Raw-data field dictionary (V5)

Khái quát: Từ điển trường dữ liệu (thông số kỹ thuật dữ liệu thô) mô tả nội dung của trường.

Nhấp vào Follow (Theo dõi) (trong biểu ngữ bài viết) và chúng tôi sẽ gửi cập nhật khi các trường được bổ sung, điền khác đi hoặc không còn được hỗ trợ nữa. 

Date fields in CSV files: Date fields in the CSV files have the format yyyy-mm-dd. When you open a CSV file in Excel, date fields are formatted using your computer's date and time sattettings. Be sure to select the appropriate date display in Excel.

Giới thiệu về từ điển dữ liệu thô

Các cột từ điển là: 

 • Nhóm trường: Nhóm theo logic dựa trên việc sử dụng trường
 • Tên Hiển thị:
  • Tên trường sử dụng trong các báo cáo được cung cấp qua trang Xuất và API Pull.
  • Ký hiệu [n] có nghĩa là có nhiều phiên bản của cùng một trường, sự khác biệt là số phiên bản. Ví dụ: Thông số Phụ [n] có nghĩa là, Thông số Phụ 1, Thông số Phụ 2, ..., Thông số Phụ 5. Phạm vi các giá trị n được ghi là (n=1-5). 
 • Nguồn: vị trí nguồn ban đầu của nội dung trường như sau:
 • Mô tả
  • Một số trường có ý nghĩa khác tùy thuộc vào ngữ cảnh của sự kiện.
  • Có nghĩa là kết quả của một chiến dịch UA hoặc nhắm mục tiêu lại.
 • Loại và độ dài trường:
  • Chuỗi: Độ dài tối đa của chuỗi. Chúng tôi thường không thực thi các giới hạn độ dài trường khi nhận dữ liệu nhưng về sau dữ liệu có thể bị cắt ngắn. Không được vượt quá thông số kỹ thuật về độ dài trường.
  • Ngày Giờ: 
   • Chuỗi có định dạng, yyyy-mm-dd hh:mm:ss. Ví dụ: 2019-09-17 00:09:25 Múi giờ được sử dụng để hiển thị dữ liệu tùy thuộc vào công cụ phân phối dữ liệu như sau:
    • Trang dữ liệu xuất: múi giờ do ứng dụng chọn.
    • API Push: các trường thời gian có tùy chọn selected_time_zone có nghĩa là múi giờ riếng cho ứng dụng khác UTC.
    • API Chính: Mặc định là múi giờ ứng dụng có thể lựa chọn.
    • Hộp khóa dữ liệu: UTC
   • Lưu ý: Khi mở tệp tin CSV bằng Excel, trường sẽ hiển thị bằng các tùy chọn cài đặt vùng mặc định. Bạn có thể thay đổi định dạng hiển thị này trong Excel. Để xem giá trị chưa được định dạng, hãy mở tệp tin bằng trình chỉnh sửa.
   • API Push:
    • Đối với các trường nhãn thời gian theo UTC: định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss.sssVí dụ: 2019-09-17 00:09:25.123
    • Đối với các trường nhãn thời gian trong múi giờ đã chọn: định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss.±th:tm. Ví dụ 2019-01-20 04:51:16.000+0000.
  • Enum n char: Các trường Enum chỉ có thể chứa các giá trị cụ thể. Ví dụ: Tiền tệ chi phí có 3 ký tự và chỉ có thể chứa mã tiền tệ như được chỉ định
  • Enum 5 ký tự boolean: Giá trị của trường có thể là TRUE hoặc FALSE
  • Bản ghi cài đặt mẫu có định dạng CSV

Từ điển trường dữ liệu

 Mẹo—để sắp xếp bảng, hãy nhấp vào tên cột

Nhóm trường

Tên Hiển thị Xuất/API Pull

Nguồn

Mô tả

Định dạng trường

Starting V5

Phân bổ

Quảng cáo

Liên kết

Tên quảng cáo

Chuỗi 100

 

Phân bổ

ID Quảng cáo

Liên kết

ID Quảng cáo

Chuỗi 24

 

Phân bổ

Loại quảng cáo

Liên kết

Ví dụ: biểu ngữ, chân trang

Chuỗi 24

 

Phân bổ

Bộ quảng cáo

Liên kết

Bộ quảng cáo, nhóm chứa một hoặc nhiều quảng cáo

Chuỗi 100

 

Phân bổ

ID Bộ quảng cáo

Liên kết

ID bộ quảng cáo, ID của một Bộ quảng cáo. 

