GMP DV360/CM (DoubleClick)—khác biệt

Khái quát: Hiểu rõ sự khác biệt giữa GMP và AppsFlyer.

Lý do cho sự khác biệt

Tham khảo nội dung bên dưới để tìm hiểu về sự khác biệt và cách thức giảm thiểu những khác biệt đó.

Sự khác biệt trong mô hình phân bổ

Nguyên nhân Mô tả Mẹo AppsFlyer

Khung thời gian Phân bổ Lượt xem qua

Một lượt xem hết trong khung thời gian phân bổ DV360/CM360 là 14 ngày, trong khi khung thời gian mặc định của AppsFlyer là 1 ngày.

Đặt khung thời gian xem hết trong AppsFlyer sao cho khớp với khung thời gian xem hết đã đặt trong cửa sổ thiết lập DV360/CM360.
Thông số floodlight không chính xác

Cố thao tác với thông số floodlight không chính xác có thể gây ra lỗi phân bổ.

Hãy đảm bảo rằng thông số floodlight luôn chính xác khi bạn thiết lập tích hợp với DV360/CM360.

Phân bổ Nguồn đa kênh

Trong AppsFlyer, nguồn truyền thông cuối cùng có lượt nhấp đã được phân bổ. 

Lượt nhấp có thể từ DV360/CM360, sau đó là lượt nhấp từ nguồn truyền thông khác. Trong những trường hợp như vậy, GMP sẽ tự báo cáo lượt cài đặt, nhưng trong AppsFlyer, lượt cài đặt sẽ tới nguồn truyền thông khác.

Trong những trường hợp như vậy, bạn phải theo quyết định phân bổ của AppsFlyer.