Thiết lập tích hợp GMP DV360/CM (DoubleClick)

Khái quát: Tích hợp AppsFlyer với Google Marketing Platform DV360/CM (DoubleClick). Lưu ý rằng tên nội bộ AppsFlyer cho tích hợp này là doubleclick_int.

Thiết lập GMP trong AppsFlyer

Thông tin trong phần này áp dụng cho:

 • CM360 + nguồn truyền thông
 • Chiến dịch DV360

Kích hoạt Google Marketing Platform

Để kích hoạt Google Marketing Platform:

 1. Trong AppsFlyer, dưới phần Configuration (Cấu hình) đi đến Partner Marketplace (Thị trường Đối tác)
 2. Tìm kiếm Google Marketing Platform - DV360/CM (DoubleClick) và chọn nó.
 3. Nhấp vào Set up integration. Bạn được chuyển đến trang thiết lập tích hợp. Đảm bảo URL hiển thị doubleclick_int.
 4. Trong tab Integration, bật Activate partner.
  Lưu ý: Nút bật/tắt phải luôn ở trạng thái bật (đã kích hoạt) trong thời gian bạn làm việc với đối tác.
 5. Nhấp vào Save integration (Lưu tích hợp). 

Truy xuất Thông số Floodlight

Trước khi có thể thiết lập GMP, bạn cần tạo floodlight cài đặt (first_open) và truy xuất các thông số của nó. Xem tại đây để biết thêm thông tin chi tiết. Bạn cần nhận các thông số sau: 

 • cat -   Chuỗi thẻ hoạt động, các máy chủ Floodlight sử dụng để xác định nhóm hoạt động mà hoạt động đó thuộc về.
 • src - ID Nhà quảng cáo là nguồn gốc của hoạt động Floodlight. Đây là thông số src= trong thẻ floodlight bạn trích xuất từ màn hình thiết lập 'Pixel', không phải ID nhà quảng cáo DBM.
 • type - Chuỗi thẻ nhóm, xác định nhóm hoạt động mà hoạt động Floodlight được liên kết.
 • Mã thông báo - xem hướng dẫn để truy xuất mã thông báo:

Những thông số này là bắt buộc để tích hợp với Appsflyer.

 Lưu ý

Mỗi ứng dụng sẽ có những thông số floodlight duy nhất. Bạn cần có hai bộ thông số floodlight, mỗi ứng dụng một bộ.

Tích hợp với Google Marketing Platform 

 1. Trong AppsFlyer, đi đến Configuration > Active Integrations.
 2. Chọn Google Marketing Platform.
  Các tab cấu hình có sẵn là: Integration (Tích hợp), Ad Revenue (Doanh thu Quảng cáo) và Permissions (Quyền). Hoàn thành cấu hình theo yêu cầu. 

Ngoài phân bổ cho thiết bị di động dựa trên lượt nhấp chuột, GMP cung cấp lượt phân bổ xem hếtthu hút lại, mà bạn có thể ghi nhận bằng AppsFlyer.

Để biết mô tả chi tiết về Tiêu đề Cửa sổ Cấu hình Đối tác, hãy nhấp vào đây.

Tab tích hợp

Khi AppsFlyer truy vấn GMP, chúng sẽ trả về các thông số được liệt kê trong phần phản hồi. Các thông số này được ánh xạ tới các thông số AppsFlyer và dữ liệu thô như được trình bày chi tiết trong bảng sau. 

Thông số GMP Tên thông số AppsFlyer Thông số URL 
ID Sắp xếp quảng cáo Tên chiến dịch c
ID Sắp xếp quảng cáo ID Chiến dịch af_c_id
ID trang ID trang af_siteid
ID Quảng cáo ID Bộ quảng cáo af_adset_id
ID Nội dung sáng tạo ID Quảng cáo af_ad_id

Thiết lập Thông số Floodlight

Trong tab tích hợp, thiết lập thông số floodlight trong các trường tương ứng.

