Bắt đầu với phân bổ trên cơ sở người dùng (PBA)

At a glance: People-Based Attribution (PBA) provides a unified view of customer journeys across channels, platforms, and devices. 

PBANoSilos_us-en.gif

Related reading: Onboarding guide to PBA 

Nguyên tắc PBA

 • PBA hợp nhất dữ liệu trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động để cung cấp cái nhìn tổng thể về hiệu suất chiến dịch về các thuộc tính kỹ thuật số của thương hiệu. Các nhà quảng cáo sử dụng PBA để hiểu hành trình của khách hàng về khía cạnh người dùng, thay vì thiết bị.
 • Dữ liệu PBA—trên bảng điều khiển PBA và trong báo cáo dữ liệu thô—được sử dụng để phân tích tiếp thị và tối ưu hóa chiến dịch. 
 • Dữ liệu bao gồm các lượt truy cập trang web và các sự kiện của người dùng được thu thập bằng cách sử dụng SDK và/hoặc API. 
 • Đối với mỗi điểm tiếp xúc (lượt truy cập) vào trang web: nguồn truyền thông chịu trách nhiệm đưa đến lượt truy cập sẽ được xác định. Mọi sự kiện là kết quả (lượt chuyển đổi) đều được phân bổ cho nguồn truyền thông điểm tiếp xúc. 

Bảng điều khiển phân tích PBA và dữ liệu thô

 • Dữ liệu PBA được trình bày qua bảng điều khiển phân tích là Hoạt động, Chuyển đổi Web sang Ứng dụng, Đường dẫn Chuyển đổi và báo cáo dữ liệu thô. 
 • Dữ liệu trong bảng điều khiển được lọc và nhóm lại bằng cách sử dụng các phương diện như nền tảng di động, kênh truyền thông và loại truyền thông, Điều này cho phép bạn truy cập sâu và phân tích dữ liệu.

Hoạt động 

ActivityDB.jpg

Bảng điều khiển này hiển thị các luồng thu hút và chuyển đổi người dùng trên các nền tảng, thiết bị và kênh tiếp thị.

 • Bảng điều khiển chứa các số liệu hiệu suất về cách các chiến dịch thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng và lượt chuyển đổi web.
 • Các số liệu tập trung vào các đặc điểm hiệu suất cụ thể như vị trí, loại thiết bị, nguồn truyền thông, chiến dịch, v.v.

Chuyển đổi Web sang Ứng dụng

AppsFlyer-Web-to-App_us.en.gif

Sử dụng Chuyển đổi Web sang Ứng dụng để kiểm tra tác động và kết quả của các nỗ lực tiếp thị web của bạn đối với việc thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động.

 • Có được thông tin chi tiết về việc các loại truyền thông khác nhau (trả phí, sở hữu, lan truyền), các kênh truyền thông (trực tiếp, mạng xã hội, tìm kiếm tự nhiên) và các nguồn truyền thông tương tác và đóng góp ra sao vào nỗ lực thu hút người dùng tổng thể của bạn. 
 • Phân bổ lượt cài đặt tự nhiên do nỗ lực web của bạn thúc đẩy.
 • Kiểm tra sự tương tác giữa các nỗ lực web và các lượt cài đặt không tự nhiên.

Đường dẫn Chuyển đổi

ConvertingPaths.jpg

Bảng điều khiển này hiển thị phân tích tiếp thị về các điểm tiếp xúc web và di động mà người dùng gặp phải trên đường dẫn đến chuyển đổi của họ. Điều này cho thấy sự tương tác giữa các nguồn truyền thông, loại, kênh, nền tảng và thiết bị khác nhau thúc đẩy người dùng chuyển đổi như thế nào.

Dữ liệu thô

Dữ liệu thô cung cấp thông tin chi tiết chuyên sâu và bao gồm nguồn truyền thông được phân bổ/chịu trách nhiệm đưa người dùng đến trang web. 

 • Điểm tiếp xúc trên web: lượt truy cập vào trang web
 • Sự kiện web: các hành động được thực hiện trên trang web như đăng ký hoặc mua hàng 
 • Hành trình Chuyển đổi Web sang Ứng dụng Đường dẫn chuyển đổi được cung cấp đầy đủ.
 • Các công cụ BI được sử dụng để phân tích dữ liệu để có thêm thông tin chi tiết.
Bài viết này có hữu ích không?