Đo lường lượt Gỡ cài đặt

Tính năng đo lường lượt gỡ cài đặt của AppsFlyer cho phép đo lường các sự kiện gỡ cài đặt diễn ra cho một ứng dụng cụ thể và phân bổ chúng cho một nguồn phương tiện truyền thông cụ thể.

Sử dụng số liệu này để tối ưu hóa ngân sách và chiến lược quảng cáo của bạn bằng sử dụng các nguồn phương tiện truyền thông cung cấp những người dùng có giá trị cao nhất.

AppsFlyer cung cấp dữ liệu thô về lượt gỡ cài đặt dưới dạng báo cáo có thể tải xuống, API Pull và Hộp khóa Dữ liệu. 

Lợi ích của việc đo lượt Gỡ cài đặt

  • Compare media sources quality
    The rate of uninstalls is a metric, which can help compare the quality of the users you acquire from different media sources, campaigns, single ads or countries.
  • Protect users privacy
    Many advertisers run re-engagement campaigns to retain their users. However, doing so may contradict the app store's terms of use. If this is the case use the uninstall data to remove uninstallers from retargeted audiences.

Hệ điều hành

Supporting the Uninstall Measurement feature requires some development in your apps.
Here are the developer instructions for: 

 Lời khuyên

Có bao nhiêu người dùng gỡ cài đặt ứng dụng và gỡ khi nào?
Nhận toàn bộ bảng phân tích danh mục/quốc gia tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?