Hướng dẫn tích hợp trình cắm Unity V6—Tham chiếu API

Khái quát: Mô tả kỹ thuật về các lớp và phương thức có trong SDK AppsFlyer. 

 Bài đọc liên quan

Để có bức tranh hoàn toàn cảnh về việc tích hợp trình cắm Unity với các ứng dụng của bạn, hãy đọc các bài viết sau:

API Android và iOS

initSDK

Mô tả

Khởi tạo trình cắm bằng dev key và ID ứng dụng. Bắt buộc phải có dev key đối với tất cả các ứng dụng. ID ứng dụng chỉ bắt buộc đối với iOS. Nếu ứng dụng của bạn chỉ dành cho Android, hãy bỏ qua null cho ID ứng dụng. Đối tượng trò chơi chứa giao diện IAppsFlyerConversionData.

Chữ ký phương thức

void initSDK(string devKey, string appID, MonoBehaviour gameObject)

Ví dụ:

AppsFlyer.initSDK("dev_key", "app_id"); // without deeplinking
      AppsFlyer.initSDK("dev_key", "app_id", this); // with deeplinking

startSDK

Mô tả

Khi API này được gọi ra, SDK sẽ khởi động, các phiên sẽ được gửi ngay lập tức và tất cả các chuyển đổi nền sau-nền trước sẽ ghi nhận một phiên.

Chữ ký phương thức

void startSDK()

Ví dụ:

AppsFlyer.startSDK();

sendEvent

Mô tả

Việc ghi nhận các sự kiện trong ứng dụng được thực hiện bằng cách gọi sendEvent với thông số giá trị và tên sự kiện.

Chữ ký phương thức

void sendEvent(string eventName, Dictionary<string, string> eventValues)

Ví dụ:

Dictionary<string, string> 
      eventValues = new Dictionary<string, string>();
      eventValues.Add(AFInAppEvents.CURRENCY, "USD");
      eventValues.Add(AFInAppEvents.REVENUE, "0.99");
      eventValues.Add("af_quantity", "1");
      AppsFlyer.sendEvent(AFInAppEvents.PURCHASE, eventValues);

stopSDK

Mô tả

Trong một số trường hợp nghiêm trọng, bạn có thể muốn tắt tất cả các chức năng SDK theo các yêu cầu của các cơ quan quản lý và tuân thủ quyền riêng tư. Để làm như vậy, hãy sử dụng API stopSDK. Sau khi được gọi, SDK không còn giao tiếp với máy chủ AppsFLyer nữa và ngừng hoạt động.

Chữ ký phương thức

void stopSDK(bool isSDKStopped)

Ví dụ:

AppsFlyer.stopSDK(true);

isSDKStopped

Mô tả

API stopSDK (boolean) có được đặt thành true không.

Chữ ký phương thức

bool isSDKStopped()

Ví dụ:

if (!AppsFlyer.isSDKStopped())
{

}

getSdkVersion

Mô tả

Tải xuống phiên bản SDK AppsFlyer

Chữ ký phương thức

string getSdkVersion()

Ví dụ:

string version = AppsFlyer.getSdkVersion();

setIsDebug

Mô tả

Bật nhật ký gỡ lỗi

Chữ ký phương thức

void setIsDebug(bool shouldEnable)

Ví dụ:

AppsFlyer.setIsDebug(true);

Thiết lập ID người dùng Customer User ID

Mô tả

Thiết lập customer user ID (CUID). 

Chữ ký phương thức

void setCustomerUserId(string id)

Ví dụ:

AppsFlyer.setCustomerUserId("custom_user_id");

setAppInviteOneLink

Mô tả

Đặt ID mẫu OneLink được sử dụng để tạo liên kết phân bổ tùy chỉnh cho lời mời của người dùng.

Chữ ký phương thức

setAppInviteOneLinkID(string oneLinkId)

Ví dụ:

AppsFlyer.setAppInviteOneLinkID("abcd");

setAdditionalData

Mô tả

Thêm dữ liệu bổ sung để gửi đến các nền tảng đối tác bên ngoài.

