Từ điển trường dữ liệu thô (V5)

Khái quát: Từ điển trường dữ liệu (thông số kỹ thuật dữ liệu thô) mô tả nội dung trường. Báo cáo dữ liệu thô, công cụ và API.

Từ điển trường dữ liệu thô 

Trường ngày trong tệp CSV: Trường ngày trong tệp CSV có định dạng năm-tháng-ngày. Khi bạn mở tệp tin CSV trong Excel, các trường ngày được định dạng bằng cách sử dụng cài đặt ngày và giờ của máy tính của bạn. Đảm bảo chọn hiển thị ngày thích hợp trong Excel.

Giới thiệu về từ điển dữ liệu thô

Các cột từ điển là: 

 • Nhóm trường: Nhóm theo logic dựa trên việc sử dụng trường
 • Tên Hiển thị:
  • Tên trường sử dụng trong các báo cáo được cung cấp qua trang Xuất và API Pull.
  • Ký hiệu [n] có nghĩa là có nhiều phiên bản của cùng một trường, sự khác biệt là số phiên bản. Ví dụ: Thông số Phụ [n] có nghĩa là, Thông số Phụ 1, Thông số Phụ 2, ..., Thông số Phụ 5. Phạm vi các giá trị n được ghi là (n=1-5). 
 • Nguồn: vị trí nguồn ban đầu của nội dung trường như sau:
 • Mô tả
  • Một số trường có ý nghĩa khác tùy thuộc vào ngữ cảnh của sự kiện.
  • Có nghĩa là kết quả của một chiến dịch UA hoặc nhắm mục tiêu lại.
 • Loại và độ dài trường:
  • Chuỗi: Độ dài tối đa của chuỗi. Chúng tôi thường không thực thi các giới hạn độ dài trường khi nhận dữ liệu nhưng về sau dữ liệu có thể bị cắt ngắn. Không được vượt quá thông số kỹ thuật về độ dài trường.
  • Ngày Giờ: 
   • Chuỗi có định dạng, yyyy-mm-dd hh:mm:ss. Ví dụ: 2019-09-17 00:09:25 Múi giờ được sử dụng để hiển thị dữ liệu tùy thuộc vào công cụ phân phối dữ liệu như sau:
    • Trang dữ liệu xuất: múi giờ do ứng dụng chọn.
    • API Push: các trường thời gian có tùy chọn selected_time_zone có nghĩa là múi giờ riếng cho ứng dụng khác UTC.
    • API Chính: Mặc định là múi giờ ứng dụng có thể lựa chọn.
    • Hộp khóa dữ liệu: UTC
   • Lưu ý: Khi mở tệp tin CSV bằng Excel, trường sẽ hiển thị bằng các tùy chọn cài đặt vùng mặc định. Bạn có thể thay đổi định dạng hiển thị này trong Excel. Để xem giá trị chưa được định dạng, hãy mở tệp tin bằng trình chỉnh sửa.
   • API Push:
    • Đối với các trường nhãn thời gian theo UTC: định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss.sssVí dụ: 2019-09-17 00:09:25.123
    • Đối với các trường nhãn thời gian trong múi giờ đã chọn: định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss.±th:tm. Ví dụ 2019-01-20 04:51:16.000+0000.
  • Enum n char: Các trường Enum chỉ có thể chứa các giá trị cụ thể. Ví dụ: Tiền tệ chi phí có 3 ký tự và chỉ có thể chứa mã tiền tệ như được chỉ định
  • Enum 5 ký tự boolean: Giá trị của trường có thể là TRUE hoặc FALSE
  • Bản ghi cài đặt mẫu có định dạng CSV

Từ điển trường dữ liệu

 Mẹo—để sắp xếp bảng, hãy nhấp vào tên cột

Nhóm trường

Tên Hiển thị Xuất/API Pull

Lớp của trường

Mô tả

Định dạng trường

Có sẵn từ ww/yyyy

hoặc mmm-yy

Phân bổ

Ad

Liên kết

Tên quảng cáo

Chuỗi 100

 

Phân bổ

Ad ID

Liên kết

ID Quảng cáo

Chuỗi 24

 

Phân bổ

Ad type

Liên kết

Ví dụ: biểu ngữ, chân trang

Chuỗi 24

 

Phân bổ

Adset

Liên kết

Bộ quảng cáo, là nhóm chứa một hoặc nhiều quảng cáo

Chuỗi 100

 

Phân bổ

Adset ID

Liên kết

ID bộ quảng cáo, ID của một bộ quảng cáo. 

