Tích hợp đo lường lượt gỡ cài đặt dành cho nền tảng Android vào một ứng dụng

Khái quát: Thiết lập đo lường lượt gỡ cài đặt trong các ứng dụng Android bằng cách tích hợp Firebase Cloud Messaging vào ứng dụng.

Bài đọc liên quan: Các nguyên tắc đo lường lượt gỡ cài đặt

Đo lường lượt Gỡ cài đặt Android

Đo lường lượt gỡ cài đặt dành cho nền tảng Android khả dụng bằng cách cấu hình đo lường lượt gỡ cài đặt trong AppsFlyer và sử dụng Firebase Cloud Messaging (FCM) trong ứng dụng của bạn. Kể từ tháng 4 năm 2021, AppsFlyer hỗ trợ cả API HTTP V1 và API kết thừa FCM. FCM khuyến khích việc sử dụng phiên bản V1

Danh sách kiểm tra việc thực hiện đo lường lượt gỡ cài đặt 
Bước Thao tác Trách nhiệm
1 Kết nối FCM với AppsFlyer

Chọn một API tích hợp:

Nhà tiếp thị/nhà phát triển
2

Tích hợp FCM vào ứng dụng

Việc tích hợp sẽ khác nhau nếu bạn sử dụng FCM chỉ với AppsFlyer hoặc bạn sử dụng FCM với đa nền tảng.

 1. Sử dụng FCM trong ứng dụng.
 2. Thực hiện một trong những việc sau:
 3. [Tùy chọn] Nếu bạn sử dụng ProGuard, hãy hoàn tất việc Bật ProGuard.
Nhà phát triển
3 Thử nghiệm đo lường lượt gỡ cài đặt Nhà phát triển

Kết nối API FCM với AppsFlyer

Lựa chọn một phiên bản API FCM [Phương pháp thực hành tốt nhất] HTTP V1 hoặc HTTP kế thừa. 

HTTP V1

Để cấu hình API FCM V1 cho các lượt gỡ cài đặt: 

 1. Để nhận được ID Dự án:
  1. Đi đến FCM console (Bảng điều khiển FCM)
  2. Chọn một dự án. 
  3. Đi đến Project Overview (Tổng quan Dự án) > Project settings
   (Cài đặt dự án).

   UninstallFirebase.png

  4. Sao chép ID Dự án. Bạn sẽ cần ID Dự án cho giai đoạn sau này trong quá trình. 
 2. Cách chỉ định vai trò gỡ cài đặt cho AppsFlyer:
  1. Đi đến tab Service accounts (Tài khoản dịch vụ). 
  2. Nhấp vào Manage service account permissions (Quản lý quyền truy cập tài khoản dịch vụ). 
   Một tab trình duyệt mới sẽ mở ra trong Google Cloud Platform.
  3. Trong menu bên, hãy chọn Roles (Vai trò). 
  4. Nhấp vào +Create role (Tạo vai trò).
  5. Hoàn thành như sau:
   • Tiêu đề: Nhập AppsFlyer uninstalls (Lượt gỡ cài đặt AppsFlyer).
   • ID: Nhập af_uninstalls
   • Giai đoạn khởi chạy vai trò: Chọn General availability (Tính khả dụng chung). 
  6. Tìm kiếm rồi chọn cloudmessaging.messages.create.

   AddPermissions.png

  7. Nhấp vào Add (Thêm).
  8. Nhấp vào Create (Tạo). 
 3. Cách chỉ định vai trò gỡ cài đặt FCM cho AppsFlyer:
  1. Trong menu bên, hãy chọn IAM.
  2. Nhấp + Add (Thêm).
  3. Trong trường New members (Thành viên mới), hãy chèn af-uninstalls-tracking@af-uninstalls-tracking.iam.gserviceaccount.com
  4. Chọn một vai trò, chọn AppsFlyer uninstalls (Lượt gỡ cài đặt AppsFlyer).
  5. Nhấp Save (Lưu). 
   Tài khoản dịch vụ AppsFlyer vừa được chỉ định vai trò lượt gỡ cài đặt AppsFlyer. 
 4. Cách bật chế độ đo lường lượt gỡ cài đặt trong AppsFlyer:
  1. Trong AppsFlyer, đi đến Configuration (Cấu hình) > App Settings (Cài đặt Ứng dụng). 
  2. Nếu cần thiết, hãy bật Uninstall measurement (Đo lường lượt gỡ cài đặt). 
  3. Chọn HTTP V1.

