Cài đặt Ứng dụng

At a glance: Learn about the settings that impact the attribution and analytics of your app across all media sources.

Cài đặt Ứng dụng

Để thay đổi hoặc xem cài đặt ứng dụng:

 1. Trong AppsFlyer, đi đến Configuration > App Settings (Cấu hình > Cài đặt của Ứng dụng).
 2. Xem cài đặt và thực hiện thay đổi nếu cần trong trang Cài đặt của Ứng dụng. 
 3. Nhấp vào Save Settings (Lưu Cài đặt).
Cài đặt ứng dụng chung
Cài đặt Mô tả

Cài đặt SDK dev key SDK

 • Dev key SDK được nhúng trong SDK ứng dụng và xác thực các sự kiện được gửi bởi ứng dụng và API máy chủ đến máy chủ tới AppsFlyer.
 • Khóa này là duy nhất cho mỗi tài khoản AppsFlyer và được tất cả các ứng dụng trong tài khoản sử dụng.
 • Tất cả các thành viên trong nhóm đều có thể dùng khóa này trong trang Cài đặt của Ứng dụng. 
 • [Tùy chọn] Một khóa ứng dụng riêng có thể được phân bổ trong các tình huống nhất định. Liên hệ với CSM của bạn để thảo luận về điều này.

Phân tích: Xác định yếu tố kích hoạt người dùng trung thành

 • Yếu tố kích hoạt để chỉ định người dùng là người dùng trung thành. Tùy chọn mặc định được đặt khi bạn thêm ứng dụng là ba ứng dụng sẽ mở.
 • Sau khi phân bổ các sự kiện trong ứng dụng, bạn có thể sử dụng sự kiện trong ứng dụng làm sự kiện kích hoạt. 
  • [Mặc định] Ba ứng dụng sẽ mở.
  • Cài đặt người dùng trung thành có tính biểu thị cho chất lượng người dùng. Cân nhắc sử dụng Protect360 để chống gian lận. 
  • Thay đổi cài đặt này tác động đến dữ liệu ngược trở lại, nghĩa là dữ liệu người dùng trung thành trong lịch sử được tính toán lại. 

Quốc gia của cửa hàng ứng dụng

Đặt quốc gia của cửa hàng ứng dụng nơi ứng dụng khả dụng. Cài đặt này tác động đến ứng dụng như được nêu chi tiết ở đây. 

 • Thay đổi trạng thái ứng dụng từ chờ xử lý sang hoạt động:
  • Khi ứng dụng hoạt động, AppsFlyer sẽ kiểm tra cửa hàng bằng cách sử dụng cài đặt quốc gia để truy xuất thông tin chi tiết về ứng dụng như biểu tượng của ứng dụng. 
  • Nếu không tìm thấy ứng dụng trong cửa hàng của quốc gia đã đặt, AppsFlyer không thể thay đổi trạng thái ứng dụng từ trạng thái chờ xử lý sang hoạt động.
 • Hành vi chuyển hướng bị ảnh hưởng bởi cài đặt tùy thuộc vào tình huống, như được nêu chi tiết trong bảng sau. 
Kiểu người dùng  Tình huống chuyển hướng
Di động Người dùng thường nhấp vào đường dẫn phân bổ trong các ứng dụng di động khác. Khi nhấp vào, hệ điều hành sẽ xác định quốc gia của cửa hàng ứng dụng mà người dùng được chuyển hướng đến:
 • Android chuyển hướng dựa trên IP/vị trí của người dùng.

 • iOS chuyển hướng đến cửa hàng ứng dụng được liên kết với tài khoản iTunes đang hoạt động trên thiết bị.

Di động và web 

Khi người dùng web nhấp vào đường dẫn phân bổ, trong các trang web (di động và máy tính để bàn), chuyển hướng ban đầu là đến cửa hàng được thiết lập tại quốc gia của cửa hàng ứng dụng.

Khi thử cài đặt, hệ điều hành sẽ chuyển hướng chúng đến cửa hàng của quốc gia như được mô tả dành cho di động ở hàng trước.

iPad iOS 13

Bắt đầu từ iOS 13, iPad phục vụ phiên bản máy tính của các trang web. Điều này có nghĩa là kiểu người dùng (di động hoặc web) không có liên quan. Một lượt nhấp vào đường dẫn phân bổ sẽ đi đến trang web dành cho máy tính và sau đó, quy tắc chuyển hướng là quy tắc của người dùng web.

Bản địa hóa: Múi Giờ

Cài đặt ứng dụng mặc định là UTC.  Về múi giờ của ứng dụng.

Bản địa hóa: Tiền tệ

Cài đặt ứng dụng mặc định là USD. 