Chuỗi 24

 

Phân bổ

Ngưng hỗ trợ

Không áp dụng

Hàng này đã không còn được hỗ trợ -  

Phân bổ

Campaign ID

Liên kết

ID Chiến dịch Chuỗi 24  

Phân bổ

Channel

Liên kết

Kênh nguồn truyền thông. Ví dụ: YouTube cho Google, Instagram cho Facebook Enum động. Chuỗi 20

 

Phân bổ

Campaign type

AF

Nguồn mang đến người dùng:

 • UA
 • Tự nhiên
 • Nhắm mục tiêu lại
 • Không xác định

 

chuỗi 41/2020

Phân bổ

Conversion type

AF

Loại chuyển đổi:

 • Cài đặt
 • Lượt cài đặt lại (1)
 • Thu hút lại 
 • Không xác định (2)

(1) Nếu conversion_type= reinstall và campaign_type=retargeting tương đương với retargeting_conversion_type=re-attribution

(2) Các sự kiện trong ứng dụng/phiên không được phân bổ cho bất kỳ nguồn truyền thông nào.

chuỗi 41/2020

Phân bổ

Cost currency

Liên kết

Mã tiền tệ gồm 3 chữ cái ( USD, EUR) tuân thủ tiêu chuẩn ISO-4217. Mặc định là USD. Enum 3 ký tự  

Phân bổ

Cost model

Liên kết

Mô hình chi phí được báo cáo trên đường dẫn phân bổ. CPC/CPI/CPM/Khác. Hiện tại, tất cả chi phí được tính theo CPI bất kể giá trị này là gì

Chuỗi 20

 

Phân bổ

Cost value

Liên kết

Số tiền của Tiền tệ Chi phí. Cho phép đến 4 chữ số sau dấu thập phân. Ví dụ: 320,5095 Chuỗi 20  

Phân bổ

Keywords

Liên kết

Từ được sử dụng trong phần tìm kiếm trực tuyến của người dùng. Theo báo cáo của mạng quảng cáo

Chuỗi 100

 

Phân bổ

Attribution lookback window

Liên kết

Khoảng thời gian tối đa khi lượt cài đặt có thể được phân bổ cho một quảng cáo cụ thể.

Tối đa 3 ký tự

 

Phân bổ

Partner

Liên kết

Đại lý hoặc PMD

Chuỗi 50

 

Phân bổ

Re-engagement window

Liên kết

Nhắm mục tiêu lại: Khoảng thời gian trong đó các sự kiện được phân bổ cho một chiến dịch nhắm mục tiêu lại

Lưu ýTrường này không được điền vào các chiến dịch nhắm mục tiêu lại.

Tối đa 3 ký tự  

Phân bổ

Site ID

Liên kết

ID nhà phát hành Chuỗi 24  

Phân bổ

Sub site ID

Liên kết

ID nhà phát hành phụ

Chuỗi 50

 

Phân bổ

Sub param [n]

(n=1-5)

Liên kết

Thông số được điền bởi nhà quảng cáo trong SDK Chuỗi 100  

Phân bổ

Campaign

Liên kết

Tên chiến dịch

Chuỗi 100

 

Phân bổ

Is retargeting

Liên kết

Enum 5 ký tự boolean

 

Phân bổ

Media source

Liên kết

Nguồn truyền thông được phân bổ cho một sự kiện hoặc bị hạn chế

Chuỗi 50

 

Phân bổ

Original URL

Liên kết

 • UA: URL lượt nhấp/hiển thị được sử dụng. Nếu liên kết là Liên kết có gắn Thương hiệu: trường được điền bằng liên kết gắn thương hiệu đó.
 • Nhắm mục tiêu lại: chứa một trong các mục sau: Liên kết nhắm mục tiêu lại, dữ liệu liên kết sâu, giá trị trống cho SRN.
Chuỗi 2083 (URL)  

Thông tin thiết bị

User agent

Liên kết

Tác nhân người dùng URL Chuỗi 200  

Thông tin thiết bị

Advertising ID

SDK

ID thiết bị người dùng có thể đặt lại, AKA GAID.  Chuỗi 40  

Thông tin thiết bị

Android ID

SDK

ID thiết bị vĩnh viễn  Chuỗi 20  

Ứng dụng

App ID

SDK

Mã định danh ứng dụng duy nhất trong Appsflyer. Ví dụ: 
 • iOS: id123456789
 • Android: com.appsflyer.referrersender

iOS: Chuỗi 12

Android: Chuỗi 100

 

Ứng dụng

App name

SDK

Do nhà quảng cáo thiết lập Chuỗi 100  

Ứng dụng

App version

SDK

Do nhà quảng cáo thiết lập Tối đa 8 ký tự  

Thông tin thiết bị

AppsFlyer ID

SDK

ID duy nhất do SDK tạo ra khi ứng dụng được cài đặt trên thiết bị. ID được sử dụng để phân bổ các sự kiện trong ứng dụng trong luồng LTV, tìm nạp dữ liệu chuyển đổi và liên kết các sự kiện trong ứng dụng. 

ID mới sẽ được tạo nếu ứng dụng bị xóa và cài đặt lại.

