SKAN Conversion Studio (cài đặt SKAdNetwork)

Khái quát: Sử dụng SKAN Conversion Studio để thiết lập nội dung và khoảng thời gian đo lường mức độ thu hút của người dùng trong ứng dụng. Bạn có thể đo lường doanh thu, lượt chuyển đổi, mức độ thu hút và tỷ lệ giữ chân trong khung thời gian đo lường hoạt động là 12-72 giờ sau khi cài đặt.

Bài viết liên quan: Giải pháp SKAN

Các khái niệm cơ bản về SKAN Conversion Studio

Trong quy trình phân bổ SKAdNetwork (SKAN), thiết bị iOS sẽ gửi một lượt đăng lại SKAN có chứa giá trị chuyển đổi (CV) gần đây nhất. CV này được giới hạn chỉ 6 bit, nghĩa là có thể có 64 giá trị (0-63). Hạn chế này đòi hỏi phải thực hiện một số lựa chọn khó khăn về cách sử dụng 6 bit đó.

Conversion Studio mang đến cho bạn sự linh hoạt tối đa để bạn có thể tận dụng đến từng bit. Bạn xác định chính xác dữ liệu đo lường nào cần mã hóa trong CV—bao gồm hoạt động nào và khoảng thời gian đo lường trong thời gian sau cài đặt.

 Loại

Chế độ

Mô tả Khung thời gian hoạt động

Linh hoạt

Tùy chính

[Phương pháp thực hành tốt nhất]

Đặt kết hợp các chỉ số đo lường doanh thu, lượt chuyển đổi (sự kiện trong ứng dụng) và mức độ thu hút trong khung thời gian hoạt động có thể cấu hình. 12-72 giờ

Cố định

Doanh thu

[Mặc định]

Đo lường doanh thu bằng cách sử dụng một trong các khoảng sau: 

 • $1-$630 gia số $10
 • $1-$63 gia số $1
 • $0,01-$0,63 gia số $0,01
24 giờ

Cố định

Chuyển đổi

Chọn 1-6 sự kiện trong ứng dụng làm sự kiện chuyển đổi 24 giờ

Cố định

Tương tác

Số lần người dùng thực hiện một sự kiện 24 giờ

Linh hoạt

Giải mã

Tạo CV của riêng bạn để ánh xạ sự kiện và tự đặt CV trong ứng dụng. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn không thể tích hợp SDK AppsFlyer vào ứng dụng của mình. Để sử dụng Giải mã, hãy đi đến SKAN Conversion Studio, nhấp vào tùy chọn (⋮), chọn Upload custom decode mapping file (Tải lên tệp tin ánh xạ giải mã tùy chỉnh). 

12-1512 giờ (63 ngày)
Chế độ đo lường

Mẹo! Thử nghiệm với Conversion Studio. Trong AppsFlyer, đi tới > Configuration (Cấu hình) > SKAN Conversion Studio.

Các nguyên tắc đo lường và định nghĩa

Các định nghĩa

 • Khung thời gian hoạt động: Xác định khoảng thời gian đo lường hoạt động sau cài đặt. Khung thời gian phụ thuộc vào cả bộ đếm thời gian iOS và AppsFlyer. Việc đo lường sẽ dừng khi một trong hai bộ đếm thời gian về 0. Đăng lại iOS được gửi 0-24 giờ sau khi bộ đếm thời gian iOS kết thúc. 
 • Dung lượng giá trị chuyển đổi: Số lượng CV cần thiết để ánh xạ cài đặt của bạn. Bạn chọn càng nhiều thành phần và phần tử đo lường, thì cần càng nhiều dung lượng giá trị chuyển đổi. Mỗi phạm vi hoặc phần tử cài đặt được chọn đều sử dụng dung lượng giá trị chuyển đổi. (Và mỗi đơn vị cài đặt bổ sung có trong một thành phần duy nhất sẽ sử dụng nó theo cấp số nhân!) Ví dụ về việc sử dụng CV tối đa.
 • Các thành phần đo lường
  • Doanh thu: Doanh thu tạo ra
  • Sự kiện trong ứng dụng: Thu hút, đo lường người dùng duy nhất hoặc cả hai
  • Kênh: Danh sách các sự kiện tuần tự do người dùng thực hiện

Nguyên tắc

 • Admin.pngChỉ quản trị viên: Chỉ quản trị viên mới có thể lưu cài đặt Conversion Studio. Thành viên nhóm có thể xem các tùy chọn cài đặt. 
 • Tại bất kỳ thời điểm nào, chỉ có một chế độ đang hoạt động. 
 • Đối với một chế độ nhất định, AppsFlyer ánh xạ các kết hợp được xác định bởi các tùy chọn cài đặt của bạn vào CV. Bạn có thể xem và tải xuống bảng ánh xạ
 • Trong ứng dụng, AppsFlyer đặt CV sau mỗi hành động có thể đo lường được của người dùng bằng cách sử dụng chế độ đo lường hoạt động khi người dùng khởi chạy ứng dụng lần đầu. 
 • iOS xem xét các ngưỡng quyền riêng tư của Apple trước khi điền CV vào đăng lại.
 • Các hành động của người dùng xảy ra sau khi kết thúc khung thời gian hoạt động sẽ bị bỏ qua.
 • Bảng điều khiển SKAN:
  • Bố cục và số liệu của bảng điều khiển SKAN phụ thuộc vào chế độ và cấu hình. 

  • Bố cục cập nhật hàng ngày dựa trên chế độ hoạt động vào lúc nửa đêm, theo giờ UTC. Theo dự kiến, bố cục cập nhật sẽ có trước 05:00 UTC. 

