Triển khai API OpenGDPR

Khái quát: Bài viết này dành cho khách hàng để sử dụng AppsFlyer, thường được gọi là nhà quảng cáo hoặc chủ sở hữu ứng dụng, sử dụng Nền tảng để ghi nhận việc sử dụng và phân bổ ứng dụng. Chủ sở hữu ứng dụng triển khai API OpenGDPR để tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành như GDPR (Châu Âu), CCPA (California), LGPD (Brazil) và PDPA (Thái Lan).

Tuyên bố của luật sư chúng tôi: Không nội dung nào được nêu ở đây là thông tin tư vấn pháp lý. Những nội dung này chỉ nhằm cung cấp thông tin và sự tiện lợi cho bạn. Bạn nên hợp tác chặt chẽ với các cố vấn pháp lý và các cố vấn chuyên môn khác để xác định chính xác cách thức mà GDPR, CCPA hay bất kỳ luật nào khác có khả năng có hoặc không áp dụng đối với bạn. Mối quan hệ riêng tư giữa bạn và AppsFlyer được điều chỉnh bởi Chính sách Quyền riêng tư về Dịch vụ của AppsFlyer. Đối với bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư về Dịch vụ này hoặc để liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, vui lòng gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ privacy@appsflyer.com. Theo mục đích của Điều 27 của Quy định Chung về Bảo vệ dữ liệu, đại diện tại Liên minh Châu Âu của AppsFlyer là AppsFlyer Germany GmbH Kurfürstendamm 11, c/o WeWork, 10719 Berlin, Đức (liên hệ privacy@appsflyer.com; +49-30-3119-9129)

Quy định về quyền riêng tư

Trong bài viết này, các tham chiếu đến các quy định về quyền riêng tư sẽ bao gồm các quy định được liệt kê trong bảng sau đây.

Quy định Biểu tượng Mô tả
GDPR GDPR.png Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung là quy định của EU liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của công dân Liên minh Châu Âu
CCPA CCPA.png Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California 
LGPD LGPD.png Lei Geral de Proteção de Dados
PDPA 6137_Privacy_Shield_Thailand-01.png Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân
Các thuật ngữ như quy định về quyền riêng tư, GDPR, CCPA, LGPD và PDPA được sử dụng có thể thay thế cho nhau trong bài viết này. 

Sáng kiến OpenGDPR

Để giải quyết và quản lý các yêu cầu của Chủ thể Dữ liệu được gửi theo quy định về quyền riêng tư, AppsFlyer, cùng với mParticle, Amplitude và Braze, đã khởi tạo giao thức OpenGDPR.

OpenGDPR là một khuôn khổ mã nguồn mở, tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa các công ty công nghệ để sử dụng dữ liệu khách hàng một cách công bằng và minh bạch. Giao thức này cho phép các nhà cung cấp thực hiện các hành động bảo vệ dữ liệu trên nhiều hệ thống xử lý và lưu trữ dữ liệu khách hàng.

Bạn có thể đọc thêm thông tin về sáng kiến tại đây.

Các định nghĩa

Thuật ngữ GDPR Thuật ngữ AppsFlyer Mô tả
Chủ thể Dữ liệu Người dùng Ứng dụng hoặc Người dùng cuối Người dùng Ứng dụng là người dùng có dữ liệu được thu thập
Người kiểm soát Dữ liệu Chủ sở hữu Ứng dụng hoặc Nhà quảng cáo Chủ sở hữu Ứng dụng xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân. 
Người xử lý Dữ liệu AppsFlyer và các đối tác của mình AppsFlyer và các đối tác xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho người kiểm soát dữ liệu

Các yêu cầu của GDPR

GDPR quy định chi tiết các quyền bắt buộc của Chủ thể Dữ liệu mà Người kiểm soát Dữ liệu phải tuân thủ. Đối với mục đích API, các quyền này được chuyển thành các loại yêu cầu. Các chi tiết sau đây xác định cách AppsFlyer xử lý các loại yêu cầu khác nhau. 