Khôi phục ứng dụng từ bản sao lưu iCloud không được coi là một lượt cài đặt. 

iOS: Chuỗi 24

Android: Chuỗi 33

 

Ứng dụng

Bundle ID

SDK

ios: Nhận dạng để khớp với một ứng dụng hoặc một nhóm ứng dụng trong iOS (Xem ID gói nhà phát triển Apple) 

Android: Tên ứng dụng

Lưu ý: Trường này không liên quan đến PBA AppsFlyer.

Chuỗi 100  

Thông tin thiết bị

Carrier

SDK

Tên nhà mạng được cung cấp bởi Android bằng cách sử dụng getSimCarrierIdName(). Xem thêm ánh xạ nhà mạng.

Chuỗi 50  

Vị trí thiết bị

Country code

AF

 • Mã Quốc gia sử dụng ISO 3166 (alpha-2) Ví dụ: US, CN.
 • Mã Vương quốc Anh được triển khai là UK, không phải GB. 
Chuỗi Enum 2  

Phân bổ

Custom data

SDK

 • Tập dữ liệu do S2S hoặc nhà quảng cáo trong SDK và thường được sử dụng nhất để tích hợp với bên thứ ba, Đối tượng, v.v. 
 • Xem AndroidiOS
Chuỗi 1024  

Thông tin thiết bị

Customer
user ID

SDK

ID người dùng ứng dụng duy nhất, được đặt bởi chủ sở hữu ứng dụng.  Chuỗi 100  

Thông tin thiết bị

Deeplink URL

SDK

Đường dẫn cho hoạt động nội bộ trong ứng dụng mà người dùng được liên kết sâu. Sử dụng tính năng này để liên kết sâu và liên kết sâu bị trì hoãn. String1024  

Thông tin thiết bị

Device category

SDK

 • Các giá trị có thể bao gồm: điện thoại, máy tính bảng, khác
 • Tương thích với SDK Android V4.8.8 trở lên
Chuỗi 20  

Thông tin thiết bị

Device type

SDK

Tên model thương mại của thiết bị. 

Sử dụng trường model Thiết bị. 

Hiện tại, trong API Push, loại Thiết bị tương đương với model Thiết bị.

[Ngừng hỗ trợ theo kế hoạch. Ngày ngừng hỗ trợ sẽ được thông báo]

Chuỗi 100

 

 Thông tin thiết bị

Device model 

SDK 

Tên model thương mại của thiết bị. Ví dụ: SM-GM284 hoặc iPhone7 Chuỗi 100 41/2020

Thông tin thiết bị

Device download time

SDK

Thời gian hoàn thành tải xuống ứng dụng bằng đồng hồ của thiết bị (Android, iOS) và được chuyển đổi sang UTC. Giá trị luôn hiển thị dưới dạng  thời gian UTC.

Định dạng: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.sss

-  

Sự kiện

Event name

AF/SDK

Dữ liệu thô phân bổ (lượt cài đặt, nhắm mục tiêu lại, v.v.) loại sự kiện. Ví dụ: Lượt cài đặt, phân bổ lại, thu hút lại.

Lưu ý! Trong lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại của Data Locker, giá trị được đặt như sau: nhắm mục tiêu lại có nghĩa là thu hút lại, cài đặt có nghĩa là phân bổ lại.

Dữ liệu thô của sự kiện trong ứng dụng: Tên sự kiện có liên quan.

 

Chuỗi 100  

Sự kiện

Event revenue

SDK

 • Giá trị doanh thu sử dụng Tiền tệ Doanh thu Sự kiện.
 • Các khoản tiền nằm ngoài khoảng  $-10.000- $+10.000 (hoặc tương đương) xuất hiện trong các báo cáo dữ liệu thô nhưng không phải trong báo cáo hợp nhất.
Chuỗi 20  

Sự kiện

Event revenue currency

SDK

Mã tiền tệ doanh thu sự kiện đã báo cáo với SDK. Chuỗi 20  

Sự kiện

Event time

SDK

Thời gian sự kiện xảy ra

 

Ngày Giờ  

Sự kiện

Event value

SDK

Nội dung chi tiết của sự kiện được gửi từ SDK. Lưu ý: Không gửi hơn 1000 ký tự vì chúng có thể bị cắt ngắn.

Chuỗi 1000  

Thông tin thiết bị

IDFA

SDK

ID quảng cáo người dùng có thể đặt lại có thể được tìm thấy trên các thiết bị iOS. Nếu IDFA không có sẵn thì thường được điền bằng Zero. Tối đa 40 ký tự  

Thông tin thiết bị

IDFV

SDK

ID nhà cung cấp do iOS cung cấp Tối đa 40 ký tự  

Thông tin thiết bị

IMEI

SDK

ID thiết bị vĩnh viễn  Tối đa 14 ký tự  

Phân bổ

Install app store

SDK

Cửa hàng Android nơi ứng dụng được tải xuống (chi tiết) Chuỗi 50  

Phân bổ

 

Install time

SDK

 • UA: Khởi chạy lần đầu sau khi cài đặt.
 • Nhắm mục tiêu lại: Khởi chạy ứng dụng lần đầu sau khi thu hút lại/phân bổ lại

Ngày Giờ

 

Vị trí thiết bị

IP

AF

Địa chỉ IP là IPV4 hoặc IPV6 chuỗi  

Thông tin thiết bị

Is LAT

SDK

Giới hạn theo dõi quảng cáo (LAT):

iOS:Bắt đầu từ iOS 14, LAT không còn được Apple hỗ trợ. Xác định trạng thái quyền riêng tư của người dùng bằng ATT. Trong trường hợp này, bỏ qua is_lat.