  • Trong Tùy chỉnh và Giải mã, dữ liệu lượt cài đặt tự nhiên sẽ không có sẵn. 
 • Các hành động có thể đo lường có thể được báo cáo bởi API máy chủ đến máy chủ (S2S). Hãy xem xét các mục sau cho mỗi chế độ: 
  • Tùy chỉnh: S2S luôn bật
  • Mã hóa: S2S luôn không khả dụng
  • Tất cả các chế độ khác: Bạn phải bật tính năng ghi nhận sự kiện S2S trước khi gửi sự kiện

Sử dụng chế độ Tùy chỉnh

Trong chế độ Tùy chỉnh, bạn sử dụng các thành phần đo lường khác nhau để xác định những gì cần đo và đặt khung thời gian hoạt động để xác định thời gian và khoảng thời gian đo. Cùng khung thời gian hoạt động với một hoặc nhiều thành phần sẽ tạo ra chế độ Tùy chỉnh của bạn. 

Để đặt chế độ Tùy chỉnh, hãy thử nghiệm với các tùy chọn khác nhau; khi bạn thực hiện các thay đổi, công cụ đo dung lượng Giá trị chuyển đổi sẽ cập nhật. Hãy tối ưu hóa cài đặt của bạn để thu thập dữ liệu có giá trị nhất đối với bạn mà không vượt quá dung lượng. Xem phần Tính toán dung lượng giá trị chuyển đổi.

CapacitCounter.png

Bước tiếp theo

Các phần tiếp theo trình bày chi tiết các tùy chọn và các thành phần cài đặt. Sử dụng chúng làm hướng dẫn khi bạn mở chế độ Tùy chỉnh và thử nghiệm với nhiều cài đặt đo lường khác nhau.

Khung thời gian hoạt động

Khung thời gian Hoạt động quy định thời lượng và khoảng thời gian đo

ConversionStudioActivityWindow.png

Bắt buộc

Có 

Được phép sử dụng nhiều lần

Không

Đặc điểm

 • Bộ đếm thời gian có thời lượng cố định, do bạn đặt và chạy song song với bộ đếm thời gian trên iOS.
 • Ngược lại, bộ đếm thời gian trên iOS có thời lượng ban đầu là 24 giờ. Mỗi khi giá trị chuyển đổi tăng lên, bộ đếm thời gian sẽ được đặt lại.
 • Thời lượng mặc định là 24 giờ.
 • Phép đo dừng khi một trong hai bộ đếm thời gian về 0. 
Thời lượng bộ đếm thời gian
 • Phạm vi: 12-72 giờ.
 • Khi bộ đếm thời gian kết thúc, AppsFlyer sẽ ngừng đo.
 • Nếu thời lượng bộ đếm thời gian hơn 24 giờ, thì người dùng phải có hoạt động trong ứng dụng ít nhất một lần trong mỗi khoảng thời gian. Nếu không, quá trình đo có thể kết thúc sớm vì AppsFlyer không thể chặn bộ đếm thời gian iOS về 0; nghĩa là iOS sẽ kết thúc quá trình đo. 

Khoảng thời gian

12 hoặc 24 giờ. Khoảng thời gian ảnh hưởng đến độ chính xác của phạm vi thời gian hoạt động cuối cùng và thời gian cài đặt. 

Phạm vi thời gian hoạt động cuối cùng có sẵn trong báo cáo dữ liệu thô trong cột min_install_timemax_install_time và được sử dụng để xác định thời gian cài đặt như được mô tả trong phần này.

Ví dụ:

 • Thời lượng bộ đếm thời gian được đặt thành 48 giờ
 • Người dùng hoạt động lần cuối trong giờ 40
 • Tùy thuộc vào tùy chọn cài đặt khoảng thời gian, phạm vi thời gian hoạt động cuối cùng là: 
  • Khoảng thời gian 12 giờ: 36–48 giờ
  • Khoảng thời gian 24 giờ: 24–48 giờ

Thời gian cài đặt

Thời gian cài đặt được tính như mô tả trong phần này. 

Thời gian cài đặt = Thời gian đến của đăng lại - [Phạm vi hoạt động trung bình gần đây nhất] - [Độ trễ đăng lại trên iOS]

 • Thời gian đến của đăng lại: Thời gian thực tế mà đăng lại iOS được nhận trực tiếp lần đầu từ thiết bị; thường bởi mạng quảng cáo. 
 • Phạm vi hoạt động trung bình gần đây nhất: Sử dụng min_install_time và max_install time. Các thông số này được đặt dựa trên khoảng thời gian và lần cuối cùng người dùng được xác định hoạt động trong ứng dụng.  Ví dụ: Nếu khoảng thời gian là 12, khi người dùng được xác định hoạt động lần cuối là 25 giờ sau khi cài đặt, thì các giá trị sẽ là [24 + 36] / 2 = 30. 
 • Độ trễ của đăng lại trên iOS: [24 + 48] / 2 = 36. Hãy để ý rằng bộ đếm thời gian trên iOS kết thúc 24 giờ sau lần thay đổi cuối cùng đối với CV và đăng lại được gửi trong 0–24 giờ sau đó. 36 giờ là một hằng số. 

Tùy chọn cài đặt

Khung thời gian Hoạt động bao gồm hai tùy chọn cài đặt thời lượng và khoảng thời gian. 

 • Thời lượng: 24–72 giờ với khoảng thời gian là 24 giờ. Tối đa 3 khoảng thời gian.
 • Thời lượng: 12–72 giờ với khoảng thời gian 12 giờ. Tối đa 6 khoảng thời gian.

