Lượt cài đặt PBA được Web Hỗ trợ

Khái quát: Sử dụng bảng điều khiển Lượt cài đặt PBA được Web Hỗ trợ để hiểu tác động của các nỗ lực tiếp thị web của bạn lên lượt cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động và để nâng cao hiệu suất của các chiến dịch web.

Trường hợp sử dụng Lượt cài đặt được Web Hỗ trợ

web_to_app_image.png

Tìm hiểu thêm về các bảng điều khiển PBA khác: Phân bổ Trang web | Đường dẫn chuyển đổi 

Phân tích Lượt cài đặt được Web Hỗ trợ

Lượt cài đặt được Web Hỗ trợ đo lường tác động của các nỗ lực tiếp thị web nhằm thúc đẩy người dùng cài đặt ứng dụng. Các nhà quảng cáo xem sự tham gia của web trong bối cảnh của sự kiện cài đặt; họ có thể xác định nguồn truyền thông đã thúc đẩy khách truy cập trang web cài đặt ứng dụng. 

Số liệu dạng tiêu đề về Lượt cài đặt được Web Hỗ trợ 

Số liệu dạng tiêu đề hiển thị tổng số lượt cài đặt ứng dụng so với số lượt cài đặt được web hỗ trợ chia cho lượt cài đặt ứng dụng tự nhiên và không tự nhiên. 

WAIHeadline_en-us.png

Xem xét các trường hợp sử dụng, trong bảng sau đây, để phân tích Lượt cài đặt được Web Hỗ trợ.

Kiểu cài đặt

Hành trình đến lượt cài đặt

Những điều cần lưu ý

Tổng lượt cài đặt

Tất cả các lượt cài đặt đều thu hút—tại một thời điểm nào đó—bằng một nguồn truyền thông web nào đó.

 • Đóng góp của hoạt động tiếp thị web đến tất cả các lượt cài đặt ứng dụng là gì?
 • Các nỗ lực của hoạt động tiếp thị web được phân bổ như thế nào giữa các nguồn và kênh truyền thông?
 • Đóng góp của Biểu ngữ Thông minh là gì, nếu có?

Lượt cài đặt tự nhiên

Lượt cài đặt ứng dụng mà không thu hút một nguồn truyền thông di động nào. 

 • Phần nào trong số lượt cài đặt tự nhiên được thúc đẩy hoàn toàn bởi lưu lượng truy cập web, nếu có?
 • Những kênh truyền thông nào đang chiếm ưu thế? 
 • Tỷ lệ giữa các loại phương tiện truyền thông trả tiền, sở hữu và lan truyền là bao nhiêu?

Các lượt cài đặt không tự nhiên 

Hành trình của người dùng bắt đầu trên web. Ứng dụng được cài đặt sau đó sau khi thu hút bằng chiến dịch trên điện thoại di động.

 • Khối lượng lượt cài đặt không tự nhiên bị ảnh hưởng bởi web là bao nhiêu?
 • Loại và kênh truyền thông web nào ảnh hưởng đến lượt cài đặt không tự nhiên? 
 • Các nguồn truyền thông di động trả phí của bạn có trùng lặp với các nguồn truyền thông web không? 

Bảng điều khiển Lượt cài đặt được Web Hỗ trợ

Để đi tới bảng điều khiển Lượt cài đặt được Web Hỗ trợ:

Tùy chọn 1

Tùy chọn 2

 1. My Apps (Ứng dụng của Tôi) > View brand bundles (Xem các gói thương hiệu)
 2. Nhấp vào bảng điều khiển PBA.
 3. Đi tới tab Web-Assisted Installs (Lượt cài đặt được Hỗ trợ Trên Web).