Trước phiên bản iOS 14, nếu được đặt thành true, IDFA sẽ không khả dụng và được đặt về 0. 

Android: Khi đặt thành true, người dùng đã chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích. Điều này không ngăn chặn việc thu thập GAID.

Enum 5 ký tự boolean  41/2020

Thông tin thiết bị

Language

SDK

Ngôn ngữ (địa phương) được báo cáo bởi thiết bị và được thiết lập bởi HĐH thiết bị. Thường có dạng ll-DD. Trong đó ll là ngôn ngữ và DD là phương ngữ.  Ví dụ: en-ZA có nghĩa là tiếng Anh được sử dụng ở Nam Phi.

Chuỗi 20  

Thông tin thiết bị

OAID

SDK

ID người dùng có thể đặt lại trên một số thiết bị Android thường thay thế cho GAID Tối đa 40 ký tự   

Thông tin thiết bị

ATT

SDK

ATT, hay còn gọi là att_status khả dụng trên iOS 14+, và được hệ thống điền các giá trị từ một trong số các thông số sau: Returned by ATTrackingManager (Do ATTrackingManager trả về, sent by S2S (do S2S gửi), determined by AppsFlyer (do AppsFlyer xác định).

Giá trị ATT là bất kỳ giá trị nào sau đây: not_determined, restricted, denied, authorized, af_unknown, af_authorized, af_unavailable.

Chuỗi 20 41/2020

Thông tin thiết bị

Operator

SDK

Tên của nhà cung cấp dịch vụ di động bắt nguồn từ SIM MCCMNC. Có sẵn nếu người dùng đã đăng ký mạng bằng Android getNetworkOperatorName() Chuỗi 50  

Thông tin thiết bị

OS version

SDK

Phiên bản hệ điều hành của thiết bị Chuỗi 8  

Thông tin thiết bị

Platform

SDK

Nền tảng thiết bị: iOS, Android hoặc Windows Mobile

Enum chuỗi 8

 

Ứng dụng

SDK version

SDK

Phiên bản AppsFlyer SDK Chuỗi 8  

Thông tin thiết bị

WIFI

SDK

true hoặc false

Enum 5 ký tự boolean

 

Thông tin thiết bị

Store reinstall

SDK

Cửa hàng ứng dụng Apple xác định xem người dùng do Apple Search Ads mang đến có được cài đặt lại bằng ID người dùng Apple hay không:

 • Người dùng mới: false
 • Cài đặt lại bởi người dùng hiện có: true
Enum 5 ký tự boolean  

Thông tin thiết bị

Amazon Fire ID

SDK

ID quảng cáo người dùng có thể đặt lại trên các thiết bị Amazon.

Chuỗi 100  

Vị trí thiết bị

City

AF

Vị trí chi tiết nhất của người dùng dựa trên IP thiết bị. Thông thường, giá trị mang tên thành phố, nhưng nó cũng có thể là quận, huyện, v.v. vốn mang tính chính xác cao hơn.

Chuỗi 100

 

Phân bổ

Attributed touch time

AF

UA: thời gian tương tác mà chúng tôi đã phân bổ.

Nhắm mục tiêu lại: thời gian thu hút mà chúng tôi đã phân bổ.

Ngày Giờ

 

Phân bổ

Attributed touch type

AF

UA: Giá trị có thể: Lượt nhấp, hiển thị, TV, lượt được cài đặt sẵn

Thu hút lại: lượt nhấp, hiển thị (chỉ phân bổ lại)

Enum tối đa 10 ký tự

 

Phân bổ

Contributor [n] partner (n=1-3)

AF

Đại lý hoặc PMD - luôn được chuyển thành chữ thường

Chuỗi 50

 

Phân bổ

Contributor [n] campaign (n=1-3)

AF

  Chuỗi 100  

Phân bổ

Contributor [n] match type (n=1-3)

AF

Các giá trị có thể có sẽ giống với loại so khớp.  Chuỗi 50  

Phân bổ

Contributor [n] media source (n=1-3)

AF

  Chuỗi 50  

Phân bổ

Contributor [n] touch time (n=1-3)

AF

 

Ngày Giờ

 

Phân bổ

Contributor [n] touch type (n=1-3)

AF

Các giá trị có thể có: lượt nhấp, hiển thị, TV

Enum tối đa 10 ký tự

 

Vị trí thiết bị

DMA

AF

Khu vực thị trường được chỉ định - khu vực địa lý tại Hoa Kỳ nơi hoạt động xem TV tại địa phương được đo lường bởi công ty Nielsen. Chuỗi 10  

Sự kiện

Event revenue USD

Event revenue Preferred

Event revenue XXX

AF

Số tiền doanh thu. Tiền tệ sẽ phụ thuộc vào công cụ báo cáo được sử dụng.