   UninstallHTTPV1.png

  4. Nhập ID Dự án mà bạn đã chuẩn bị trước đó vào phần này.
  5. Nhấp vào Test connection (Kiểm tra kết nối).
   Thông báo Đã thành công! sẽ hiện ra. 
  6. Nhấp vào Save settings (Lưu cài đặt). 

HTTP kế thừa

Việc đo lường lượt gỡ cài đặt sử dụng Firebase Messaging được SDK Android V4.7.0+ hỗ trợ

 1. Cách lấy khóa máy chủ Firebase:
  1. Tạo một dự án Ứng dụng Android Firebase (nếu bạn chưa tạo) hoặc di chuyển dự án của bạn từ Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển Google (làm theo hướng dẫn tại đó). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Firebase
  2. Mở Bảng điều khiển Firebase.
  3. Trong trang Giao diện điều khiển Firebase, điều hướng tới Cài đặt Dự án (nhấp vào bánh răng kế bên Tổng quan ở ổ vuông bên trái của trang).

   firebase_cloud_messaging_server_key.png

  4. Trong tab Cloud Messaging, bạn sẽ thấy hai Khóa Máy chủ.
  5. Sao chép Khóa máy chủ.
 2. Cách bật chế độ đo lường lượt gỡ cài đặt trong AppsFlyer:
  1. Trong AppsFlyer, đi đến Configuration (Cấu hình) > App Settings (Cài đặt Ứng dụng). 
  2. Nếu cần thiết, hãy bật Uninstall measurement (Đo lường lượt gỡ cài đặt). 
  3. Chọn Legacy HTTP (HTTP Kế thừa).
   UninstallLegacy.png
  4. Nhập Khóa Máy chủ Firebase/GCM mà bạn đã chuẩn bị ở bước trước.
  5. Nhấp vào Save settings (Lưu cài đặt). 

Tích hợp FCM vào ứng dụng

Sử dụng các quy trình sau đây (nếu cần) để tích hợp FCM vào ứng dụng và thử nghiệm công cụ tích hợp.

Sử dụng FCM trong ứng dụng

 • Bạn có thể tìm thấy phiên bản Firebase mới nhất tại đây: Tài liệu chính thức của Firebase.
 • Nếu bạn nhận được lỗi "Không tìm được..", hãy bảo đảm rằng bạn đã có Google Repository mới nhất trong Trình quản lý Android SDK. 
Cách sử dụng FCM trong ứng dụng của bạn:
 1. Tải xuống google-services.json từ giao diện điều khiển Firebase.
 2. Thêm google-services.json vào thư mục mô-đun ứng dụng,
 3. Thêm quy tắc vào tệp tin build.gradle cấp độ root của bạn để bao gồm trình cắm google-services:
  buildscript { 
    // ... 
    dependencies { 
     // ... 
     classpath 'com.google.gms:google-services:4.2.0' // google-services plugin 
    } 
   }
  
 4. Thêm thuộc tính phụ thuộc FCM vào build.gradle trong ứng dụng của bạn

  dependencies {
    implementation 'com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.4'
  }
  
  // ADD THIS AT THE BOTTOM 
  apply plugin: 'com.google.gms.google-services
  

Chỉ sử dụng FCM với SDK AppsFlyer

Nếu mục đích duy nhất của việc tích hợp FCM là để đo lường lượt gỡ cài đặt trong AppsFlyer, hãy sử dụng  dịch vụ appsFlyer.FirebaseMessagingServiceListener, được nhúng trong SDK. Thao tác này sẽ mở rộng lớp FirebaseFirebaseMessagingService, dùng để nhận Token thiết bị FCM.

