GMP DV360/CM (DoubleClick)—tích hợp đại lý

Khái quát: Cho phép các đại lý quản lý tích hợp GMP của bạn bằng AppsFlyer.

Cấu hình Đại lý

Là một phần của tích hợp nâng cao của AppsFlyer với Google, AppsFlyer hỗ trợ nhiều lệnh gọi tới Google GMP. Điều này cho phép các Đại lý quảng bá cùng một ứng dụng thay mặt cho một nhà quảng cáo bằng cách sử dụng các thông số tích hợp GMP của riêng họ.

Thêm cấu hình đại lý mới cho Google GMP

Để cấu hình GMP trong tài khoản của đại lý, vui lòng đăng nhập vào ứng dụng của khách hàng từ tài khoản của đại lý và làm theo hướng dẫn cài đặt.

  • Đối với CM360 (DCM360): Để AppsFlyer phân bổ cài đặt cho đại lý, AppsFlyer phải biết tên của đại lý. Tên của đại lý phải được chuyển đến AppsFlyer với thông số af_prt được tìm thấy trong liên kết phân bổ hoặc thông qua liên kết giới thiệu như một phần của URL.

  • Với DV360 (DBM): Đại lý phải cấu hình Floodlight của họ (src, cat, type, token). Để đại lý cấu hình như vậy, nhà quảng cáo phải kích hoạt DV360 trong tài khoản của mình. Nhà quảng cáo chỉ cần kích hoạt tích hợp. Họ không cần cấu hình bất kỳ thông số floodlight nào.

    double_click_agency.png

Hỗ trợ nhắm mục tiêu lại và thu hút lại

Để hỗ trợ công tác nhắm mục tiêu lại và thu hút lại, nhà quảng cáo cần kích hoạt nhắm mục tiêu lại khi họ kích hoạt GMP trong tài khoản của mình. Nhà quảng cáo chỉ cần kích hoạt nhắm mục tiêu lại. Họ không cần cấu hình bất kỳ thông số floodlight nào.

double_click_retargeting_agency.png

Ánh xạ sự kiện trong ứng dụng

Các đại lý có thể có ánh xạ sự kiện trong ứng dụng của riêng họ với GMP, ngay cả nếu khách hàng của nhà quảng cáo cũng có ánh xạ riêng. Thông tin chi tiết tại đây.

Bao nhiêu đại lý có thể làm việc trên GMP trên mỗi ứng dụng?

AppsFlyer hỗ trợ tối đa mười cấu hình khác nhau cho mỗi ứng dụng bao gồm cả cấu hình của riêng nhà quảng cáo (nghĩa là cấu hình của nhà quảng cáo và chín cấu hình đại lý bổ sung).

Khi đạt đến số lượng cấu hình tối đa, cấu hình hiện tại phải được xóa trước khi thêm cấu hình mới.

Cấu hình Đại lý so với Cấu hình Nhà quảng cáo

Đại lý và Nhà quảng cáo đều có thể quảng bá cùng một ứng dụng bằng GMP.

Nếu bạn chọn chạy các chiến dịch riêng biệt với đại lý, vui lòng cân nhắc những điều sau:

Các thông số Floodlight khác nhau

Không nên chia sẻ các thông số Floodlight giữa các đại lý và nhà quảng cáo. Nếu nhà quảng cáo và đại lý cấu hình tích hợp với GMP bằng các thông số Floodlight giống nhau, thì nhà quảng cáo không thể xem bất kỳ dữ liệu nào trong bảng điều khiển của họ.

Điều quan trọng là mỗi bên sử dụng các thông số Floodlight khác nhau.