Tiền tệ được ưu tiên hoặc được chọn có nghĩa là loại tiền tệ riêng cho ứng dụng được đặt trong mục cài đặt của ứng dụng.

Hộp khóa Dữ liệu: luôn là USD

Trang xuất: loại tiền tệ được chọn 

API Pull có thể lựa chọn: USD hoặc được chọn bằng cách sử dụng &currency=preferred. 

API Push: luôn chứa cả hai trường, USD và tiền tệ được chọn

Chuỗi 20  

Sự kiện

Event source

AF

 SDK hoặc S2S Enum tối đa 3 ký tự  

Phân bổ

HTTP referrer

AF

Xác định địa chỉ trang web được liên kết với URL lượt nhấp AppsFlyer. Bằng cách kiểm tra liên kết giới thiệu, bạn có thể xem yêu cầu được bắt nguồn từ đâu Chuỗi tối đa 2083 ký tự  

Phân bổ

Is primary attribution

AF

UA: True

Nhắm mục tiêu lại: Trong khung thời gian thu hút lại, chúng tôi phân bổ cho cả nguồn truyền thông ban đầu (trước khi thu hút lại) và cho nguồn truyền thông thu hút lại. Trong khi sự kiện nằm trong khung thời gian thu hút lại. Nguồn truyền thông ban đầu sẽ là FALSE (không phải phân bổ chính). Nguồn truyền thông thu hút lại sẽ là TRUE.

Enum tối đa 5 ký tự

 

Sự kiện

Is receipt validated

AF

true/false/null khi được thực hiện trong SDK, nếu không thì để trống

Enum tối đa 5 ký tự

 

Phân bổ

Match type

AF

Loại phương pháp phân bổ. Giá trị có thể bao gồm:

Chuỗi 50  

Vị trí thiết bị

Postal code

AF

Sử dụng địa chỉ IP của thiết bị do SDK báo cáo Chuỗi - tối đa 10 ký tự  

Vị trí thiết bị

Region

AF

Sử dụng địa chỉ IP của thiết bị do SDK báo cáo

Chuỗi 100

 

Phân bổ

Retargeting conversion Type

AF

UA : Cài đặt lại

Nhắm mục tiêu lạiThu hút lại, phân bổ lại

Thông báo trước khi ngừng hỗ trợ: Trong tương lai, trường này sẽ không được hỗ trợ nữa. Sử dụng conversion_type và campaign_type để xác định ngữ cảnh của lượt chuyển đổi.

Enum tối đa 14 ký tự

 

Vị trí thiết bị

State

AF

Sử dụng địa chỉ IP của thiết bị do SDK báo cáo

Chuỗi 100

 

Phân bổ

Keyword ID

Liên kết

ID từ khóa được mạng quảng cáo trả về. Đây là ID của af_keyword. Chuỗi 100  

Phân bổ

Keyword match type

AF

Các kết quả loại khớp từ khóa bằng cách API mạng tìm kiếm hoặc liên kết phân bổ sẽ được ánh xạ tới báo cáo thô.

Lưu ý: Google AdWords và Apple Search Ads là các mạng duy nhất trả về thông số này cho các chiến dịch tìm kiếm.

Chuỗi 100  

Phân bổ

Network account ID

Liên kết

ID tài khoản của nhà quảng cáo với đối tác

Chuỗi 100

 

Protect360

Rejected reason value

AF

Protect360: Hiển thị người đóng góp hợp lệ (nguồn truyền thông) đối với số lượt cài đặt/sự kiện trong ứng dụng hậu phân bổ bị đánh cắp. Được điền bằng người đóng góp[1-3] hoặc tự nhiên.

Trong Data Locker, điều này hiển thị dưới dạng validation_reason_value. 

Chuỗi 100

 

Protect360

Rejected reason

AF Protect360: Xem lý do cho việc bị chặn. Chuỗi 100  

Protect360

Blocked reason

AF Protect360: lý do lượt cài đặt bị chặn. Ví dụ: install_hijacking, bot Chuỗi 100  

Protect360

Blocked sub reason

AF

Protect360: lý do phụ cụ thể đối với lượt cài đặt bị chặn. Ví dụ: Lý do: install_hijacking. Lý do phụ: đánh cắp người giới thiệu, CTIT_anomalies, validation_rules

Chuỗi 100  

Protect360

Blocked reason value

AF Protect360: Thông tin bổ sung về lượt chặn. Ví dụ: ID Trang web, (các) tên quy tắc xác thực Chuỗi 100  

Protect360

(không còn được hỗ trợ)

Blocked reason rule

AF Ngưng hỗ trợ Chuỗi 100  

Phân bổ

Google Play click time

Trường Google Play

Thời gian tải trang ứng dụng trong Google Play sau khi nhấp vào quảng cáo.