Chuỗi 24

 

Phân bổ

Chiến dịch

Liên kết

Chứa một hoặc nhiều bộ quảng cáo. Chuỗi 100  

Phân bổ

ID Chiến dịch

Liên kết

ID Chiến dịch Chuỗi 24  

Phân bổ

Kênh

Liên kết

Kênh nguồn truyền thông. Ví dụ: YouTube cho Google, Instagram cho Facebook Enum động. Chuỗi 20  

Phân bổ

Loại chiến dịch

AF

Nguồn mang đến người dùng:

 • UA
 • Tự nhiên
 • Nhắm mục tiêu lại
 • Không xác định

 

chuỗi 5.20.9

Phân bổ

Loại chuyển đổi

AF

Loại chuyển đổi:

 • Cài đặt
 • Lượt cài đặt lại
 • Thu hút lại
 • Không xác định

[Starting V5.20.9]

chuỗi 5.20.9

Phân bổ

Đơn vị tiền tệ của chi phí

Liên kết

Mã tiền tệ gồm 3 chữ cái (ví dụ: USD, EUR) tuân thủ tiêu chuẩn ISO-4217. Mặc định là USD. Enum 3 ký tự  

Phân bổ

Mô hình Chi phí

Liên kết

Mô hình chi phí được báo cáo trên đường dẫn phân bổ. CPC/CPI/CPM/Khác. Hiện tại, tất cả chi phí được tính theo CPI bất kể giá trị này là gì

Chuỗi 20

 

Phân bổ

Giá trị Chi phí

Liên kết

Số tiền của Tiền tệ Chi phí. Cho phép đến 4 chữ số sau dấu thập phân. Ví dụ: 320,5095 Chuỗi 20  

Phân bổ

Từ khóa

Liên kết

Từ được sử dụng trong phần tìm kiếm trực tuyến của người dùng. Theo báo cáo của mạng quảng cáo

Chuỗi 100

 

Phân bổ

Khung thời gian xem lại phân bổ

Liên kết

Khoảng thời gian tối đa khi lượt cài đặt có thể được phân bổ cho một quảng cáo cụ thể.

Tối đa 3 ký tự

 

Phân bổ

Đối tác

Liên kết

Đại lý hoặc PMD

Chuỗi 50

 

Phân bổ

Thời gian tương tác lại

Liên kết

Nhắm mục tiêu lại: Khoảng thời gian trong đó các sự kiện được phân bổ cho một chiến dịch nhắm mục tiêu lại

Lưu ýTrường này không được điền vào các chiến dịch nhắm mục tiêu lại.

Tối đa 3 ký tự  

Phân bổ

ID trang

Liên kết

ID nhà phát hành Chuỗi 24  

Phân bổ

ID Trang web phụ

Liên kết

ID nhà phát hành phụ

Chuỗi 50

 

Phân bổ

Thông số phụ [n]

(n=1-5)

Liên kết

Thông số được điền bởi nhà quảng cáo trong SDK Chuỗi 100  

Phân bổ

Chiến dịch

Liên kết

Tên chiến dịch

Chuỗi 100

 

Phân bổ

Đang nhắm mục tiêu lại

Liên kết

Enum 5 ký tự boolean

 

Phân bổ

Nguồn truyền thông

Liên kết

Nguồn truyền thông được phân bổ cho một sự kiện hoặc bị hạn chế

Chuỗi 50

 

Phân bổ

URL gốc

Liên kết

 • UA: URL lượt nhấp/hiển thị được sử dụng. Nếu liên kết là Liên kết có gắn Thương hiệu: trường được điền bằng liên kết gắn thương hiệu đó.
 • Nhắm mục tiêu lại: chứa một trong các mục sau: Liên kết nhắm mục tiêu lại, dữ liệu liên kết sâu, giá trị trống cho SRN.
Chuỗi 2083 (URL)  

Phân bổ

Tác nhân người dùng

Liên kết

Tác nhân người dùng URL Chuỗi 200  

Thông tin thiết bị

ID quảng cáo

SDK

ID thiết bị người dùng có thể đặt lại, AKA GAID.  Chuỗi 40  

Thông tin thiết bị

ID Android

SDK

ID thiết bị vĩnh viễn  Chuỗi 20  

Ứng dụng

ID ứng dụng

SDK

Mã định danh ứng dụng duy nhất trong Appsflyer. Ví dụ: 
 • iOS: id123456789
 • Android: com.appsflyer.referrersender

iOS: Chuỗi 12

Android: Chuỗi 100

 

