Data Locker—truyền trực tuyến dữ liệu cho các nhà quảng cáo

Khái quát: Data Locker truyền trực tuyến dữ liệu báo cáo của bạn lên bộ nhớ đám mây để tải vào hệ thống BI của nhà quảng cáo. Các tùy chọn bộ nhớ khác nhau cho phép bạn chọn giữa bộ chứa do AppsFlyer sở hữu trên AWS hoặc bộ chứa do nhà quảng cáo sở hữu trên AWS hoặc GCS. Data Locker là một giải pháp đa ứng dụng. 

DataLockerBuckets.png

Bài viết liên quan: Lựa chọn công cụ phân phối dữ liệu thô phù hợp

Data Locker

Data Locker truyền trực tuyến dữ liệu AppsFlyer của bạn lên bộ nhớ đám mây. Bạn chọn các ứng dụng, nguồn truyền thông, sự kiện và báo cáo cần thiết để đưa vào luồng dữ liệu. Tải dữ liệu được truyền trực tuyến theo cách lập trình vào các hệ thống BI của bạn. 

Tính năng

Tính năng Mô tả
Tùy chọn lưu trữ (đám mây)

Một số tùy chọn lưu trữ có sẵn. Bạn có thể chuyển đổi giữa các tùy chọn bất kỳ lúc nào. Sự khác biệt về tùy chọn liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ đám mây và quyền sở hữu bộ chứa. Các tùy chọn có sẵn: 

 • Bộ nhớ do AppsFlyer sở hữu: AWS
 • Bộ nhớ do bạn sở hữu:
  • AWS 
  • GCS
Đa ứng dụng 

Truyền trực tuyến dữ liệu của 1, nhiều hoặc tất cả các ứng dụng trong tài khoản của bạn.  Khi bạn thêm ứng dụng vào tài khoản, chúng có thể tự động được đưa vào. 

Phân tách dữ liệu

 

Các tùy chọn phân tách dữ liệu có sẵn

 • [Mặc định] Hợp nhất: Dữ liệu của tất cả các ứng dụng được kết hợp. Trường ID ứng dụng cấp hàng được sử dụng để xác định ứng dụng trong tệp dữ liệu. 
 • Phân tách theo ứng dụng: Dữ liệu của mỗi ứng dụng nằm trong một thư mục riêng. Tên thư mục chứa ID ứng dụng. 
Tính cập nhật của dữ liệu

Tính cập nhật tùy thuộc vào loại báo cáo 

 • Hàng giờ: Dữ liệu được tạo liên tục; ví dụ: số lượt cài đặt và dữ liệu sự kiện trong ứng dụng được truyền trực tuyến trong vòng vài giờ sau khi sự kiện đến AppsFlyer. 
 • Hàng ngày: Một số báo cáo, ví dụ, số lượt gỡ cài đặt được tạo hàng ngày và sẵn sàng vào ngày hôm sau. 
Báo cáo duy nhất cho Data Locker
 • Dữ liệu chưa chuyển đổi: Dữ liệu lượt nhấp và lượt hiển thị của UA và các chiến dịch nhắm mục tiêu lại. Giới thiệu về lượt nhấp và lượt hiển thị
 • Dữ liệu thô của SKAdNetwork có sẵn trong bộ nhớ do bạn sở hữu mà không cần đăng ký Data Locker. 
Tệp dữ liệu mẫu

Lượt nhấp, Lượt cài đặt, Sự kiện trong ứng dụng 

Báo cáo có sẵn trong Data Locker

Báo cáo đo lường cốt lõi
Danh mục Loại báo cáo (chủ đề) Tính cập nhật của dữ liệu* Tự nhiên/Không tự nhiên Là đặc biệt đối với Data Locker
Thu hút người dùng Lượt nhấp  Độ trễ 6 giờ Không áp dụng
Nhắm mục tiêu lại Lượt nhấp Độ trễ 6 giờ Không áp dụng
Thu hút người dùng Lượt hiển thị Độ trễ 6 giờ Không áp dụng
Nhắm mục tiêu lại Lượt hiển thị Độ trễ 6 giờ Không áp dụng
Thu hút người dùng Lượt cài đặt Độ trễ 6 giờ Cả hai  
Thu hút người dùng Sự kiện trong ứng dụng  Độ trễ 6 giờ Cả hai  
Thu hút người dùng Doanh thu quảng cáo được phân bổ Hàng ngày+2 Không tự nhiên  
Thu hút người dùng Doanh thu quảng cáo tự nhiên Hàng ngày+2 Tự nhiên  
Nhắm mục tiêu lại Doanh thu quảng cáo nhắm mục tiêu lại Hàng ngày+2 Không tự nhiên  
Nhắm mục tiêu lại Lượt chuyển đổi Độ trễ 6 giờ Không tự nhiên  
Nhắm mục tiêu lại Sự kiện trong Ứng dụng Độ trễ 6 giờ Không tự nhiên  
Nhắm mục tiêu lại Các phiên Độ trễ 6 giờ Cả hai
Thu hút người dùng Các phiên Độ trễ 6 giờ Cả hai
Thu hút người dùng Gỡ cài đặt Lượt gỡ cài đặt hàng ngày Không tự nhiên  
Thu hút người dùng Các lượt gỡ cài đặt tự nhiên Lượt gỡ cài đặt hàng ngày Tự nhiên  
Lượt cài đặt lại Lượt cài đặt lại Độ trễ 6 giờ Không tự nhiên  
Lượt cài đặt lại Lượt cài đặt lại tự nhiên Độ trễ 6 giờ Tự nhiên  
Báo cáo Protect360
Loại báo cáo (chủ đề) Tính cập nhật của dữ liệu*
Lượt cài đặt bị chặn Độ trễ 6 giờ
Các sự kiện trong ứng dụng bị chặn  Độ trễ 6 giờ
Lượt nhấp bị chặn Độ trễ 6 giờ
[AG*] Lượt cài đặt hậu phân bổ Hàng ngày
SKAdNetwork [Không yêu cầu đăng ký Data Locker nếu bạn gửi chúng vào bộ chứa riêng của mình]
Tính cập nhật của dữ liệu: Hàng ngày 
Loại báo cáo (chủ đề)
[FF*] Đăng lại
[FF*] Lượt cài đặt
[FF*] Tải về lại
[FF*] Sự kiện trong ứng dụng
Báo cáo Phân bổ trên cơ sở người dùng
Tần suất cập nhật dữ liệu: Hàng ngày
Loại báo cáo (chủ đề)
[FF*] Lượt truy cập trang web
[FF*] Sự kiện trên trang web
[FF*] Lượt cài đặt do trang web hỗ trợ
[FF*] Đường dẫn Chuyển đổi
 * Chú thích viết tắt

