nhiên.
 1. Chuyển đến bảng điều khiển và trang tổng quan của ứng dụng dành riêng cho cửa hàng được thử nghiệm.
 2. Bạn sẽ thấy một lượt chuyển đổi cài đặt trong phần nguồn truyền thông "tự nhiên".
Kết quả mong đợi

Tính năng bổ sung

Di chuyển từ Bảng điều khiển cho mỗi cửa hàng sang bảng điều khiển duy nhất

Để di chuyển từ nhiều bảng điều khiển sang bảng điều khiển duy nhất:
  Chuẩn bị APK mới cho các cửa hàng bằng cách sử dụng các hướng dẫn phương thức bảng điều khiển duy nhất có trong bài viết này.

Hướng người dùng đến cửa hàng ứng dụng Amazon từ Facebook

 1. Cấu hình liên kết URL tới ứng dụng trong cài đặt của ứng dụng Facebook của bạn, trong phần Android..
 2. Đăng nhập vào Facebook với tư cách là admin của ứng dụng, đi đến https://developers.facebook.com/apps/ và chọn ứng dụng.
 3. Chuyển đến cài đặt và tìm cài đặt Android của bạn hoặc nếu bạn chưa định cấu hình Android, hãy thêm nền tảng.
 4. Điền vào các chi tiết cần thiết, bao gồm URL cửa hàng ứng dụng amazon dành riêng cho ứng dụng của bạn.

  outofstore_1.png
 5. Trong bảng điều khiển AppsFlyer, bên dưới Đối tác tích hợp, chọn Facebook và nhập cùng một ID ứng dụng Facebook bạn sử dụng khi phân bổ Quảng cáo Cài đặt Ứng dụng Di động trong cửa hàng của Facebook với AppsFlyer.
 6. Khi thiết lập Bộ quảng cáo trên Facebook, hãy chọn "Cửa hàng ứng dụng Amazon.

  outofstore_2.png

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình này được lấy từ Trình chỉnh sửa Facebook Nâng cao và có thể được hiển thị khác trong các nền tảng FMP.

Lấy dữ liệu - báo cáo AppsFlyer

Bạn có thể sử dụng các phương thức báo cáo sau trong AppsFlyer.

 • Nhóm người:
  • Kết hợp nhiều bảng điều khiển (ứng dụng) trong một báo cáo duy nhất
  • Xem hiệu suất của mỗi bảng điều khiển bằng cách phân tích theo install_app_store
 • API Pull (đối với phương thức ứng dụng duy nhất): Dữ liệu thô lượt cài đặt API Pull không chứa Install App Store (Cài đặt Cửa hàng Ứng dụng) theo mặc định. Để bao gồm cột, hãy thêm dòng sau vào lệnh gọi API Pull: &additional_fields=install_app_store
 • Bảng điều khiển tùy chỉnh (đối với phương thức nhiều ứng dụng): Nếu bạn sử dụng phương pháp nhiều bảng điều khiển, hãy sử dụng bảng điều khiển tùy chỉnh để kết hợp dữ liệu hiệu suất từ nhiều ứng dụng vào một nơi. 

Thực hiện liên kết giới thiệu—cửa hàng ứng dụng Android của bên thứ ba

 • Phân bổ liên kết giới thiệu được hỗ trợ liên quan đến Google Play và các cửa hàng bên thứ ba được liệt kê tại đây. 
 • Không yêu cầu cài đặt hoặc cấu hình khác.
 • Phân bổ theo liên kết giới thiệu cửa hàng của bên thứ ba được phản ánh trong báo cáo dữ liệu thô như sau:
  • Loại so khớp: tên của cửa hàng bên thứ ba được phân bổ. Ví dụ: huawei_referrer.
  • Người đóng góp: Trong một số trường hợp, Google Play có thể hỗ trợ cài đặt nhưng không được ghi nhận. Điều này được phản ánh trong các trường người đóng góp. Tương tự, cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba có thể hỗ trợ Google Play.
Cửa hàng Android bên thứ ba có tích hợp phân bổ người giới thiệu với AppsFlyer
Cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba Bắt đầu từ Phiên bản SDK
Cửa hàng ứng dụng của Huawei Tháng 7 năm 2020 5.4.6+, 6.1.1 +
Cửa hàng Samsung Galaxy Tháng 12 năm 2020 6.1.1 +

Xử lý sự cố

Các lượt cài đặt được phân bổ cho ứng dụng mặc định

Nếu bạn tạo một APK ứng dụng với cài đặt kênh nhưng không tạo bảng điều khiển cho APK ứng dụng trong tài khoản AppsFlyer: Lượt cài đặt được phân bổ cho ứng dụng mặc định, thường là ứng dụng Google Play Store trong tài khoản của bạn. Nếu không có ứng dụng mặc định thì sẽ không có dữ liệu nào được ghi nhận cho ứng dụng.