Ứng dụng

Tên ứng dụng

SDK

Do nhà quảng cáo thiết lập Chuỗi 100  

Ứng dụng

Phiên bản ứng dụng

SDK

Do nhà quảng cáo thiết lập Tối đa 8 ký tự  

Thông tin thiết bị

ID AppsFlyer

SDK

 • ID duy nhất do SDK đặt khi ứng dụng khởi chạy lần đầu tiên.
 • Trong mọi trường hợp, một ID mới sẽ được đặt nếu ứng dụng bị xóa và được cài đặt lại.
 • Khôi phục ứng dụng từ bản sao lưu iCloud không được coi là một lượt cài đặt. 

iOS: Chuỗi 24

Android: Chuỗi 33

 

Ứng dụng

ID gói

SDK

ios: Nhận dạng để khớp với một ứng dụng hoặc một nhóm ứng dụng trong iOS (Xem ID gói nhà phát triển Apple) 

Android: Tên ứng dụng

Lưu ý: Trường này không liên quan đến PBA AppsFlyer

Chuỗi 100  

Thông tin thiết bị

nhà cung cấp dịch vụ

SDK

Tên nhà mạng được cung cấp bởi Android bằng cách sử dụng getSimCarrierIdName(). Xem thêm ánh xạ nhà mạng.

Chuỗi 50  

Vị trí thiết bị

Mã quốc gia

SDK

 • Mã Quốc gia sử dụng ISO 3166 (alpha-2) Ví dụ: US, CN.
 • Mã Vương quốc Anh được triển khai là UK, không phải GB. 
Chuỗi Enum 2  

Phân bổ

Dữ liệu tùy chỉnh

SDK

 • Dữ liệu được SDK gửi để tích hợp với các bên thứ ba
 • Xem AndroidiOS
Chuỗi 1024  

Thông tin thiết bị

Customer
user ID

SDK

ID người dùng ứng dụng duy nhất, được đặt bởi chủ sở hữu ứng dụng.  Chuỗi 100  

Phân bổ

URL Liên kết sâu

SDK

Đường dẫn cho hoạt động nội bộ trong ứng dụng mà người dùng được liên kết sâu. Sử dụng tính năng này để liên kết sâu và liên kết sâu bị trì hoãn. String1024  

Thông tin thiết bị

Danh mục thiết bị

SDK

 • Các giá trị có thể bao gồm: điện thoại, máy tính bảng, khác
 • Tương thích với SDK Android V4.8.8 trở lên
Chuỗi 20  

Thông tin thiết bị

Loại thiết bị

SDK

The commercial model name of the device. 

Use the field Device model. 

For the present in Push API, Device type is equivalent to Device model.

[Deprecaton planned. Sunset date to be advised]

Chuỗi 100

 

 Device info

Device model 

SDK 

Tên model thương mại của thiết bị. Ví dụ: SM-GM284 hoặc iPhone7 Chuỗi 100 5.20.9

Thông tin thiết bị

Thời gian tải xuống của thiết bị

SDK

Thời gian hoàn thành tải xuống ứng dụng bằng đồng hồ của thiết bị (Android, iOS) và được chuyển đổi sang UTC. Giá trị luôn hiển thị dưới dạng  thời gian UTC.

Định dạng: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.sss

-  

Sự kiện

Tên của sự kiện

SDK

Tên được phân bổ cho một sự kiện Chuỗi 100  

Sự kiện

Doanh thu sự kiện

SDK

 • Giá trị doanh thu sử dụng Tiền tệ Doanh thu Sự kiện.
 • Các khoản tiền nằm ngoài khoảng  $-10.000- $+10.000 (hoặc tương đương) xuất hiện trong các báo cáo dữ liệu thô nhưng không phải trong báo cáo hợp nhất.
Chuỗi 20  

Sự kiện

Tiền tệ doanh thu sự kiện

SDK

Mã tiền tệ doanh thu sự kiện đã báo cáo với SDK. Chuỗi 20  

Sự kiện

Thời gian sự kiện

SDK

UA: thời gian sự kiện đã xảy ra

Nhắm mục tiêu lại: sẽ giống với thời gian cài đặt

Ngày Giờ  

Sự kiện

Giá trị của sự kiện

SDK

Nội dung sự kiện chi tiết được gửi từ SDK. Lưu ý: Không gửi hơn 1000 ký tự vì chúng có thể bị cắt ngắn

Chuỗi 1000  

Thông tin thiết bị

idfa

SDK

ID quảng cáo người dùng có thể đặt lại có trên các thiết bị iOS Tối đa 40 ký tự  

Thông tin thiết bị

IDFV

SDK

ID nhà cung cấp do iOS cung cấp Tối đa 40 ký tự  

Thông tin thiết bị

imei

SDK

ID thiết bị vĩnh viễn  Tối đa 14 ký tự  

Phân bổ

Cài đặt App Store

SDK

Cửa hàng Android nơi ứng dụng được tải xuống (chi tiết) Chuỗi 50  

Phân bổ

 

