API Nhóm người

Cao cấp

Sơ lược: API báo cáo Nhóm người cung cấp cho nhà quảng cáo theo cách có lập trình để lấy dữ liệu Nhóm người. Sử dụng API để tích hợp dữ liệu Nhóm người vào BI và hệ thống tự động hóa tiếp thị.

API báo cáo Nhóm người

API báo cáo Nhóm người được sử dụng để lấy dữ liệu hiệu suất chiến dịch theo nhóm từ nền tảng AppsFlyer. API này có chức năng tương đương với bảng điều khiển Nhóm người

Những điều cần lưu ý dành cho nhà phát triển

 • Ngày: Ngày hoặc phạm vi ngày đề cập đến ngày có giá trị lâu dài (LTV), nghĩa là ngày mà người dùng phân bổ (chuyển đổi) chứ không phải ngày của chính hoạt động.
 • Giá trị Boolean: true hoặc false (phân biệt chữ hoa chữ thường).
 • Lưu lượng truy cập của đại lý minh bạch và không minh bạch: Nguồn truyền thông của lưu lượng truy cập do đại lý kiểm soát luôn là đại lý chứ không phải nguồn truyền thông ban đầu. Hiện tại, phiên bản UI của nhóm người hoạt động khác. 
 • Ứng dụng duy nhất: API Nhóm người là một giải pháp ứng dụng duy nhất. Điều này trái ngược với bảng điều khiển Nhóm người hỗ trợ nhiều ứng dụng trong một lệnh gọi duy nhất. 
 • Tính cập nhật của dữ liệu: Xem phần các đặc điểm và hạn chế

Hướng dẫn API

Các phần này chứa thông tin cần thiết để bạn tạo và sử dụng API Nhóm người. 

Dữ kiện về API Nhóm người

Tổng quan Lệnh gọi API bao gồm đường dẫn, tiêu đề và JSON chứa truy vấn dữ liệu. Dữ liệu được trả về theo mặc định trong tệp CSV.
Đường dẫn

https://hq1.appsflyer.com/api/cohorts/v1/data/app/app_id

Thông số đường dẫn  (bắt buộc)
 • app_id: Là mã định danh ứng dụng được dùng trong bảng điều khiển AppsFlyer. Chèn đúng theo mã này như được hiển thị trong bảng điều khiển.

Thông số truy vấn

(tùy chọn)

Kết quả trả về dưới dạng CSV hoặc JSON. Cấu trúc tệp CSV ở dạng bảng trong khi cấu trúc của bản ghi JSON được định hướng.

 • [Mặc định] csv tên tệp phụ thuộc vào truy vấn.
 • json chứa phần truy vấn và kết quả
 • Ví dụ: format=json
 • https://hq1.appsflyer.com/api/cohorts/v1/data/app/app_id?format=json
Phương thức HTTP POST
Loại nội dung được chấp nhận application/json
Ủy quyền
 • Mã thông báo truy cập trong tiêu đề yêu cầu
 • Hãy liên hệ với CSM của bạn để bật API Nhóm người và sau đó Nhận mã thông báo trong bảng điều khiển
  • Mã thông báo tương tự được sử dụng cho tất cả các ứng dụng trong tài khoản
Giới hạn ngày
 • Ngày sớm nhất được hỗ trợ: 730 ngày trước ngày hiện tại. Nghĩa là 2 năm)
 • Phạm vi truy vấn tối đa: 60 ngày.
Giới hạn tỷ lệ
 • Giới hạn tần suất lệnh gọi API ở mức 60 lệnh gọi mỗi phút và 50.000 lệnh gọi mỗi ngày cho mỗi tài khoản
 • Truy vấn trả về tối đa 30.000 hàng
Giá trị Boolean Luôn viết thường: true, false

Tiêu đề yêu cầu

Mã khóa

Giá trị Bắt buộc
Content-Type application/json Có 
Authorization Truy cập api_token_placeholder Có 
Chấp nhận application/json Có 

Lọc và nhóm thông số

Sử dụng các thông số bộ lọc sau để có được dữ liệu cần thiết. 

