Đo lường lượt Gỡ cài đặt

Khái quát: AppsFlyer sử dụng thông báo đẩy im lặng, một lần một ngày, để xác minh xem một ứng dụng có còn nằm trên một thiết bị cụ thể hay không. Nếu không có phản hồi, thì sẽ được tính là một lượt gỡ cài đặt được phân bổ đến nguồn phương tiện mang đến cho người dùng.

 

Đo lường lượt Gỡ cài đặt

Bài đọc liên quan: Gỡ cài đặt trên nền tảng Android | Gỡ cài đặt trên nền tảng iOS

Gỡ cài đặt sử dụng số liệu

 • So sánh chất lượng: Sử dụng số liệu gỡ cài đặt so sánh chất lượng của những người dùng được thu thập từ những nguồn khác nhau, chẳng hạn như các chiến dịch, quảng cáo đơn và quốc gia.
 • Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng: Sử dụng dữ liệu thô gỡ cài đặt để loại người dùng khỏi danh sách nhắm lại mục tiêu.
 • Cập nhật đối tác: Chia sẻ các lượt đăng lại sự kiện gỡ cài đặt với các mạng quảng cáo để cho phép các mạng tối ưu hóa các chiến dịch thu hút người dùng của bạn. Để chia sẻ sự kiện gỡ cài đặt, hãy ánh xạ af_uninstall với sự kiện đối tác trong bảng điều khiển. Sự kiện sẽ không được liệt kê trong các báo cáo đăng lại sự kiện trong ứng dụng và sẽ không sẵn có cho tất cả các đối tác. 

Báo cáo và tính cập nhật của dữ liệu

 • Định giờ: Sự kiện gỡ cài đặt sẽ không được báo cáo theo thời gian thực Độ trễ dự kiến từ việc gỡ cài đặt thực tế cho đến khi có báo cáo gỡ cài đặt phụ thuộc vào nền tảng:
  • Android: 24-48 giờ 
  • iOS: 9-11 ngày 
 • Tính cập nhật của dữ liệu: Hàng ngày.  
 • Các báo cáo: Trong các báo cáo, thời gian sự kiện af_uninstall là thời gian thông báo gỡ cài đặt và không phải là thời gian gỡ cài đặt thực tế. Thời gian gỡ cài đặt thực tế không khả dụng. 

Thực hiện đo lường lượt gỡ cài đặt

Việc thực hiện yêu cầu bạn phải tích hợp cơ chế cần thiết vào trong ứng dụng của bạn. Cơ chế này phản hồi lại các thông báo đẩy và việc thực hiện phụ thuộc vào hệ điều hành các thiết bị.

Nhà phát triển cần thực hiện việc tích hợp bằng cách sử dụng hướng dẫn tích hợp iOS | Android cần thiết.

Gỡ cài đặt các Postback Sự kiện

Việc gửi các lượt đăng lại sự kiện gỡ cài đặt tới mạng mà bạn làm việc cùng là hữu ích để tối ưu hóa các chiến dịch thu hút người dùng. Ví dụ: các mạng sẽ sử dụng các lượt đăng lại này để tạo danh sách loại trừ cho chiến dịch.

Sự kiện, af_uninstall, được gửi cho từng người dùng được xác định là gỡ cài đặt ứng dụng. 

Ánh xạ Sự kiện Gỡ cài đặt

Uninstall_event_postback.png

Bạn ánh xạ sự kiện trong tab tích hợp của đối tác. Cũng như với tất cả các sự kiện trong ứng dụng, AppsFlyer chỉ có thể gửi lượt đăng lại nếu sự kiện thực sự xảy ra và được AppsFlyer ghi lại. Nếu bạn không thấy các lượt gỡ cài đặt trong trang tổng quan hoặc trong báo cáo dữ liệu thô lượt gỡ cài đặt, tức là đã không có lượt đăng lại gỡ cài đặt nào được gửi cho đối tác, ngay cả khi bạn đã ánh xạ sự kiện af_uninstall.

Định giờ sự kiện

Không giống như đăng lại dành cho các sự kiện trong ứng dụng thông thường, sự kiện af_uninstall không được gửi đi theo thời gian thực.

Trong dữ liệu thô của AppsFlyer và các đăng lại của đối tác, thời gian ghi lại sự kiện af_uninstall là thời điểm AppsFlyer biết về sự kiện gỡ cài đặt.

 

Điểm hạn chế

 • Các sự kiện af_uninstall không được đưa vào báo cáo postback sự kiện trong ứng dụng.
 • Sự kiện af_uninstall được tất cả các đối tác hỗ trợ. Nếu bạn muốn ánh xạ sự kiện đó với một đối tác, nhưng đối tác lại không thể nhìn thấy sự kiện, hãy liên lạc với CSM của bạn hoặc liên lạc hello@appsflyer.com.

Tắt tùy chọn đo lường lượt gỡ cài đặt

Tắt chế độ đo lường lượt gỡ cài đặt trên nền tảng Android

Nếu bạn cung cấp Mã khóa Máy chủ GCM/Firebase, thì tính năng đo lường lượt gỡ cài đặt ứng dụng được bật theo mặc định. Chủ sở hữu ứng dụng có thể tắt tính năng này thông qua bảng điều khiển.

Lưu ý! Để báo cáo lượt gỡ cài đặt, bạn phải bật tính năng Enable uninstalls measurement (Bật đo lường lượt gỡ cài đặt) ở thời điểm cài đặt ứng dụng. Lượt cài đặt xảy ra khi tính năng Enable uninstalls measurement (Bật đo lường lượt gỡ cài đặt) đang tắt sẽ không được báo cáo. 

Để tắt đo lường lượt gỡ cài đặt:

 1. Trong AppsFlyer, đi tới App settings (Cài đặt ứng dụng).
 2. Cuộn đến Attribution (Phân bổ) > Uninstalls (Lượt gỡ cài đặt) và tắt tùy chọn Enable uninstall measurement (Bật đo lường lượt gỡ cài đặt).

Tắt chế độ đo lường lượt gỡ cài đặt trên nền tảng iOS

Nếu chứng chỉ P12 được cung cấp và xác thực, tính năng đo lường lượt gỡ cài đặt ứng dụng được bật theo mặc định. Chủ sở hữu ứng dụng có thể tắt tính năng này thông qua bảng điều khiển.

Lưu ý! Để báo cáo lượt gỡ cài đặt, bạn phải bật tính năng Enable uninstalls measurement (Bật đo lường lượt gỡ cài đặt) ở thời điểm cài đặt ứng dụng. Lượt cài đặt xảy ra khi tính năng Enable uninstalls measurement (Bật đo lường lượt gỡ cài đặt) đang tắt sẽ không được báo cáo. 

Để tắt đo lường lượt gỡ cài đặt:

   1. Trong AppsFlyer, đi tới App settings (Cài đặt ứng dụng).
   2. Cuộn đến Attribution (Phân bổ) > Uninstalls (Lượt gỡ cài đặt) và tắt tùy chọn Enable uninstall measurement (Bật đo lường lượt gỡ cài đặt).
Bài viết này có hữu ích không?