Nguồn thời gian: Google API

Khả dụng từ Android SDK v. 4.8.5.

Ví dụ: So sánh thời gian install_time với thời gian gp_click_time. Điều này giúp đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thời gian từ lúc tải xuống đến lúc một người dùng mở một ứng dụng.

Nhãn thời gian  

Phân bổ

Google Play install begin time

Cửa hàng Google Play

Thời gian cài đặt bắt đầu
Nguồn thời gian: Thiết bị người dùng. Có nghĩa là thời gian hiển thị trên thiết bị.

Có sẵn từ Android SDK V4.8.5

Nhãn thời gian  

Phân bổ

Google Play referrer

Cửa hàng Google Play

URL giới thiệu của gói được cài đặt.

Có sẵn từ Android SDK V4.8.5

Chuỗi 1024  

Phân bổ

Google Play broadcast referrer

Cửa hàng Google Play

Google Play Broadcast Referrer

Chuỗi 1024  

Doanh thu Quảng cáo

Ad unit

API doanh thu quảng cáo

Loại doanh thu quảng cáo của quảng cáo

Chuỗi 1024  

Doanh thu Quảng cáo

Segment

API doanh thu quảng cáo

Tên phân đoạn quảng cáo của doanh thu quảng cáo Chuỗi 1024  

Doanh thu Quảng cáo

Placement

API doanh thu quảng cáo

Vị trí đặt doanh thu quảng cáo

Chuỗi 1024  

Doanh thu Quảng cáo

Monetization network

API doanh thu quảng cáo

Mạng doanh thu quảng cáo gửi quảng cáo

Chuỗi 1024  

Doanh thu Quảng cáo

Impressions

API doanh thu quảng cáo

Doanh thu quảng cáo: số lần người dùng đã xem quảng cáo

Chuỗi 1024  

Doanh thu Quảng cáo

Mediation network

API doanh thu quảng cáo

Mạng trung gian về doanh thu quảng cáo báo cáo sự kiện cho AppsFlyer

Chuỗi 1024  

Phân bổ

Custom dimension

SDK

Dành riêng cho AppsFlyer sử dụng trong tương lai

Chuỗi  43/2020

Ứng dụng

App type

Clip ứng dụng

Giá trị: app_clip, full_app

chuỗi Tháng 1 năm 2021

Protect360

Fraud reason

AF

Protect360: Xem lý do cho việc bị chặn.

Chuỗi 100  

Protect360

Fraud sub reason

AF

Protect360: Xem lý do phụ cho việc bị chặn.

Chuỗi 100  

Protect360

Is organic

AF

Cho biết liệu sự kiện trong ứng dụng có được liên kết với một lượt cài đặt tự nhiên hay không. 

Chuỗi 100  

Protect360

Detection date

AF

Ngày phát hiện gian lận hậu phân bổ.

Chuỗi 100  

Phân bổ

Attribution Touch Hour

Postback

Thời gian tiếp xúc phân bổ được làm tròn xuống đến giờ gần nhất

Chuỗi 100 13/2021

Phân bổ

Install Hour

Postback

Thời gian cài đặt được làm tròn xuống đến giờ gần nhất

Chuỗi 100 13/2021

Phân bổ

Event Hour

Đăng lại 

Thời gian sự kiện làm tròn xuống đến giờ gần nhất

Chuỗi 100 13/2021

Tính khả dụng của trường

Tính khả dụng của trường theo công cụ báo cáo

  • Để xem phần mô tả chi tiết của trường, hãy đánh dấu chọn mục bảng từ điển trong phần trước bằng cách sử dụng tên hiển thị.
Các trường có sẵn cho mỗi công cụ được liệt kê trong bảng.
  • Trong API Pull, hãy sử dụng thông số trường bổ sung để lấy các trường không được đưa vào theo mặc định. 
  • Trong trang xuất dữ liệu, tính khả dụng của trường có thể khác nhau tùy theo báo cáo.
Tính khả dụng của trường theo công cụ báo cáo
(Có=khả dụng, Không áp dụng=không khả dụng thông qua công cụ)
Nhóm trường Tên API Tên hiển thị  API Push

Hộp khóa dữ liệu

 