Chữ ký phương thức

setAdditionalData(Dictionary<string, string> customData)

Ví dụ:

Dictionary<string, string> customData = new Dictionary<string, string>();
customData.Add("custom1", "someData");
AppsFlyer.setAdditionalData(customData);

setResolveDeepLinkURLs

Mô tả

Giải quyết OneLink từ các miền nhấp chuột. Tìm hiểu thêm về giải quyết các URL liên kết sâu được gói.

Chữ ký phương thức

setResolveDeepLinkURLs(params string[] urls)

Ví dụ:

AppsFlyer.setResolveDeepLinkURLs("example.com", "click.example.com");

setOneLinkCustomDomain

Mô tả

Các nhà quảng cáo có thể sử dụng phương thức này để đặt các miền OneLink chỉ của cá nhân.

Chữ ký phương thức

void setOneLinkCustomDomain(params string[] domains)

Ví dụ:

AppsFlyer.setOneLinkCustomDomain("test.domain", "test2.domain");

setcurrencyCode

Mô tả

Sử dụng cho các sự kiện có doanh thu. Chấp nhận mã tiền tệ ISO.

Chữ ký phương thức

public void setCurrencyCode(String currencyCode);

Ví dụ:

AppsFlyer.setCurrencyCode("GBP");

recordLocation

Mô tả

Ghi nhận vị trí người dùng theo cách thủ công

Chữ ký phương thức

void recordLocation(double latitude, double longitude)

Ví dụ:

AppsFlyer.recordLocation(40.7128, 74.0060);

anonymizeUser

Mô tả

Sử dụng trong quá trình khởi tạo để ẩn danh rõ ràng lượt cài đặt, sự kiện và phiên của người dùng. Để ngừng ẩn danh, hãy gọi lại anonymizeUser, đặt thành false.

Chữ ký phương thức

void anonymizeUser(bool shouldAnonymizeUser)

Ví dụ:

AppsFlyer.anonymizeUser(true);

getAppsFlyerId

Mô tả

Để nhận ID duy nhất của AppsFlyer cho lượt cài đặt mới.

Chữ ký phương thức

string getAppsFlyerId()

Ví dụ:

string uid = AppsFlyer.getAppsFlyerId();

setMinTimeBetweenSessions

Mô tả

Theo mặc định, phải qua ít nhất 5 giây giữa 2 lần khởi chạy ứng dụng thì mới được tính là các phiên riêng biệt. Đặt giá trị tùy chỉnh cho thời gian bắt buộc tối thiểu giữa các phiên.

Chữ ký phương thức

void setMinTimeBetweenSessions(int seconds)

Ví dụ:

AppsFlyer.setMinTimeBetweenSessions(4);

setUserEmails

Mô tả

Đặt email của người dùng và mã hóa chúng.

Chữ ký phương thức

void setUserEmails(EmailCryptType cryptMethod, params string[] emails)

Ví dụ:

AppsFlyer.setUserEmails(EmailCryptType.EmailCryptTypeSHA256, "test1@test1.com", "test2@test2.com");

setHost

Mô tả

Đặt một máy chủ tùy chỉnh

Chữ ký phương thức

void setHost(string hostPrefixName, string hostName)

Ví dụ:

AppsFlyer.setHost("hostPrefixName","hostName");

getConversionData

Mô tả

Đăng ký trình nghe dữ liệu chuyển đổi để cho phép truy cập vào dữ liệu phân bổ của người dùng trong thời gian thực cho mỗi lượt cài đặt mới, trực tiếp từ cấp SDK. Bằng cách này, hãy cung cấp cho người dùng nội dung được cá nhân hóa hoặc đưa họ đến các hoạt động cụ thể trong ứng dụng, điều này có thể nâng cao đáng kể mức độ thu hút của họ với ứng dụng của bạn.

Chữ ký phương thức

void getConversionData(string objectName);

Ví dụ:

AppsFlyer.getConversionData(gameObject.name);

attributeAndOpenStore

Mô tả

Để phân bổ lượt nhấp và khởi chạy trang ứng dụng của cửa hàng ứng dụng.