Phân bổ lượt cài đặt 

Khung thời gian xem lại lượt nhấp cài đặt

 • Đặt thời gian tối đa từ khi nhấp chuột đến khi cài đặt. Chỉ các lượt cài đặt (khởi chạy lần đầu) diễn ra trong khoảng thời gian xem lại mới có thể được phân bổ cho GMP.
 • Khoảng thời gian xem lại lượt nhấp qua mặc định của GM là 30 ngày. Để giảm thiểu sự khác biệt, chúng tôi khuyên bạn nên điều chỉnh phù hợp với cài đặt GMP.
 • Giới thiệu về khoảng thời gian xem lại lượt nhấp 

Khung thời gian xem lại lượt xem hết cài đặt

 • Đặt thời gian tối đa từ lúc hiển thị đến lúc cài đặt. Chỉ các lượt cài đặt (lần khởi chạy đầu tiên) diễn ra trong khoảng thời gian xem lại này, sau một lần hiển thị quảng cáo, được phân bổ cho đối tác, miễn là không có nhấp chuột quảng cáo có liên quan khác.
 • Bật để phân bổ lượt cài đặt xem hết từ GMP Bạn có thể tùy chỉnh giá trị này thành 1-23 giờ hoặc 1-7 ngày.
 • Khoảng thời gian xem lại lượt xem hết mặc định của GMP là 7 ngày. Để giảm thiểu sai lệch, chúng tôi đề nghị bạn nên điều chỉnh phù hợp với giá trị khoảng thời gian của GMP.

Phân bổ thu hút lại

Để đo lường các chiến dịch nhắm mục tiêu lại:

 1. Bật tùy chọn Phân bổ thu hút lại.
  Nếu bạn không có bất kỳ chiến dịch thu hút lại GMP nào đang hoạt động, hãy tắt tùy chọn phân bổ thu hút lại. 
 2. Tạo một Floodlight mới cho các chiến dịch nhắm mục tiêu lại (ví dụ: app_opens). Sau đó, trong bảng điều khiển AppsFlyer, nhập cat, src, tokennhập các thông số cụ thể cho các chiến dịch nhắm mục tiêu lại của bạn.

   Lưu ý

  Thông số mã thông báo là cùng một thông số mã thông báo bạn nhận được khi bật tính năng chuyển đổi trong ứng dụng di động của bên thứ ba.

Thời gian xem lại lượt nhấp tương tác lại

Đặt thời lượng cho Re-engagement click-through lookback window (Thời gian xem lại lượt nhấp tương tác lại) (thời gian tối đa sau khi một quảng cáo được nhấp vào, trong thời gian đó người dùng được nhắm lại mục tiêu có thể được phân bổ cho quảng cáo). Bạn có thể đặt giá trị theo giờ (tối đa 23) hoặc ngày (1-30):

reengagement-activate.png

Thời gian xem lại lượt xem hết tương tác lại

Để bắt đầu phân bổ các lượt hiển thị quảng cáo nhắm lại mục tiêu, hãy kích hoạt Phân bổ lượt xem hết tương tác lại.

Đặt thời lượng cho Thời gian xem lại lượt xem hết tương tác lại (thời gian tối đa sau khi một quảng cáo được xem, trong thời gian đó người dùng được nhắm lại mục tiêu có thể được phân bổ cho quảng cáo). Bạn có thể đặt giá trị theo giờ (tối đa 23) hoặc ngày (1-7):

Thời gian tương tác lại

Đặt thời lượng cho Re-engagement window (Khung thời gian tương tác lại) (thời gian khi sự kiện trong ứng dụng của người dùng được phân bổ cho nguồn truyền thông nhắm lại mục tiêu). Bạn có thể đặt giá trị theo ngày (1-90), giờ (tối đa 23) hoặc thậm chí là trọn đời:

 Lưu ý

Tài khoản đại lý có thể thiết lập cấu hình Nhắm mục tiêu lại độc lập và có Khung thời gian Thu hút lại riêng biệt. Ví dụ: nhà quảng cáo có thể sử dụng khung thời gian 30 ngày cho các chiến dịch nhắm mục tiêu lại của riêng họ, trong khi một đại lý chạy các chiến dịch khác cho cùng một ứng dụng, có thể thiết lập khung thời gian thu hút lại 45 ngày.

Postback Sự kiện trong Ứng dụng

Trước tiên, tạo một floodlight cho một hoạt động cụ thể, ví dụ như mua hoặc đăng ký.
Sau đó, truy xuất thông số floodlight.

  1. Bật tùy chọn In-app events postback.
  2. Nhấp vào Add event để thêm một SDK hoặc sự kiện máy chủ đến máy chủ vào danh sách. Bảng sau đây mô tả các trường cần hoàn thành:
   Tên thông số Mô tả
   AppsFlyer event

   Tên của sự kiện mà AppsFlyer nhận được từ SDK sẽ được tích hợp vào ứng dụng của bạn hoặc từ các sự kiện máy chủ đến máy chủ.
   Lời khuyên: Bạn không thấy sự kiện đang tìm kiếm?