Loại yêu cầu

(Quyền)

Định nghĩa GDPR

Xử lý yêu cầu của AppsFlyer 

Quyền truy cập

 • Nếu được yêu cầu, Người dùng Ứng dụng có quyền biết Chủ sở hữu ứng dụng liệu có được xử lý dữ liệu của họ hay không, lý do và thời gian là bao lâu.
 • Nếu dữ liệu được chia sẻ với các bên thứ ba, như AppsFlyer, thì Người dùng Ứng dụng có quyền biết những bên thứ ba đó là ai.
 • Quyền được biết những loại dữ liệu nào đang được xử lý.
 • Nếu có chế độ xử lý tự động, thì chế độ này có ảnh hưởng đáng kể đến các dữ liệu đó.
Chủ sở hữu Ứng dụng nhận được một bản sao dữ liệu cá nhân đã xử lý của Người dùng Ứng dụng.

 Tính khả chuyển

Người dùng Ứng dụng cần nhận tất cả dữ liệu cá nhân của họ theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được – chẳng hạn như tệp CSV.

Chủ sở hữu Ứng dụng nhận được một bản sao dữ liệu cá nhân đã xử lý của Người dùng Ứng dụng.

Quyền hiệu chỉnh

Cho phép Người dùng Ứng dụng sửa dữ liệu của họ nếu họ thấy không chính xác hoặc không trung thực. Chủ sở hữu Ứng dụng phải xóa hoặc sửa dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ.

 • AppsFlyer xóa dữ liệu của Người dùng Ứng dụng nhận được trước ngày yêu cầu hiệu chỉnh.
 • Dữ liệu nhận được sau đó được AppsFlyer ghi lại.

Quyền xóa

Quyền xóa sẽ buộc Chủ sở hữu Ứng dụng xóa dữ liệu cá nhân trong vòng một tháng kể từ khi nhận được yêu cầu.

Dữ liệu bị xóa

GDPR của AppsFlyer Yêu cầu API

Sử dụng API Yêu cầu GDPR theo mô tả trong phần này để tuân thủ GDPR. 

 • Yêu cầu GDPR:  Thực hiện một trong các loại yêu cầu trên: truy cập, tính khả chuyển, quyền xóa, hiệu chỉnh.
 • Yêu cầu Trạng thái - Truy vấn trạng thái hiện tại của yêu cầu GDPR
 • Yêu cầu Phát hiện: Yêu cầu thông tin về phiên bản API được hỗ trợ và Định dạng Dữ liệu
 • Hủy: Hủy một yêu cầu GDPR trong giai đoạn chờ xử lý

Chủ sở hữu Ứng dụng cần thực hiện các thay đổi về giao diện người dùng cho ứng dụng của họ để Người dùng Ứng dụng có thể gửi yêu cầu. Lưu ý rằng yêu cầu GDPR là cho một người dùng tại một thời điểm.

1. Yêu cầu GDPR

Quy trình yêu cầu GDPR

Các loại yêu cầu GDPR, quyền truy cập, tính khả chuyển, quyền xóa và hiệu chính, có cùng một luồng:

 1. Người dùng Ứng dụng gửi yêu cầu.
 2. Chủ sở hữu Ứng dụng tạo yêu cầu GDPR (xem bên dưới) và gửi đến AppsFlyer.
 3. AppsFlyer  nhận được yêu cầu và trả lời là "201 OK" cho các yêu cầu hợp lệ.
 4. Trong 48 giờ sau, yêu cầu được xếp hàng đợi và có trạng thái là đang chờ xử lý. Người dùng Ứng dụng có thể hủy yêu cầu. 
 5. Sau 48 giờ, trạng thái yêu cầu sẽ thay đổi thành in-progress. AppsFlyer gửi postback 'thay đổi trạng thái'. Không thể hủy yêu cầu. 
 6. a) Trong vòng 28 ngày, AppsFlyer sẽ hoàn thành yêu cầu.
  Trong trường hợp xóa hoặc hiệu chỉnh, dữ liệu của Người dùng Ứng dụng sẽ bị xóa.
  Trong trường hợp khả chuyển hoặc quyền truy cập, có thể truy cập dữ liệu của Người dùng Ứng dụng trong bảng điều khiển của AppFlyer theo GDPR hoặc thông qua API Yêu cầu (xem bên dưới).
  b) Trạng thái yêu cầu sẽ cập nhật thành hoàn thành. AppsFlyer gửi đăng lại thay đổi trạng thái.

