Liên kết sâu bằng OneLink

Chuyển hướng khách hàng tiềm năng của bạn theo loại thiết bị của họ và liên kết họ sâu vào ứng dụng di động của bạn, bằng một liên kết duy nhất - OneLink của AppsFlyer