Tên thông số

Mô tả Bắt buộc 

cohort _type

Loại phân bổ nhóm người (chuyển đổi) là một trong những loại sau: user_acquisitionretargetingunified

 • Thống nhất kết hợp hiệu suất của các chiến dịch thu hút người dùng và nhắm mục tiêu lại.
 • Nếu một sự kiện được phân bổ cho cả chiến dịch nhắm mục tiêu lại và chiến dịch thu hút người dùng thì chỉ sự kiện nhắm mục tiêu lại mới được đưa vào KPI được trả về, nghĩa là is_primary=true
 • Định dạng: Chuỗi
 • Ví dụ: "cohort_type": "user_acquisition"

min_cohort_size

Kích thước nhóm người tối thiểu được sử dụng để giảm số lượng bản ghi được trả về bằng cách loại trừ các nhóm người có ít người dùng. Điều này có nghĩa là KPI người dùng có giá trị bằng hoặc lớn hơn giá trị được chỉ định. 

 • Định dạng: Số nguyên
 • Giá trị tối thiểu được phép: 1. Không gửi 0 (Không)
 • Mặc định: 1 
 • Ví dụ: "min_cohort_size": 50
Không

bắt đầu 

Giới hạn thấp hơn của phạm vi ngày phân bổ LTV. Ngày sớm nhất được hỗ trợ là 720 ngày trước ngày hiện tại. 

 • Định dạng: Chuỗi yyyy-mm-dd
 • Ví dụ: "from": "2020-01-02"

tới

Giới hạn cao hơn của phạm vi ngày phân bổ LTV

 • Số ngày trong phạm vi: 1-31 ngày
 • Trong một ngày: các giá trị bắt đầukết thúc sẽ giống nhau. 
 • Định dạng: yyyy-mm-dd
 • Ví dụ: "from": "2020-01-01", "to": 2020-01-31 là 31 ngày.

tính chi tiết

Mức độ chi tiết hàng giờ trong 72 giờ trước đó bằng cách đặt  "granularity": "hour" và đặt phạm vi bắt đầukết thúc để bao gồm thời gian trong ngày.

 • Định dạng: yyyy-mm-dd hh:mm:ss
 • Ví dụ:
"granularity": "hour", "from": "2021-12-01 14:00:00", "to": "2021-12-03 11:00:00",
Không

partial_data

Để tránh làm sai lệnh dữ liệu và hiểu sai Nhóm người trả về dữ liệu của những ngày đầy đủ. Tuy nhiên, dữ liệu của các ngày một phần có thể hữu ích. 

Số ngày nhóm người hoàn chỉnh cho một truy vấn được tính bằng chênh lệch giữa ngày hôm nay và ngày kết thúc.

 • [Mặc định] Nếu false, trả về số ngày đầy đủ.
 • Nếu true, tối đa 180 ngày nhóm người sẽ được trả về, bao gồm cả những ngày có dữ liệu không đầy đủ. 
 • Định dạng: Boolean
 • Phiên bản UI nền tảng: false

Ví dụ: Vào ngày 10 tháng 5, số ngày nhóm người hoàn chỉnh cho người dùng chuyển đổi trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4 là 10. 

 • Nếu false [mặc định], trả về các ngày nhóm người 0-9. Đây là số ngày (10) giữa ngày chuyển đổi cuối cùng và ngày hôm nay. 
 • Nếu true, sẽ trả về các ngày nhóm người 1-40. Ngày 11-40 chứa dữ liệu một phần và không trả về. Ví dụ, kể từ ngày 20 tháng 4, chỉ có 20 ngày trôi qua, v.v.

Lưu ý: Dữ liệu một phần chỉ được phép khi loại tổng hợp là tích lũy.

 Không

bộ lọc

Lọc dữ liệu và số ngày theo khoảng thời gian sẽ được trả về. Chọn bộ lọc từ danh sách phương diện bộ lọc.

 • Định dạng: Chuỗi dưới dạng JSON lồng nhau
 • Giới hạn ví dụ đối với các Vị trí địa lý cụ thể: "filters": {"geo": "US"} chỉ bao gồm những người dùng được phân bổ ở Hoa Kỳ. 
 • Ví dụ về ngày (nhóm người) theo khoảng thời gian: Bộ lọc period đặt các ngày mà phép đo được trả về. Các giá trị có thể là: 0-180.
 • Mặc định: Nếu không đặt bộ lọc khoảng thời gian, các ngày 0-30, 60, 90 và 180 sẽ trả về. Ví dụ về bộ lọc theo khoảng thời gian
 Không

Sử dụng các thông số nhóm sau để gộp các cột bổ sung và giúp báo cáo của bạn ít chi tiết hơn.