Tác động của việc thay đổi thời lượng của khung thời gian hoạt động

 • Đăng lại được gửi trong 0-24 giờ sau khi bộ đếm thời gian trên iOS kết thúc. 
 • Ban đầu, bộ đếm thời gian trên iOS được ấn định sẽ kết thúc sau 24 giờ. 
 • Nếu bạn đặt khung thời gian hoạt động hơn 24 giờ, thì người dùng phải hoạt động ít nhất một lần mỗi khoảng thời gian để đảm bảo rằng bộ đếm thời gian trên iOS không kết thúc.

 

Những điều cần lưu ý liên quan đến mạng quảng cáo

 • Thời lượng bộ đếm thời gian mặc định là 24 giờ.
 • Bạn có thể đặt một khoảng thời gian khác, nhưng trước khi thực hiện, hãy xác minh với các đối tác mạng quảng cáo của bạn xem họ có hỗ trợ khoảng thời gian khác với tùy chọn mặc định hay không. 
 • Khi sử dụng khung thời gian 24 giờ, bạn có thể nâng cao số liệu của mình bằng cách chia khoảng thời gian 24 giờ thành 2 khoảng, mỗi khoảng 12 giờ. Khi đó, bạn sẽ biết liệu người dùng có tiếp tục sử dụng ứng dụng sau 12 giờ đầu tiên hay không. 

Ví dụ về yêu cầu dung lượng phạm vi

Hình ảnh trong phần này hiển thị bộ đếm thời gian 60 giờ với khoảng thời gian 12 giờ. 

Thành phần doanh thu

Đo lường doanh thu do người dùng tạo ra trong khung thời gian hoạt động

ConversionStudioRevenue.png

Bắt buộc

Không

Được phép sử dụng nhiều lần

Có, nếu sử dụng nguồn doanh thu sự kiện trong ứng dụng. 

Tùy chọn cài đặt

Doanh thu có thể được ghi nhận bằng cách sử dụng một sự kiện hoặc bạn có thể liên kết doanh thu theo luồng bằng các sự kiện trong ứng dụng đã chọn. 

Các tùy chọn nguồn doanh thu sau được hỗ trợ: 

 • Tổng doanh thu
  • Any revenue is recorded by SKAN using the af_skad_revenue  event.
  • Thành phần có thể được đưa vào một lần. 
 • Sự kiện trong Ứng dụng
  • Doanh thu được báo cáo theo loại được phân bổ cho một sự kiện trong ứng dụng được chọn và được SKAN ghi nhận bằng cách sử dụng sự kiện trong ứng dụng đã chọn.
  • Thành phần có thể được sử dụng nhiều lần.
  • If you report revenue by postback to ad networks, verify that your in-app event postback mappings include the in-app revenue events set by you.

Phạm vi

Để đo lường doanh thu, bạn phải tạo phạm vi doanh thu. Khi doanh thu được báo cáo, SKAN sẽ kết hợp doanh thu báo cáo với phạm vi thích hợp.

Đặc điểm

 • Mỗi phạm vi chứa một phạm vi doanh thu bao gồm giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc. Giá trị thấp hơn sẽ không thuộc trong phạm vi; tuy nhiên, giá trị cao sẽ nằm trong phạm vi. Ví dụ, 5–10 có nghĩa là lớn hơn 5 đến bằng 10. 
 • Phạm vi có giá trị thấp nhất luôn bắt đầu từ 0 (nhưng không bao gồm bằng 0). 
 • Bạn có thể tạo bao nhiêu phạm vi tùy thích, nhưng hãy nhớ rằng mỗi phạm vi ảnh hưởng đến dung lượng giá trị chuyển đổi của bạn.
 • Các phạm vi phải tuần tự (không có khoảng cách giữa chúng.)
 • Số tiền tính bằng USD
 • Nếu chạy chiến dịch trên Facebook, bạn phải có từ 4 phạm vi trở lên. 
 • Giá trị phạm vi có thể có tối đa 4 chữ số sau dấu thập phân.

Ghi nhận doanh thu bằng cách sử dụng phạm vi

 • Khi doanh thu được báo cáo, SKAN sẽ kết hợp doanh thu với phạm vi thích hợp. Doanh thu được ghi nhận bằng giá trị trung bình của phạm vi. 
 • Nếu doanh thu được báo cáo vượt quá giá trị tối đa của phạm vi giá trị cao nhất, thì doanh thu được liên kết với phạm vi giá trị cao nhất. Lưu ý! Doanh thu được ghi nhận là giá trị trung bình của phạm vi này. Nói cách khác, số tiền doanh thu thực tế sẽ được bỏ qua. 
 • Trong dữ liệu thô, doanh thu được ghi nhận và phạm vi liên kết sẽ có sẵn. 

