Khắc phục sự cố đăng lại cho các nhà quảng cáo

Khái quát: Tìm các nguyên nhân và giải pháp chính cho lý do tại sao đối tác của bạn không nhận được các bài đăng lại như mong đợi. Kiểm tra kỹ lưỡng từng chủ đề bên dưới và xem liệu chúng có phải là nguyên nhân hay không.

Kiểm tra các nút chuyển đổi tích hợp

Các nút chuyển đổi khác nhau kiểm soát các phần khác nhau của quy trình tích hợp. Trạng thái của nút chuyển đổi có thể gây ra sự cố không nhận được bài đăng lại. 

Tắt nút Activate partner 

Khi tắt nút Activate partnerdữ liệu chuyển đổi sẽ không được phân bổ và bài đăng lại không được gửi cho đối tác.

integration_turned_off.png

Để kích hoạt tích hợp:

 1. Trong phần Configuration trên AppsFlyer truy cập Active Integrations
 2. Nhấp vào biểu tượng Manage integration của đối tác.
 3. Từ thẻ Integration, bật nút Activate partner.

Trong trường hợp khác, nếu nút Activate partner hiện đang bật trong thời gian diễn ra sự kiện, thì trước đó nút này đã bị tắt. Sử dụng Audit log để kiểm tra và xem liệu quy trình tích hợp đối tác có hoạt động vào thời điểm diễn ra sự kiện hay không:

 • Đi đến email người dùng của bạn (trên cùng bên phải) > Security center > Audit log.

Nút In-app event postbacks đã bị tắt

Nút In-app event postbacks đã bị tắt hoặc có thể đã bị tắt trong thời gian diễn ra sự kiện. Điều này có nghĩa là không có bài đăng lại nào được gửi.

Cách bật nút In-app event postbacks:

 1. Trong phần Configuration trên AppsFlyer truy cập Active Integrations
 2. Nhấp vào biểu tượng Manage integration của đối tác.
 3. Trên thẻ Integration, cuộn xuống In-app events postbacks để bật nút lên.

  integration-in_app_event_postbacks_toggle.png

Kiểm tra cấu hình sự kiện

Sự kiện có thể được định cấu hình theo cách khiến một số bài đăng lại nhất định không được gửi. 

Sự kiện không được định cấu hình

Kiểm tra xem sự kiện có nằm trong danh sách các sự kiện trong ứng dụng đã định cấu hình hay không. Nếu không thấy trong danh sách, bài đăng lại sẽ không được gửi.

list_of_in_app_events.png
 1. Trong phần Configuration trên AppsFlyer truy cập Active Integrations.
 2. Nhấp vào biểu tượng Manage integration của đối tác.
 3. Từ thẻ Integration, cuộn xuống nút In-app event postbacks và xem liệu tên sự kiện có xuất hiện không. 

Sự kiện được cấu hình không chính xác

Kiểm tra xem event mapping có chính xác không. Đảm bảo sự kiện AppsFlyer (tên của sự kiện mà AppsFlyer nhận được từ ứng dụng di động của bạn hoặc qua S2S) khớp với tên được ánh xạ tới tên đối tác (tên sự kiện chính xác được đối tác sử dụng). 

in_app_event_postback_mapping_2.png

Sự kiện được cấu hình chính xác nhưng với một điều kiện

Nếu một điều kiện được xác định cho sự kiện, bài đăng lại sẽ được gửi theo điều kiện đó. Kiểm tra xem có điều kiện nào giới hạn việc gửi bài đăng lại không.

in_app_event_condition__1_.png

Sự kiện được định cấu hình để chỉ gửi bài đăng lại cho đối tác được phân bổ 

Kiểm tra xem liệu cấu hình sự kiện trong ứng dụng được đặt để gửi các bài đăng lại tới chỉ Đối tác này hay tới Tất cả các nguồn truyền thông, bao gồm cả nguồn tự nhiên. Nếu cấu hình được đặt thành This partner only thì chỉ đối tác được phân bổ mới nhận được bài đăng lại. 

in_app_event_sending_options.png

Sự kiện đã xảy ra bên ngoài khung thời gian cấu hình

Bài đăng lại được gửi theo cài đặt postback window. Các bài đăng lại cho sự kiện sau khoảng thời gian này đã được gửi cho đối tác dù sự kiện vẫn được ghi lại trong AppsFlyer.

in_app_event_postback_window.png

Lưu ý rằng đối với các SRN, bài đăng lại sự kiện trong ứng dụng được gửi trong khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu của đối tác. 

Đường dẫn phân bổ được định cấu hình để không gửi bài đăng lại cho lượt cài đặt

Nếu đường dẫn phân bổ bao gồm tham số af_installpostback=false, các lượt cài đặt được ghi lại nhưng các bài đăng lại không được gửi cho đối tác. 

Cách xem đường dẫn phân bổ:

 • Trong phần Configuration > Active integrations trên AppsFlyer, đi đến thẻ Attribution link và cuộn xuống để xem đường dẫn phân bổ của bạn.

Hạn chế về quyền riêng tư

Trong các trường hợp sau, AppsFlyer không gửi bài đăng lại do các hạn chế về quyền riêng tư.  