 • Chức năng thay đổi tiền tệ có sẵn cho các ứng dụng không có doanh thu hoặc chi phí.
 • Đối với các ứng dụng mới, tiền tệ được đặt khi ứng dụng được thêm vào.
Công cụ báo cáo  Tùy chọn tiền tệ khả dụng 
Bảng điều khiển Tiền tệ dành riêng cho ứng dụng 
Trang dữ liệu xuất Tiền tệ dành riêng cho ứng dụng 
API Push Loại tiền tệ cụ thể theo ứng dụng và USD đồng thời có sẵn
API Pull

Dữ liệu hợp nhất: Đơn vị tiền tệ cụ thể theo ứng dụng

Dữ liệu thô: USD có thể lựa chọn hoặc loại tiền tệ cụ thể theo ứng dụng

API chính USD có thể lựa chọn hoặc loại tiền tệ cụ thể theo ứng dụng
Hộp khóa dữ liệu Chỉ USD
Công cụ báo cáo bị ảnh hưởng bởi tiền tệ của ứng dụng 
Cài đặt phân bổ
Cài đặt Mô tả

Cửa sổ Phân bổ lại

Thời gian phân bổ lại là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày cài đặt đầu tiên, trong đó lượt cài đặt lại không thể được phân bổ là lượt cài đặt mới.

 • [Mặc định] Ba tháng
 • Phạm vi giá trị: 1-24 tháng

Bật phân bổ lượt xem hết thông qua mô hình xác suất

 • [Phương pháp tốt nhất] Bật mô hình xác suất xem hết ngoài phân bổ lượt nhấp qua luôn ở chế độ bật. 
 • Sau khi bật mô hình xác suất xem hết, bạn cũng phải bật phân bổ lượt xem hết trong tab tích hợp mạng quảng cáo. 

Enable retargeting campaign management

Thời gian tối thiểu giữa các chuyển đổi thu hút lại

 • Khi thu hút lại, một khung thời gian trong đó các sự kiện trong ứng dụng được phân bổ cho cả chiến dịch nhắm mục tiêu lại (chính) và UA (phụ) sẽ mở ra.
 • Điều này cho phép đo lường hiệu suất chiến dịch nhắm mục tiêu lại.
 • Nếu một mạng khác mang đến lượt thu hút lại trong khung thời gian này:
  • [Mặc định] khung thời gian thu hút lại hiện có sẽ bị đóng, một lượt thu hút lại khác được ghi nhận và các sự kiện trong ứng dụng tiếp theo được phân bổ cho lượt thu hút lại gần đây nhất. 
  • Để ngăn chặn điều này, hãy đặt Thời gian tối thiểu giữa các lượt chuyển đổi thu hút lại  Trong trường hợp này, chỉ có thể ghi nhận một lượt thu hút lại tiếp theo sau khi khoảng thời gian tối thiểu đã trôi qua.
 • Cài đặt này không ảnh hưởng trong trường hợp khung thời gian thu hút lại ngắn hơn thời gian của cài đặt này. Ví dụ: Nếu thời gian thu hút lại là 1 ngày và cài đặt này là 4 ngày thì cài đặt này không có ảnh hưởng gì. 
 • Các cài đặt này không ảnh hưởng đến thời gian giữa cài đặt và thu hút lại. 

Gỡ cài đặt

Đo lường lượt gỡ cài đặt liên quan đến số lượt cài đặt xảy ra khi bật đo lường lượt gỡ cài đặt.

Để bắt đầu đo lường lượt gỡ cài đặt:

 1. Hoàn thành theo hệ điều hành như sau:
 2. Bật tùy chọn Bật đo lường lượt gỡ cài đặt.
 3. Nhấp vào Save settings (Lưu cài đặt)

Để dừng đo lường lượt gỡ cài đặt:

 1. Tắt tùy chọn Bật đo lường lượt gỡ cài đặt.
 2. Nhấp vào Save settings (Lưu cài đặt).
Cài đặt nâng cao
Cài đặt Mô tả

Bật che IP trong các báo cáo dữ liệu thô

Nếu bật, các địa chỉ IP của thiết bị người dùng cuối được che trong báo cáo dữ liệu thô.

Dự phòng Chuyển hướng iOS 10.3

For iOS 10.3 and above users only. Details here.

Thay đổi Tên Ứng dụng

 • Tên của ứng dụng, tên này sau đó sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển và báo cáo dữ liệu. Điều này rất hữu ích nếu bạn có các phiên bản khác nhau của cùng một ứng dụng, ví dụ vì lý do phân phối khu vực.
 • Thay đổi này tác động đến việc hiển thị ứng dụng. ID ứng dụng, được sử dụng để xác định ứng dụng khi sử dụng các API AppsFlyer khác nhau, vẫn giữ nguyên.
 • Tên giới hạn chỉ 50 ký tự.

URL ứng dụng ngoài cửa hàng

Có sẵn đối với các ứng dụng Android ngoài cửa hàng. 

 • Đặt URL tải xuống ứng dụng được sử dụng để điền các đường dẫn phân bổ. 
 • Cài đặt này không làm thay đổi các đường dẫn phân bổ đã tạo trước đó.

Giới hạn: Tùy chọn hoàn toàn không hiển thị nếu bạn không đặt URL khi thêm ứng dụng. Trong trường hợp này, hãy yêu cầu CSM của bạn hoặc liên hệ với hello@Appsflyer.com để đặt URL cho bạn. 

Bài viết này có hữu ích không?