Ví dụ:

Trong hình ảnh, các phạm vi doanh thu sau được mô tả:

 • A: 0-5
 • B: 5-10
 • C: 10-20

Doanh thu được ghi nhận bằng cách sử dụng các phạm vi như sau: 

Ví dụ: Doanh thu do SDK báo cáo Phạm vi được liên kết Doanh thu được ghi nhận
1 5 $2,5
2 6 B $7,5
3 10 B $7,5
4 125 C $15,0

Thành phần sự kiện trong ứng dụng

Đo lường chuyển đổi (số lượng người dùng duy nhất thực hiện một sự kiện), mức độ thu hút (số lần một sự kiện được thực hiện) hoặc cả hai

ConversionStudioIn-app-event.png

Bắt buộc

Không

Được phép sử dụng nhiều lần

Yes
Tùy chọn cài đặt

Chọn một sự kiện trong ứng dụng; sau đó thiết lập phạm vi theo mục tiêu đo lường của bạn như sau: 

 • Chỉ chuyển đổi: Cấu hình một phạm vi với phạm vi từ 0–1
 • Mức độ thu hút và chuyển đổi: Cấu hình nhiều phạm vi với các phạm vi bạn đã chọn

Phạm vi thu hút

Để đo lường mức độ thu hút, bạn phải tạo phạm vi xảy ra. Khi một sự kiện thu hút đã chọn được báo cáo, thì SKAN sẽ liên kết sự kiện đó với phạm vi thích hợp theo số lần xuất hiện sự kiện.

Đặc điểm

 • Mỗi phạm vi chứa một phạm vi xuất hiện bao gồm giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc. Giá trị thấp hơn sẽ không được đưa vào phạm vi, trong khi giá trị cao hơn sẽ thuộc phạm vi. Ví dụ, 5–10 có nghĩa là lớn hơn 5 đến bằng 10.
 • Phạm vi có giá trị thấp nhất luôn bắt đầu từ 0 (nhưng không bao gồm bằng 0). 
 • Bạn có thể tạo bao nhiêu phạm vi tùy thích, nhưng hãy nhớ rằng mỗi phạm vi ảnh hưởng đến dung lượng giá trị chuyển đổi của bạn.
 • Phạm vi phải tuần tự (không có khoảng cách giữa các phạm vi).

Đo lường mức độ thu hút bằng cách sử dụng phạm vi

 • Khi một sự kiện xảy ra được báo cáo, thì SKAN liên kết sự kiện đó với phạm vi thích hợp. Số lần xuất hiện được ghi nhận sẽ được tính từ giá trị trung bình của phạm vi. Giá trị được làm tròn đến số nguyên gần nhất. Ví dụ, 5,7 được làm tròn thành 6. 
 • Nếu số lần xuất hiện vượt quá giá trị tối đa của phạm vi có giá trị cao nhất, thì các lần xuất hiện được liên kết với phạm vi giá trị cao nhất. Số lần xuất hiện được ghi nhận là giá trị trung bình của phạm vi có giá trị cao nhất. Nói cách khác, số lần xuất hiện thực tế được bỏ qua. 
 • Trong dữ liệu thô, cả số lần xuất hiện và phạm vi thực tế đều có sẵn.

Ví dụ:

Trong hình ảnh, các phạm vi xuất hiện sau đây sẽ được mô tả:

Các phạm vi xuất hiện được đặt là:

 • A: 0-5
 • B: 5-10
 • C: 10-20

Số lần xuất hiện được ghi nhận bằng cách sử dụng các phạm vi như sau:

Ví dụ: Số lần xuất hiện được SDK báo cáo Phạm vi được liên kết Số lần xuất hiện được báo cáo
1 5 3
2 6 B 8
3 10 B 8
4 125 C 15
 
Mức giới hạn Một sự kiện trong ứng dụng nhất định có thể được liên kết một lần với thành phần này.

Thành phần kênh

Đo lường lượt xuất hiện các sự kiện trong ứng dụng dựa trên danh sách các sự kiện tuần tự trong kênh. Người dùng thực hiện bất kỳ sự kiện nào trong kênh được coi là đã thực hiện tất cả các sự kiện ở trước sự kiện đó

ConversionValueFunnel.png 

Bắt buộc

Không

Được phép sử dụng nhiều lần

Không

Tùy chọn cài đặt

Liệt kê một tập hợp các sự kiện tuần tự trong một kênh. Vì sự xuất hiện của một sự kiện đơn lẻ được coi là sự xuất hiện của tất cả các sự kiện trước đó, nên thứ tự mà bạn liệt kê các sự kiện là rất quan trọng, như được minh họa trong ví dụ sau.

Ví dụ:

Một kênh chứa các sự kiện a, f, b, k và z, như được minh họa trong hình trước.

Ví dụ: Sự kiện được thực hiện Sự kiện được ghi nhận
1 a a
2 b a, f, b
3 z a, f, b, k, z

Thông tin tùy chỉnh bổ sung

Xem ánh xạ CV

 • Xem các sự kiện được ánh xạ với CV bằng cách chọn CV. Các sự kiện được ánh xạ hiển thị bên dưới bảng.
 • Tải xuống bảng ánh xạ CV dưới dạng tệp tin CSV. Nhấp vào Download mapping file (Tải xuống tệp tin ánh xạ). 

CVmapping.png

Cột Mô tả 
app_id  
conversion_value Phạm vi giá trị CV 0-63
event_name  
min_event_counter Giới hạn dưới của phạm vi bộ đếm sự kiện
max_event_counter
 • Giới hạn trên của phạm vi bộ đếm sự kiện.
 • Trong các báo cáo do AppsFlyer tạo, số lượng sự kiện được tính bằng công thức sau: Giá trị làm tròn ([min_event_counter + max_event_counter]) / 2
min_event_revenue Giới hạn dưới của phạm vi doanh thu sự kiện tính bằng USD
max_event_revenue
 • Giới hạn trên của phạm vi doanh thu sự kiện tính bằng USD
 • Trong các báo cáo do AppsFlyer tạo, doanh thu được tính theo công thức sau: ([min_event_revenue + max_event_revenue]) / 2)
min_time_post_install

Giới hạn dưới, số giờ sau khi cài đặt, cho biết thời điểm người dùng hoạt động lần cuối trong ứng dụng.

max_time_post_install

Giới hạn trên, số giờ sau khi cài đặt, cho biết thời điểm người dùng hoạt động lần cuối trong ứng dụng. 

last_config_change Ngày bạn lưu cấu hình trong SKAN Conversion Studio.
Các cột tệp tin ánh xạ CSV

Công thức dung lượng giá trị chuyển đổi

Như đã giải thích trước đây, số giá trị chuyển đổi hiện có tối đa là 64. Công thức sau đây sẽ tính toán chế độ sử dụng bao nhiêu giá trị chuyển đổi khả dụng.