Định dạng yêu cầu GDPR

API yêu cầu GDPR có thể được gửi qua HTTP POST tới điểm cuối dưới đây - 

https://hq1.appsflyer.com/gdpr/opengdpr_requests?api_token=[api token]

Mã thông báo API là cùng một mã thông báo API được sử dụng cho API Pull. Quản trị viên truy xuất mã thông báo API Pull từ trang mã thông báo API trong Bảng điều khiển.

Tham số
Tên Thuộc tính Bắt buộc Mô tả
subject_request_id Chuỗi UUID v4. Được Người kiểm soát tạo tại thời điểm gửi yêu cầu tới Người xử lý. Sau đó, chuỗi này có thể được sử dụng để kiểm tra trạng thái của yêu cầu, cập nhật hoặc hủy bỏ yêu cầu.
subject_request_type

Giá trị chuỗi đại diện cho loại Yêu cầu GDPR. Các giá trị được hỗ trợ:

 • erasure
 • portability
 • access
 • rectification
subject_identities
 • Một chuỗi đối tượng nhận dạng xác định danh tính của người yêu cầu (xem bên dưới).
 • Mỗi yêu cầu chỉ có thể chứa một danh tính chủ thể.
submitted_time
 • Chuỗi ngày RFC 3339 về thời gian yêu cầu ban đầu của chủ thể dữ liệu
 • Nhãn thời gian theo giờ UTC
property_id

Chuỗi đại diện cho ứng dụng dành cho thiết bị di động trong phạm vi của yêu cầu

Ví dụ:

 • iOS: id123456789
 • Android: com.example, com.publishers.name 
 • Ứng dụng Android không có trên cửa hàng: com.publisher.name-channel
  Lưu ý  Trong một số trường hợp, chủ sở hữu ứng dụng ghi nhận phân bổ ngoài cửa hàng bằng cách sử dụng tên ứng dụng Android trên Google Play. Trong những trường hợp này, hãy sử dụng tên ứng dụng thông thường vì tên này sẽ hiển thị trong Bảng điều khiển.
api_version Không Chuỗi phiên bản đại diện cho phiên bản mong muốn của API yêu cầu GDPR
status_callback_urls
 • Chuỗi các điểm cuối cho các lệnh gọi lại trạng thái được gửi đến các thay đổi trạng thái yêu cầu sau đây.
 • Chỉ hỗ trợ các điểm cuối HTTPS.
Đối tượng Subject_identities
Loại đối tượng Bắt buộc Mô tả
identity_type
 • Loại danh tính ở định dạng chuỗi:
  • ios_advertising_id
  • android_advertising_id
  • fire_advertising_id
  • microsoft_advertising_id
  • appsflyer_id
 • Ví dụ: android_advertising_id
identity_value
 • Định dạng: Chuỗi
 • Ví dụ: "a7551968-d5d6-44b2-9831-815ac9017798"
identity_format
 • Phương thức được sử dụng để mã hóa identity_value: chỉ hỗ trợ giá trị chưa xử lý:
 • Ví dụ: "chưa xử lý"

Ví dụ yêu cầu xóa GDPR 

curl --location --request POST 'https://hq1.appsflyer.com/gdpr/opengdpr_requests?api_token=[api_token]' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{ 
 "subject_request_id":"f4e5a271-f25e-4107-b681-************",
 "subject_request_type":"erasure",
 "submitted_time":"2020-07-05T10:00:00Z",
 "subject_identities":[ 
 { 
  "identity_type":"android_advertising_id",
  "identity_value":"55*****-****-****-************",
  "identity_format":"raw"
 }
 ],
 "api_version":"0.1",
 "property_id":"com.*********.*******.********",
 "status_callback_urls":[ 
 "https://examplecontroller.com/opengdpr_callbacks"
 ]
}'
 

