Tích hợp đo lường lượt gỡ cài đặt dành cho nền tảng iOS vào một ứng dụng

Khái quát: Thiết lập đo lường lượt gỡ cài đặt trong các ứng dụng iOS bằng cách tích hợp Dịch vụ Thông báo đẩy của Apple (APN) vào ứng dụng.

Đo lường lượt Gỡ cài đặt iOS

Đo lường lượt gỡ cài đặt dành cho nền tảng iOS khả dụng bằng cách sử dụng APN trong ứng dụng.

Những điều cần lưu ý:

 • APN chỉ báo cáo theo thời gian thực khi một người dùng xóa ứng dụng trong trường hợp đã qua ít nhất tám ngày kể từ ngày cài đặt. Điều đó có nghĩa là dữ liệu lượt gỡ cài đặt trên iOS chỉ có sau ngày thứ 8.
 • Đo lường không thực hiện được cho người dùng từ chối quyền của Thông báo đẩy.

Yêu cầu dành cho ứng dụng iOS:

 • iOS 13+
 • SDK AppsFlyer 4.10.4+
 • Chứng chỉ p12. Chứng chỉ p8 không được hỗ trợ. 

Quy trình tích hợp

Hoàn thành các mục sau để cài đặt, tích hợp và thử nghiệm đo lường lượt gỡ cài đặt trên nền tảng iOS.

Nhận ID trong Apple và cài đặt đo lường lượt gỡ cài đặt trong AppsFlyer

 1. Cách tìm id ứng dụng của bạn:
  1. Trong Trung tâm thành viên dành cho nhà phát triển Apple, hãy nhấp vào Identifiers (Mã định danh) dưới Ứng dụng iOS và tìm ứng dụng của bạn. 

   iOS_Apps_1.png

  2.  Nếu bạn chưa đăng ký ID ứng dụng, hãy nhấp vào + và hoàn thành biểu mẫu.
  3. Chọn Thông báo đẩy.

   iOS_U_T_2.png

  4.  Khi bạn mở rộng ứng dụng, có hai cài đặt cho thông báo đẩy với biểu tượng trạng thái màu vàng và xanh lá:
  5. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
    Lưu ý Nút Settings (Cài đặt) có thể tên là Edit (Chỉnh sửa) nếu trước đó bạn đã cấu hình thông báo đẩy. Nếu nút Settings/Edit (Cài đặt/Chỉnh sửa) không khả dụng, bạn có thể không phải là đại diện nhóm hoặc quản trị viên. Người ban đầu tạo ra tài khoản nhà phát triển là đại diện nhóm của bạn và họ thực hiện các bước còn lại trong phần này.
 2. Cách tạo chứng chỉ của bạn:

  1. Chọn Apple Push Notification service SSL (Sandbox & Production) (SSL dịch vụ Thông báo đẩy của Apple (Sandbox & Sản xuất)) trong tùy chọn chứng chỉ Sản xuất. Nếu bạn đang dùng VoIP cho các thông báo đẩy, hãy chọn VoIP Services Certificate (Chứng chỉ dịch vụ VoIP).

  2. Nhấp vào Create Certificate (Tạo chứng chỉ) từ tùy chọn Chứng chỉ SSL Production (Sản xuất). 

  3. Sau khi nhấp vào Create Certificate (Tạo chứng chỉ), hãy lưu ý tùy chọn Add iOS Certificate Assistant (Thêm trợ lý chứng chỉ iOS). Làm theo các hướng dẫn trong trợ lý, sau đó nhấp vào Continue Tiếp tục.

  4. Sử dụng yêu cầu Ký tên chứng chỉ mới được tạo, tạo chứng chỉ SSL đẩy APNS.

  5. Khi nút Download (Tải về) xuất hiện, bạn đã sẵn sàng để tải về. Bạn có thể cần phải tải lại trang để phần này cập nhật. Tải về chứng chỉ mới được tạo:

  6. Mở chứng chỉ. Khi mở chứng chỉ, bạn cũng sẽ mở Truy cập chuỗi khóa. Trong Truy cập chuỗi khóa, chứng chỉ của bạn được hiển thị trong My Certificates (Chứng chỉ của tôi). Nếu không, hãy kiểm tra xem Chứng chỉ có ở đó không.