Chữ ký phương thức

void attributeAndOpenStore
(string appID, string campaign,
Dictionary<string, string> userParams, MonoBehaviour gameObject)

Ví dụ:


Dictionary<string, string> parameters = new Dictionary<string, string>();
parameters.Add("af_sub1", "val");
parameters.Add("custom_param", "val2");
AppsFlyer.attributeAndOpenStore("123456789", "test campaign", parameters, this);      

recordCrossPromoteImpression

Mô tả

Để phân bổ một lượt hiển thị, hãy sử dụng lệnh gọi API sau. Đảm bảo sử dụng ID Ứng dụng được quảng cáo y hệt như ID xuất hiện trong bảng điều khiển của AppsFlyer.

Chữ ký phương thức

void recordCrossPromoteImpression(string appID, string campaign);

Ví dụ:

Dictionary<string, string> parameters = new Dictionary<string, string>();
parameters.Add("af_sub1", "val");
parameters.Add("custom_param", "val2");
AppsFlyer.recordCrossPromoteImpression("appID", "campaign", parameters);

generateUserInviteLink

Mô tả

Lớp LinkGenerator xây dựng URL mời theo nhiều phương thức setter khác nhau, cho phép truyền thông tin bổ sung khi nhấp chuột.

Chữ ký phương thức

void generateUserInviteLink
(Dictionary<string, string> parameters, MonoBehaviour gameObject)

Ví dụ:

AppsFlyer.generateUserInviteLink(params, this);

onAppOpenAttribution

Mô tả

Nhận dữ liệu liên kết sâu khi một ứng dụng mở thông qua một liên kết sâu.

Chữ ký phương thức

public void onAppOpenAttribution(string validateResult)

Ví dụ:

public void onAppOpenAttribution(string attributionData)
      { AppsFlyer.AFLog("onAppOpenAttribution", attributionData);
      Dictionary<string, object> attributionDataDictionary = AppsFlyer.CallbackStringToDictionary(attributionData);
      // add direct deeplink logic here }

onAppOpenAttributionFailure

Mô tả

Tìm được lỗi trong khi nhận được dữ liệu liên kết sâu.

Chữ ký phương thức

public void onAppOpenAttributionFailure (string error)

Ví dụ:

public void onAppOpenAttributionFailure(string error)
      {AppsFlyer.AFLog("onAppOpenAttributionFailure", error); }

onConversionDataSuccess

Mô tả

Phương thức được sử dụng để nhận dữ liệu chuyển đổi. Hữu ích cho liên kết sâu bị trì hoãn. Tìm hiểu thêm.

 • SDK v5 trở về trước: onConversionDataSuccess
 • Trước SDK v5: onConversionDataReceived 

Chữ ký phương thức

public void onConversionDataSuccess(string conversionData)

Ví dụ:

public void onConversionDataSuccess(string conversionData)
      {
      AppsFlyer.AFLog("onConversionDataSuccess", conversionData);
      Dictionary<string, object> conversionDataDictionary = AppsFlyer.CallbackStringToDictionary(conversionData);
      // add deferred deeplink logic here
      }

onConversionDataFail

Mô tả

Xử lý lỗi khi không nhận được dữ liệu chuyển đổi từ các lượt cài đặt.

Chữ ký phương thức

public void onConversionDataFail(string error)

Ví dụ:

public void onConversionDataFail(string error)
      {
      AppsFlyer.AFLog("onConversionDataFail", error);
      }

onInviteLinkGenerated

Mô tả

Gọi lại thành công để tạo URL OneLink.

Chữ ký phương thức

public void onInviteLinkGenerated(string link)

Ví dụ:

public void onInviteLinkGenerated(string link)
      {
      }

onInviteLinkGeneratedFailure

Mô tả

Lỗi khi gọi lại để tạo URL OneLink.

Chữ ký phương thức

public void onInviteLinkGeneratedFailure(string error)

Ví dụ:

public void onInviteLinkGeneratedFailure(string error)
      {
      AppsFlyer.AFLog("onInviteLinkGeneratedFailure", error);
      }

didFinishValidateReceipt

Mô tả

Gọi lại thành công cho API validateAndSendInAppPurchase.