(activity time duration in hours / interval size in hours) * 
(number of revenue ranges + 1 ) * 
(number of in-app event ranges + 1 ) * 
(number of steps in a funnel + 1)

Điều chỉnh công thức để đưa vào tất cả các thành phần đo lường

Các ví dụ về CV Tùy chỉnh được Tối đa hóa

Thành phần Mô tả 

Khung thời gian hoạt động

 • Thời lượng: 24 giờ
 • Khoảng thời gian: 24 giờ là 1 khoảng thời gian
Doanh thu
 • Doanh thu được báo cáo bằng cách sử dụng một sự kiện trong ứng dụng (tổng thể) 
 • Phạm vi doanh thu: 7 
Trong ứng dụng Không
Kênh 3 sự kiện trong ứng dụng
Ví dụ 1
Thành phần Mô tả 

Khung thời gian hoạt động

 • Thời lượng: 24 giờ
 • Khoảng thời gian: 12 giờ là 2 khoảng thời gian
Doanh thu
 • Doanh thu được báo cáo phân bổ theo loại bằng cách sử dụng 2 sự kiện trong ứng dụng khác nhau
 • Phạm vi doanh thu: 3 (mỗi sự kiện trong ứng dụng)
Sự kiện trong ứng dụng được đặt để đo lượt chuyển đổi 2 sự kiện trong ứng dụng để đo lường chuyển đổi; mỗi sự kiện trong ứng dụng yêu cầu 1 phạm vi
Kênh Không
Ví dụ 2
Thành phần Mô tả 

Khung thời gian hoạt động

 • Thời lượng: 24 giờ
 • Khoảng thời gian: 24 giờ là 1 khoảng thời gian
Doanh thu
 • Doanh thu được báo cáo bằng cách sử dụng một sự kiện trong ứng dụng (tổng thể) 
 • Phạm vi doanh thu: 3 
Sự kiện trong ứng dụng được đặt để đo mức độ thu hút
 • 3 sự kiện trong ứng dụng để đo lường số lần xuất hiện thu hút
 • Phạm vi xuất hiện: 3 lần cho mỗi sự kiện trong ứng dụng
Kênh Không
Ví dụ 3
Thành phần Mô tả 

Khung thời gian hoạt động

 • Thời lượng: 48 giờ
 • Khoảng thời gian: 12 giờ là 4 khoảng thời gian
Doanh thu
 • Doanh thu được báo cáo bằng cách sử dụng một sự kiện trong ứng dụng (tổng thể) 
 • Phạm vi doanh thu: 7
Sự kiện trong ứng dụng được đặt để đo lượt chuyển đổi

1 sự kiện trong ứng dụng để đo lường chuyển đổi; yêu cầu 1 phạm vi

Kênh

Không

Ví dụ 4

Sử dụng đo lường ở chế độ cố định

Các loại đo lường chất lượng người dùng

 • Đo lường dành cho khung thời gian hoạt động 24 giờ bắt đầu từ lần mở ứng dụng đầu tiên. 
Đo lường ở chế độ cố định
Chế độ đo lường Mô tả
[Mặc định] Doanh thu

RevenueFixed.png

Doanh thu được tạo ra trong khung thời gian hoạt động 24 giờ. 

Chọn tỷ giá đơn vị sang USD từ một trong các tùy chọn sau:

 • $0,01 để đo lên đến $0,63
 • $1 để đo lên đến $63
 • $10 để đo lên đến $630

AppsFlyer tự động điền 63 phạm vi đo lường doanh thu. Trong bảng điều khiển, doanh thu được ghi nhận dưới dạng giá trị phạm vi trung bình. 

Các số liệu có sẵn:

  • Doanh thu
  • ROI
  • ROAS
  • ARPU: Doanh thu/người dùng cài đặt ứng dụng
  • Tỷ lệ người dùng chuyển đổi: Người dùng mua hàng/người dùng cài đặt ứng dụng
  • eCPA
Chuyển đổi

mceclip0.png

Các sự kiện trong ứng dụng được thực hiện một hoặc nhiều lần trong khung thời gian hoạt động 24 giờ

Cài đặt:

 • Chọn 1-6 sự kiện trong ứng dụng để đo lường từ danh sách thả xuống. Giới hạn: Danh sách được giới hạn chỉ 300 sự kiện hàng đầu trong 30 ngày trước đó.
 • Trong bảng điều khiển SKAdNetwork, hãy chọn một sự kiện nhất định làm sự kiện chuyển đổi

Số liệu cho mỗi sự kiện trong ứng dụng:

  • Số lượng người dùng thực hiện một sự kiện
  • Tỷ lệ chuyển đổi: Người dùng thực hiện Sự kiện Chuyển đổi/người dùng cài đặt ứng dụng
  • eCPA
  • Phiên (sử dụng sự kiện af_app_opened)

Ví dụ về số lượng người dùng:

 • Hoàn tất đăng ký
 • Đã mua hàng
 • Đã đạt đến cấp độ trò chơi

Diễn giải! Sử dụng phép đo chuyển đổi để tính xem người dùng có thực hiện sự kiện hay không. Để đếm số lần người dùng thực hiện một sự kiện, hãy sử dụng phép đo mức độ thu hút.

