Thay đổi quản trị viên tài khoản

Khái quát: Hiểu vai trò của quản trị viên tài khoản và cách thay đổi vai trò cho người khác, nếu được yêu cầu.

ChangingTheAdminInAppsFlyer_us-en.png

Quản trị viên tài khoản là gì?

Mỗi tài khoản AppsFlyer chỉ có một quản trị viên tài khoản (quản trị viên), người còn được gọi là chủ sở hữu tài khoản. Quản trị viên tài khoản có thể được thay đổi. 

Tìm hiểu thêm về các thành viên nhóm và quản trị viên.

Thay thế một quản trị viên

Điều quan trọng là phải tìm một quản trị viên thay thế trước khi quản trị viên hiện tại rời đi. Do quản trị viên nắm quyền truy cập có phạm vi rộng nên AppsFlyer phải xác nhận quản trị viên mới của bạn.

Những điều cần lưu ý

Đặc quyền của quản trị viên Mô tả Những điều cần lưu ý khi thay đổi quản trị viên
Ứng dụng

Quyền truy cập có thể thay đổi cài đặt cho tất cả các ứng dụng đã đăng ký trong tài khoản.

 
Thành viên nhóm
 • Thêm thành viên nhóm mới.
 • Thiết lập quyền hạn và quyền truy cập ứng dụng của họ.
 • Chỉ định quyền hạn quản trị.
 
 • Mã thông báo quyền truy cập (mã khóa)
  • API Nhóm người
  • API Pull
  • API chính
  • API GDPR
Xem và truy cập trang mã thông báo.  Cần đặt lại mã thông báo.

Thiết bị thử nghiệm đã đăng ký 

 • Đăng ký thiết bị thử nghiệm bằng ứng dụng của bạn (chỉ quản trị viên mới có thể thực hiện bằng ID thiết bị AppsFlyer).
 • Xóa các thiết bị thử nghiệm đã đăng ký.
 
API Push Thay đổi tùy chọn cài đặt API.  
Data Locker Thiết lập Data Locker. Truy cập thông tin đăng nhập của Data Locker.   
Các đặc quyền và những điều cần lưu ý của quản trị viên

 Quan trọng!

 • Việc tạo quản trị viên mới sẽ đặt lại mã thông báo API báo cáo (Pull, Master và GDPR). Thông tin đăng nhập của Data Locker vẫn giữ nguyên.
 • Sử dụng mã thông báo đã đặt lại để cập nhật các tập lệnh và quy trình tự động của bạn.

Yêu cầu thay đổi quản trị viên

Để bắt đầu quá trình thay thế, phải có một email được gửi từ tài khoản email của quản trị viên hiện tại. 

Nếu quản trị viên đã rời khỏi công ty của bạn thì sao? Hãy yêu cầu đội ngũ CNTT cho bạn gửi email từ tài khoản email của quản trị viên cũ. 

Chuẩn bị một yêu cầu qua email

Hoàn thành các trường email như được ghi trong bảng và sử dụng email mẫu làm tham khảo.

Trường Nội dung
Người nhận
 • Gửi đến: CSM AppsFlyer của bạn hoặc hello@appsflyer.com
 • CC: Quản trị viên thay thế
Tiêu đề Request to change the account admin - [tên thực thể của bạn] (Yêu cầu thay đổi quản trị viên tài khoản - [tên thực thể])
Nội dung Tên và vai trò (chức danh) của quản trị viên thay thế 

Sử dụng ví dụ này làm email mẫu:

change_account_owner_email.png

Theo dõi một yêu cầu thay đổi

Gửi email và đợi thông báo về việc thay đổi.

 • Nếu bạn sử dụng mã thông báo API Pull, API Chính hoặc GDPR thì cần phải có mã thông báo API thay thế.
  • Đi đến danh sách thả xuống địa chỉ email của bạn và chọn mã thông báo API.
  • Đọc về trang mã thông báo API.
 • Nếu quản trị viên ban đầu giờ là thành viên trong nhóm, hãy tạo tài khoản mới cho họ bằng cách thêm một thành viên trong nhóm.
Bài viết này có hữu ích không?