GMP DV360/CM (DoubleClick)—tổng quan

Khái quát: Tìm hiểu Google Marketing Platform DV360/CM (DoubleClick) là gì. Lưu ý rằng tên nội bộ AppsFlyer cho tích hợp này là doubleclick_int.

Google Marketing Platform

Google Marketing Platform bao gồm:

   • Campaign Manager 360 (CM360) một hệ thống đo lường và quản lý quảng cáo dành cho các nhà quảng cáo và đại lý. Hệ thống này cho phép các nhà tiếp thị di động lập kế hoạch, thực hiện và đo lường các chiến dịch hiển thị của họ trên các trang web và thiết bị di động.
   • Display & Video 360 (DV360): Nền tảng bên mua (DSP) cung cấp cho các bàn giao dịch, đại lý và nhà quảng cáo tính minh bạch và hiệu suất cao hơn trong việc mua phương tiện hiển thị toàn cầu trên các sàn giao dịch quảng cáo.
   • Search Ads 360 (SA360) K hông nằm trong phạm vi tích hợp AppsFlyer.

Cách thức hoạt động như thế nào?—Floodlight

Google Marketing Platform cho phép bạn tạo Floodlight, là các thẻ được liên kết với các sự kiện chuyển đổi cụ thể. Floodlight được tạo cho các sự kiện cài đặt hoặc hậu cài đặt (chẳng hạn như đăng ký hoặc mua hàng) để tích hợp GMP và AppsFlyer nhằm đo lường lượt chuyển đổi. Tích hợp GMP dựa trên sự kiện trên thiết bị di động, phụ thuộc vào ID thiết bị. Floodlight không được thiết kế để báo cáo về lượt chuyển đổi web và khoảng không quảng cáo.

Các trường hợp tích hợp được GMP hỗ trợ

Tích hợp Loại tích hợp Yêu cầu
DV360  Tích hợp DV360 với AppsFlyer 
 • Truy xuất các giá trị Floodlight từ DV360 mỗi lượt chuyển đổi. 
 • Tích hợp GMP trong AppsFlyer.
CM360 + DV Mua lưu lượng truy cập DV360 qua CM360
 • Truy xuất các giá trị Floodlight từ DV mỗi lượt chuyển đổi. 
 • Tích hợp Google Marketing Platform trong AppsFlyer.
CM360 + nguồn truyền thông bên thứ ba không phải DV360 (1)

Mua lưu lượng truy cập từ các nguồn truyền thông bên thứ ba và đo lường lượt chuyển đổi ứng dụng dành cho thiết bị di động bắt nguồn từ lưu lượng truy cập này trong CM360.

 • Truy xuất các giá trị Floodlight từ DV mỗi lượt chuyển đổi. 
 • Tích hợp GMP trong AppsFlyer.
 • Truy xuất liên kết đo lường CM360.(2)
 • Truy xuất liên kết đo lường AppsFlyer, là liên kết nguồn truyền thông đối tác tích hợp.(3)
 • Nối liên kết AppsFlyer vào liên kết CM360.
 • Sử dụng liên kết tổng hợp trong nguồn truyền thông.

(1) SRN không được đưa vào loại tích hợp này.

(2) Trường hợp tích hợp này yêu cầu thẻ CM360 chuẩn như được mô tả tại đây. Các loại thẻ khác không được hỗ trợ.

(3) Theo chính sách không chuyển hướng của Google, các liên kết của bên thứ ba bao gồm OneLink không được hỗ trợ. Liên kết sâu yêu cầu triển khai các phương thức nền tảng có liên quan cho iOS và Android.

Dữ liệu được gửi tới GMP

Dựa trên các yêu cầu tích hợp GMP: AppsFlyer gửi đăng lại tới GMP liên quan đến lượt chuyển đổi và sự kiện trong ứng dụng. Đăng lại lượt nhấp và lượt hiển thị không được gửi.