Tương tác

mceclip1.png

Số lần người dùng thực hiện một sự kiện trong ứng dụng cụ thể trong Khung thời gian Hoạt động

Cài đặt: 

 • Chọn một sự kiện trong ứng dụng từ danh sách thả xuống.
 • Lựa chọn trong ứng dụng cũng được chỉ định là Sự kiện Chuyển đổi.
 • Phạm vi giá trị: 0-63

Các số liệu cho sự kiện trong ứng dụng:

  • Số lượng người dùng thực hiện sự kiện
  • Số sự kiện trung bình trên mỗi người dùng
  • Tỷ lệ chuyển đổi
  • eCPA
  • Các phiên

Ví dụ:

 • Đo số lần:
  • một người dùng đã mở ứng dụng
  • người dùng đã xem một quảng cáo

Ví dụ về chế độ cố định

Ví dụ A: Đo lường doanh thu
Yếu tố Lưu ý
Tình huống
 • 20 người dùng cài đặt ứng dụng và thực hiện các giao dịch mua sau:
  • 9 người dùng, mỗi người mua với giá $10
  • 5 người dùng, mỗi người mua với giá $5
  • 1 người dùng mua hàng với giá $1, tiếp đó là $3, rồi $5 và cuối cùng là $1. Tổng cộng là $10. 
 • Dữ liệu chi phí do API cung cấp từ mạng quảng cáo: $30
Cấu hình SKAN
 • Chọn loại đo lường: doanh thu
 • Đặt hệ số chuyển đổi: 1 đơn vị chuyển đổi = $1
 • Sự kiện chuyển đổi được chỉ định: Trong SDK, bạn phải gửi doanh thu bằng cách sử dụng thông số af_revenue
Các số liệu đã chọn  Các số liệu liên quan đến doanh thu có sẵn
 • Số lượt cài đặt: 20
 • Doanh thu: $125
 • Số lượt chuyển đổi: 15
 • ARPU: $6,25
 • ROI: 316%
Số hàng dữ liệu thô trên mỗi báo cáo 

Báo cáo dữ liệu thô có sẵn qua Data Locker

 • Đăng lại trên thiết bị: 20 hàng
 • Số lượt cài đặt: 20 hàng
 • Số sự kiện trong ứng dụng: 15 hàng. Lưu ý! Người dùng thực hiện nhiều giao dịch mua được biểu thị bằng một hàng duy nhất là $10. 
Cân nhắc của nhà phát triển

Các sự kiện có doanh thu được ghi nhận

Ví dụ B: Đo lường lượt chuyển đổi
Yếu tố Lưu ý
Ví dụ:
 • 5 người dùng (AE) cài đặt ứng dụng
 • Họ thực hiện 0-3 sự kiện khác nhau trong ứng dụng, như được mô tả trong bảng sau
 • Dữ liệu chi phí do API cung cấp từ mạng quảng cáo: $30
  trong-ứng-dụng-1 trong-ứng-dụng-2 trong-ứng-dụng-3
Người dùng A Đã thực hiện Đã thực hiện -
Người dùng B Đã thực hiện - Đã thực hiện
Người dùng C Đã thực hiện Đã thực hiện -
Người dùng D Đã thực hiện Đã thực hiện -
Người dùng E - - -
Sự kiện trong ứng dụng do người dùng thực hiện
Cấu hình Phân bổ SKAdNetwork

Chọn loại đo lường: Chuyển đổi

 • Chọn các sự kiện trong ứng dụng: trong-ứng-dụng-1, trong-ứng-dụng-2, trong-ứng-dụng-3
 • Trong bảng điều khiển SKAdNetwork, bạn chọn một trong các sự kiện để tính số liệu người dùng được chuyển đổi. Bạn có thể thay đổi sự kiện đã chọn nếu cần. 
Các số liệu đã chọn
Số liệu  Ứng dụng  trong-ứng-dụng-1 trong-ứng-dụng -2 trong-ứng-dụng -3
Lượt cài đặt 5      
Lượt chuyển đổi 4      
Người dùng duy nhất   4 3 1
eCPA $ 7,5      
Các số liệu liên quan trong ứng dụng có sẵn

Lưu ý! Vì Sự kiện Chuyển đổi được chỉ định là trong-ứng-dụng-1, nên giá trị 4 được sử dụng để tính toán các số liệu cấp ứng dụng và cho các số liệu trong-ứng-dụng-1. 

 

Báo cáo dữ liệu thô có sẵn qua Data Locker

 • Đăng lại trên thiết bị: 5 hàng
 • Số lượt cài đặt: 5 hàng
 • Sự kiện trong ứng dụng: 8 hàng
Cân nhắc của nhà phát triển
 • Đảm bảo bạn gửi các sự kiện trong ứng dụng mà người dùng thực hiện.
 • Giải pháp SKAdNetwork bỏ qua các giá trị sự kiện (ngoại trừ liên quan đến đo lường doanh thu.
Ví dụ C: Đo lường mức độ thu hút
Yếu tố Lưu ý
Ví dụ:

5 người dùng cài đặt ứng dụng và mở ứng dụng với số lần được liệt kê trong bảng. 