Ví dụ về mã yêu cầu xóa của GDPR

JavaPythonNode.jsC#
/* 
using the okhttp package install from maven
https://mvnrepository.com/artifact/com.squareup.okhttp3/okhttp
 */

import okhttp3.*;
import java.io.IOException;

public class GdprSendRequest {
 public static void main(String[] args){

 OkHttpClient client = new OkHttpClient();
 RequestBody body = RequestBody.create(null, "" +
 "{\r\n\"subject_request_id\": \"<SUBJECT_ID>\"," +
 "\r\n\"subject_request_type\": \"erasure\"," +
 "\r\n\"submitted_time\": \"2018-11-02T15:00:00Z\"," +
 "\r\n\"subject_identities\": [\r\n" +
 "{\r\n\"identity_type\": \"android_advertising_id\"," +
 "\r\n\"identity_value\": \"<ADVERTISING_ID>\"," +
 "\r\n\"identity_format\": \"raw\"\r\n}" +
  "\r\n]," +
  "\r\n\"property_id\": \"com.example.application\"}");

 Request request = new Request.Builder()
 .url("https://hq1.appsflyer.com/gdpr/opengdpr_requests?api_token=<API_TOKEN>")
 .post(body)
 .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .addHeader("Accept", "application/json")
 .build();

 try {
  Response response = client.newCall(request).execute();
  System.out.println(response.code());
  System.out.println(response.body().string());
  System.exit(0);
 } catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
  System.exit(1);
 }
 }
}

2. Yêu cầu trạng thái

Mỗi yêu cầu GDPR đã gửi đi, sau này có thể được truy vấn về trạng thái của nó, bằng cách nêu rõ subject_request_id. Có bốn loại trạng thái được hỗ trợ:

 1. đang chờ xử lý - Một yêu cầu chính xác đã được nhận và hiện đang xếp hàng đợi
 2. in_progress - Yêu cầu hiện đang được thực hiện
 3. đã hoàn thành - Yêu cầu đã được hoàn thành
 4. đã hủy - Yêu cầu đã bị hủy

Định dạng yêu cầu trạng thái

Yêu cầu trạng thái có thể được gửi qua HTTP GET tới điểm cuối dưới đây:

https://hq1.appsflyer.com/gdpr/opengdpr_requests/[subject_request_id]?api_token=[api token]

Ví dụ về phản hồi trạng thái

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
X-OpenGDPR-Processor Domain: example processor.com
X-OpenGDPR-Signature:
kiGlog3PdQx+FQmB8wYwFC1fekbJG7Dm9WdqgmXc9uKkFRSM4uPzylLi7j083461xLZ+mUloo3tpsmyIZpt5eMfgo7ejXPh6lqB4ZgCnN6+1b6Q3NoNcn/+11UOrvmDj772wvg6uIAFzsSVSjMQxRs8LAmHqFO4cF2pbuoPuK2diHOixxLj6+t97q0nZM7u3wmgkwF9EHIo3C6G1SI04/odvyY/VdMZgj3H1fLnz+X5rc42/wU4974u3iBrKgUnv0fcB4YB+L6Q3GsMbmYzuAbe0HpVA17ud/bVoyQZAkrW2yoSy1x4Ts6XKba6pLifIHf446Bubsf5r7x1kg6Eo7B8zur666NyWOYrglkOzU4IYO8ifJFRZZXazOgk7ggn9obEd78GBc3kjKKZdwaCrLx7WV5y9TMDCf+2FILOJM/MwTUy1dLZiaFHhGdzld2AjbjK1CfVzyPssch0iQYYtbR49GhumvkYl11S4oDfu0c3t/xUCZWg0hoR3XL3B7NjcrlrQinB1KbyTNZccKR0F4Lk9fDgwTVkrAg152UqPyzXxpdzXjfkDkSEgAevXQwVJWBNf18bMIEgdH2usF/XauQoyrne7rcMIWBISPgtBPj3mhcrwscjGVsxqJva8KCVCKD/4Axmo9DISib5/7A6uczJxQG2Bcrdj++vQqK2succ=
{
 "controller_id":"example_controller_id",
 "expected_completion_time":"2018-11-01T15:00:01Z",
 "subject_request_id":"a7551968-d5d6-44b2-9831-815ac9017798",
 "request_status":"pending",
 "api_version":"0.1"
}

Postback trạng thái

Như được mô tả trong Quy trình Yêu cầu GDPR ở trên, khi trạng thái của yêu cầu GDPR thay đổi, từ pending thành in_progress thành completed, AppsFlyer gửi một postback GDPR tới các điểm cuối yêu cầu, được xác định với thuộc tính status_callback_urls.

