Những khác biệt của Facebook Ads

Khái quát: Tìm hiểu về sự khác biệt về các mô hình phân bổ giữa Facebook Ads và AppsFlyer.

Những khác biệt giữa Facebook Ads và AppsFlyer

Như bất kỳ hai người chơi chính trong hệ sinh thái thu hút người dùng di động, AppsFlyer và Facebook đều khác nhau trong mô hình phân bổ của họ. Điều này có thể gây ra sự khác biệt giữa bảng điều khiển của Facebook và AppsFlyer.

Trong khi chúng tôi làm việc chặt chẽ với Facebook để giảm thiểu những khác biệt này, các nhà quảng cáo nên biết các nguyên nhân sau đây cho những khác biệt đó.

Phát hiện sự khác biệt giữa AppsFlyer và Facebook

So sánh các sự kiện được liệt kê trong Trình quản lý Sự kiện của Facebook với các sự kiện trong báo cáo của AppsFlyer. Nếu số lượng sự kiện thay đổi đáng kể thì có thể sẽ có sự khác biệt.

Sự khác biệt trong mô hình phân bổ

Nguyên nhân Facebook AppsFlyer

Cửa sổ xem lại phân bổ lượt clicks

7 ngày (Lưu ý rằng có một số trường hợp cụ thể trong đó cài đặt mặc định sẽ khác).

1-30 ngày. Đảm bảo đặt thành 7 ngày với Facebook.

Cửa sổ xem lại phân bổ lượt xem qua

1 ngày (Lưu ý rằng có một số trường hợp cụ thể trong đó cài đặt mặc định sẽ khác).

Mặc định 1 ngày, nhưng  có thể được định cấu hình là 1-48 giờ (giữ giá trị mặc định này)

Cài đặt ngày ghi

Facebook ghi lại các lượt cài đặt mới vào Thời gian Nhấp/Xem.

AppsFlyer ghi lại lượt cài đặt mới vào thời gian cài đặt (lần khởi chạy ứng dụng đầu tiên)

Phân bổ
Nguồn đa kênh

Facebook tự phân bổ lượt cài đặt bất kể các nguồn truyền thông khác.

AppsFlyer sử dụng phân bổ lượt nhấp chuột cuối cùng (thông tin thêm về phân bổ AppsFlyer có sẵn tại đây)

Phân bổ trên nhiều thiết bị

Facebook phân bổ người dùng Facebook nhấp và cài đặt trên các thiết bị khác nhau, ví dụ: iOS/Android/máy tính để bàn.

AppsFlyer phân bổ các thiết bị đơn, thực hiện cả thu hút lẫn cài đặt

Múi giờ Khác nhau

Múi giờ báo cáo mặc định của Quảng cáo Facebook là giờ PST. Đảm bảo thay đổi múi giờ trong Trình quản lý Quảng cáo Facebook để khớp với múi giờ của ứng dụng được xác định trong cài đặt ứng dụng ở AppsFlyer.

Múi giờ ứng dụng mặc định của AppsFlyer là UTC+0. Bạn có thể thay đổi múi giờ được đặt cho ứng dụng trong trang cài đặt ứng dụng để khớp với múi giờ được xác định trong Trình quản lý Quảng cáo Facebook.

Phân bổ lượt Xem qua và Clicks qua

AppsFlyer hỗ trợ cả phân bổ lượt nhấp qua và lượt xem hết. Để giảm thiểu sự khác biệt giữa Facebook Ads và AppsFlyer, hãy đảm bảo rằng cả khung thời gian Xem lại Lượt nhấp qua và Lượt xem hết đều nhất quán với khung thời gian mặc định do Facebook Ads xác định.

Khung thời gian xem lại lượt nhấp qua mặc định của Facebook Ads được xác định là 7 ngày. Mặc dù có một số trường hợp cụ thể trong đó cài đặt mặc định sẽ khác, nhưng bạn nên đặt khung thời gian xem lại lượt nhấp qua trong AppsFlyer thành 7 ngày để bao gồm tất cả các tùy chọn mặc định của Facebook Ads. 

Để so sánh các khung thời gian phân bổ lượt nhấp qua và xem hết trên Facebook với các khung thời gian đó trên AppsFlyer, hãy truy cập Facebook. Chúng tôi đề nghị bạn nên cấu hình khung thời gian phân bổ trên AppsFlyer theo giá trị của Facebook như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau:

Facebook_Discrepancies.png

 Ví dụ

Giả sử rằng khung thời gian xem lại lượt nhấp của Facebook được cấu hình trên AppsFlyer đến 1 ngày cho ứng dụng com.greatapp của bạn, trong khi trên Facebook, khung thời gian này có giá trị mặc định là 7 ngày. Người dùng nhấp vào quảng cáo của Greatapp trên Facebook, nhưng khởi chạy ứng dụng lần đầu tiên sau 2-7 ngày được phân bổ là người dùng tự nhiên trên AppsFlyer, trong khi Facebook tự báo cáo những người dùng này là của mình.