  Số lần sự kiện được thực hiện
Người dùng A 63
Người dùng B 10
Người dùng C 5
Người dùng D 1
Người dùng E -
Ứng dụng mở ra
Cấu hình Phân bổ SKAdNetwork
 • Chọn loại đo lường: Mức độ thu hút
 • Sự kiện chuyển đổi được chỉ định: af_app_opened Lưu ý! Bạn có thể sử dụng bất kỳ sự kiện có sẵn nào. 
Các số liệu đã chọn

Các số liệu mẫu có sẵn

 • Số lượt cài đặt: 5
 • Số lượt chuyển đổi: 4
 • Số phiên: 79 
Số hàng dữ liệu thô trên mỗi báo cáo 

Báo cáo dữ liệu thô có sẵn qua Data Locker

 • Đăng lại trên thiết bị: 5 hàng
 • Số lượt cài đặt: 5 hàng
 • Sự kiện trong ứng dụng: 79 hàng; một hàng tương đương với một phiên duy nhất
Cân nhắc của nhà phát triển

Vào mỗi lần người dùng thực hiện sự kiện thu hút đã chọn: gửi sự kiện trong ứng dụng. SKAdNetwork đếm số lần bạn gửi sự kiện. 

Bảng điều khiển và số liệu

Ở chế độ Tùy chỉnh và Mã hóa, các số liệu tự nhiên không có sẵn.

Các số liệu có sẵn

Số liệu Công thức/loại 
Lượt cài đặt Số đếm
Lượt nhấp Số đếm
Lượt hiển thị Số đếm

Tỷ lệ nhấp tới cài đặt

Số lượt cài đặt / Lượt nhấp *100 
Chi phí Chi phí chiến dịch [Tính năng Cao cấp]
Hiệu quả chi phí trên mỗi lượt cài đặt (eCPI) Chi phí / Số lượt cài đặt
Người dùng đã chuyển đổi

Số liệu này yêu cầu bạn chọn tùy chọn doanh thu tổng thể. 

Số lượng người dùng duy nhất thực hiện một sự kiện đo lường được chỉ định.

 • Sự kiện doanh thu: Sự kiện phải là af_skad_revenue
 • Sự kiện trong ứng dụng và kênh: Chọn sự kiện trong bảng điều khiển. 

 

Tỷ lệ người dùng chuyển đổi

Người dùng chuyển đổi / Số lượt cài đặt * 100

Chi phí hiệu quả trên mỗi hành động (eCPA)

Chi phí / Người dùng duy nhất thực hiện một sự kiện được chỉ định

Các số liệu có sẵn (bất kể thành phần đo lường là gì)


Các loại đo lường chất lượng người dùng

Các số liệu có sẵn cho mỗi thành phần đo lường
Thành phần đo lường Mô tả
Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận bằng USD sử dụng phạm vi được liên kết với doanh thu báo cáo. Doanh thu được báo cáo trong bảng điều khiển là giá trị trung bình của các phạm vi.

Số liệu:

  • Doanh thu
  • ROI
  • ROAS
  • ARPU: doanh thu/số lượng người dùng cài đặt ứng dụng
  • Tỷ lệ người dùng chuyển đổi: Số người dùng mua hàng/người dùng cài đặt ứng dụng
  • eCPA
Kênh

Sự kiện trong ứng dụng được thực hiện như một phần của kênh. 

Số liệu cho mỗi sự kiện trong ứng dụng:

 • Số lượng người dùng thực hiện mỗi sự kiện
 • eCPA
 • Các phiên

Ví dụ về số lượng người dùng:

 • Hoàn tất đăng ký
 • Đã mua hàng
 • Đã đạt đến cấp độ trò chơi

Diễn giải! Sử dụng Kênh để đo lường xem người dùng có thực hiện một chuỗi sự kiện hay không.

Trong ứng dụng

Số lần người dùng thực hiện một sự kiện trong ứng dụng cụ thể trong Khung thời gian Đo lường

Cài đặt: 

 • Chọn một sự kiện trong ứng dụng từ danh sách thả xuống.
 • Lựa chọn trong ứng dụng cũng được chỉ định là Sự kiện Chuyển đổi.

Các số liệu cho sự kiện trong ứng dụng:

  • Số lượng người dùng thực hiện sự kiện
  • eCPA
  • Các phiên

Ví dụ:

 • Đo số lần:
  • một người dùng đã mở ứng dụng
  • người dùng đã xem một quảng cáo

Quy trình

Thiết lập phân bổ SKAN

Quy trình cấu hình này phải được thực hiện bởi quản trị viên tài khoản hoặc một thành viên trong nhóm có quyền chỉnh sửa cài đặt của ứng dụng. 

Để xem hoặc thay đổi quyền của thành viên trong nhóm:

 1. Trong AppsFlyer, ở phía trên bên phải, nhấp vào địa chỉ email của bạn. 
 2. Chọn Team members (Thành viên nhóm) > Chọn thành viên nhóm.
 3. Nếu được yêu cầu, hãy cấp cho thành viên nhóm quyền Chỉnh sửa trang cài đặt của ứng dụng & trang cài đặt SKAN.