Đối với Android: Gọi lại trả về "Validate success" (Xác thực thành công).
Đối với iOS: Gọi lại trả về một chuỗi JSON từ API verifyReceipt của Apple.

Chữ ký phương thức

public void didFinishValidateReceipt(string result)

Ví dụ:

public void didFinishValidateReceipt(string result)
      {
      }

didFinishValidateReceiptWithError

Mô tả

Lỗi khi gọi lại để xác thực biên lai.

Chữ ký phương thức

public void didFinishValidateReceiptWithError(string error)

Ví dụ:

public void didFinishValidateReceiptWithError(string error)
      {
      }

setPhoneNumber

Mô tả

Được sử dụng để đặt số điện thoại của người dùng.

Chữ ký phương thức

void setPhoneNumber(string phoneNumber)

Ví dụ:

AppsFlyer.setPhoneNumber("4166358181");

setSharingFilterForAllPartners

Mô tả

Được các nhà quảng cáo sử dụng để không cho tất cả các mạng/đối tác tích hợp được lấy dữ liệu. Tìm hiểu thêm

Chữ ký phương thức

void setSharingFilterForAllPartners()

Ví dụ:

AppsFlyer.setSharingFilterForAllPartners();

setSharingFilter

Mô tả

Được các nhà quảng cáo sử dụng để thiết lập một số (một hoặc nhiều) mạng/đối tác tích hợp để không cho lấy dữ liệu. Tìm hiểu thêm

Chữ ký phương thức

void setSharingFilter(params string[] partners)

Ví dụ:

AppsFlyer.setSharingFilter
("googleadwords_int","snapchat_int","doubleclick_int");

API Android

updateServerUninstallToken

Mô tả

Bỏ qua Token thiết bị Firebase theo cách thủ công để đo lường lượt gỡ cài đặt.

Chữ ký phương thức

void updateServerUninstallToken(string token)

Ví dụ:

#if UNITY_ANDROID && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyerAndroid.updateServerUninstallToken("token");
      #endif

setImeiData

Mô tả

Để gửi IMEI đến AppsFlyer một cách rõ ràng.

Chữ ký phương thức

void setImeiData(string imei)

Ví dụ:

#if UNITY_ANDROID && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyerAndroid.setImeiData("imei");
      #endif

setAndroidIdData

Mô tả

 Để gửi ID Android đến AppsFlyer một cách rõ ràng.

Chữ ký phương thức

void setAndroidIdData(string androidId)

Ví dụ:

#if UNITY_ANDROID && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyerAndroid.setAndroidIdData("androidId");
      #endif

waitForCustomerUserId

Mô tả

Tính năng này bảo đảm rằng SDK không bắt đầu hoạt động cho đến khi customerUserID được cung cấp.

Chữ ký phương thức

void waitForCustomerUserId(bool wait)

Ví dụ:

#if UNITY_ANDROID && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyerAndroid.waitForCustomerUserId(true);
      #endif

setCustomerIdAndStartSDK

Mô tả

Để cung cấp cho SDK customer user id liên quan và kích hoạt SDK bắt đầu hoạt động thường lệ của mình.

Chữ ký phương thức

void setCustomerIdAndStartSDK(string id)

Ví dụ:

#if UNITY_ANDROID && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyerAndroid.setCustomerIdStartSDK("id");
      #endif

getOutOfStore

Mô tả

Nhận giá trị AF_STORE hiện tại.

Chữ ký phương thức

string getOutOfStore()

Ví dụ:

#if UNITY_ANDROID && !UNITY_EDITOR
      string af_store = AppsFlyerAndroid.getOutOfStore();
      #endif

setOutOfStore

Mô tả

Đặt giá trị AF_STORE theo cách thủ công.

Chữ ký phương thức

void setOutOfStore(string sourceName)

Ví dụ:

#if UNITY_ANDROID && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyerAndroid.setOutOfStore("sourceName");
      #endif

setCollectAndroidID

Mô tả

Lựa chọn không tham gia thu thập ID Android. Nếu ứng dụng KHÔNG chứa Google Play Services, ID Android sẽ được SDK thu thập. Tuy nhiên, các ứng dụng có Google play services nên tránh thu thập ID Android vì điều này vi phạm chính sách của Google Play.