Tham số

Giá trị Bắt buộc 

nhóm

Lựa chọn và định dạng KPI

 • Bảng liệt kê các KPI có sẵn và các chức năng liên quan của chúng. Khi bạn gọi ra một KPI, tất cả các chức năng của API đó sẽ trả về.
 • Các KPI sau luôn trả về: người dùng, ecpi và chi phí 
 • Chọn một KPI bổ sung cho mỗi lệnh gọi.
    Hàm
Mặc định/ Tùy chọn  KPI (Tên phương diện)  Số đếm cvr (tỷ lệ chuyển đổi) Xếp hạng Tổng Người dùng duy nhất
Số Tỷ lệ phần trăm Tỷ lệ phần trăm Số Số
Luôn luôn người dùng Y - - - -
Luôn luôn ecpi - - Y - -
Luôn luôn cost - - - Y -
Tùy chọn "event_name"(4)  Y Y - Y (3) Y
Tùy chọn revenue Y - - Y -
Tùy chọn ROAS - - Y - -
Tùy chọn roi - - Y - -
Tùy chọn sessions Y - Y - Y(1)
Tùy chọn lượt gỡ cài đặt (2) Y - Y - -

(1) Các phiên duy nhất trả về khi aggregation_type=on_day

(2) Không khả dụng khi cohort_type=unified 

(3) Tổng có nghĩa là tổng doanh thu do sự kiện tạo ra. Trong báo cáo, điều này được biểu thị bằng sum_event_name"

(4) Lưu ý! Tên sự kiện có phân biệt chữ hoa chữ thường

Tham số

Giá trị Thông số bắt buộc

kpi

Chọn một KPI từ các KPI có sẵn. Trong tương lai, chúng tôi dự định cho phép lựa chọn nhiều KPI.

 • Đối với mỗi KPI được yêu cầu, tất cả các hàm đều được trả về. 
 • Định dạng: Chuỗi trong một mảng 
 • Ví dụ A: "kpis": ["sessions"]
 • Ví dụ B: "kpis": ["event_name"]

Trình bày các hàm KPI

Các thông số định dạng KPI sau đây đặt định dạng của KPI được trả về. 

Tham số

Giá trị Bắt buộc 

preferred_currency

Đơn vị tiền tệ doanh thu KPI

 • Nếu true, doanh thu sẽ được trả về bằng cách sử dụng đơn vị tiền tệ dành riêng cho ứng dụng được đặt trong nền tảng. 
 • [Mặc định] Nếu false, kết quả trả về bằng USD.
 • Định dạng: Boolean 
 • Phiên bản UI nền tảng: true

 Không

preferred_timezone

Múi giờ của phạm vi dữ liệu

 • Nếu true, thời gian được biểu thị bằng múi giờ dành riêng cho ứng dụng được đặt trong nền tảng.
 • [Mặc định] Nếu false, thời gian được biểu thị bằng múi giờ UTC.
 • Định dạng: Boolean 
 • Phiên bản UI nền tảng: true

 Không

aggregation_type

 • cumulative
 • on_day

"aggregation_type": "cumulative"

Định dạng: Chuỗi

per_user

Chia chức năng KPI theo số lượng người dùng ứng dụng. Chỉ áp dụng cho các KPI có liên quan.

 • Nếu true, giá trị KPI sẽ được chia theo số lượng người dùng trong nhóm người.
 • Nếu false, giá trị KPI sẽ không được chia cho số lượng người dùng.
 • Định dạng: Boolean 
 • Ví dụ, nếu true: tổng doanh thu là $1000, số lượng người dùng ứng dụng là 500, giá trị trả về là $2. 
 Không

Danh sách nhóm theo và lọc theo phương diện

Tên phương diện 

Giá trị API phương diện

Nhóm

Bộ lọc

Quảng cáo

af_ad

Y

Y

ID Quảng cáo

af_ad_id

Y

Y

Chiến dịch

c

Y

Y

ID Chiến dịch

af_c_id

Y

Y

Kênh

af_channel

Y

Y

Nguồn Truyền thông

pid

Y

Y

Thông số Phụ 1

af_sub1

Y

Y

Từ khóa

af_keywords

Y

Y

Đại lý

af_prt

Y

Y

Loại Chuyển đổi (1) 

cohort_type

Y

Y

ID Trang

site_id

Y

Y

Loại Doanh thu (2)

revenue_type

Y

Loại Tương tác Được phân bổ (3)

attributed_touch_type

Y

Y

Bộ quảng cáo

af_adset

Y

Y

ID Bộ quảng cáo

af_adset_id

Y

 Y

Quốc gia

geo

Y

Y

Ngày (ngày cài đặt/phân bổ lại/tương tác lại trong ngữ cảnh của cohort_type đã chọn) 

date

Y

Khoảng thời gian

period 

Giải thích chi tiết

 

x

Y

Lưu ý: 