[FF] Các trường báo cáo đã được Appsflyer cố định. Các trường này không liên quan đến các trường được chọn để đưa vào báo cáo.

[AG] Tính minh bạch của đại lý không được hỗ trợ.

Độ trễ 6 giờ:

 • Dữ liệu được tách thành các thư mục giờ đến.
 • Đó là giờ mà sự kiện được cung cấp cho Data Locker để truyền trực tuyến.
 • Thời gian trễ không liên quan đến múi giờ cụ thể theo ứng dụng.

Hàng ngày:

 • Các báo cáo được truyền trực tuyến vào thư mục h=23.
 • Các báo cáo này thường có sẵn lúc 10:00-12:00 UTC trong thư mục h=23 của ngày trước đó.
 • Ví dụ: báo cáo cho dữ liệu được tạo trong ngày thứ Hai sẽ nằm trong thư mục Monday h=23. Dữ liệu có sẵn sau 10:00 UTC vào thứ Ba. 

Lượt gỡ cài đặt hàng ngày:

 • Dữ liệu gỡ cài đặt được lập hàng ngày. 
 • Thường có sẵn vào lúc 10:00-12:00 UTC.
 • Thường được truyền trực tuyến vào thư mục h=2. Có nghĩa là thư mục h=2 chứa các lượt gỡ cài đặt được báo cáo vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, dữ liệu có thể được truyền trực tuyến vào một thư mục sau đó; do đó, quá trình nhập của bạn phải đọc dữ liệu của tất cả thư mục trong thư mục gỡ cài đặt. Nghĩa làv h=1–24 và h=late. Ví dụ: báo cáo đối với dữ liệu được tạo trong ngày thứ Hai sẽ nằm trong thư mục h=2 thứ Ba. Dữ liệu có sẵn sau 10:00 UTC vào thứ Ba. 

Hàng ngày+2: Dữ liệu doanh thu quảng cáo có sẵn sau 2 ngày, nghĩa là dữ liệu được tạo vào thứ Hai, sẽ có sẵn trong thư mục h=23 thứ Hai sau 06:00 UTC vào thứ Tư.

Kiến trúc lưu trữ dữ liệu

Tổng quan

Dữ liệu được truyền trực tuyến vào tùy chọn lưu trữ bạn đã chọn. Bộ nhớ thuộc sở hữu của AppsFlyer trên AWS hoặc do bạn sở hữu trên AWS hoặc GCS. Bạn có thể chuyển từ tùy chọn lưu trữ này sang tùy chọn lưu trữ khác bất kỳ lúc nào. Thay đổi diễn ra trong vòng vài giờ. 

Dữ liệu trong bộ nhớ được sắp xếp theo cấu trúc thư mục phân cấp, theo loại báo cáo, ngày và giờ. Hình sau đây là một ví dụ về cấu trúc này:

DLFolderOVerview.png

Dữ liệu của một báo cáo nhất định được chứa trong các thư mục giờ (h) được liên kết với báo cáo đó:

 • Số lượng thư mục giờ phụ thuộc vào tính cập nhật của dữ liệu báo cáo (hàng giờ hoặc hàng ngày).
 • Tệp dữ liệu bao gồm các tệp nén GZ chứa tệp CSV.
 • Tệp CSV bao gồm các cột.
 • Cấu trúc cột của các báo cáo đo lường cốt lõi là giống hệt nhau. Điều này có nghĩa là bạn có thể có các quy trình tải dữ liệu tương tự cho các loại báo cáo khác nhau. Các trường (cột) thực tế có trong báo cáo là do bạn lựa chọn. 
 • Các báo cáo được chỉ định bằng FF có cấu trúc cột riêng. 