Cách thêm dịch vụ appsFlyer.FirebaseMessagingServiceListener vào ứng dụng:

<application
  <!-- ... -->
   <service
    android:name="com.appsflyer.FirebaseMessagingServiceListener">
    <intent-filter>
     <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT"/>
    </intent-filter>
   </service>
  <!-- ... -->
</application>

Sử dụng FCM với đa nền tảng

Nếu bạn có ý định sử dụng FCM với nhiều nền tảng, SDK, hoặc cả hai, bạn phải thực hiện logic thu thập Token thiết bị và đưa tới tất cả các nền tảng có liên quan. Để thực hiện việc này bằng cách mở rộng một phiên bản mới của FirebaseMessagingService (tương tự dịch vụ mà AppsFlyer SDK mở rộng), hãy làm như sau:
import com.appsflyer.AppsFlyerLib;
import com.google.firebase.messaging.FirebaseMessagingService;

public class MyNewFirebaseManager extends FirebaseMessagingService {

  @Override
  public void onNewToken(String s) {
    super.onNewToken(s);

    // Sending new token to AppsFlyer
    	    AppsFlyerLib.getInstance().updateServerUninstallToken(getApplicationContext(), s);

    // the rest of the code that makes use of the token goes in this method as well
  }
}
Dịch vụ này cần được thêm vào AndroidManifest.xml để có thể hoạt động: Nếu ứng dụng sử dụng FCM trước khi tích hợp SDK AppsFlyer, gần như chắc chắn là dịch vụ sẽ được mở rộng và nhà phát triển cần thêm dòng sau đây vào phương thức onNewToken():
AppsFlyerLib.getInstance().updateServerUninstallToken(getApplicationContext(), refreshedToken); 

Xác minh rằng bạn đã thêm dịch vụ có liên quan vào AndroidManifest.xml.

<service
  android:name=".MyNewFirebaseManager">
  <intent-filter>
    <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" />
  </intent-filter>
</service>

Sử dụng ProGuard với đo lường lượt gỡ cài đặt

Nếu bạn sử dụng Proguard, hãy thêm quy tắc sau:

-dontwarn com.appsflyer.**
-keep public class com.google.firebase.messaging.FirebaseMessagingService {
 public *;
}

Thử nghiệm đo lường lượt gỡ cài đặt trên nền tảng Android

 • Quy trình thử nghiệm được mô tả hợp lệ với các ứng dụng có sẵn thông qua Cửa hàng Google Play, đang chờ xử lý, tải xuống trực tiếp, và thông qua các cửa hàng ứng dụng thay thế. 
 • Số liệu Lượt gỡ cài đặt có sẵn trong bảng điều khiển Tổng quan.
 • Danh sách người dùng gỡ cài đặt ứng dụng có sẵn trong báo cáo dữ liệu thô về lượt gỡ cài đặt.

Để thử nghiệm đo lường lượt gỡ cài đặt trên Android:

 1. Cài đặt ứng dụng.
 2. Gỡ cài đặt ứng dụng.  Lưu ý! Bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng ngay lập tức sau khi cài đặt ứng dụng.
  Sự kiện gỡ cài đặt đăng ký trong vòng 24 giờ vì quá trình đo lường lượt gỡ cài đặt được xử lý hàng ngày.
  Nếu ứng dụng được cài đặt lại trong thời gian này thì
  không có sự kiện gỡ cài đặt nào được ghi nhận.

Sự kiện gỡ cài đặt ứng dụng mất tới 48 giờ để hiển thị trong các báo cáo dữ liệu thô và trong Báo cáo hiệu suất hợp nhất trong bảng điều khiển AppsFlyer của bạn.

aggregated_performance_report_uninstalls_en-us.png.

Thông tin khác

Việc xử lý thông báo đẩy gỡ cài đặt Android không ở chế độ ẩn

Việc ghi đè phương thức onMessageReceived FCM và thực hiện logic của riêng bạn trong đó có thể khiến thông báo đẩy gỡ cài đặt không ở chế độ im lặng. Điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Để tránh việc này, hãy xác minh rằng thông báo có chứa af-uinstall-tracking. Xem ví dụ sau đây:

@Override
  public void onMessageReceived(RemoteMessage remoteMessage) {
    
    if(remoteMessage.getData().containsKey("af-uinstall-tracking")){
      return;
    } else {
      // handleNotification(remoteMessage);
    }
  }
Bài viết này có hữu ích không?