Ví dụ về Postback Trạng thái:

POST /opengdpr_callbacks HTTP/1.1
Host: examplecontroller.com
Content-Type: application/json
X-OpenGDPR-Processor Domain: appsflyer.com
X-OpenGDPR-Signature: kiGlog3PdQx+FQmB8wYwFC1fekbJG7Dm9WdqgmXc9uKkFRSM4uPzylLi7j083461xLZ+mUloo3tpsmyIZpt5eMfgo7ejXPh6lqB4ZgCnN6+1b6Q3NoNcn/+11UOrvmDj772wvg6uIAFzsSVSjMQxRs8LAmHqFO4cF2pbuoPuK2diHOixxLj6+t97q0nZM7u3wmgkwF9EHIo3C6G1SI04/odvyY/VdMZgj3H1fLnz+X5rc42/wU4974u3iBrKgUnv0fcB4YB+L6Q3GsMbmYzuAbe0HpVA17ud/bVoyQZAkrW2yoSy1x4Ts6XKba6pLifIHf446Bubsf5r7x1kg6Eo7B8zur666NyWOYrglkOzU4IYO8ifJFRZZXazOgk7ggn9obEd78GBc3kjKKZdwaCrLx7WV5y9TMDCf+2FILOJM/MwTUy1dLZiaFHhGdzld2AjbjK1CfVzyPssch0iQYYtbR49GhumvkYl11S4oDfu0c3t/xUCZWg0hoR3XL3B7NjcrlrQinB1KbyTNZccKR0F4Lk9fDgwTVkrAg152UqPyzXxpdzXjfkDkSEgAevXQwVJWBNf18bMIEgdH2usF/XauQoyrne7rcMIWBISPgtBPj3mhcrwscjGVsxqJva8KCVCKD/4Axmo9DISib5/7A6uczJxQG2Bcrdj++vQqK2succ=

{
"controller_id":"example controller id at the processor",
"expected_completion_time":"2018-11-01T15:00:01Z",
"status_callback_url":"https://examplecontroller.com/opengdpr_callbacks",
"Subject_request_id":"a7551968-d5d6-44b2-9831-815ac9017798",
"Request_status":"pending"
}

3. Yêu cầu báo cáo

Khi Yêu cầu Truy cập hoặc Yêu cầu Khả chuyển đã được hoàn tất, bạn có thể tải xuống báo cáo qua HTTP GET tới điểm cuối sau:

https://hq1.appsflyer.com/gdpr/download/[REQUEST_ID]?api_token=[TOKEN]

Báo cáo được tạo sẽ khả dụng trong mười bốn ngày kể từ thời điểm hoàn thành.

4. Yêu cầu Phát hiện

Để tìm hiểu về các định dạng được AppsFlyer hỗ trợ, có thể gửi yêu cầu phát hiện qua HTTP GET tới điểm cuối sau:

https://hq1.appsflyer.com/gdpr/discovery?api_token=[api token]

Ví dụ về yêu cầu phát hiện

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
 "api_version": "0.1",
 "supported_identities": [
 {
 "identity_type": "android_advertising_id",
 "identity_format": "raw"
 },
 ],
 "supported_subject_request_types": [
 "erasure", "access", "portability", "rectification"
 ],
 "processor_certificate": "https://exampleprocessor.com/cert.pem"
}

5. Yêu cầu Hủy

Có thể hủy yêu cầu GDPR, dựa trên subject_request_id, nhưng chỉ hủy được trong gia đoạn chờ xử lý.  

Để nộp một HTTP DELETE với subject_request_id tới:

https://hq1.appsflyer.com/gdpr/opengdpr_requests/[subject_request_id]?api_token=[api token]

Phản hồi Hủy

Khi nhận được yêu cầu hủy GDPR, AppsFlyer sẽ trả về phản hồi HTTP có mã trạng thái 202 và một số thông số khác.

Sau khi việc hủy bỏ yêu cầu diễn ra, AppsFlyer sẽ gửi một đăng lại với trạng thái đã hủy.

6. API Kiểm tra yêu cầu GDPR

API này của AppsFlyer là một API kiểm tra của API Kiểm tra Yêu cầu GDPR. 

Nó hoạt động như thế nào?

API kiểm tra hoạt động như sau:

1. Sau khi yêu cầu GDPR được thực hiện, yêu cầu sẽ ngay lập tức được đặt vào trạng thái 'Đang chờ xử lý'. Để phục vụ mục đích kiểm tra, trạng thái này thay đổi sau mỗi 30 giây.