Sự khác biệt về phương tiện truyền thông bị hạn chế

Cho đến ngày 28/10/2021, dữ liệu phân bổ của người dùng được cung cấp bằng phân bổ lượt xem qua (VTA) bị hạn chế và không khả dụng cho các nhà quảng cáo. Điều này không ảnh hưởng đến báo cáo tổng hợp.
Bắt đầu từ ngày 29/10/2021, các hạn chế được áp dụng cho người dùng được cung cấp bởi cả phân bổ lượt xem qua và phân bổ lượt nhấp qua.

Đối với VTA, Facebook Ads không gửi dữ liệu ở mức người dùng. Do đó, AppsFlyer có thể không phân bổ lượt hiển thị hỗ trợ chuyển đổi cho Facebook Ads.

 Ví dụ

  • Người dùng nhìn thấy một mục quảng cáo trên Facebook cho AwesomeApp. Rồi lúc sau, họ nhìn thấy và nhấp vào quảng cáo GreatAdNetwork cho AwesomeApp và cài đặt ứng dụng.
  • Facebook Ads nhận lượt chuyển đổi là của mình vì lượt chuyển đổi xảy ra trong khung thời hạn VTA của họ.
  • AppsFlyer phân bổ lượt chuyển đổi cho GreatAdNetwork vì họ có tương tác cuối cùng trước khi cài đặt.
  • AppsFlyer sẽ không coi Facebook Ads là mạng hỗ trợ chuyển đổi vì VTA của Facebook Ads bị hạn chế.


Tuy nhiên, đối với phân bổ lượt nhấp qua, nếu mục quảng cáo chuyển hướng người dùng đến Google Play Store, các trường phân bổ khả dụng cho các nhà quảng cáo trong Google Install Referrer. Các trường được cung cấp qua người giới thiệu sẽ nhập các báo cáo dữ liệu thô AppsFlyer được cung cấp cho bạn và cho phép AppsFlyer phân bổ người dùng không có ID quảng cáo (Bật LAT).

Những sự khác biệt của sự kiện trong ứng dụng

Những điểm khác biệt giữa các nền tảng cũng có thể xuất hiện cùng với các sự kiện hậu cài đặt (ví dụ: mua hàng trong ứng dụng), được hiển thị trên Facebook và AppsFlyer. Bảng sau mô tả các lý do phổ biến nhất cho những khác biệt này và đưa ra lời khuyên để giảm thiểu những sự khác biệt đó:

Nguyên nhân Mô tả Mẹo AppsFlyer

Sự khác biệt trong cài đặt

Các sự kiện được thực hiện bởi người dùng được phân bổ trên một nền tảng, nhưng không được thực hiện trên nền tảng còn lại, cũng khác nhau theo mặc định. 

Giảm thiểu sự khác biệt về cài đặt theo bài viết này cũng là để giảm sự khác biệt về sự kiện trong ứng dụng.

Tự phân bổ

Facebook luôn phân bổ sự kiện cho các chiến dịch của riêng mình để thúc đẩy sự kiện đó, trong khi AppsFlyer phân bổ các sự kiện này vào nguồn thu hút.

Trong các lượt cài đặt và sự kiện, mà Facebook tự phân bổ không chính xác được chỉ định là lượt hỗ trợ trong AppsFlyer.
Kết hợp dữ liệu thô của các lượt chuyển đổi do Facebook phân bổ với dữ liệu thô trong đó Facebook là người đóng góp.

Định nghĩa "vòng đời" khác nhau Vòng đời tối đa của người dùng trên Facebook là 7 ngày, nghĩa là FB không hiển thị sự kiện nếu các sự kiện diễn ra sau 7 ngày kể từ khi nhấp vào quảng cáo.
Trên AppsFlyer, vòng đời tối đa của người sử dụng đến từ Facebook là 180 ngày.
Khi đánh giá giá trị của người dùng từ các chiến dịch của Facebook từ hơn 7 ngày trước. Sử dụng dữ liệu của AppsFlyer để có được bức tranh toàn cảnh hơn.
Các sự kiện không được nối AppsFlyer nhận các sự kiện có nguồn gốc SDK, nhưng chúng không được ánh xạ tới Facebook và do đó không được gửi đi. Đảm bảo nối với Facebook tất cả các sự kiện trong ứng dụng biểu thị chất lượng của người dùng (xem hình bên dưới).
Doanh thu chưa gửi AppsFlyer nhận doanh thu từ các sự kiện có nguồn gốc từ SDK, nhưng chúng không được gửi tới Facebook.  Đảm bảo luôn đánh dấu vào các ô Send Revenue (Gửi Doanh thu) của sự kiện trong ứng dụng, ví dụ: sự kiện mua hàng trong ảnh chụp bên dưới.
Thiếu các giá trị sự kiện trên Facebook AppsFlyer gửi thông số và giá trị cho Facebook như một phần của ánh xạ sự kiện, nếu chúng có cấu trúc chính xác.  Tạo các sự kiện trong ứng dụng SDK của bạn theo cấu trúc được đề xuất của AppsFlyer để ánh xạ đầy đủ các giá trị sự kiện với Facebook.