Tùy chọn phương diện:

(1) Loại Chuyển đổi:  user_acquisitionretargeting(re-engagementre-attribution), unified

 • Khi xuất:
  • re-engagement sẽ hiển thị là retargeting
  • re-attribution sẽ hiển thị là reattr

(2) Loại Doanh thu: regular, ad_monetization

(3) Loại Tương tác Được phân bổ: click, impression, TV, pre-installed

Ví dụ về Curl

Ví dụ này chứa lệnh gọi API hoàn chỉnh.


curl -L -X POST 'https://hq1.appsflyer.com/api/cohorts/v1/data/app/<insert your app_id here>?format=<insert results format here>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <cohort_api_token_placeholder. Note the token has more than 700 characters.>' \
-H 'Accept: application/json' \
--data-raw '{
  "cohort_type": "user_acquisition",
  "min_cohort_size": 1,
  "preferred_timezone": false,
  "from": "2020-01-01",
  "to": "2020-01-31",
  "filters": {
    "period": [
      0,
      1,
      2,
      10,
      30,
      60
    ],
    "geo": [
      "US",
      "CN"
    ],
    "pid": [
      "Meta ads",
      "googleadwords_int"
    ]
  },
  "preferred_currency": true,
  "aggregation_type": "on_day",
  "per_user": false,  
  "groupings": [
    "pid",
    "date"
  ],
  "kpis": [
    "sessions"
  ]
}'
Các tệp mẫu được trả về: CSVJSON

Ví dụ về Python

import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("hq1.appsflyer.com")
payload = "{\r\n  \"cohort_type\": \"user_acquisition\",\r\n  \"min_cohort_size\": 1,\r\n  \"preferred_timezone\": false,\r\n  \"from\": \"2020-05-01\",\r\n  \"to\": \"2020-05-10\",\r\n  \"preferred_currency\": true,\r\n  \"aggregation_type\": \"cumulative\",\r\n  \"per_user\": false,  \r\n   \"groupings\": [\r\n        \"pid\",\r\n     \"date\"\r\n    ],\r\n  \"kpis\": [\r\n    \"roas\"\r\n  ]\r\n}"
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer [Enter token here]',
 'Accept': 'application/json',
 'Content-Type': 'application/json'
}
conn.request("POST", "/api/cohorts/v1/data/app/[My App ID here]?format=csv", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
  

Ví dụ về trường hợp sử dụng

Ví dụ 1: Giữ chân

Tỷ lệ giữ chân nguồn phương tiện (phiên) của người dùng đã cài đặt ứng dụng trong tháng 1 vào ngày 7, 14 và 28 

{
 "per_user": false,
 "groupings": [
  "pid"
 ],
 "filters": {
  "period": [
   7, 14, 28
  ]
 },
 "partial_data": false,
 "aggregation_type": "on_day",
 "min_cohort_size": 1,
 "cohort_type": "user_acquisition",
 "from": "2021-01-01",
 "to": "2021-01-30",
 "kpis": [
  "sessions"
 ]
}

Ví dụ 2: Giao dịch mua trong chiến dịch

Doanh thu sau cài đặt nhóm người của ngày 3 trên mỗi chiến dịch

{ 
 "per_user": false,
 "groupings": [
  "c"
 ],
 "filters": {
  "period": [
   3
  ],
  "c":[
    "example_campaign_name"
  ]
 },
 "partial_data": false,
 "aggregation_type": "cumulative",
 "min_cohort_size": 1,
 "cohort_type": "user_acquisition",
 "from": "2021-01-01",
 "to": "2021-01-30",
 "kpis": [
  "Checkout Start"
 ]
}

Ví dụ 3: Hoạt động ngày hôm qua
Người dùng đã chuyển đổi (cài đặt, tương tác lại, phân bổ lại) trong khoảng thời gian chuyển đổi nhất định đã thực hiện hoạt động gì vào ngày hôm qua? 

Dữ liệu sử dụng có sẵn qua Nhóm người cho Data Locker. Khoảng thời gian chuyển đổi được giới hạn trong 360 ngày trước đó. 

