Bảng điều khiển Phân bổ Trang web PBA

Khái quát: Đo lường tác động của các nỗ lực tiếp thị để thúc đẩy lưu lượng truy cập trang web hiệu quả. Nguồn, loại và kênh truyền thông nào chịu trách nhiệm về lượt truy cập và sự kiện chuyển đổi. Có sẵn các số liệu cấp độ quảng cáo.

Website_Attribution.jpg

Bảng điều khiển PBA có sẵn | Lượt cài đặt được Web Hỗ trợ | Đường dẫn Chuyển đổi

Phân bổ Trang web PBA 

Sử dụng bảng điều khiển Phân bổ Trang web, nhà quảng cáo có được cái nhìn sâu sắc về các nguồn truyền thông thúc đẩy khách truy cập và chuyển đổi.

 • Sử dụng biểu đồ xu hướng để xem xu hướng tổng thể và phân tích đóng góp theo nguồn truyền thông và kênh truyền thông.
 • Nhận thông tin cụ thể chi tiết đến cấp quảng cáo/bộ quảng cáo và xem số liệu hiệu suất cho mọi sự kiện chuyển đổi.

Các nhà tiếp thị sử dụng bảng điều khiển để trả lời các câu hỏi như:

icon2.png

Hiệu suất

Nguồn truyền thông và chiến dịch nào thúc đẩy nhiều lượt truy cập, chuyển đổi và giá trị nhất trên trang web của tôi?

Icon1.png

Tính hiệu quả

Kênh thu hút nào cung cấp KPI hiệu suất tốt nhất—chẳng hạn như tỷ lệ chuyển đổi hoặc ARPU?

s4.png

Phân tích so sánh

Làm thế nào để so sánh các chiến dịch trả tiền của tôi với các kênh do tôi sở hữu và lưu lượng truy cập tôi kiếm được?  Người dùng web của tôi chuyển đổi trên loại thiết bị và nền tảng nào?

Tham khảo bảng điều khiển

Để truy cập bảng điều khiển PBA, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Đi đến Dashboard (Bảng điều khiển) > People-Based Attribution (Phân bổ trên cơ sở người dùng).
 • Đi đến My Apps (Ứng dụng của Tôi) > View brand bundles (Xem gói thương hiệu).Nhấp vào Bảng điều khiển PBA. Đi đến tab Website Attribution (Phân bổ Trang web). 
Thành phần Mô tả
Công cụ chọn ngày và bộ lọc

WebsiteAttributionFilterPaner_us-en.jpg

 • Chọn phạm vi ngày phân bổ, bộ lọc và các tùy chọn nhóm.
 • Lọc theo: Nguồn truyền thông, loại truyền thông, kênh truyền thông, địa lý, sự kiện chuyển đổi
 • Nhóm theo: Nguồn truyền thông/chiến dịch, loại truyền thông, kênh truyền thông, loại thiết bị, nền tảng.
Biểu đồ

Hoạt động của trang web theo thời gian

WebsiteAttribution_us-en__1_.jpg

 • Hiển thị các nguồn lượt truy cập và chuyển đổi trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Xem theo tùy chọn: Kênh truyền thông, nguồn truyền thông
Bảng

Bảng phân bổ

WebsiteAttributionTable

 • Số liệu có sẵn cho toàn bộ trang web với bảng phân tích cho mỗi sự kiện chuyển đổi.
 • Truy cập sâu từ nguồn truyền thông đến cấp quảng cáo để khám phá các nguồn truyền thông và quảng cáo cụ thể thúc đẩy lưu lượng truy cập đến trang web. 
 • So sánh hiệu suất quảng cáo trong việc thúc đẩy lưu lượng truy cập và tạo lượt chuyển đổi
Tổng số liệu Mô tả
Lượt truy cập Phiên của người dùng truy cập trang web
Khách truy cập duy nhất Khách truy cập vào trang web duy nhất
Lượt chuyển đổi Số lượng sự kiện chuyển đổi được thực hiện
Tỷ lệ chuyển đổi Công thức: Lượt chuyển đổi / Lượt truy cập * 100
ACPU Số lượng Lượt chuyển đổi trung bình trên mỗi Khách truy cập duy nhất. Công thức:  Lượt chuyển đổi / Khách truy cập duy nhất
Doanh thu Doanh thu từ  tất cả các sự kiện kết hợp
ARPU Doanh thu Trung bình trên mỗi Người dùng. Công thức: Doanh thu / Người dùng duy nhất
Số liệu sự kiện chuyển đổi Mô tả
Số sự kiện Số lần sự kiện được thực hiện
Người dùng duy nhất Người dùng duy nhất thực hiện sự kiện chuyển đổi
Doanh thu Doanh thu liên quan đến sự kiện chuyển đổi này
ARPE

Doanh thu Trung bình trên mỗi Sự kiện Chuyển đổi. Công thức: Doanh thu / Số sự kiện

Xuất CSV

Nhấp vào Export CSV (Xuất CSV) để xuất bảng

Bài viết này có hữu ích không?