Xuất dữ liệu/API Pull 

Ứng dụng app_version Phiên bản ứng dụng
Ứng dụng sdk_version Phiên bản SDK
Ứng dụng app_id ID ứng dụng
Ứng dụng app_name Tên ứng dụng
Ứng dụng bundle_id ID gói
Phân bổ custom_data Dữ liệu tùy chỉnh
Phân bổ network_account_id ID tài khoản mạng
Phân bổ attributed_touch_time Thời gian chạm được phân bổ
Phân bổ attributed_touch_type Kiểu tương tác được phân bổ
Phân bổ install_time Thời gian cài đặt
Phân bổ af_cost_model Mô hình Chi phí
Phân bổ af_cost_value Giá trị Chi phí
Phân bổ af_cost_currency Đơn vị tiền tệ của chi phí
Phân bổ event_source Nguồn sự kiện
Phân bổ af_prt Đối tác
Phân bổ media_source Nguồn truyền thông
Phân bổ af_channel Kênh
Phân bổ af_keywords Từ khóa
Phân bổ install_app_store Cài đặt App Store
Phân bổ chiến dịch Chiến dịch
Phân bổ af_c_id ID Chiến dịch
Phân bổ af_adset Tên bộ quảng cáo
Phân bổ af_adset_id ID Bộ quảng cáo
Phân bổ af_ad Quảng cáo
Phân bổ af_ad_id ID Quảng cáo
Phân bổ af_ad_type Loại quảng cáo
Phân bổ af_siteid ID trang
Phân bổ af_sub_siteid ID Trang web phụ
Phân bổ af_sub[n] (n=1-5) Thông số phụ [n]
Phân bổ contributor[n]_touch_type
(n=1-3)
Người đóng góp[n] Kiểu Tương tác
Phân bổ contributor[n]_touch_time
(n=1-3)
Người đóng góp[n] thời gian tương tác
Phân bổ contributor[n]_af_prt
(n=1-3)
Người đóng góp[n] Đối tác
Phân bổ contributor[n]_match_type (n=1-3) Người đóng góp[n] loại so khớp
Phân bổ contributor[n]_media_source (n=1-3) Người đóng góp[n] nguồn truyền thông
Phân bổ contributor[n]_campaign 
(n=1-3)
Người đóng góp[n] Chiến dịch
Phân bổ campaign_type Loại chiến dịch
Phân bổ conversion_type Loại chuyển đổi 
Phân bổ is_retargeting Đang nhắm mục tiêu lại
Phân bổ retargeting_conversion_type Loại lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại
Phân bổ is_primary_attribution Là phân bổ chính
Phân bổ af_attribution_lookback Khung thời gian xem lại phân bổ
Phân bổ af_reengagement_window Cửa sổ Tương tác lại
Phân bổ match_type Loại so khớp

Phân bổ

http_referrer Liên kết giới thiệu HTTP
Phân bổ original_url URL gốc
Phân bổ gp_referrer Liên kết giới thiệu Google Play
Phân bổ gp_click_time Thời gian nhấp Google Play
Phân bổ gp_install_begin Thời gian bắt đầu cài đặt Google Play
Phân bổ gp_broadcast_referrer Liên kết giới thiệu phát Google Play
Phân bổ keyword_match_type Loại so khớp từ khóa
Phân bổ keyword_id ID từ khóa
Thông tin thiết bị wifi wifi
Thông tin thiết bị att ATT 
Thông tin thiết bị người điều hành người điều hành
Thông tin thiết bị nhà cung cấp dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ
Thông tin thiết bị ngôn ngữ ngôn ngữ
Thông tin thiết bị appsflyer_id ID AppsFlyer
Thông tin thiết bị customer_user_id Customer user ID
Thông tin thiết bị android_id ID Android
Thông tin thiết bị advertising_id ID quảng cáo cho thiết bị Android
Thông tin thiết bị imei imei
Thông tin thiết bị idfa IDFA cho thiết bị iOS
Thông tin thiết bị idfv IDFV
Thông tin thiết bị amazon_aid Amazon Fire ID Chỉ xuất
Thông tin thiết bị device_type Loại thiết bị Sử dụng model Thiết bị
Thông tin thiết bị device_category Danh mục thiết bị
Thông tin thiết bị device_model Model Thiết bị
Thông tin thiết bị nền tảng nền tảng
Thông tin thiết bị os_version Phiên bản hệ điều hành
Thông tin thiết bị user_agent Tác nhân người dùng
Thông tin thiết bị device_download_time Thời gian tải xuống của thiết bị
Thông tin thiết bị deeplink_url URL Liên kết sâu
Thông tin thiết bị oaid OAID
Thông tin thiết bị is_lat