Cấu trúc thư mục

Thư mục Mô tả 
data-locker-hourly

DLHourly.png

 • Thư mục cấp cao nhất trong bộ chứa phụ thuộc vào chủ sở hữu và nhà cung cấp bộ nhớ.
 • Thư mục data-locker-hourly chứa các chủ đề báo cáo. Các thư mục trên cấp độ này phụ thuộc vào quyền sở hữu bộ chứa và nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

 Ví dụ về cấu trúc thư mục dựa trên chủ sở hữu bộ chứa và nhà cung cấp đám mây

 • Bộ chứa AppsFlyer: <af-ext-reports>/<unique_identifier>/<data-locker-hourly>
 • Bộ chứa AWS của bạn: <af-datalocker-your folder name>/<data-locker-hourly>
 • Bộ chứa GCS của bạn: <data-locker-hourly>
t (chủ đề) Loại báo cáo liên quan đến chủ đề của báo cáo. 
dt (ngày)

Đây là ngày dữ liệu liên quan. Trong hầu hết các trường hợp, đây có nghĩa là ngày sự kiện xảy ra. 

h (giờ)

Các thư mục h liên quan đến thời gian AppsFlyer nhận dữ liệu. Ví dụ: các sự kiện cài đặt nhận được trong khoảng thời gian từ 14:00-15:00 UTC được truyền trực tuyến đến tệp h=14. Lưu ý! Sẽ có độ trễ nhất định, khoảng 6 giờ, từ khi dữ liệu đến trong AppsFlyer cho đến khi thư mục h được truyền trực tuyến đến Data Locker. Ví dụ: thư mục h=14 được truyền trực tuyến sáu giờ sau đó vào lúc 23:00 UTC. 

Đặc điểm của thư mục:

 • Có các thư mục 24 h được đánh số từ 0–23. Ví dụ: h=0, h=1, v.v. 
 • Thư mục đến trễ, h=late, chứa các sự kiện của ngày hôm trước đến sau nửa đêm. Có nghĩa là các sự kiện đến trong khoảng 00:00–02:00 UTC của ngày hôm sau. Ví dụ: nếu người dùng cài đặt một ứng dụng vào thứ Hai lúc 08:00 UTC và sự kiện đến vào thứ Ba lúc 01:00 UTC, thì sự kiện được truyền trực tuyến vào thư mục đến trễ của thứ Hai. 
 • Dữ liệu đến sau 02:00 UTC được truyền trực tuyến vào thư mục của ngày và giờ đến thực tế. 
 • Đảm bảo rằng dữ liệu trong thư mục h=late được sử dụng. Dữ liệu không được chứa trong bất kỳ thư mục nào khác. 
 • Thư mục _temporary: Trong một số trường hợp, chúng tôi tạo một thư mục tạm thời trong một thư mục h. Bỏ qua các thư mục tạm thời và thư mục con. Ví dụ: /t=impressions/dt=2021-04-11/h=18/_temporary.

Phân tách ứng dụng

Dữ liệu được cung cấp trong các tệp dữ liệu hợp nhất chứa dữ liệu của tất cả các ứng dụng đã chọn hoặc được tách riêng thành các thư mục theo ứng dụng. Việc phân tách sẽ nằm trong thư mục h như được mô tả trong bảng sau.
Loại phân tách Mô tả 
[Mặc định] Hợp nhất

Dữ liệu cho tất cả các ứng dụng được cung cấp trong các tệp dữ liệu thống nhất. Khi sử dụng dữ liệu, hãy sử dụng trường app_id cấp hàng để phân biệt giữa các ứng dụng.

Ví dụ về tệp dữ liệu nằm trong thư mục h=2

UnifiedByApp.png

Quy ước đặt tên tệp dữ liệu là: part-nnnnn.gz trong đó: 

 • nnnnn là một số phần trong phạm vi 0000–99999. Ví dụ: part-00000, part-00001, part-00002, v.v.
 • Số bộ phận không nhất thiết phải liên tiếp.
 • Trong quá trình sử dụng dữ liệu, bạn hãy đảm bảo rằng:
  • Dữ liệu chỉ được sử dụng sau khi cờ hiệu _SUCCESS được đặt.
  • Tất cả các tệp trong thư mục có phần mở rộng .gz đều được sử dụng.
Phân tách theo ứng dụng

Thư mục chứa các thư mục con cho mỗi ứng dụng. Các tệp dữ liệu cho một ứng dụng nhất định được chứa trong thư mục ứng dụng. Trong hình sau, thư mục h=19 chứa các thư mục ứng dụng. Mỗi thư mục ứng dụng chứa các tệp dữ liệu được liên kết.

DLSegregateByApp.png

Trong mỗi thư mục ứng dụng, quy ước đặt tên là: part-nnnnn-string.csv.gz: 

 • nnnnn là một số phần trong phạm vi 0000–99999. Ví dụ: part-00000, part-00001, part-00002, v.v.
 • Số bộ phận không nhất thiết phải liên tiếp.
 • Trong quá trình sử dụng dữ liệu, bạn hãy đảm bảo rằng:
  • Bạn chỉ bắt đầu sử dụng dữ liệu sau khi cờ hiệu _SUCCESS được đặt. Lưu ý! Cờ hiệu được đặt ở cấp h mà không phải ở cấp app_id. 
  • Bạn sử dụng tất cả các tệp trong thư mục có phần mở rộng .gz.

