Hướng dẫn tích hợp trình cắm Unity V6—Tổng quan

Khái quát: Tìm hiểu về các chức năng SDK AppsFlyer khả dụng cho các ứng dụng Android hoặc iOS được phát triển bằng Unity và xác định API nào bạn muốn cho ứng dụng của mình sử dụng.

Unity.png

 Bài đọc liên quan

Để có bức tranh hoàn toàn cảnh về việc tích hợp trình cắm Unity với các ứng dụng của bạn, hãy đọc các bài viết sau:

Giới thiệu về trình cắm Unity V6

Trình cắm Unity V6 cho phép phát triển các ứng dụng iOS và Android bằng nền tảng thời gian thực Unity. Dựa trên SDK di động AppsFlyer, nền tảng sẽ triển khai các phương thức giống nhau và hỗ trợ chức năng tương đương của SDK cụ thể cho nền tảng (iOS và Android). Trình cắm là mã nguồn mở và có sẵn trên GitHub. Trong bài viết này, thuật ngữ trình cắm và SDK được sử dụng thay thế cho nhau.

 Hỗ trợ Unity V6 cho iOS 14

Trình cắm Unity V6 bao gồm hỗ trợ cho iOS 14 và có những thay đổi đáng kể về phương thức của API so với các phiên bản trước. Chuyển sang Unity V6 từ phiên bản trước tạo ra thay đổi lớn. Những thay đổi này bao gồm các API mới, các lớp và tên gói khác nhau và việc loại bỏ: com.appsflyer.GetDeepLinkingActivity

Để cập nhật trình cắm của bạn từ phiên bản cũ hơn (V5), hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách chuyển sang phiên bản beta V6 (yêu cầu cập nhật gói Unity).

 Lưu ý

Trình cắm Unity V4 không còn được hỗ trợ. Hướng dẫn tích hợp V4 có sẵn để tải xuống ở định dạng PDF (liên kết bên dưới).

Nhiệm vụ tích hợp

Các ứng dụng di động được phát triển trên nền tảng Unity sử dụng một trình cắm AppsFlyer chung cho cả nền tảng Android và iOS.

Tab Nội dung Kết quả

[Bắt buộc] Tích hợp

Thêm và cấu hình trình cắm

Bảng điều khiển ứng dụng sẽ hiển thị:

  • Cài đặt tự nhiên mới
  • Cài đặt không tự nhiên mới

[Đề xuất]
Các API lõi

Sử dụng các API lõi của trình cắm để:

  • Đo lường các sự kiện trong ứng dụng
  • Đo lường doanh thu
  • Thực hiện liên kết sâu
  • Thu thập dữ liệu chuyển đổi

Bảng điều khiển ứng dụng sẽ hiển thị:

  • Sự kiện trong Ứng dụng
  • Doanh thu

Sẵn sàng cho:

  • Thực hiện liên kết sâu

Các API bổ sung

Triển khai và sử dụng các API tùy chọn cho:

  • Đo lường lượt Gỡ cài đặt
  • Lượt giới thiệu (phân bổ lời mời người dùng)
  • Thông báo đẩy

Sẵn sàng cho:

  • Đo lường lượt Gỡ cài đặt
  • Lượt giới thiệu
  • Tương tác của người dùng với thông báo đẩy
  • Xử lý các tình huống về quyền riêng tư của người dùng và nhiều tình huống khác.

Tham chiếu API

Tham chiếu API SDK nhanh cho nhà phát triển
Danh sách hành động để tích hợp trình cắm Unity vào ứng dụng của bạn
Bài viết này có hữu ích không?