   • Hãy đảm bảo kích hoạt sự kiện trên thiết bị có cài đặt không tự nhiên và kiểm tra lại.
   • Nhập vào AppsFlyer event, sau đó nhấp vào Create custom. Đọc thêm về ánh xạ sự kiện tùy chỉnh.
   mapped to partner event

   Tên hoặc ID duy nhất của từng sự kiện được xác định ở phía đối tác. Các cấu hình ánh xạ có thể có là:

   • Text field: Nhận ID sự kiện tương ứng từ đối tác.
   • Drop-down box: Chọn sự kiện AppsFlyer được xác định trước phù hợp nhất.
   • As is: Gửi các sự kiện như vốn có mà không ánh xạ tên.

   Định cấu hình sự kiện bằng cách sử dụng thông số floodlight theo định dạng sau (xem hình ảnh bên dưới bảng):
   token=123XXX456XXX&type=XXXXXXXX&cat=XXXXX123456&src=58XXX35

   for users from

   Chọn tùy chọn gửi cho sự kiện:

   • This partner only: chỉ gửi các bài đăng lại khi sự kiện này được phân bổ cho đối tác này.
   • All media sources including organic: Gửi các bài đăng lại cho các sự kiện được phân bổ cho bất cứ đối tác cũng như các sự kiện tự nhiên.
   including
   • No data (default): Chỉ gửi sự kiện mà không gửi bất kỳ giá trị sự kiện nào.
   • Values and revenue: Gửi tất cả các thông số sự kiện, bao gồm cả giá trị doanh thu (nếu có trong sự kiện).
   • Values without revenue: Gửi tất cả các thông số ngoại trừ giá trị doanh thu.
  3. [Tùy chọn] Nhấp vào biểu tượng Add conditionadd_condition.pngđể đặt điều kiện cho một sự kiện.
  4. Nhấp vào Save integration (Lưu tích hợp).
Google_Marketing_Platform_in_app_event_postbacks_all_media_sources.JPG

 Lưu ý

 • Mỗi sự kiện sẽ có những thông số floodlight duy nhất. Đối với mỗi sự kiện trong ứng dụng mà bạn cấu hình trong đăng lại, bạn cần cung cấp những thông số floodlight duy nhất.
 • Mỗi ứng dụng sẽ có những thông số floodlight duy nhất. 
 • Chi tiết tham số nên được hoàn tất dự trên những gì bạn đã nhập vào các trường cat, srctoken and type ở trên.
 • Hai thông số bổ sung sau đây được tự động truyền tới GMP: Order_IDaf-revenue.

AppsFlyer chỉ hỗ trợ gửi các tham số floodlight bổ sung (tham số u) lên đến U26. Các thông số u được ánh xạ trước và cố định ở đầu AppsFlyer, vì vậy hãy cân nhắc những điều sau:

 • Vì các thông số được ánh xạ trước, không có thông số U tùy chỉnh bổ sung nào có thể được định cấu hình.
 • Thực hiện theo ánh xạ này khi cấu hình các thông số floodlight tùy chỉnh trong GMP.
 • Nếu AppsFlyer không thể gửi tham số u cụ thể, AppsFlyer sẽ không gửi tham số đó. Ví dụ: nếu dữ liệu nhà cung cấp bị thiếu, AppsFlyer sẽ không gửi u5.

Ánh xạ Thông số

Đối với mọi sự kiện trong ứng dụng, AppsFlyer sẽ gửi các floodlight sau:

  Mô tả Ví dụ:

u1=

af device id

1540995037437-2811776739500410055

u2=

customer user id

eaf8a5f2.1836.4686

u3=

Android:
Id quảng cáo
iOS: idfa

9d9d03ab-f211-4e17-994e-d0afdf23ac01

u4=

wifi

đúng

u5=

nhà cung cấp dịch vụ

Jio%204G

u6=

mã quốc gia

IN

u7=

Vùng

HR

u8=

thành phố

Gurgaon

u9=

loại thiết bị

motorola::Moto G (4)