Giới hạn: Tùy chọn này không có sẵn cho báo cáo Phân bổ trên cơ sở người dùng.

Tệp dữ liệu

Nội dung Hợp nhất  Phân tách theo ứng dụng 
Cờ hiệu hoàn thành

Cờ hiệu tệp cuối cùng (hoàn thành) được đặt khi tất cả dữ liệu cho một thư mục h nhất định đã được truyền trực tuyến. 

 • Không đọc dữ liệu trong một thư mục trước khi xác minh sự tồn tại của cờ hiệu _SUCCESS.

 • Cờ hiệu _SUCCESS được đặt ngay cả trong trường hợp không có dữ liệu nào để truyền trực tuyến vào một thư mục nhất định và thư mục đó trống. 

 • Lưu ý! Trong tùy chọn phân tách theo ứng dụng, cờ hiệu được đặt trong thư mục h chứ không phải các thư mục ứng dụng riêng lẻ. Xem các số liệu trong phần trước. 
 

Các tệp phần được nén bằng GZ. Sau khi giải nén:

 • Các tệp không có phần mở rộng.
 • Mỗi tệp có một hàng tiêu đề chứa các tên cột (trường). 

Các tệp phần được nén bằng GZ. Sau khi giải nén:

 • Có phần mở rộng CSV.
 • Mỗi tệp có một hàng tiêu đề chứa các tên cột (trường).
Thứ tự cột

Thứ tự của các trường trong báo cáo luôn giống nhau. Khi chúng tôi thêm các trường mới, chúng sẽ được thêm vào bên phải các trường hiện có.

Về vấn đề này: 

 • Cấu trúc cột của báo cáo UA và báo cáo nhắm mục tiêu lại là giống hệt nhau. Điều này có nghĩa là bạn có thể có các quy trình tải dữ liệu tương tự cho các loại báo cáo khác nhau. Bạn chọn các trường để truyền trực tuyến. 
 • Các báo cáo có dấu hiệu FF trong phần tính khả dụng của báo cáo không tuân theo cấu trúc cột chung. 
 • Ý nghĩa của trường được trình bày chi tiết trong từ điển dữ liệu thô
Những điều cần lưu ý khi điền trường

Các trường rỗng hoặc trống: Một số trường được điền là null hoặc để trống. Điều này có nghĩa là trong trường hợp của một báo cáo nhất định, không có dữ liệu nào để báo cáo. Thông thường, null có nghĩa là trường này không được điền trong trường hợp của loại ứng dụng và báo cáo nhất định. Để trống "" có nghĩa là trường có liên quan theo trường hợp nhưng không tìm thấy dữ liệu nào để điền vào. 

Múi giờ và Tiền tệ

Cài đặt múi giờ và tiền tệ cụ thể theo ứng dụng không ảnh hưởng đến dữ liệu được truyền trực tuyến vào Data Locker. Áp dụng những điều sau: 

 • Múi giờ: Dữ liệu ngày và giờ tính theo UTC.
 • Tiền tệ: Trường event_revenue_usd có đơn vị là USD.

Giá trị có dấu phẩy: Các dấu phẩy này nằm giữa dấu ngoặc kép `"`, ví dụ: `"iPhone6,1"`.

Tệp dữ liệu phụ thuộc vào loại phân tách

Tùy chọn lưu trữ

 Chú ý!

Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn lưu trữ do nhà quảng cáo sở hữu: 

 • Xác minh rằng bạn tuân thủ các quy định về quyền riêng tư của dữ liệu như GDPR và chính sách lưu giữ dữ liệu của mạng quảng cáo/SRN.
 • Không sử dụng giải pháp lưu trữ do nhà quảng cáo sở hữu để gửi dữ liệu cho bên thứ ba. 
 • Dữ liệu được ghi cho chủ sở hữu bộ nhớ mà bạn chọn như sau:
  • Bộ nhớ của AppsFlyer
  • Bộ nhớ của khách hàng—AWS hoặc GCS
 • Bạn có thể thay đổi lựa chọn bộ nhớ bất kỳ lúc nào.
 • Nếu bạn thay đổi bộ nhớ, sẽ xảy ra các khả năng sau:
  • Chúng tôi bắt đầu ghi vào bộ nhớ mới được chọn trong vòng một giờ.
  • Chúng tôi tiếp tục ghi vào bộ nhớ hiện có trong giai đoạn chuyển tiếp là 7 ngày. Thời gian hết hạn của giai đoạn chuyển tiếp sẽ hiển thị trong giao diện người dùng. Sử dụng giai đoạn chuyển tiếp để cập nhật quy trình tải dữ liệu của bạn. 
  • Thay đổi bộ chứa: Nếu bạn thay đổi bộ nhớ, thì dữ liệu sẽ được gửi đến cả hai trong giai đoạn chuyển tiếp là 7 ngày, cho phép bạn điều chỉnh quy trình sử dụng dữ liệu của mình. 
  Bộ nhớ do AppsFlyer sở hữu (AWS)  Bộ nhớ do nhà quảng cáo sở hữu (AWS)
Tên bộ chứa Do AppsFlyer đặt
 • GCS: Không hạn chế
 • AWS: Do bạn đặt. Phải có tiền tố af-datalocker-.