Thời gian cài đặt

SDK

 • UA: Thời gian khởi chạy lần đầu sau khi cài đặt.
 • Nhắm mục tiêu lại: Lần khởi chạy ứng dụng lần đầu sau khi thu hút lại/phân bổ lại

Ngày Giờ

 

Vị trí thiết bị

IP

SDK

Địa chỉ IP là IPV4 hoặc IPV6 chuỗi  

Thông tin thiết bị

Is LAT

SDK

Limit ad tracking (LAT):

iOS: Starting iOS 14 is_lat is always true. Determine the user privacy status using ATT.  Prior to iOS 14, when true IDFA is not available and is set to 0. 

Android: When true, the user has opted-out of interest-based ads.

Enum 5 ký tự boolean  

Thông tin thiết bị

ngôn ngữ

SDK

Ngôn ngữ (địa phương) được báo cáo bởi thiết bị và được thiết lập bởi HĐH thiết bị. Thường có dạng ll-DD. Trong đó ll là ngôn ngữ và DD là phương ngữ.  Ví dụ: en-ZA có nghĩa là tiếng Anh được sử dụng ở Nam Phi.

Chuỗi 20  

Thông tin thiết bị

OAID

SDK

ID người dùng có thể đặt lại trên một số thiết bị Android thường thay thế cho GAID 40 char max   

Thông tin thiết bị

Is LAT

SDK

Limit ad tracking   5.20.9

Thông tin thiết bị

ATT

SDK

Relevant to users having iOS 14 and later. Set by ATTrackingManager. Possible values:

 • Not determined
 • Restricted
 • Denied
 • Authorized

Use this field to gain insights into user privacy preferences.

  Will be added in Oct 2020

Thông tin thiết bị

người điều hành

SDK

Tên của nhà cung cấp dịch vụ di động bắt nguồn từ SIM MCCMNC. Có sẵn nếu người dùng đã đăng ký mạng bằng Android getNetworkOperatorName() Chuỗi 50  

Thông tin thiết bị

Phiên bản hệ điều hành

SDK

Phiên bản hệ điều hành của thiết bị Chuỗi 8  

Thông tin thiết bị

nền tảng

SDK

Nền tảng thiết bị: iOS, Android hoặc Windows Mobile

Enum chuỗi 8

 

Ứng dụng

Phiên bản SDK

SDK

Phiên bản AppsFlyer SDK Chuỗi 8  

Thông tin thiết bị

wifi

SDK

đúng / sai

Enum 5 ký tự boolean

 

Phân bổ

Lưu trữ lượt cài đặt lại

SDK

Cửa hàng ứng dụng Apple xác định xem người dùng do Apple Search Ads mang đến có được cài đặt lại bằng ID người dùng Apple hay không:

 • Người dùng mới: false
 • Cài đặt lại bởi người dùng hiện có: true
Enum 5 ký tự boolean  

Thông tin thiết bị

Amazon Fire ID

SDK

ID quảng cáo người dùng có thể đặt lại trên các thiết bị Amazon.

Chuỗi 100  

Vị trí thiết bị

thành phố

AF

Vị trí chi tiết nhất của người dùng dựa trên IP thiết bị. Thông thường, giá trị mang tên thành phố, nhưng nó cũng có thể là quận, huyện, v.v. vốn mang tính chính xác cao hơn.

Chuỗi 100

 

Phân bổ

Thời gian chạm được phân bổ

AF

UA: thời gian tương tác mà chúng tôi đã phân bổ.

Nhắm mục tiêu lại: thời gian thu hút nhắm mục tiêu lại

Ngày Giờ

 

Phân bổ

Kiểu tương tác được phân bổ

AF

UA: Giá trị có thể: Lượt nhấp, hiển thị, TV, lượt được cài đặt sẵn

Thu hút lại: lượt nhấp, hiển thị (chỉ phân bổ lại)

Enum tối đa 10 ký tự

 

Phân bổ

Người đóng góp [n] Đối tác (n=1-5)

AF

Đại lý hoặc PMD - luôn được chuyển thành chữ thường

Chuỗi 50

 

Phân bổ

Người đóng góp [n] Chiến dịch (n=1-5)

AF

  Chuỗi 100  

Phân bổ

Người đóng góp [n] Kiểu Khớp (n=1-5)