Chữ ký phương thức

void setCollectAndroidID(bool isCollect)

Ví dụ:

#if UNITY_ANDROID && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyerAndroid.setCollectAndroidID(true);
      #endif

setCollectIMEI

Mô tả

Lựa chọn không tham gia thu thập IMEI. Nếu ứng dụng KHÔNG chứa Google Play Services, IMEI của thiết bị sẽ được trình cắm thu thập. Tuy nhiên, các ứng dụng có Google play services nên tránh thu thập IMEI vì điều này vi phạm chính sách của Google Play.

Chữ ký phương thức

void setCollectIMEI(bool isCollect)

Ví dụ:

#if UNITY_ANDROID && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyerAndroid.setCollectIMEI(true);
      #endif

setIsUpdate

Mô tả

Đặt thủ công là ứng dụng đã được cập nhật.

Chữ ký phương thức

void setIsUpdate(bool isUpdate)

Ví dụ:

#if UNITY_ANDROID && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyerAndroid.setIsUpdate(true);
      #endif

setPreinstallAttribution

Mô tả

Chỉ định nhà sản xuất hoặc tên nguồn truyền thông mà cài đặt sẵn được phân bổ.

Chữ ký phương thức

void setPreinstallAttribution
(string mediaSource, string campaign, string siteId)

Ví dụ:

#if UNITY_ANDROID && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyerAndroid.setPreinstallAttribution("mediaSource", "campaign", "siteId");
      #endif

isPreInstalledApp

Mô tả

Chỉ báo Boolean do nhà sản xuất cài đặt sẵn.

Chữ ký phương thức

bool isPreInstalledApp()

Ví dụ:

#if UNITY_ANDROID && !UNITY_EDITOR
      if (AppsFlyerAndroid.isPreInstalledApp())
      {
      }
      #endif

 getAttributionId

Mô tả

Nhận ID phân bổ Facebook, nếu có.

Chữ ký phương thức

string getAttributionId()

Ví dụ:

#if UNITY_ANDROID && !UNITY_EDITOR
      string attributionId = AppsFlyerAndroid.getAttributionId();
      #endif

handlePushNotifications

Mô tả

Nhận thông báo đẩy được ghi nhận.

Chữ ký phương thức

void handlePushNotifications()

Ví dụ:

#if UNITY_ANDROID && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyerAndroid.handlePushNotifications();
      #endif

validateAndSendInAppPurchase

Mô tả

API để xác minh máy chủ cho mua hàng trong ứng dụng. Sự kiện af_purchase với các giá trị liên quan sẽ được gửi tự động nếu xác thực thành công.

Chữ ký phương thức

void validateAndSendInAppPurchase
(string publicKey, string signature, string purchaseData,
string price, string currency, Dictionary<string, string> additionalParameters,
MonoBehaviour gameObject)

Ví dụ:

#if UNITY_ANDROID && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyerAndroid.validateAndSendInAppPurchase(
      "publicKey", 
      "signature", 
      "purchaseData", 
      "price", 
      "currency", 
      null, 
      this);
      #endif

API iOS

setShouldCollectDeviceName

Mô tả

Đặt cờ này thành true, để thu thập tên thiết bị hiện tại (ví dụ: "iPhone của tôi"). Giá trị mặc định là "false". 

Chữ ký phương thức

void setShouldCollectDeviceName(bool shouldCollectDeviceName)

Ví dụ:

#if UNITY_IOS && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyeriOS.setShouldCollectDeviceName(true);
      #endif

setDisableCollectIAd

Mô tả

Lựa chọn không tham gia phân bổ Apple Search Ads.

Chữ ký phương thức

void setDisableCollectIAd(bool disableCollectIAd)

Ví dụ:

#if UNITY_IOS && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyeriOS.setDisableCollectIAd(true);
      #endif

setUseReceiptValidationSandbox

Mô tả

Xác thực biên lai mua hàng trong ứng dụng trong môi trường Apple (sản xuất hoặc sandbox). Giá trị mặc định là "false".