Ví dụ: af-datalocker-your-bucket-name

Quyền sở hữu bộ nhớ AppsFlyer Nhà quảng cáo
Nền tảng lưu trữ AWS AWS hoặc GCS
Thông tin đăng nhập để bạn truy cập dữ liệu Có sẵn trong giao diện người dùng Data Locker cho Quản trị viên AppsFlyer không biết đến. Sử dụng thông tin đăng nhập do nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cung cấp.
Lưu trữ dữ liệu Dữ liệu sẽ bị xóa sau 30 ngày Trách nhiệm của nhà quảng cáo
Yêu cầu xóa dữ liệu Trách nhiệm của AppsFlyer Trách nhiệm của nhà quảng cáo
Bảo mật AppsFlyer kiểm soát bộ nhớ. Khách hàng có quyền truy cập đọc.

Nhà quảng cáo kiểm soát bộ nhớ.

 • AWS: AppsFlyer yêu cầu quyền GetObject, ListBucket, DeleteObject, PutObject đối với bộ chứa. Bộ chứa phải dành riêng cho việc sử dụng AppsFlyer. Không sử dụng bộ chứa cho các mục đích khác.
 • GCS: Xem bài viết về cấu hình GCS.
Dung lượng lưu trữ Do AppsFlyer quản lý Do nhà quảng cáo quản lý
Kiểm soát truy cập bằng cách sử dụng điểm cuối VPC với chính sách cho bộ chứa Không áp dụng [Tùy chọn] Trong AWS, nếu bạn triển khai thao tác bảo mật điểm cuối VPC ở cấp độ bộ chứa thì bạn phải đưa các máy chủ AppsFlyer vào danh sách cho phép. 
Báo cáo SKAdNetwork Yêu cầu đăng ký Data Locker Khả dụng nếu bạn có đăng ký dữ liệu thô. Nghĩa là, không cần đăng ký Data Locker.

Thông báo cho nhân viên bảo mật trong trường hợp bộ nhớ do khách hàng kiểm soát

Thoạt nhìn, có vẻ như chúng tôi đang yêu cầu rất nhiều quyền nhưng chúng tôi yêu cầu bạn xem xét như sau:

 • Bộ chứa chỉ dành cho việc sử dụng của AppsFlyer. Không được truyền trực tuyến (ghi) thực thể nào khác vào bộ chứa.
 • Bạn có thể xóa dữ liệu trong bộ chứa sau 25 giờ kể từ khi chúng tôi ghi dữ liệu.
 • Dữ liệu được truyền trực tuyến vào bộ chứa là bản sao dữ liệu đã có trong máy chủ của chúng tôi. Dữ liệu tiếp tục được lưu giữ trong máy chủ theo chính sách lưu giữ của chúng tôi. 
 • Vì lý do kỹ thuật, đôi khi chúng tôi xóa và truyền trực tuyến lại dữ liệu. Do đó, chúng tôi cần quyền xóa và lên danh sách các quyền. Không có quyền nào là gây rủi ro cho bạn về bảo mật. Trong trường hợp lên danh sách, chúng tôi là thực thể duy nhất truyền trực tuyến vào bộ chứa. Trong trường hợp xóa, chúng tôi có thể tạo lại dữ liệu. 
 • Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với nhóm bảo mật của chúng tôi qua  hello@appsflyer.com  hoặc quản lý chăm sóc khách hàng của bạn. 

Quy trình

Thiết lập Hộp khóa Dữ liệu

Sử dụng quy trình này để thiết lập Data Locker. Các thay đổi đối với cài đặt của Data Locker và các thay đổi sau đó cần tới 3 giờ để có hiệu lực. 

Điều kiện tiên quyết để thiết lập bộ nhớ do nhà quảng cáo sở hữu:

Nếu bạn đang thiết lập Data Locker bằng cách sử dụng bộ nhớ do nhà quảng cáo sở hữu, nghĩa là bộ chứa do bạn sở hữu, hãy hoàn tất một trong các quy trình lưu trữ do nhà quảng cáo sở hữu sau:

 • Bộ chứa AWS của bạn
 • Bộ chứa GCS của bạn

Lưu ý! Nếu không đăng ký Data Locker và bạn chỉ truy cập vào dữ liệu SKAdNetwork, thì bạn phải hoàn tất quy trình lưu trữ do nhà quảng cáo sở hữu. 