AF

Các giá trị có thể có: gp_referrer, id_matching, srn Chuỗi 50  

Phân bổ

Người đóng góp [n] Nguồn Truyền thông (n=1-5)

AF

  Chuỗi 50  

Phân bổ

Người đóng góp [n] Thời gian Tương tác (n=1-5)

AF

 

Ngày Giờ

 

Phân bổ

Người đóng góp [n] Kiểu Tương tác (n=1-5)

AF

Các giá trị có thể có: lượt nhấp, hiển thị, TV

Enum tối đa 10 ký tự

 

Vị trí thiết bị

DMA

AF

Khu vực thị trường được chỉ định - khu vực địa lý tại Hoa Kỳ nơi hoạt động xem TV tại địa phương được đo lường bởi công ty Nielsen. Chuỗi 10  

Sự kiện

Doanh thu sự kiện USD

Doanh thu Sự kiện Ưu tiên

Doanh thu Sự kiện XXX

AF

Số tiền doanh thu. Tiền tệ sẽ phụ thuộc vào công cụ báo cáo được sử dụng.

Tiền tệ được ưu tiên hoặc được chọn có nghĩa là loại tiền tệ riêng cho ứng dụng được đặt trong mục cài đặt của ứng dụng.

Hộp khóa Dữ liệu: luôn là USD

Trang xuất: loại tiền tệ được chọn 

API Pull có thể lựa chọn: USD hoặc được chọn bằng cách sử dụng &currency=preferred. 

API Push: luôn chứa cả hai trường, USD và tiền tệ được chọn

Chuỗi 20  

Sự kiện

Nguồn sự kiện

AF

 SDK hoặc S2S Enum tối đa 3 ký tự  

Phân bổ

Liên kết giới thiệu HTTP

AF

Xác định địa chỉ trang web được liên kết với URL lượt nhấp AppsFlyer. Bằng cách kiểm tra liên kết giới thiệu, bạn có thể xem yêu cầu được bắt nguồn từ đâu Chuỗi tối đa 2083 ký tự  

Phân bổ

Là phân bổ chính

AF

UA: True

Nhắm mục tiêu lại: Trong khung thời gian thu hút lại, chúng tôi phân bổ cho cả nguồn truyền thông ban đầu (trước khi thu hút lại) và cho nguồn truyền thông thu hút lại. Trong khi sự kiện nằm trong khung thời gian thu hút lại. Nguồn truyền thông ban đầu sẽ là FALSE (không phải phân bổ chính). Nguồn truyền thông thu hút lại sẽ là TRUE.

Enum tối đa 5 ký tự

 

Sự kiện

Là đã xác thực nhận

AF

true/false/null khi được thực hiện trong SDK, nếu không thì để trống

Enum tối đa 5 ký tự

 

Phân bổ

Loại so khớp

AF

Loại phương pháp phân bổ. Giá trị có thể bao gồm:

 • gp_referrer (Chuỗi liên kết giới thiệu Google Play)
 • huawei_referrer
 • id_matching
 • probabilistic
 • srn (mạng tự báo cáo) 
 • TV
Chuỗi 50  

Vị trí thiết bị

Mã bưu chính

AF

Sử dụng địa chỉ IP của thiết bị do SDK báo cáo Chuỗi - tối đa 10 ký tự  

Vị trí thiết bị

Vùng

AF

Sử dụng địa chỉ IP của thiết bị do SDK báo cáo

Chuỗi 100

 

Phân bổ

Loại lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại

AF

UA: Không áp dụng

Nhắm mục tiêu lạiThu hút lại, phân bổ lại

Enum tối đa 14 ký tự

 

Vị trí thiết bị

Bang

AF

Sử dụng địa chỉ IP của thiết bị do SDK báo cáo

Chuỗi 100

 

Phân bổ

ID từ khóa

Liên kết

ID từ khóa được mạng quảng cáo trả về. Đây là ID của af_keyword. Chuỗi 100  

Phân bổ

Loại so khớp từ khóa

AF

Các kết quả loại khớp từ khóa bằng cách API mạng tìm kiếm hoặc liên kết phân bổ sẽ được ánh xạ tới báo cáo thô.

Lưu ý: Google AdWords và Apple Search Ads là các mạng duy nhất trả về thông số này cho các chiến dịch tìm kiếm.

