Liên kết sâu với OneLink

Chuyển người dùng tiềm năng đến đúng địa chỉ dựa trên hệ điều hành của thiết bị họ dùng, chỉ với 1 link duy nhất - AppsFlyer’s OneLink