AppsFlyerAdmin_us-en.png Để thiết lập Data Locker:

 1. Quản trị viên cần thực hiện thiết lập. 
 2. Trong Appsflyer, đi đến Tích hợp > Data Locker. 
 3. Chọn một phương thức tích hợp. Thực hiện một trong những việc sau:
  • Chọn Bộ chứa AWS AppsFlyer. Tiếp tục bước 4. 
  • Chọn Bộ chứa AWS của bạn.
   1. Nhập tên bộ chứa AWS của bạn. Không nhập tiền tố af-datalocker-.
   2. Nhấp vào Test (Thử nghiệm).
   3. Xác minh rằng không hiển thị thông báo lỗi cho biết rằng đường dẫn bộ chứa không hợp lệ.
  • Chọn Bộ chứa GCS của bạn, sau đó nhập tên bộ chứa GCS của bạn và cuối cùng nhấp vào kiểm tra. 
 4. Chọn cấu trúc thư mục (phân tách dữ liệu):
  • [Mặc định] Hợp nhất.
  • Phân tách theo ứng dụng.
 5. Chọn các ứng dụng cần thiết. Chọn tất cả để tự động thêm các ứng dụng được thêm vào trong tương lai. 
 6. Nhấp vào Apply (Áp dụng). 
 7. [tùy chọn] Nguồn Truyền thông: Chọn một hoặc nhiều Nguồn Truyền thông để đưa vào báo cáo.
  • Default=All (Mặc định=Tất cả). Điều này có nghĩa là các nguồn truyền thông được thêm vào trong tương lai sẽ tự động được thêm vào.
 8. Chọn các loại báo cáo cần thiết. Bạn phải chọn ít nhất là 1. 
 9. [tùy chọn] Sự kiện trong ứng dụng: Chọn các sự kiện trong ứng dụng để đưa vào. Nếu bạn có hơn 100 loại sự kiện trong ứng dụng, bạn không thể tìm kiếm chúng. Nhập chính xác tên của sự kiện để chọn. 
  • Default=All (Mặc định=Tất cả). Điều này có nghĩa là các sự kiện trong ứng dụng được thêm vào trong tương lai sẽ tự động được thêm vào.
 10. Nhấp vào Apply (Áp dụng). 
 11. [Không bắt buộc] Trường: Chọn các trường cần đưa vào báo cáo. Lưu ý: Đôi khi chúng tôi có sẵn các trường bổ sung. Hãy cân nhắc điều này trong quá trình nhập dữ liệu.
 12. Nhấp vào Save Configuration (Lưu Cấu hình). Một trong những điều sau đây xảy ra:
  • Nếu bạn đã chọn bộ chứa AWS AppsFLyer:
   • Bộ chứa AWS chuyên dụng được tạo. Thông tin đăng nhập bộ chứa sẽ hiển thị.
   • Có thể truy cập bộ chứa bằng thông tin đăng nhập. Thông tin đăng nhập cung cấp cho bạn quyền truy cập chỉ đọc vào bộ chứa.
  • Nếu bạn chọn Bộ chứa khách hàng: Dữ liệu sẽ được truyền trực tuyến vào bộ chứa của bạn trong vòng 3 giờ.

Thiết lập Data Locker—Bộ chứa AWS S3 của bạn

Quy trình trong phần này phải do Quản trị viên AWS của bạn thực hiện.

Bạn có thể xóa các tệp tin khỏi Data Locker sau 25 giờ trở lên kể từ thời điểm chúng được ghi. Vui lòng không xóa chúng trước khoảng thời gian đó. 

Thông tin cơ bản cho Quản trị viên AWS: 

AppsFlyer truyền trực tuyến dữ liệu của bạn vào bộ chứa AWS do nhà quảng cáo sở hữu. Để làm như vậy, cần có những điều sau:

 • Tạo một bộ chứa có tên af-datalocker-mybucket. Tiền tố af-datalocker- là bắt buộc . Hậu tố là văn bản tự do.
 • Chúng tôi đề xuất theo dạng af-datalocker-yyyy-mm-dd-hh-mm-free-text. Trong đó yyyy-mm-dd-hh-mm là ngày và giờ hiện tại, và bạn thêm bất kỳ văn bản nào khác mà bạn muốn như được mô tả trong hình bên dưới.

Giao diện người dùng trong giao diện điều khiển AWS

MyBucket.jpg

Sau khi tạo bộ chứa, hãy cấp quyền cho AppsFlyer bằng quy trình sau đây. 

Để tạo bộ chứa và cấp quyền cho AppsFlyer: 

 1. Đăng nhập vào giao diện điều khiển AWS.
 2. Đi tới dịch vụ S3.
 3. Để tạo bộ chứa:
  1. Nhấp vào Create bucket (Tạo bộ chứa).
  2. Hoàn thành Bucket name (Tên bộ chứa) như sau: Bắt đầu bằng af-datalocker- và sau đó thêm bất kỳ văn bản nào khác như đã mô tả trước đó.
  3. Nhấp vào Create bucket (Tạo bộ chứa).
 4. Để cấp quyền cho AppsFlyer:
  1. Chọn bộ chứa. 
  2. Đi tới tab Permissions (Quyền). 
  3. Trong phần Bucket policy (Chính sách bộ chứa), hãy nhấp vào Edit (Chỉnh sửa). 
   Cửa sổ Chính sách bộ chứa mở ra.
  4. Dán đoạn mã sau vào cửa sổ.
   {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
      "Sid": "AF_DataLocker_Direct",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
       "AWS": "arn:aws:iam::195229424603:user/product=datalocker__envtype=prod__ns=default"
      },
      "Action": [
       "s3:GetObject",
       "s3:ListBucket",
       "s3:DeleteObject",
       "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
       "arn:aws:s3:::af-datalocker-my-bucket",
       "arn:aws:s3:::af-datalocker-my-bucket/*"
      ]
     }
    ]
   }
   
 5. Trong đoạn mã, thay thế af-data-locker-my-bucket bằng tên bộ chứa bạn đã tạo.

 6. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

 7. Hoàn thành quy trình Thiết lập Data Locker.

Đặt lại thông tin đăng nhập

Quản trị viên có thể đặt lại thông tin đăng nhập của bộ chứa AppsFlyer bất kỳ lúc nào. Lưu ý! Nếu bạn đặt lại thông tin đăng nhập, bạn phải cập nhật các tập lệnh nhập dữ liệu của mình bằng thông tin đăng nhập được cập nhật.