2. Nếu một điểm cuối cho một postback trạng thái đã được chèn vào yêu cầu GDPR, một postback đầu tiên được gửi ngay sau khi yêu cầu và thêm hai postback trạng thái được gửi sau 30 giây.

Điểm cuối Kiểm tra Yêu cầu GDPR:

https://hq1.appsflyer.com/gdpr/stub?api_token=[api token]

Điểm cuối Kiểm tra Yêu cầu Trạng thái:

https://hq1.appsflyer.com/gdpr/stub/[request id]?api_token=[api token]

Điểm cuối Kiểm tra Yêu cầu Phát hiện:

https://hq1.appsflyer.com/gdpr/stub/discovery?api_token=[api token]

Điểm cuối Kiểm tra Yêu cầu Hủy:

https://hq1.appsflyer.com/gdpr/stub/[request id]?api_token=[api token]

 Lưu ý

 • Mã thông báo API hợp lệ phải được chèn cùng với yêu cầu.
 • Trong thuộc tính ‘property_id’, ID Ứng dụng phải thuộc về chủ tài khoản (theo mã thông báo API).

7. Nhật ký yêu cầu

Quản trị viên tài khoản có thể truy cập các yêu cầu GDPR được gửi trong Bảng điều khiển Nhật ký.

Đối với các yêu cầu truy cập và khả chuyển đã hoàn tất, bạn cũng có thể tải xuống báo cáo từ bên trong bảng điều khiển này.

Để truy cập Bảng điều khiển Nhật ký:

 1. 1.  Truy cập bảng điều khiển chính và nhấp vào tên người dùng của bạn.
 2. Nhấp vào Nhật ký và cửa sổ sau đây sẽ mở ra:

GDPR_Table.png

8. Thông báo lỗi và mã trả về cho API GDPR

Thông báo lỗi và mã trả về HTTP cho API GDPR được trình bày chi tiết trong phần này. 

Mã trả về Mô tả
201 Đã tạo
202 Đã nhận yêu cầu hủy
400

Lỗi yêu cầu. Phần nội dung có chứa mã lỗi và thông báo như được liệt kê trong bảng bên dưới.

Mã trả về cho API GDPR

Mã trả về HTTP 400 - lỗi yêu cầu

Thông báo có mã trả về là 400 có chứa JSON kèm theo mã lỗi và thông báo.

{ "error": { "Code":400, "af_gdpr_code": "%AF error code%", "message":"%error message text%" } }

Mã lỗi

Mô tả lỗi (thông báo)

e111 Vượt quá giới hạn lưu lượng
e211 Không thể hủy yêu cầu có trạng thái không hợp lệ
e212 Yêu cầu này không được phép. Đang xóa mã định danh.
e213 Đã tồn tại yêu cầu này
e214 Không tìm thấy yêu cầu
e311 content-type yêu cầu không hợp lệ
e312 Phiên bản API không hợp lệ
e313 subject_request_id không hợp lệ
e314 Định dạng submitted_time không hợp lệ
e315 Độ dài status_callback_url không hợp lệ
e316 Định dạng status_callback_url không hợp lệ
e317 Định dạng app_id không hợp lệ
e318 identity_type không hợp lệ
e319 Nền tảng ứng dụng không khớp với hình thức nhận dạng
e320 identity_type không hợp lệ
e321 Người dùng LAT không được hỗ trợ thông qua api
e322 subject_request_type không hợp lệ
e323 Định dạng subject_identities không hợp lệ
e324 Độ dài subject_identities không hợp lệ
e325 Giá trị subject_identities không hợp lệ
e411 AppID không chính xác hoặc không thuộc về tài khoản của bạn
e412 Không có quyền để hủy yêu cầu xóa
e413 Không có quyền để xem yêu cầu
e511 Đã xảy ra sự cố nội bộ, vui lòng chờ 60 phút và thử lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ AppsFlyer. support@AppsFlyer.com 
Thông báo lỗi yêu cầu có mã trả về 400

Điểm hạn chế

 • Giới hạn lưu lượng: 80 yêu cầu GDPR mỗi 2 phút ở cấp tài khoản.