Chuỗi 100  

Phân bổ

ID tài khoản mạng

Liên kết

ID tài khoản của nhà quảng cáo với đối tác

Chuỗi 100

 

Quy tắc nhắm mục tiêu

Giá trị lý do bị từ chối

AF

Quy tắc xác thực nhắm mục tiêu báo cáo: ID tập quy tắc dẫn đến bị từ chối

Chuỗi 100

 

Quy tắc nhắm mục tiêu

Lý do bị Từ chối AF Trong báo cáo quy tắc xác thực nhắm mục tiêu - loại quy tắc dẫn đến bị từ chối. Ví dụ: install-validation-rule Chuỗi 100  

Protect360

Lý do bị chặn AF Protect360: lý do lượt cài đặt bị chặn. Ví dụ: install_hijacking, bot Chuỗi 100  

Protect360

Lý do phụ bị chặn AF

Protect 360: lý do phụ cụ thể đối với lượt cài đặt bị chặn. Ví dụ: Lý do: install_hijacking. Lý do phụ: đánh cắp lượt giới thiệu, CTCT_anomalies

Chuỗi 100  

Protect360

Giá trị Lý do Bị chặn AF Protect 360 Thông tin bổ sung về: lượt chặn. Ví dụ: ID trang web. Chuỗi 100  

Protect360

Quy tắc lý do bị chặn AF Đã lên lịch ngưng hỗ trợ. Giá trị luôn là null.  Sẽ ngưng hỗ trợ  

Phân bổ

Thời gian nhấp Google Play

Trường Google Play

Thời gian tải trang ứng dụng trong Google Play sau khi nhấp vào quảng cáo.

Nguồn thời gian: Google API

Khả dụng từ Android SDK v. 4.8.5.

Example: Compare install_time to gp_click_time. This gives an insight into how much time passes between app download, until the user opens it.

Nhãn thời gian  

Phân bổ

Thời gian bắt đầu cài đặt Google Play

Cửa hàng Google Play

Thời gian cài đặt bắt đầu 
Nguồn thời gian: Thiết bị người dùng. Có nghĩa là thời gian hiển thị trên thiết bị. 

Có sẵn từ Android SDK V4.8.5

Nhãn thời gian  

Phân bổ

Liên kết giới thiệu Google Play

Cửa hàng Google Play

URL giới thiệu của gói được cài đặt.

Có sẵn từ Android SDK V4.8.5

Chuỗi 1024  

Phân bổ

Liên kết giới thiệu phát Google Play

Cửa hàng Google Play

Google Play Broadcast Referrer

Chuỗi 1024  

Doanh thu Quảng cáo

Đơn vị quảng cáo

API doanh thu quảng cáo

Loại doanh thu quảng cáo của quảng cáo

Chuỗi 1024  

Doanh thu Quảng cáo

Phân đoạn

API doanh thu quảng cáo

Tên phân đoạn quảng cáo của doanh thu quảng cáo Chuỗi 1024  

Doanh thu Quảng cáo

Vị trí đặt API doanh thu quảng cáo

Vị trí đặt doanh thu quảng cáo

Chuỗi 1024  

Doanh thu Quảng cáo

Mạng Kiếm tiền

API doanh thu quảng cáo

Mạng doanh thu quảng cáo gửi quảng cáo

Chuỗi 1024  

Doanh thu Quảng cáo

Lượt hiển thị

API doanh thu quảng cáo

Doanh thu quảng cáo: số lần người dùng đã xem quảng cáo

Chuỗi 1024  

Doanh thu Quảng cáo

Mạng Trung gian

API doanh thu quảng cáo

Mạng trung gian về doanh thu quảng cáo báo cáo sự kiện cho AppsFlyer

Chuỗi 1024  

Tính khả dụng của trường

Tính khả dụng của trường theo công cụ báo cáo

 • Cột xuất/API Pull liệt kê tất cả các trường có thể có khả dụng.
  • Trong API Pull, bạn có thể cần thêm trường vào báo cáo bằng cách sử dụng thông số trường bổ sung.
  • Có một số khác biệt nhỏ về tính khả dụng của trường giữa các báo cáo UA có thể tải xuống.  
  • Để xem mô tả chi tiết về tên API, hãy tìm kiếm tên Hộp khóa Dữ liệu trong bảng từ điển.  Ví dụ: af_siteid API tương đương với ID Trang web. Để có được đầy đủ chi tiết của trường tìm kiếm cho ID Trang web trong từ điển. 
Nhóm trường Tên API Display name  Push API available