u10=

phiên bản hệ điều hành

7

u11=

phiên bản sdk

v4.8.18

u12=

phiên bản ứng dụng

3.31.1

u13=

cài đặt nhãn thời gian

1540995041

u14=

thời gian nhấp chuột

1546441586

u15=

thời gian hiển thị

1546441586

u16=

tên chiến dịch*

Appinstall_campaign

u17=

ID Chiến dịch

12345ABC

u18=

tên bộ quảng cáo*

Appinstall_adset

u19=

ID Bộ quảng cáo

12345ABC

u20=

tên quảng cáo*

Appinstall_ad

u21=

ID Quảng cáo

12345ABC

u22=

id trang

site_id_123456

u23=

Thời gian sự kiện

2019-01-04 12:56:35.707

u24=

Tên của sự kiện

af_purchase

u25=

Giá trị của sự kiện

{"af_price":459,"af_content_id":"77147","af_revenue":4.59,"af_currency":"EUR"}

u26=

tiền tệ

EUR

*Trong các trường hợp như vậy, AppsFlyer không nhận được tên trong phản hồi từ Google Marketing Platform, nên AppsFlyer sẽ điền ID tương ứng vào trường đó (tức là Tên bộ quảng cáo trở thành ID bộ quảng cáo).

Tab Liên kết Phân bổ

Tab đường dẫn phân bổ không hữu dụng cho GMP, vì đó là SRN và do đó không sử dụng đường dẫn phân bổ bên ngoài để phân bổ.

Tuy nhiên, các đường dẫn phân bổ có vai trò trong việc tích hợp với GMP:

Đường dẫn phân bổ cho CM360 + nguồn truyền thông

Để chạy chiến dịch với CM360 và nguồn truyền thông, yêu cầu phải có hai đường dẫn phân bổ sau:

 • Một liên kết đo lường CM360.
 • Đường dẫn phân bổ AppsFlyer cho nguồn truyền thông cụ thể (đối tác tích hợp hoặc nguồn truyền thông tùy chỉnh).

Xem cài đặt các đường dẫn phân bổ cho CM360.

Các liên kết phân bổ cho DV360 (DBM)

Có thể sử dụng các liên kết phân bổ của AppsFlyer với DV360 để chỉ ghi nhận lượt hiển thị và nhấp chuột. Các liên kết này KHÔNG được sử dụng cho phân bổ và bất kỳ thông tin bổ sung nào trong chúng không được phân tách hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.

Nếu bạn muốn có thể tính số lượt nhấp từ DV360 trên AppsFlyer, bạn nên thêm URL phân bổ AppsFlyer trên bảng điều khiển DV360. Khi thực hiện thao tác đó, hãy đảm bảo tên chiến dịch trong URL phân bổ giống hệt với ID Sắp xếp quảng cáo trên GMP (nếu có thể) để AppsFlyer có thể truy xuất và nối dữ liệu lượt nhấp cho đúng chiến dịch.

 Quan trọng!

Không bắt buộc sử dụng Đường dẫn Phân bổ cho GMP DV360 (DBM).


Nếu bạn muốn đếm lượt nhấp chuột trong AppsFlyer, hãy sử dụng liên kết này:

https://app.appsflyer.com/ADD-APP-ID?pid=doubleclick_int&af_siteid=${UNIVERSAL_SITE_ID}
&af_ad_id=${CREATIVE_ID}&c=${PLACEMENT_ID}&af_c_id=${PLACEMENT_ID}

Nếu bạn muốn đếm lượt hiển thị trong AppsFlyer, hãy sử dụng liên kết này:

https://impression.appsflyer.com/ADD-APP-ID?pid=doubleclick_int&af_siteid=%24{UNIVERSAL_SITE_ID}
&af_ad_id=${CREATIVE_ID}&c=${PLACEMENT_ID}&af_c_id=${PLACEMENT_ID}

Tab Chi phí

Dữ liệu chi phí không có sẵn cho GMP.

Tab Doanh thu quảng cáo

 • Bạn có thể kết nối nhiều tài khoản GMP vào cùng một ứng dụng.
 • Nếu bạn có nhiều tài khoản GMP, hãy lặp lại quy trình sau đây cho từng tài khoản. Lưu ý! Không có dấu hiệu nào trong giao diện người dùng cho thấy bạn đã kết nối nhiều tài khoản. 

Để bật API doanh thu quảng cáo:

Tab quyền truy cập

Trong tab này, bạn thiết lập các quyền được cấp cho GMP.