   Lưu ý

   Chỉ tài khoản quản trị viên mới có thể tải lên hoặc thay đổi chứng chỉ p12.

   iOS_U_T_6.png

 3. Để gia hạn chứng chỉ của bạn
  Nếu bạn gia hạn Chứng chỉ đẩy SSL sản xuất hoặc phát triển, hãy làm theo các bước được liệt kê bên trên. Không cần thu hồi chứng chỉ trước đó để thực hiện thay đổi này. Có thể dùng hai chứng chỉ sản xuất cùng một lúc, cho phép bạn tiếp tục sử dụng chứng chỉ cũ trong khi tải lên chứng chỉ mới. Lưu ý! không sử dụng chứng chỉ phát triển trong môi trường sản xuất. 
 4. Để xuất Tệp tin P12:
  Bước cuối cùng trước khi chuyển qua bảng điều khiển của AppsFlyer là lưu chứng chỉ ký tên thành một tệp tin .p12 build.gradle.
  1. Chọn chứng chỉ vừa được thêm vào Keychain Access

  2. Truy cập File (Tệp tin) > Export Items (Xuất mục).

  3. Chọn My Certificates (Chứng chỉ của tôi) dưới menu Danh mục ở phía dưới bên trái.

   Nếu  Chứng chỉ của tôi chưa được tô sáng, bạn không thể xuất chứng chỉ thành tệp tin .p12. build.gradle.

   iOS_U_T_7.png

   Khi lưu tệp tin, hãy dùng định dạng Trao đổi Thông tin Cá nhân (.p12) .

   Bảo đảm rằng nội dung ghi Apple Push Services (Dịch vụ đẩy dành cho nền tảng Apple) và hiển thị như sau:

   Apple_Push_Services__1_.png

 5. Để bật chế độ đo lường lượt gỡ cài đặt trong AppsFlyer

  1. Trong AppsFlyer, đi tới Configuration (Cấu hình) > App Settings (Cài đặt ứng dụng).

  2. Cuộn xuống phần Gỡ cài đặt.

  3. Bật chế độ đo lường lượt gỡ cài đặt.

   Uninstall_iOS_p2.png

  4. Nhấp vào biểu tượng tải lên, chọn tập tin P12 để tải lên.

  5. (tùy chọn) Nếu chứng chỉ P12 được bảo vệ bằng mật khẩu, hãy điền mật khẩu vào phần P12 certificate Password (Mật khẩu chứng chỉ P12). 

  6. Nhấp vào Validate (Xác thực) để gửi chứng chỉ tới AppsFlyer cho mục đích kiểm tra tính hợp lệ.

  7. Nhấp vào Save settings (Lưu cài đặt).

Tích hợp với SDK

Thông báo đẩy phải được đăng ký ở cấp độ mã nguồn của ứng dụng để bật thu thập dữ liệu gỡ cài đặt.

Thêm đoạn mã dưới đây vào AppDelegate.m của bạn:
SwiftObjective-C

	//thêm UserNotifications.framework
	import UserNotifications
	func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
  //...
  // hỗ trợ iOS 10
  if #available(iOS 10, *) {
   UNUserNotificationCenter.current().requestAuthorization(options:[.badge, .alert, .sound]){ (granted, error) in }
   application.registerForRemoteNotifications()
  }
  // hỗ trợ iOS 9 và iOS 8
  else if #available(iOS 8, *), #available(iOS 9, *) {
   UIApplication.shared.registerUserNotificationSettings(UIUserNotificationSettings(types: [.badge, .sound, .alert], categories: nil))
   UIApplication.shared.registerForRemoteNotifications()
  }

