Dấu hiệu doanh thu quảng cáo cho mạng quảng cáo

Khái quát: Các mạng quảng cáo phụ trách thu hút người dùng có thể nhận dữ liệu về doanh thu quảng cáo và sử dụng dữ liệu đó để tối ưu hóa các chiến dịch UA của khách hàng. 

Mạng quảng cáo có thể nhận các báo cáo qua Data Locker với thông tin doanh thu quảng cáo có giá trị liên quan đến người dùng. Những người dùng này có thể được thu hút đến từ các chiến dịch được phân bổ thông qua mạng quảng cáo hoặc có thể đến từ một nguồn truyền thông khác.

Sau đó, các mạng quảng cáo có thể nhập dữ liệu này vào các thuật toán tối ưu và nhắm mục tiêu theo chiến dịch, đồng thời sử dụng dữ liệu này để cải thiện chiến dịch ROAS dựa trên cái nhìn toàn diện về doanh thu do UA tạo ra.

Thiết lập báo cáo Doanh thu Quảng cáo trong Data Locker

Bạn cần hoàn thành các hoạt động sau để truy cập báo cáo Doanh thu Quảng cáo trong Data Locker:

Cấu hình cài đặt đầu ra báo cáo

Để định cấu hình cài đặt đầu ra báo cáo, hãy làm theo các bước bên dưới:

 1. Trong AppsFlyer, đi đến Integration->Data Locker.
 2. Trong khu vực Report output settings, bật Send reports.
 3. Đặt thuộc tính đầu ra của tập tin báo cáo.
  • Định dạng báo cáo (Parqet/CSV).
  • Phương thức nén báo cáo (Snappy/GZIPO/Không nén).
  • Số hàng tối đa trong một tập tin.  
 4. Xem lại đường dẫn dự kiến của đầu ra tập tin báo cáo. Đường dẫn được đặt theo các cài đặt kết nối của bạn. Để tìm hiểu cách thiết lập kết nối, hãy xem Thiết lập Data Locker.

Bật báo cáo Doanh thu quảng cáo

 1. Trong phần Data Locker content, chọn loại báo cáo Ad revenue [daily].
 2. Nhấp vào Lưu kết nối.
 3. Đảm bảo rằng nhà quảng cáo đã cho phép Mạng quảng cáo xem báo cáo. 
 4. Để được hướng dẫn, hãy xem Cho phép mạng quảng cáo nhận dữ liệu doanh thu quảng cáo.

Thông số kỹ thuật của báo cáo

Cấu trúc và định dạng của Báo cáo

 • Định dạng: Dữ liệu đến với định dạng CSV tới bộ chứa S3 của đối tác UA.
 • Cấp độ: Chứa các phương diện và số liệu cấp độ thiết bị.
 • Làm giàu dữ liệu: Đưa vào dữ liệu doanh thu quảng cáo từ các đối tác trung gian và thêm dữ liệu phân bổ liên quan đến mạng quảng cáo UA (đã được loại sạch tất cả các phương diện không liên quan đến mạng quảng cáo UA).
 • Tính cập nhật của dữ liệu: Hàng ngày, nghĩa là dữ liệu cho Ngày 0 sẽ đến vào Ngày 1. Dữ liệu được ghi hàng ngày vào lúc 21:00 giờ UTC vào h=23 trong bộ chứa Data Locker của bạn.  
 • Ứng dụng bao gồm: Một báo cáo chứa dữ liệu của tất cả các ứng dụng mà nhà quảng cáo đã cấp quyền.
 • Tiền tệ: USD. Doanh thu sự kiện được tính bằng USD vào ngày xảy ra sự kiện.
 • Xem báo cáo mẫu

Các trường của Báo cáo

Trường

Lưu ý

Phiên bản

Nhãn thời gian Unix tính bằng giây. Ví dụ: 1661315124

app_id

ID ứng dụng trong nền tảng AppsFlyer

install_time

 • Nhãn thời gian của lượt cài đặt: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
  Ví dụ: 2020-08-16 11:22:33
 • Đối với các thiết bị iOS 14+ và người dùng không đồng ý hoặc nếu nhà quảng cáo bật Quyền riêng tư Nâng cao, thì thời gian cài đặt sẽ được làm tròn đến giờ gần nhất.

campaign, campaign_id, adset_name, adset_id, ad_name, ad_name, ad_id, site_id

Chỉ được điền nếu UA được phân bổ cho đối tác nhận dữ liệu.

idfa, idfy, advertising_id 

 • Cùng một ID thiết bị, như IDFA, IDFV hoặc advertiser_id có thể hiển thị trong nhiều hàng nếu có nhiều sự kiện kiếm tiền từ doanh thu quảng cáo.
 • Đối với các thiết bị iOS 14+ và người dùng không đồng ý hoặc nếu nhà quảng cáo đã bật Quyền riêng tư Nâng cao, thì ID thiết bị này sẽ không hiển thị.

platform

Nền tảng thiết bị: iOS, Android hoặc Windows Mobile

quốc gia

Mã quốc gia sử dụng ISO 3166 (alpha-2) Ví dụ: US, CN

original_url

 • Đối với các thiết bị iOS 14+ và người dùng không đồng ý hoặc nếu nhà quảng cáo đã bật Quyền riêng tư Nâng cao, thì ID thiết bị này sẽ không hiển thị.
 • Chỉ được điền nếu UA được phân bổ cho đối tác nhận dữ liệu.

Số liệu:

Trường

Lưu ý

impressions

Số lần người dùng nhìn thấy quảng cáo

revenue_usd

Doanh thu hàng ngày (tính bằng USD) được tạo cho ID thiết bị. Lưu ý: Khi là khoản doanh thu nhỏ thì số tiền doanh thu sẽ được biểu thị bằng ký hiệu khoa học. Ví dụ: 8.00E-05