Đối tác không hỗ trợ Quyền riêng tư nâng cao hoặc chưa thiết lập tính năng này

Nếu bật Advanced Privacy nhưng bên đối tác không định cấu hình Quyền riêng tư nâng cao hoặc không hỗ trợ Quyền riêng tư nâng cao, họ sẽ không nhận được các bài đăng lại tổng hợp về Quyền riêng tư nâng cao

partner_not_supporting_ap_postbacks.png

Hạn chế nguồn truyền thông trên các nền tảng của bên thứ ba

Một số nguồn truyền thông hạn chế chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba. AppsFlyer không cho phép chia sẻ dữ liệu ở mức người dùng có được thông qua các nguồn truyền thông này với bất kỳ nền tảng hoặc dịch vụ bên thứ ba nào. Do đó, tất cả các lượt cài đặt từ những nguồn truyền thông đó sẽ được gửi dưới dạng tự nhiên. Lưu ý rằng Meta ads không cho phép chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào với các nền tảng bên thứ ba. 

SDK đã được đặt để không chia sẻ thông tin với đối tác

Bộ lọc chia sẻ đã được triển khai trong SDK để ngăn đối tác nhận thông tin. Bộ lọc này có thể được kích hoạt theo yêu cầu lựa chọn không tham gia rõ ràng của người dùng hoặc tại bất kỳ thời điểm nào khác trong vòng đời của ứng dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem: Ngăn chặn chia sẻ dữ liệu với bên thứ basetSharingFilterForPartners.

Các nội dung khác 

Bài đăng lại đã được gửi nhưng không hiển thị trên nền tảng của đối tác

Trong một số trường hợp, mặc dù AppsFlyer đã gửi các bài đăng lại cho một đối tác nhưng đối tác đó không nhìn thấy được. Nếu gặp trường hợp như vậy, liên hệ với đối tác. 

Cách xem liệu bài đăng lại có được gửi từ AppsFlyer hay không:

 1. Trong phần Reports trên AppsFlyer hãy đi đến Raw Data Export.
 2. Xem báo cáo có liên quan trong phần Postbacks (Số lượt cài đặt, Sự kiện trong ứng dụng, Chuyển đổi nhắm lại mục tiêu, Nhắm lại mục tiêu sự kiện trong ứng dụng).
postback_reports.JPG

Sự kiện đã không xảy ra hoặc không được gửi đến AppsFlyer

Bạn có thể tìm thấy tất cả các sự kiện đã xảy ra trên Activity dashboard và trong Raw data reports. Sự kiện không hiển thị ở đó nghĩa là sự kiện đó đã không xảy ra hoặc không được gửi đến AppsFlyer.

Đó có thể là sự kiện chưa được xác định trong SDK. Trong trường hợp này, bạn sẽ không thấy sự kiện đó trên nền tảng. Kiểm tra cấu hình SDK.  được xác định trong SDK.

Nếu bạn cho rằng sự kiện đã xảy ra, hãy kiểm tra bên dưới cách nhận biết liệu sự kiện đó xuất hiện trong Bảng điều khiển hoạt động hay không hoặc tạo báo cáo Dữ liệu thô và tìm kiếm sự kiện đó ở đó.

Cách xem Bảng điều khiển hoạt động:

 • Trong Dashboards trên AppsFlyer hãy đi đến Activity và chọn đối tác và phạm vi ngày. 

Cách tạo báo cáo dữ liệu thô:

 1. Trong phần Reports trên AppsFlyer đi đến Raw Data Export
 2. Nhấp vào Create report.
 3. Chọn báo cáo có liên quan.
 4. Chọn phạm vi ngày và bất kỳ trường nào cần thiết, rồi nhấp vào Create.
 5. Tải xuống báo cáo và tìm kiếm sự kiện ở đó.   

Chênh lệch về múi giờ 

Có thể có sự khác biệt trong việc nhận bài đăng lại do chênh lệch múi giờ giữa nền tảng AppsFlyer và nền tảng của đối tác. Bảng điều khiển và báo cáo của AppsFlyer hiển thị theo múi giờ đã chọn.

Cách xem múi giờ trên ứng dụng trong AppsFlyer:

 1. Trong phần Configuration trên AppsFlyer, đi đến App settings.
 2. Xem múi giờ của ứng dụng dưới phần Localization

Các SRN thiếu ID quảng cáo (IDFA/GAID)

Có một số trường hợp cụ thể đối với các SRN mà trong đó AppsFlyer không gửi bài đăng lại cho lượt cài đặt, lượt mở ứng dụng hoặc sự kiện trong ứng dụng.

Hạn chế nguồn truyền thông trên các nền tảng của bên thứ ba

Một số nguồn truyền thông hạn chế chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba. AppsFlyer không thể chia sẻ dữ liệu ở cấp độ người dùng có được thông qua các nguồn truyền thông này với nền tảng hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Do đó, tất cả các lượt cài đặt từ những nguồn truyền thông đó sẽ được gửi dưới dạng tự nhiên. Lưu ý rằng quảng cáo Meta không chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào với nền tảng của bên thứ ba.