Google Marketing Platform (GMP)

Tích hợp với GMP Display & Video 360 và Campaign Manager 360, đồng thời xem xét dữ liệu cũng như những khác biệt có thể có