 

Thông tin bổ sung

Mã phản hồi và khắc phục sự cố

Mã phản hồi 

Nội dung

Nhận xét 

200 OK

Dữ liệu hợp lệ được trả về

200 OK
 • Không có dữ liệu được trả về
  • Truy vấn hợp lệ nhưng không tìm thấy dữ liệu nào phù hợp với truy vấn. 
  • Kiểm tra đảm bảo phạm vi ngày không bao gồm các ngày trong tương lai.
  • Không có mã thông báo nào được gửi trong lệnh gọi. 
401 Không được phép
 • Mã thông báo ủy quyền không đúng định dạng, hãy kiểm tra xem bạn có đang sử dụng đúng mã thông báo hay không, mã thông báo này phải dài hơn 700 ký tự
404 Không tìm thấy
 • Loại bỏ mọi vấn đề liên quan đến mạng, tường lửa, v.v. 
 • Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng mã thông báo được phát hành gần đây nhất. Lấy mã thông báo hiện hành từ bảng điều khiển. 
 • Đảm bảo rằng Ứng dụng được chỉ định trong đường dẫn được phép sử dụng API Nhóm người. Có nghĩa là nó là một phần của gói đăng ký. Quản trị viên tài khoản AppsFlyer có thể kiểm tra điều này trong Gói của tôi. 
 422 Thực thể không thể xử lý

Những lý do phổ biến đối với mã lỗi này là:

 • Đảm bảo rằng yêu cầu được chứa trong JSON và không được gửi dưới dạng thông số truy vấn. 
 • Đảm bảo rằng JSON được định dạng phù hợp với tài liệu này.
 • Ngày không hợp lệ

Cấu trúc tên tệp CSV

Tên được phân bổ cho tệp CSV trả về được tạo từ truy vấn API. Cấu trúc được trình bày chi tiết trong bảng sau.

Tên tệp CSV mẫu

cohort_aggregation_type_per_user_kpi_report_app_id_from_to_timezone_currency_hash.csv
Biến Những giá trị có thể có
aggregation_type
 • on_day
 • cumulative
per_user
 • per_user 
 • false: Rỗng 
kpi Ví dụ: sessions
app_id Id ứng dụng được yêu cầu
từ Ngày bắt đầu: định dạng yyyy-mm-dd
tới Ngày kết thúc: định dạng yyyy-mm-dd
múi giờ Mặc định múi giờ UTC
tiền tệ Mặc định mã tiền tệ USD 
hash

Độ dài chuỗi băm chữ và số=5

Sử dụng bộ lọc khoảng thời gian

Khoảng thời gian đề cập đến ngày sau phân bổ, trong đó khoảng thời gian 0 là ngày phân bổ. Ví dụ, người dùng cài đặt ứng dụng vào ngày 1 tháng 1. Đây là ngày phân bổ. Giao dịch mua được thực hiện vào khoảng thời gian 0 có nghĩa là giao dịch được thực hiện vào ngày 1 tháng 1. Giao dịch mua được thực hiện vào khoảng thời gian 3 có nghĩa là giao dịch mua đó được thực hiện vào ngày 4 tháng 1. Tương tự, người dùng cài đặt vào ngày 11 tháng 1 thì đây là khoảng thời gian 0. Giao dịch mua được thực hiện vào ngày 14 tháng 1 sẽ là khoảng thời gian 3.

Nếu phạm vi ngày báo cáo của bạn là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 11 tháng 1 thì những người dùng được phân bổ (đã cài đặt) trong khoảng thời gian này sẽ được đưa vào báo cáo. Không đưa vào các dữ liệu khác. 

 • Giá trị của khoảng thời gian có thể là một hoặc nhiều giá trị từ 0-180 sau đây. Ví dụ: 0, 1, 2, 30, 180. 
 • Nếu không có khoảng thời gian nào được chỉ định, thì các giá trị mặc định là 0, 1, 2, v.v. cho đến 30, 60, 90 và 180 sẽ được trả về.  

 Ví dụ về bộ lọc khoảng thời gian

 • Ví dụ này chứa các thông số truy vấn JSON, dữ liệu thô và tệp CSV kết quả.
 • Truy vấn lọc khoảng thời gian 0, 1 và 2 và KPI được chọn là revenue.
 • Kết quả là dữ liệu trả về chứa:
  • Các thước đo về người dùng, chi phí và ecpi luôn trả về 
  • Các phép đo doanh thu bao gồm tổng và số lượng cho từng khoảng thời gian, nghĩa là các khoảng thời gian 0, 1 và 2. 