Chữ ký phương thức

void setUseReceiptValidationSandbox(bool useReceiptValidationSandbox)

Ví dụ:

#if UNITY_IOS && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyeriOS.setUseReceiptValidationSandbox(true);
      #endif

setUseUninstallSandbox

Mô tả

Đặt cờ này để thử nghiệm gỡ cài đặt trong môi trường Apple (sản xuất hoặc sandbox). Giá trị mặc định là "false".

Chữ ký phương thức

void setUseUninstallSandbox(bool useUninstallSandbox)

Ví dụ:

#if UNITY_IOS && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyeriOS.setUseUninstallSandbox(true);
      #endif

validateAndSendInAppPurchase

Mô tả

Để gửi và xác thực mua hàng trong ứng dụng, hãy gọi phương thức này từ phương thức processPurchase.

Chữ ký phương thức

void validateAndSendInAppPurchase
(string productIdentifier, string price, string currency, string tranactionId,
Dictionary<string, string> additionalParameters, MonoBehaviour gameObject)

Ví dụ:

#if UNITY_IOS && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyeriOS.validateAndSendInAppPurchase(
      "productIdentifier", 
      "price", 
      "currency", 
      "tranactionId", 
      null, 
      this);
      #endif

registerUninstall

Mô tả

Đăng ký thông báo từ xa và cung cấp cho AppsFlyer token thiết bị đẩy.

Chữ ký phương thức

void registerUninstall(byte[] deviceToken)

Ví dụ:

private bool tokenSent;
      void Update()
      {
      #if UNITY_IOS && !UNITY_EDITOR
      if (!tokenSent)
      {
      byte[] token = UnityEngine.iOS.NotificationServices.deviceToken;
      if (token != null)
      {
      AppsFlyeriOS.registerUninstall(token);
      tokenSent = true;
      }
      }
      #endif
      }

handleOpenUrl

Mô tả

Được sử dụng để ghi nhận liên kết sâu theo cách thủ công.

Chữ ký phương thức

void handleOpenUrl(string url, string sourceApplication, string annotation)

Ví dụ:

#if UNITY_IOS && !UNITY_EDITOR
      AppsFlyeriOS.handleOpenUrl(string url, string sourceApplication, string annotation);
      #endif

onOpenStoreLinkGenerated

Mô tả

Cho phép bạn sử dụng thành phần StoreKit để mở App Store trong khi vẫn ở trong bối cảnh ứng dụng của bạn. Tìm hiểu thêm.

Chữ ký phương thức

public void onOpenStoreLinkGenerated(string link)

Ví dụ:

public void onOpenStoreLinkGenerated(string link)
      {
      }

disableSKAdNetwork

Mô tả

Cho phép bạn tắt phân bổ SKAdNetwork. Đặt thành "true" để tắt.

Chữ ký phương thức

bools disableSKAdNetwork(int isDisabled)

Ví dụ:

#if UNITY_IOS && !UNITY_EDITOR
  AppsFlyeriOS.disableSKAdNetwork(true);
#endif

waitForATTUserAuthorizationWithTimeoutInterval

Mô tả

Được sử dụng nếu bạn muốn yêu cầu ủy quyền người dùng thông qua cửa sổ bật lên trước khi truy cập dữ liệu liên quan đến ứng dụng để ghi nhận người dùng hoặc thiết bị (ví dụ: IDFA). Nếu người dùng chọn tham gia, IDFA sẽ được chuyển đến SDK. Khoảng thời gian chờ cấp cho người dùng một khoảng thời gian nhất định để chọn tham gia hoạt động thu thập IDFA. Sau khi bộ định thời hết hạn, IDFA không được thu thập.

Chữ ký phương thức

void waitForATTUserAuthorizationWithTimeoutInterval(int timeoutInterval)

Ví dụ:

#if UNITY_IOS && !UNITY_EDITOR
  AppsFlyeriOS.waitForATTUserAuthorizationWithTimeoutInterval(60);
#endif
Bài viết này có hữu ích không?