Hộp khóa dữ liệu

Availalbe 

Export data/Pull API 

Ứng dụng app_version Phiên bản ứng dụng
Ứng dụng sdk_version Phiên bản SDK
Ứng dụng app_id ID ứng dụng
Ứng dụng app_name Tên ứng dụng
Ứng dụng bundle_id ID gói
Phân bổ custom_data Dữ liệu tùy chỉnh Yes (Not in Ex page)
Phân bổ network_account_id ID tài khoản mạng Yes (Not in EX page)
Phân bổ attributed_touch_time Thời gian chạm được phân bổ
Phân bổ attributed_touch_type Kiểu tương tác được phân bổ
Phân bổ install_time Thời gian cài đặt
Phân bổ af_cost_model Mô hình Chi phí
Phân bổ af_cost_value Giá trị Chi phí
Phân bổ af_cost_currency Đơn vị tiền tệ của chi phí
Phân bổ event_source Nguồn sự kiện
Phân bổ af_prt Đối tác
Phân bổ media_source Nguồn truyền thông
Phân bổ af_channel Kênh
Phân bổ af_keywords Từ khóa
Phân bổ install_app_store Cài đặt App Store
Phân bổ chiến dịch Chiến dịch
Phân bổ af_c_id ID Chiến dịch
Phân bổ af_adset Tên bộ quảng cáo
Phân bổ af_adset_id ID Bộ quảng cáo
Phân bổ af_ad Quảng cáo
Phân bổ af_ad_id ID Quảng cáo
Phân bổ af_ad_type Loại quảng cáo
Phân bổ af_siteid ID trang
Phân bổ af_sub_siteid ID Trang web phụ
Phân bổ af_sub[n] (n=1-5) Thông số phụ [n]
Phân bổ contributor[n]_touch_type  (n=1-5) Người đóng góp[n] Kiểu Tương tác
Phân bổ contributor[n]_touch_time  (n=1-5) Người đóng góp[n] thời gian tương tác
Phân bổ contributor[n]_af_prt  (n=1-5) Người đóng góp[n] Đối tác
Phân bổ contributor[n]_match_type  (n=1-5) Người đóng góp[n] loại so khớp
Phân bổ contributor[n]_media_source  (n=1-5) Người đóng góp[n] nguồn truyền thông
Phân bổ contributor[n]_campaign  (n=1-5) Người đóng góp[n] Chiến dịch
Phân bổ campaign_type Loại chiến dịch Không áp dụng
Phân bổ conv_type Conversion type  Không áp dụng
Phân bổ is_retargeting Đang nhắm mục tiêu lại
Phân bổ retargeting_conversion_type Loại lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại
Phân bổ is_primary_attribution Là phân bổ chính
Phân bổ af_attribution_lookback Khung thời gian xem lại phân bổ
Phân bổ af_reengagement_window Cửa sổ Tương tác lại
Phân bổ match_type Loại so khớp

Phân bổ

http_referrer Liên kết giới thiệu HTTP
Phân bổ original_url URL gốc
Phân bổ gp_referrer Liên kết giới thiệu Google Play
Phân bổ gp_click_time Thời gian nhấp Google Play
Phân bổ gp_install_begin Thời gian bắt đầu cài đặt Google Play
Phân bổ gp_broadcast_referrer Liên kết giới thiệu phát Google Play
Phân bổ keyword_match_type Loại so khớp từ khóa
Phân bổ keyword_id Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
Thông tin thiết bị wifi wifi
Thông tin thiết bị att ATT  Không áp dụng
Thông tin thiết bị người điều hành người điều hành
Thông tin thiết bị nhà cung cấp dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ
Thông tin thiết bị ngôn ngữ ngôn ngữ
Thông tin thiết bị appsflyer_id ID AppsFlyer
Thông tin thiết bị customer_user_id Customer user ID
Thông tin thiết bị android_id ID Android
Thông tin thiết bị advertising_id ID quảng cáo cho thiết bị Android
Thông tin thiết bị imei imei
Thông tin thiết bị idfa IDFA cho thiết bị iOS
Thông tin thiết bị idfv IDFV
Thông tin thiết bị amazon_aid Amazon Fire ID Export only
Thông tin thiết bị device_type Loại thiết bị Use Device model
Thông tin thiết bị device_category Danh mục thiết bị
Thông tin thiết bị device_model Device model Không Không
Thông tin thiết bị nền tảng nền tảng
Thông tin thiết bị os_version Phiên bản hệ điều hành
Thông tin thiết bị user_agent Tác nhân người dùng
Thông tin thiết bị device_download_time Thời gian tải xuống của thiết bị
Thông tin thiết bị deeplink_url URL Liên kết sâu
Thông tin thiết bị oaid OAID
Thông tin thiết bị is_lat