fb-ads-in-app-events-postback_en-us.png

Cài đặt từ các chiến dịch Thu hút lại trong Bảng điều khiển UA của tôi?

Chiến dịch thu hút lại có thể khiến người dùng mở ứng dụng đã được cài đặt (thu hút lại). Cách khác, khi AppsFlyer nhận ra một lượt cài đặt ứng dụng trước đó đã tồn tại trên cùng một thiết bị, AppsFlyer có thể tham khảo chuyển đổi đó dưới dạng phân bổ lại.

Nếu, trên chiến dịch thu hút lại (re-engagement), Facebook nhắm mục tiêu người dùng mới hoặc người dùng đã cài đặt ứng dụng lần đầu tiên vượt quá cài đặt cửa sổ phân bổ lại (re-attribution window) được thiết lập theo cài đặt ban đầu, những người dùng này được ghi lại là người dùng mới trên AppsFlyer, trong chiến dịch thu hút lại (re-engagement) trên Facebook.

Mặt khác, các lượt cài đặt diễn ra trong cửa sổ phân bổ lại được thiết lập theo cài đặt ban đầu, được coi là phân bổ lại và xuất hiện trên trang nhắm lại mục tiêu của AppsFlyer, trong khi chúng có thể xuất hiện là lượt cài đặt mới của Facebook.

 Lưu ý

Mặc dù Facebook hiển thị tất cả lượt cài đặt của chiến dịch nhắm mục tiêu lại ở cùng một nơi, trên bảng điều khiển của AppsFlyer, lượt cài đặt được chia giữa trang Tổng quan (lượt cài đặt mới) và trang Nhắm mục tiêu lại (phân bổ lại và thu hút lại).

Phân bổ trên nhiều thiết bị

Facebook báo cáo về phân bổ trên nhiều thiết bị. Điều này đôi khi có thể  gây ra sự cố trong đó chiến dịch cho một nền tảng (iOS/Android) hiển thị lượt cài đặt trên một nền tảng khác.

 Ví dụ

Linda nhấp vào quảng cáo trên điện thoại di động của GreatApp trên Facebook bằng điện thoại Android của cô ấy. Facebook ghi lại lần nhấp chuột do Linda thực hiện trong chiến dịch được nhắm mục tiêu Android gốc "Android Females".  Linda quyết định cài đặt GreatApp trên iPad của mình. Khi khởi chạy lần đầu, AppsFlyer hỏi Facebook về nguồn gốc của bản cài đặt iOS này và câu trả lời của Facebook với chiến dịch "Android Females".

Quy tắc xác thực và Protect360

Nếu bạn sử dụng Quy tắc xác thực của AppsFlyer, kết quả có thể khác nhau giữa AppsFlyer và Facebook khi có các lượt cài đặt bị từ chối ban đầu đến từ Facebook. Trong những trường hợp này, Facebook tự báo cáo lượt cài đặt, trong khi đó AppsFlyer từ chối những lượt cài đặt tương tự. 

Tương tự, nếu bạn sử dụng giải pháp chống lừa đảo của AppsFlyer, Protect360, có thể có các lượt cài đặt vì Facebook tự báo cáo còn AppsFlyer thì từ chối.

 Ví dụ

Jeff, quản lý UA của GreatApp, tạo một chiến dịch có tên SPNA, chỉ nhắm mục tiêu đến người nói tiếng Tây Ban Nha ở Bắc Mỹ. Để xác minh điều này, Jeff tiến hành thiết lập quy tắc xác thực (validation rule), quy tắc này chỉ chấp nhận người dùng từ Canada và Hoa Kỳ.
Khi người dùng Facebook từ Tây Ban Nha nhấp vào và cài đặt, Facebook tự ghi nhận báo cáo cài đặt, trong khi đó AppsFlyer từ chối cài đặt không đáp ứng quy tắc xác thực.