Giới hạn theo dõi quảng cáo

Thông tin thiết bị store_reinstall Lưu trữ lượt cài đặt lại Không
Vị trí thiết bị vùng Vùng
Vị trí thiết bị country_code Mã quốc gia
Vị trí thiết bị state Bang
Vị trí thiết bị thành phố thành phố
Vị trí thiết bị postal_code Mã bưu chính
Vị trí thiết bị dma DMA
Vị trí thiết bị ip IP
Sự kiện event_time Thời gian sự kiện
Sự kiện event_name Tên của sự kiện
Sự kiện event_value Giá trị của sự kiện
Sự kiện event_revenue Doanh thu sự kiện 
Sự kiện event_revenue_currency Tiền tệ doanh thu sự kiện
Sự kiện event_revenue_usd* Doanh thu sự kiện USD
Sự kiện is_receipt_validated Là đã xác thực nhận
Sự kiện event_revenue_selected_currency   N/R
Doanh thu Quảng cáo vị trí dặt Vị trí đặt doanh thu quảng cáo N/R
Doanh thu Quảng cáo mediation_network Mạng trung gian doanh thu quảng cáo N/R
Doanh thu Quảng cáo phân đoạn Phân đoạn Doanh thu Quảng cáo N/R
Doanh thu Quảng cáo ad_unit Đơn vị doanh thu quảng cáo N/R
Doanh thu Quảng cáo monetization_network Mạng Doanh thu Quảng cáo N/R
Doanh thu Quảng cáo lượt hiển thị Lượt hiển thị Doanh thu Quảng cáo N/R

Protect360

blocked_reason Lý do bị chặn N/R

Protect360

blocked_reason_value Giá trị Lý do Bị chặn N/R

Protect360 (không còn được hỗ trợ)

blocked_reason_rule Quy tắc lý do cho việc bị chặn (không còn được hỗ trợ) N/R

Protect360

blocked_sub_reason Lý do phụ bị chặn N/R

Protect360

rejected_reason Lý do bị Từ chối N/R Không

Protect360

rejected_reason_value

Trong Data Locker: validation_reason_value

Giá trị lý do bị từ chối N/R

Phân bổ

custom_dimension Phương diện tùy chỉnh Không Không

Ứng dụng

app_type Loại ứng dụng

Protect360

fraud_reason Lý do gian lận N/R Không

Protect360

fraud_sub_reason Lý do gian lận phụ N/R Không

Protect360

is_organic Là tự nhiên N/R

Protect360

detection_date Ngày phát hiện N/R

*Thông qua API Pull và Xuất Dữ liệu, đơn vị tiền tệ có thể là đơn vị tiền tệ dành riêng cho ứng dụng, trong trường hợp đó mã đơn vị tiền tệ thay đổi trong tiêu đề trường. 

N/R: Không liên quan đến công cụ phân phối dữ liệu này

Không: Trường hiện không khả dụng thông qua công cụ

Có: Trường khả dụng thông qua công cụ

Ví dụ bản ghi dữ liệu thô sự kiện trong ứng dụng

Sample_v5_in_app_event.csv

Ví dụ bản ghi dữ liệu thô sự kiện trong ứng dụng
Tên trường value
wifi đúng
Quảng cáo 101548
Bộ quảng cáo 18212447
ID quảng cáo 452c96af-7dc8-4d4c-9579-example
ID ứng dụng abc.example
Tên ứng dụng Ví dụ: Ưu đãi & Ứng dụng Mua sắm Trực tuyến số 1
Phiên bản ứng dụng 4.0.11
ID AppsFlyer 1570515992667-612279933540example
Thời gian tiếp xúc được phân bổ 2019-10-08 10:21.31
Loại tiếp xúc được phân bổ Lượt nhấp
Xem lại phân bổ 7d
ID gói abc.example
Chiến dịch abc_ad_network_9999999
nhà cung cấp dịch vụ example-carrier
thành phố Johannesburg
Mô hình Chi phí CPI
Giá trị Chi phí 1900-01-00 07:12.00
Mã quốc gia ZA
Customer User ID abc123xyz
Danh mục thiết bị điện thoại
Thời gian tải xuống của thiết bị 2019-10-07 19:52.23
Loại thiết bị vivo-vivo 1727
DMA Không
Tên của sự kiện af_purchase
Doanh thu sự kiện 100
Tiền tệ doanh thu sự kiện ZAR
Doanh thu sự kiện USD 13
Nguồn sự kiện SDK
Thời gian sự kiện 2020-02-23 20:40.17
Giá trị của sự kiện {"af_content":"[{\"id\":\"99988089\",\"item_price\":100,\"quantity\":2}]",
"af_price":[100],"appsflyer_device_id":"99999992667-279933540example",
"af_order_id":"99998496842","af_receipt_id":"99998496842"
,"af_content_id":"99998089"],"af_content_type":"product",
"af_currency":"ZAR","af_revenue":100"af_description":["00008"],"af_quantity":[1],"af_param_1":"999963"}
Trường value
Thời gian cài đặt 2019-10-08 13:26.41
IP 192.0.2.1.1
Là phân bổ chính FALSE
Đang nhắm mục tiêu lại FALSE
ngôn ngữ Tiếng Việt
Loại so khớp id_matching
Nguồn truyền thông abc_ad_network_int
người điều hành example-carrier
Phiên bản hệ điều hành 9
nền tảng Android
Mã bưu chính 8100
Vùng AF 
Phiên bản SDK v5.1.1
ID trang abc.example_1099548_35281
Bang GAU
Thông số phụ 1 99999
ID Trang phụ 99999
Tác nhân người dùng Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9; vivo 1727 Build/PKQ1.190118.001)
Bài viết này có hữu ích không?