  // hỗ trợ iOS 7
  else {
   application.registerForRemoteNotifications(matching: [.badge, .sound, .alert])
  }
  
  r
eturn true
 }

 // Được gọi khi ứng dụng đăng ký thông báo đẩy thành công
 func application(_ application: UIApplication, didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken deviceToken: Data) {
  AppsFlyerLib.shared().registerUninstall(deviceToken)
 }

Đoạn mã ở trên yêu cầu quyền từ người dùng để gửi các thông báo đẩy. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ dùng thông báo đẩy trong chế độ nền để đo lường lượt gỡ cài đặt thì không cần yêu cầu người dùng phê duyệt. Điều này là vì các thông báo đẩy này là các thông báo đẩy im lặng mà không bắt buộc bạn yêu cầu quyền từ người dùng.

Quyền của người dùng cho thông báo đẩy ở chế độ nền 

Nếu bạn chỉ đang dùng thông báo đẩy im lặng, hãy đảm bảo bật Thông báo từ xa trong Chế độ nền trong Tính năng của ứng dụng:

 1. Trong XCode, hãy chọn dự án của bạn
 2. Chọn mục tiêu của bạn
 3. Chuyển sang tab Capabilities (Tính năng)
 4. Bật Background Mode (Chế độ nền)
 5. Chọn Remote notifications (Thông báo từ xa)

  remote_notifications_xcode.png

Thông báo đẩy

Hãy chắc chắn rằng bạn đã thêm Thông báo đẩy trong tab năng lực XCode của bạn. Nếu không, deviceToken sẽ không được thu thập.

capabilities_ios_uninstall.png

Thử nghiệm lượt gỡ cài đặt trên nền tảng iOS

Để thử nghiệm đo lường lượt gỡ cài đặt trên iOS:
 1. Cài đặt ứng dụng.
 2. Gỡ cài đặt ứng dụng.  Lưu ý! Bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng ngay sau khi cài đặt. 

Khi thử nghiệm lượt gỡ cài đặt từ Xcode hoặc TestFlight, điều quan trọng là phải cho SDK của chúng tôi biết rằng mã thông báo được tạo từ môi trường Sandbox. Sử dụng những API dưới đây:

SwiftObjective-C
AppsFlyerLib.shared().setUseUninstallSandbox = true

Lưu ý! Số lượt gỡ cài đặt không xuất hiện ngay trong bảng điều khiển AppsFlyer:

 • Trung bình mất 9 ngày để lượt gỡ cài đặt xuất hiện trong báo cáo
 • Có thể mất hơn một tháng để lượt gỡ cài đặt bắt nguồn từ môi trường hộp cát xuất hiện trong báo cáo

Ngoài ra, ngày gỡ cài đặt là ngày lượt gỡ cài đặt được báo cáo. Xem phần tiếp theo để tìm hiểu thêm.

Xem dữ liệu gỡ cài đặt trong bảng điều khiển AppsFlyer

Đo lường lượt gỡ cài đặt được hiển thị trên bảng điều khiển chính trong bảng Hoạt động Tổng hợp.

Do có  thay đổi gần đây trong dịch vụ Thông báo Đẩy của Apple, thời gian cần gỡ cài đặt để xuất hiện trên bảng điều khiển là tối thiểu 9 ngày. AppsFlyer cập nhật và tổng hợp số liệu gỡ cài đặt sau mỗi 24 tiếng

 Ví dụ

 • Ngày 1: người dùng cài đặt ứng dụng của bạn
 • Ngày 4: người dùng gỡ cài đặt ứng dụng của bạn
 • Ngày 12: Dịch vụ Thông báo đẩy của Apple báo cáo sự kiện gỡ ứng dụng 8 ngày sau khi gỡ cài đặt
 • Ngày 13: Dữ liệu gỡ cài đặt xuất hiện trên bảng điều khiển và dữ liệu thô của AppsFlyer

Uninstall_measurement_a.png

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo phần iOS Đo lường lượt Gỡ cài đặt Ứng dụng của Hướng dẫn Tích hợp SDK.

Bài viết này có hữu ích không?