Đi tới menu điều hướng > People-based Attribution (Phân bổ trên cơ sở Người dùng) > tab Web-Assisted Installs (Lượt cài đặt được Web Hỗ trợ)

Lượt cài đặt và cài đặt lại được trang web hỗ trợ

30day_us-en.png

Các lượt cài đặt được coi là đã bị ảnh hưởng bởi một trang web nếu chúng xảy ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày truy cập trang web. Lượt cài đặt và cài đặt lại bao gồm lượt cài đặt nhắm mục tiêu lại (phân bổ lại) có thể là tự nhiên hoặc không tự nhiên.

Để biết thông tin về độ mới của dữ liệu, hãy xem PBA hàng ngày

Các tính năng của bảng điều khiển

Sử dụng các tính năng của bảng điều khiển để:

 • Hiểu và tối ưu hóa tác động của chiến dịch lưu lượng truy cập web lên lượt cài đặt ứng dụng của bạn.
 • Nâng cao sự hợp tác giữa chiến dịch lượt cài đặt ứng dụng không tự nhiên và tiếp thị trên web.
Tính năng Mô tả
Công cụ chọn ngày & bộ lọc

Headfilter_us-en.jpg

 • Đặt phạm vi ngày; sẽ bao gồm các lượt cài đặt ứng dụng trong thời gian đó.
 • Dữ liệu được lọc bao gồm lượt truy cập web gần đây nhất trước khi cài đặt.
 • Tìm hiểu về cách đặt bộ lọc và nhóm.
Bộ lọc 

Lọc lượt cài đặt sử dụng lượt truy cập web, lượt cài đặt ứng dụng hoặc cả hai bằng cách sử dụng bộ lọc nguồn truyền thông. Bạn có thể đặt nhiều phiên bản của bộ lọc nguồn truyền thông.

WebAssistMediaSource.jpg

Ví dụ: Đặt bộ lọc nguồn truyền thông truy cập web thành Google Tìm kiếm.

Để đặt bộ lọc nguồn truyền thông cho Google Tìm kiếm:

 1. Thêm + loại bộ lọc Nguồn Truyền thông.
 2. Chọn Conversion (Chuyển đổi).
 3. Chọn Google Search (Google Tìm kiếm).
Số liệu dạng tiêu đề

Các số liệu dạng tiêu đề hiển thị số lượt cài đặt ứng dụng theo nguồn phân bổ (tự nhiên hoặc không tự nhiên).

Các số liệu được chia nhỏ theo:

 • Tự nhiên: Lượt cài đặt xảy ra mà không thu hút với nguồn truyền thông di động trả phí.
 • Không tự nhiên: Lượt cài đặt xảy ra sau khi thu hút với nguồn truyền thông di động trả phí.
Kênh truyền thông web

W2Amediachannel_us-en.jpg

 • Cho biết các đóng góp của kênh truyền thông web đã thúc đẩy lượt cài đặt.
 • Áp dụng các bộ lọc để đánh giá tác động của các kênh truyền thông khác nhau.
Nguồn truyền thông web

W2Amediasource.jpg

Cho biết các đóng góp nguồn truyền thông web đã thúc đẩy người dùng cài đặt ứng dụng.

Lượt cài đặt được Web Hỗ trợ theo thời gian

W2Atable.jpg

Chọn một chế độ xem—nguồn truyền thông hoặc kênh truyền thông—để xem hoạt động web theo thời gian.

Bảng lượt cài đặt

WebsiteAttributionTable_us-en.png

 • Bảng sau chỉ ra sự tương tác giữa các nguồn truyền thông trên web và trên thiết bị di động.
 • Các số liệu, có sẵn dưới dạng tổ hợp các nguồn truyền thông web/di động, cho biết vị trí của nguồn truyền thông web:
  • Lượt cài đặt: Con số cho biết lượt cài đặt có nguồn truyền thông web được coi là lượt truy cập web không trực tiếp cuối cùng.
  • Chọn nguồn truyền thông, web hoặc di động, để truy cập sâu vào cấp chiến dịch.
Xuất CSV

Nhấp vào Export CSV (Xuất CSV) để xuất bảng Lượt cài đặt.