Phân bổ trên Cơ sở Người dùng (PBA)—Tổng quan

Khái quát: Phân bổ trên Cơ sở Người dùng (PBA) cung cấp giao diện tổng hợp về hành trình của khách hàng trên các kênh, nền tảng và thiết bị.

PBANoSilos_us-en.gif

Nguyên tắc PBA 

 • PBA hợp nhất dữ liệu trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động để cung cấp cái nhìn tổng thể về hiệu suất chiến dịch về các thuộc tính kỹ thuật số của thương hiệu. Các nhà quảng cáo sử dụng PBA để hiểu hành trình của khách hàng về khía cạnh người dùng, thay vì thiết bị.
 • Dữ liệu PBA—trên bảng điều khiển PBA và trong báo cáo dữ liệu thô—được sử dụng để phân tích tiếp thị và tối ưu hóa chiến dịch. 
 • Dữ liệu bao gồm lượt truy cập trang web và các sự kiện của người dùng được thu thập bằng cách sử dụng SDK và/hoặc API. 
 • Đối với mỗi lượt truy cập vào trang web: nguồn truyền thông chịu trách nhiệm đưa đến lượt truy cập sẽ được xác định. Mọi sự kiện kết quả (chuyển đổi) đều được phân bổ cho nguồn truyền thông gây ra lượt truy cập. 

Bảng điều khiển phân tích PBA và dữ liệu thô

 • Dữ liệu PBA được trình bày qua các báo cáo và bảng điều khiển phân tích:
  • Phân bổ Trang web
  • Lượt cài đặt được Web Hỗ trợ
  • Đường dẫn Chuyển đổi
  • Báo cáo dữ liệu thô
 • Dữ liệu trong bảng điều khiển được lọc và nhóm lại bằng cách sử dụng các phương diện như nền tảng di động, kênh truyền thông và loại truyền thông, Điều này cho phép bạn truy cập sâu và phân tích dữ liệu.

Phân bổ Trang web

WebsiteAttributionTable_us-en.jpg

Phân tích các nguồn lưu lượng truy cập web và các chiến dịch tiếp thị thúc đẩy lượt truy cập và chuyển đổi của người dùng trên trang web của bạn. Khám phá sự khác biệt về hiệu suất chi tiết đến cấp quảng cáo. Hỗ trợ tất cả các thông số truy vấn AppsFlyer trong liên kết mà không cần chuyển hướng người dùng đến máy chủ AppsFlyer.

Lượt cài đặt được Web Hỗ trợ

AppsFlyer-Web-to-App_us.en.gif

Sử dụng Lượt cài đặt được Web Hỗ trợ để kiểm tra tác động và kết quả của các nỗ lực tiếp thị web của bạn đối với việc thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động.

 • Có được thông tin chi tiết về việc các loại truyền thông khác nhau (trả phí, sở hữu, lan truyền), các kênh truyền thông (trực tiếp, mạng xã hội, tìm kiếm tự nhiên) và các nguồn truyền thông tương tác và đóng góp ra sao vào nỗ lực thu hút người dùng tổng thể của bạn. 
 • Phân bổ lượt cài đặt tự nhiên do nỗ lực web của bạn thúc đẩy.
 • Kiểm tra sự tương tác giữa các nỗ lực web và các lượt cài đặt không tự nhiên.

Dữ liệu thô

Dữ liệu thô cung cấp thông tin chi tiết chuyên sâu và bao gồm nguồn truyền thông được phân bổ/chịu trách nhiệm đưa người dùng đến trang web. 

 • Lượt truy cập web: lượt truy cập vào trang web
 • Sự kiện web: các hành động được thực hiện trên trang web như đăng ký hoặc mua hàng 
 • Lượt cài đặt được Web Hỗ trợ và hành trình đường dẫn Chuyển đổi được cung cấp đầy đủ.
 • Các công cụ BI được sử dụng để phân tích dữ liệu để có thêm thông tin chi tiết.