AppsFlyerAdmin_us-en.png Để cấu hình SKAN:

 1. Trong AppsFlyer, đi tới Configuration (Cấu hình) > SKAN Conversion Studio.
  Conversion Studio sẽ mở ra.
 2. Thực hiện một trong những việc sau:
  1. Nhấp vào tùy chọn () để hiển thị menu tùy chọn. Thực hiện một trong những việc sau:
   • Bật hoặc tắt tính năng đo lường SKANetwork. 
   • Cho phép gửi sự kiện bằng S2S. Khả dụng nếu chế độ đã chọn là doanh thu, chuyển đổi hoặc mức độ thu hút. Lưu ý! S2S luôn bật ở chế độ Tùy chỉnh. 
   • Tải lên tệp tin ánh xạ Mã hóa của bạn.
  2. Chọn một chế độ đo lường từ:
   • Tùy chỉnh 
   • Doanh thu
   • Chuyển đổi
   • Tương tác
 3. Xác minh rằng chế độ đo lường SKAN đang bật. Lưu ý! Nếu đang tắt, SDK không gọi ra các hàm SKAN của iOS như registerAppForAdNetworkAttribution, updateConversionValue.
 4. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).
  Chế độ đo lường đang hoạt động. Người dùng mở ứng dụng lần đầu được đo lường bằng các tùy chọn cài đặt này. Dữ liệu phân bổ SKAdNetwork cập nhật trong bảng điều khiển 48-72 giờ sau lần mở ứng dụng đầu tiên. 
 5. Verify that your partner in-app event postback mappings map the events you have configured.

Thay đổi chế độ đo lường SKAN

Bạn có thể chọn một chế độ đo lường SKAN khác bất kỳ lúc nào. 

Cân nhắc: 

 • Khi bạn thay đổi cài đặt, một khoảng thời gian chuyển tiếp sẽ bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi giải mã giá trị chuyển đổi bằng cách sử dụng các tùy chọn cài đặt được chọn gần đây nhất. Tuy nhiên, lúc này, một đăng lại đến sẽ liên quan đến một lượt cài đặt đã xảy ra trong quá khứ. 
 • Số lượt cài đặt được báo cáo không liên quan đến thay đổi cài đặt và là giá trị chính xác. Trong dữ liệu thô, chúng tôi cho biết các đăng lại được giải mã trong thời gian chuyển tiếp với thông số skad_ambiguous_event
 • Khoảng thời gian chuyển tiếp được tính bằng thời lượng của khung thời gian hoạt động trước khi thay đổi như sau:
  Thời gian chuyển tiếp =  khung thời gian hoạt động + 48 giờ.  Khoảng thời gian chuyển tiếp mặc định là 24 + 48 giờ. Khoảng thời gian chuyển tiếp tối đa là 48 + 72 giờ. 
 • Các mạng quảng cáo, không xem khoảng thời gian chuyển tiếp hoặc ngày cài đặt, vì các mạng đó xem thời gian đăng lại đến là ngày cài đặt. 

Tạm dừng chiến dịch:

 • Nếu bạn tích hợp với Facebook, việc thay đổi cài đặt sẽ tự động tạm dừng các chiến dịch trên Facebook.
 • Đối với các chiến dịch khác, hãy xem xét tạm dừng chúng trong khoảng thời gian chuyển tiếp.

Tắt chế độ đo lường SKAN

Để tắt chế độ đo lường SKAdNetwork:

 1. Trong AppsFlyer, đi tới Configuration (Cấu hình) > SKAN Conversion Studio.
 2. Nhấp vào .
 3. Tắt tính năng đo lường SKAdNetwork. 
  Ngoài những thứ khác, SDK ngừng gọi ra các hàm SKAN như registerAppForAdNetworkAttribution, updateConversionValue.
 4. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Báo cáo sự kiện bằng API từ máy chủ đến máy chủ

SKAdNetwork_-_S2S__2_.png

Cả SDK và API từ máy chủ đến máy chủ (S2S) đều có thể gửi các sự kiện trong ứng dụng đến máy chủ AppsFlyer. 

Quy trình S2S như sau:

 • Một sự kiện xảy ra liên quan đến người dùng trong máy chủ của nhà quảng cáo. Ứng dụng có thể đang mở hoặc đóng tại thời điểm này. 
 • Máy chủ của nhà quảng cáo báo cáo sự kiện cho AppsFlyer bằng S2S.
 • AppsFlyer tính toán giá trị chuyển đổi được cập nhật và sau đó: 
  • Nếu ứng dụng đang mở trên thiết bị người dùng: SDK sẽ được thông báo về giá trị được cập nhật. SDK cập nhật giá trị chuyển đổi iOS trên thiết bị.
  • Nếu ứng dụng không mở trên thiết bị người dùng: máy chủ đợi cho đến khi ứng dụng được mở để thông báo cho SDK về giá trị chuyển đổi. Điều này phải xảy ra trước khi Khung thời gian Hoạt động kết thúc. Nếu thông báo không thành công, sự kiện sẽ bị bỏ qua.

Phiên bản SDK bắt buộc

 • Áp dụng phiên bản SDK mới nhất trong ứng dụng. Lưu ý! Nhà phát triển không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào. 

Mức giới hạn

 • Nếu bạn triển khai tính năng ẩn danh người dùng đối với một người dùng nhất định thì bạn không thể gửi sự kiện bằng S2S cho người dùng đó. 

Để triển khai tính năng gửi sự kiện trong ứng dụng bằng API từ máy chủ đến máy chủ:

 1. Thực hiện một trong những việc sau:
  • Nếu chế độ bạn đã chọn là Tùy chỉnh:
   • Không cần thay đổi cài đặt. 
  • Nếu chế độ bạn đã chọn là doanh thu, chuyển đổi hoặc thu hút:
   1. Trong AppsFlyer, đi tới Configuration (Cấu hình) > SKAN Custom Studio.
   2. Nhấp vào tùy chọn (⋮).
   3. Bật tùy chọn Ghi nhận kiện trong ứng dụng được gửi bởi API từ máy chủ đến máy chủ.
 2. Gửi sự kiện bằng S2S. 
Bài viết này có hữu ích không?