Bản tin: Trường mới trong thông báo phân bổ SKAN thông qua API Push

Ngày bản tin

Ngày 3 tháng 4 năm 2022

Tính năng mới

Information_icon.png

Các trường mới có sẵn trong thông báo phân bổ SKAN qua API Push:

  • cờ báo af_attribution: Khi cơ chế Single Source of Truth (SSOT) được bật: Nếu là true, lượt cài đặt được phân bổ bởi cả AppsFlyer và SKAN. Nếu là false, lượt cài đặt không được AppsFlyer phân bổ. Nếu là null, Giá trị chuyển đổi là null.
  • measurement_window
  • interval

Xem tất cả các trường có sẵn trong báo cáo sự kiện được giải mã.