Truy vấn

{
  "cohort_type": "user_acquisition",
  "min_cohort_size": 1,
  "preferred_timezone": false,
  "from": "2019-12-01",
  "to": "2020-01-01",
  "filters": {
    "period": [
      0,
      1,
      2
    ]
  },
  "aggregation_type": "on_day",
  "per_user": false,
  "groupings": [
    "pid"
  ],
  "kpis": [
    "revenue"
  ]
}

Dữ liệu thô

mceclip1.png

Kết quả

mceclip0.png

Ánh xạ giao diện người dùng tới các thông số API

Các số liệu tiếp theo ánh xạ giao diện người dùng phân tích Nhóm người với các thông số API. Hai giải pháp - API và giao diện người dùng tương tự nhau nhưng không tương đồng. 

Phiên bản API có các tùy chọn bổ sung sau:

 • Lựa chọn tiền tệ
 • Lựa chọn múi giờ
 • Lọc theo khoảng thời gian
CohortMapping.jpg Cohortmapping2.jpg

Điểm khác biệt giữa các loại tổng hợp

CohortRevnueCumulative.jpg

Đặc điểm và hạn chế

Đặc điểm Nhận xét 
Truy cập mạng quảng cáo 

Không. Đối tác quản lý chiến dịch có thể sử dụng API nếu nhà quảng cáo cấp quyền. 

Truy cập đại lý Không
Tính minh bạch của đại lý Không được hỗ trợ
Múi giờ cụ thể theo ứng dụng
Tiền tệ cụ thể theo ứng dụng 
Hạn chế về kích thước Không
Giới hạn tỷ lệ

Giới hạn tần suất lệnh gọi API: 60 lệnh gọi mỗi phút cho mỗi tài khoản 

Dữ liệu tự nhiên Có sẵn
Dữ liệu không tự nhiên Có sẵn
Giới hạn dữ liệu chi phí
 • Dữ liệu chi phí chỉ dành cho các chiến dịch có ít nhất 1 lượt cài đặt được ghi nhận.
 • AppsFlyer không báo cáo dữ liệu chi phí cho các từ khóa chứa chữ hoa trong báo cáo nhóm người hoặc API nhóm người
 • Bạn không thể kết hợp một số phương án kết hợp nhóm với chi phí. Ví dụ, Meta ads có thể có nhóm vị trí địa lý hoặc nhóm kênh nhưng không thể có cả hai. Phương án kết hợp chính xác nhóm phụ thuộc vào mạng quảng cáo.
Tính cập nhật của dữ liệu

Tính cập nhật của dữ liệu phụ thuộc vào partial_data như sau: 

Dữ liệu lịch sử Nhóm người hàng ngày: 2 năm
Quyền truy cập tài khoản của người dùng Mã thông báo ủy quyền có sẵn cho người dùng quản trị viên trong bảng điều khiển
Doanh thu quảng cáo

Đối với sự kiện af_ad_revenue, số liệu người dùng duy nhất không khả dụng khi loại dữ liệu hợp nhất là "on day" cho các ngày từ ngày 5 tháng 10 năm 2022-ngày 16 tháng 2 năm 2023.

Nhóm hàng tuần và hàng tháng

Nhóm phương diện hàng tuần và hàng tháng không có sẵn đối với API Nhóm người. Sử dụng bảng điều khiển Nhóm người.

API Nhóm người
 • Khoảng thời gian chuyển đổi được gọi là 0 (Giờ 0 hoặc Ngày 0). Khoảng thời gian tiếp theo sau chuyển đổi được gọi là 1 (Giờ 1 hoặc Ngày 1), v.v.
 • Trong AppsFlyer, khoảng thời gian của nhóm người không tính đến nhãn thời gian lượt cài đặt cụ thể. Thay vào đó, số giờ của nhóm người được làm tròn xuống giờ gần nhất và ngày của nhóm người được dựa trên ngày theo lịch. Điều này có thể gây ra sự sai khác khi so sánh dữ liệu nhóm người AppsFlyer với dữ liệu nhóm người của các mạng khác, trong đó tất cả các khoảng thời gian của nhóm người được xác định theo nhãn thời gian cài đặt cụ thể (có nghĩa là một giờ là nhãn thời gian sau khi cài đặt 60 phút, một ngày là nhãn thời gian sau khi cài đặt khoảng thời gian 24 giờ sau cài đặt, v.v.).