AppsFlyerAdmin_us-en.png Để đặt lại thông tin đăng nhập:

 1. Trong Appsflyer, đi đến Tích hợp > Data Locker. 
 2. Trong mục Credentials (Thông tin đăng nhập), nhấp vào Reset credentials (Đặt lại thông tin đăng nhập).
  Một cửa sổ xác nhận sẽ hiển thị.
 3. Nhấp vào Reset (Đặt lại).
 4. Chờ (khoảng 20 giây) cho đến khi thông báo Credentials successfully reset (Đặt lại thành công thông tin đăng nhập) được hiển thị.
  Có sẵn các thông tin đăng nhập cập nhật.

Thông tin bổ sung

Đặc điểm và Hạn chế

Các đặc điểm
Đặc điểm Nhận xét 
Mạng quảng cáo Không dành cho các mạng quảng cáo sử dụng
Đại lý Không dành cho các đại lý sử dụng
Múi giờ cụ thể theo ứng dụng Không Áp dụng. Các thư mục Data locker được chia theo giờ bằng giờ UTC. Các sự kiện thực tế chứa thời gian tính theo giờ UTC. Chuyển đổi thời gian sang bất kỳ múi giờ nào khác nếu cần. Bất kể múi giờ của ứng dụng bạn là gì, độ trễ từ khi sự kiện xảy ra cho đến khi sự kiện được ghi nhận trong Data Locker vẫn không đổi; đó là 6 giờ. 
Tiền tệ cụ thể theo ứng dụng  Không được hỗ trợ
Hạn chế về kích thước Không áp dụng
Tính cập nhật của dữ liệu Các tệp tin được cập nhật hàng giờ với độ trễ sáu giờ kể từ thời gian diễn ra sự kiện.
Dữ liệu lịch sử Không được hỗ trợ. Dữ liệu sự kiện được gửi sau khi cấu hình Data Locker. Nếu bạn cần dữ liệu lịch sử, hãy sử dụng API Pull. 
Quyền truy cập của thành viên trong nhóm Các thành viên trong nhóm không thể cấu hình Data Locker. 
Ứng dụng duy nhất/đa ứng dụng Hỗ trợ đa ứng dụng. Data Locker ở cấp độ tài khoản

Xử lý sự cố

 • Dấu hiệu: Không thể truy xuất dữ liệu bằng AWS CLI
 • Thông báo lỗi: Đã xảy ra lỗi (AccessDenied) khi gọi thao tác ListObjectsV2: Truy cập bị Từ chối
 • Nguyên nhân: Thông tin đăng nhập AWS đang được sử dụng không phải là thông tin đăng nhập chính xác cho bộ chứa AppsFlyer. Điều này có thể do trên máy của bạn có nhiều thông tin đăng nhập hoặc thông tin đăng nhập không hợp lệ. 
 • Giải pháp:
  1. Sử dụng một phương thức khác, như Cyberduck để truy cập bộ chứa, nghĩa là không phải CLI. Thực hiện điều này để xác minh rằng thông tin đăng nhập bạn đang sử dụng vẫn hoạt động bình thường. Nếu bạn có thể kết nối bằng Cyberduck, điều này cho thấy có vấn đề với bộ nhớ đệm thông tin đăng nhập. 
  2. Làm mới bộ nhớ đệm thông tin đăng nhập AWS.
   Ảnh chụp màn hình từ AWSmceclip0.png 

Truy xuất dữ liệu

Sử dụng công cụ truy xuất dữ liệu AWS yêu thích của bạn, AWS CLI hoặc một trong những công cụ được mô tả trong các phần tiếp theo. Lưu ý! Các hướng dẫn chính xác phù hợp với các bộ chứa do AppsFlyer sở hữu. Điều chỉnh hướng dẫn, nếu cần, nếu bạn đang kết nối với bộ chứa của mình. 

AWS CLI

Trước khi bạn bắt đầu:

 • Cài đặt AWS CLI trên máy tính của bạn.
 • Trong AppsFlyer, đi đến Data Locker, và truy xuất thông tin có trong bảng thông tin đăng nhập.

Để sử dụng AWS CLI:

 1. Mở thiết bị đầu cuối. Để thực hiện trong Windows, bấm <Windows>+<R>, nhấp vào OK.
  Cửa sổ dòng lệnh mở ra.
 2. Nhập cấu hình aws.
 3. Nhập Khóa Truy cập AWS như xuất hiện trong bảng thông tin đăng nhập.
 4. Nhập Mã khóa Bí mật AWS của bạn như xuất hiện trong bảng thông tin đăng nhập.
 5. Nhập eu-west-1.
 6. Nhấn Enter (Không có).