Limit add tracking

Không áp dụng
Thông tin thiết bị store_reinstall Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
Vị trí thiết bị vùng Vùng
Vị trí thiết bị country_code Mã quốc gia
Vị trí thiết bị state Bang
Vị trí thiết bị thành phố thành phố
Vị trí thiết bị postal_code Mã bưu chính
Vị trí thiết bị dma DMA
Vị trí thiết bị ip IP
Sự kiện event_time Thời gian sự kiện
Sự kiện event_name Tên của sự kiện
Sự kiện event_value Giá trị của sự kiện
Sự kiện event_revenue   Doanh thu sự kiện 
Sự kiện event_revenue_currency Tiền tệ doanh thu sự kiện
Sự kiện event_revenue_usd
(Via Pull API and Export Data the currency may be the app-specific currency in which case the currency code changes)
Doanh thu sự kiện USD
Sự kiện is_receipt_validated Là đã xác thực nhận
Sự kiện event_revenue_selected_currency N/A
(Available via Push API)
Không áp dụng
Doanh thu Quảng cáo vị trí dặt Vị trí đặt doanh thu quảng cáo Không
Doanh thu Quảng cáo mediation_network Ad revenue mediation network Không 
Doanh thu Quảng cáo phân đoạn Ad revenue segment Không 
Doanh thu Quảng cáo ad_unit Đơn vị doanh thu quảng cáo Không 
Doanh thu Quảng cáo monetization_network Ad revenue network Không 
Doanh thu Quảng cáo lượt hiển thị Ad revenue impressions Không 

Protect360

blocked_reason Lý do bị chặn Không 

Protect360

blocked_reason_value Giá trị Lý do Bị chặn Không 

Protect360

blocked_reason_rule Quy tắc lý do bị chặn Không 

Protect360

blocked_sub_reason Lý do phụ bị chặn Không 

Quy tắc nhắm mục tiêu

rejected_reason Không áp dụng Không  Không áp dụng

Quy tắc nhắm mục tiêu

rejected_reason_value Không áp dụng Không  Không áp dụng
Tên API và Tên hiển thị/Tên Hộp khóa Dữ liệu

Ví dụ bản ghi dữ liệu thô sự kiện trong ứng dụng

Sample_v5_in_app_event.csv

Ví dụ bản ghi dữ liệu thô sự kiện trong ứng dụng
Tên trường value
wifi đúng
Quảng cáo 101548
Bộ quảng cáo 18212447
ID quảng cáo 452c96af-7dc8-4d4c-9579-example
ID ứng dụng abc.example
Tên ứng dụng Ví dụ: Ưu đãi & Ứng dụng Mua sắm Trực tuyến số 1
Phiên bản ứng dụng 4.0.11
ID AppsFlyer 1570515992667-612279933540example
Thời gian tiếp xúc được phân bổ 2019-10-08 10:21.31
Loại tiếp xúc được phân bổ Lượt nhấp
Xem lại phân bổ 7d
ID gói abc.example
Chiến dịch abc_ad_network_9999999
nhà cung cấp dịch vụ example-carrier
thành phố Johannesburg
Mô hình Chi phí CPI
Giá trị Chi phí 1900-01-00 07:12.00
Mã quốc gia ZA
Customer User ID abc123xyz
Danh mục thiết bị điện thoại
Thời gian tải xuống của thiết bị 2019-10-07 19:52.23
Loại thiết bị vivo-vivo 1727
DMA Không
Tên của sự kiện af_purchase
Doanh thu sự kiện 100
Tiền tệ doanh thu sự kiện ZAR
Doanh thu sự kiện USD 13
Nguồn sự kiện SDK
Thời gian sự kiện 2020-02-23 20:40.17
Giá trị của sự kiện {"af_content":"[{\"id\":\"99988089\",\"item_price\":100,\"quantity\":2}]",
"af_price":[100],"appsflyer_device_id":"99999992667-279933540example",
"af_order_id":"99998496842","af_receipt_id":"99998496842"
,"af_content_id":"99998089"],"af_content_type":"product",
"af_currency":"ZAR","af_revenue":100"af_description":["00008"],"af_quantity":[1],"af_param_1":"999963"}
Trường value
Thời gian cài đặt 2019-10-08 13:26.41
IP 192.0.2.1.1
Là phân bổ chính FALSE
Đang nhắm mục tiêu lại FALSE
ngôn ngữ Tiếng Việt
Loại so khớp id_matching
Nguồn truyền thông abc_ad_network_int
người điều hành example-carrier
Phiên bản hệ điều hành 9
nền tảng Android
Mã bưu chính 8100
Vùng AF 
Phiên bản SDK v5.1.1
ID trang abc.example_1099548_35281
Bang GAU
Thông số phụ 1 99999
ID Trang phụ 99999
Tác nhân người dùng Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9; vivo 1727 Build/PKQ1.190118.001)
Bài viết này có hữu ích không?