X Ads (trước đây là Twitter Ads)

Thiết lập X Ads cùng các đối tác để phân bổ AppsFlyer