Sử dụng các lệnh CLI sau đây khi cần thiết.

Trong các lệnh sau, có thể tìm thấy giá trị của {home-folder}

Để liệt kê các thư mục trong bộ chứa của bạn:


aws s3 ls s3://af-ext-reports/{home-folder}/data-locker-hourly/

Liệt kê các tệp tin và thư mục

Có ba loại thư mục trong bộ chứa Data Locker của bạn:

 • Loại Báo cáo t=
 • Ngày dt=
 • Giờ h=

Để liệt kê tất cả các báo cáo của một loại báo cáo cụ thể:

aws s3 ls s3://af-ext-reports/{home-folder}/data-locker-hourly/t=installs/

Để liệt kê tất cả các báo cáo của một loại báo cáo cụ thể cho một ngày cụ thể:

aws s3 ls s3://af-ext-reports/{home-folder}/data-locker-hourly/t=installs/dt=2019-01-17

Để liệt kê tất cả các báo cáo của một báo cáo cụ thể, trong một giờ cụ thể của một ngày cụ thể:

aws s3 ls s3://af-ext-reports/{home-folder}/data-locker-hourly/t=installs/dt=2019-01-17/h=23

Để tải xuống tệp tin cho một ngày cụ thể:


aws s3 cp s3://af-ext-reports/<home-folder>/data-locker-hourly/t=installs/dt=2020-08-01/h=9/part-00000.gz ~/Downloads/

Cyberduck

Trước khi bạn bắt đầu:

 • Cài đặt máy khách Cyberduck.
 • Trong AppsFlyer, đi đến Data Locker và truy xuất thông tin có trong bảng thông tin đăng nhập.

Để cấu hình Cyberduck:

 1. Trong Cyberduck, nhấp vào Action (Hành động).
 2. Chọn New Bookmark (Dấu trang Mới). Sẽ có cửa sổ mở ra.
 3. Trong trường đầu tiên, (được đánh dấu [1] trong ảnh chụp màn hình tiếp theo), hãy chọn Amazon S3.

  DataDuckSmall2.png

 4. Điền vào các trường như sau:
  • Biệt danh : Văn bản tự do
  • Server (Máy chủ): s3.amazonaws.com
  • ID khóa truy cập: Sao chép Khóa truy cập AWS như khóa xuất hiện tại bảng thông tin đăng nhập trong AppsFlyer
  • Khóa truy cập bí mật: Sao chép khóa Bí mật của bộ chứa như xuất hiện tại bảng thông tin đăng nhập trong AppsFlyer.
  • Đường dẫn: {Bucket Name}/{Home Folder} Ví dụ: af-ext-reports/1234-abc-ffffffff
 5. Đóng cửa sổ, để đóng, hãy sử dụng dấu X ở góc trên bên phải của cửa sổ.
 6. Chọn kết nối.
  Các thư mục dữ liệu được hiển thị.

Trình duyệt Amazon S3

Trước khi bạn bắt đầu:

 • Cài đặt Trình duyệt Amazon S3.
 • Trong AppsFlyer, đi đến Data Locker và truy xuất thông tin có trong bảng thông tin đăng nhập.

Để cấu hình Trình duyệt Amazon S3:

 1. Trong trình duyệt S3, hãy nhấp vào Accounts (Tài khoản) > Add New Account (Thêm Tài khoản Mới).
  Cửa sổ Thêm Tài khoản Mới sẽ mở ra.

  mceclip0.png

 2. Điền vào các trường như sau:
  • Account Name (Tên Tài khoản): văn bản tự do. 
  • Access Key ID (ID Mã khóa Truy cập): sao chép Mã khóa Truy cập AWS như xuất hiện trong bảng thông tin đăng nhập. 
  • Secret Access Key (Mã khóa Truy cập Bí mật): sao chép mã khóa Bí mật của Bộ chứa như xuất hiện trong bảng thông tin đăng nhập.
  • Chọn Encrypt Access Keys with a password (Mã hóa Mã khóa Truy cập bằng mật khẩu) và nhập mật khẩu. Ghi lại mật khẩu này.
  • Chọn Use secure transfer (Sử dụng phương thức truyền an toàn). 
 3.  Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).
 4. Nhấp vào Buckets (Bộ chứa) > Add External Bucket (Thêm Bộ chứa Ngoài).
  Cửa sổ Thêm Bộ chứa Ngoài sẽ mở ra.

  mceclip2.png

 5. Nhập Bucket name (Tên Bộ chứa).Tên Bộ chứa có định dạng sau: {Bucket Name}/{Home Folder}. Các giá trị cần thiết cho tên bộ chứa và thư mục gốc hiện trong cửa sổ thông tin đăng nhập. 
 6. Nhấp vào Add External bucket
  (Thêm Bộ chứa Ngoài).Bộ chứa được tạo và xuất hiện trong bảng điều khiển bên trái của cửa sổ.
  Bây giờ bạn có thể truy cập các tệp tin Data Locker. 
Bài viết này có hữu ích không?